Landskapsregeringens svar s 2/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

SVAR PÅ SPÖRSMÅL

 

Datum

 

 

2001-12-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Svar på spörsmål

Ltl Roger Janssons m.fl. spörsmål angående landskapsstyrelsens åtgärder för att förhindra att lotsverksamhet flyttas från Åland.

·      Spörsmål nr 2/2001-2002

 

Med stöd av 48 ' 1 mom. lagtingsordningen har ltl Roger Jansson m.fl. i ett spörsmål frågat vad landskapsstyrelsen har gjort för att förhindra att den nödvändiga och traditionsrika maritima serviceformen lotsning flyttas bort från Åland. Med anledning härav ger landskapsstyrelsen följande skriftliga svar.

     Landskapsstyrelsen för regelbundet diskussioner i sjöfartsfrågor med Skärgårdshavets sjöfartsdistrikt i Åbo under vars beslutanderätt lotsarna på Åland lyder. Vid den senaste sammankomsten i Mariehamn den 9 november 2001 diskuterades bl.a. Mariehamns lotsstations framtid och dess bemanning mot bakgrunden av att antalet lotsningar i Skärgårdshavet och på Ålands hav hela tiden minskar. I frågan har även förekommit talrika muntliga kontakter, speciellt under sommaren och hösten 2001.

     I lotsfrågan har landskapsstyrelsens företrädare hela tiden hänvisat till 29 § 1 momentet 22) punkten självstyrelselagen gällande skyldigheten för statlig myndighet att höra landskapsstyrelsen innan beslut fattas om indragning av en inrättning eller ett fast arbetsställe vid statens lokalförvaltning i landskapet. Då det i det här fallet inte är fråga om någon indragning är inte självstyrelselagen direkt tillämplig, men det är klart att andan och meningen i lagen skall respekteras. Från landskapets sida har därför efterlysts en skrivelse med information beträffande de åländska lotsarnas framtid. Distriktet har meddelat att  beslut inte kommer att fattas innan landskapsstyrelsen lämnat sina synpunkter.

     Sjöfartsdistriktets chef informerade den 9 november 2001 om att en arbetsgrupp under hösten har gjort en utredning om hur framtiden skall se ut för lotsstationerna i södra delen av distriktet. Enligt förslaget skulle antalet lotsar som är placerade vid Ålands lotsstation återgå till sex lotsar, mot nuvarande fyra lotsar med placering i Mariehamn.

     Landskapsstyrelsen har kommit överens med Skärgårdshavets sjöfartsdistrikt att sammanträffa i början av januari 2002 för att noggrant gå igenom utvecklingen av lotsningsverksamheten.

     Distriktet har meddelat att inget beslut kommer att fattas innan landskapsstyrelsen fått ge utlåtande. Enligt vad som hittills framkommit skulle förslaget vara att återgå till den tidigare ordningen med sex lotsar som har Mariehamn som placeringsort. Detta trots att antalet lotsningar starkt reducerats genom den ändring som trädde ikraft genom den nya lagstiftningen om lotsningsverksamheten år 1998.

 

 

 

Mariehamn den 12 december 2001

 

 

 

L a n t r å d                          Roger Nordlund                   

 

 

 

Vicelantråd                           Olof Erland