Landskapsregeringens svar s 3/2001-2002

Tillhör ärendet: Skattegränsen
Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

SVAR PÅ SPÖRSMÅL

 

Datum

 

 

2002-01-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

 

Svar på spörsmål

Ltl Jörgen Strands m.fl. spörsmål om skattegränsen.

 

·      Spörsmål nr 3/2001-2002

 

Med stöd av 48 ' 1 mom. lagtingsordningen har ltl Jörgen Strand m.fl. i ett spörsmål frågat när och på vilket sätt landskapsstyrelsen avser att uppvisa resultat vad gäller betydande förenklingar i skattegränsproblematiken för exporten till övriga EU och för handeln mellan Åland och riket.

Med anledning härav ger landskapsstyrelsen följande skriftliga svar.

 

Landskapsstyrelsens handlingsprogram

 

Enligt handlingsprogrammet skall landskapsstyrelsen verka för att avskaffa handelshinder och befrämja fri och rättvis konkurrens. Landskapsstyrelsen fortsätter ansträngningarna med att göra den så kallade skattegränsen osynlig för företag och personer och verkar allmänt för minskade handelshinder i enlighet med EU:s grundläggande målsättning om en fri marknad

 

Skattegränsen

 

Skattegränsen är en följd av tillämpningen av artikel 2 i protokoll 2 som utgör en del av Finlands anslutningsfördrag till EU. I protokollet sägs bland annat att Ålands territorium inte skall omfattas av EG-bestämmelserna om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatt, punktskatt och annan indirekt skatt.

     Ålands ställning avseende mervärdesskatt i förhållande till det övriga EU inklusive riket medförde en administrativ gräns som i den praktiska hanteringen kunde vara mer eller mindre  ”synlig”.

 

Lagstiftning

 

Riksdagen antog i december 1994 en ny lag genom vilken skattegränsen mellan Åland och riket i praktiken blev osynlig.

     Efter klagomål på den osynliga skattegränsen mellan Åland och riket anmärkte EU-kommissionen på lagen och regeringen utarbetade en ny proposition (RP 184/1996) där skattegränsen innebär ett administrativt förfarande avseende mervärdesskatten, d.v.s. en synlig skattegräns. Lagen trädde i kraft den 1 mars 1997.

 

Målsättningar

 

Enligt nuvarande lag om behandling av Åland i skattehänseende var regeringens, enligt propositionen, målsättning enkelhet, lätthanterlighet och smidighet i gränshanteringen.

     I lagtingets behandling av landskapsstyrelsen meddelande om skattegränsen (nr 1/1996-97) angavs att målsättningen bör vara ”en så kallad osynlig skattegräns, det vill säga att den inte upplevs som ett hinder av dem som passerar eller sänder varor över gränsen”.

     Landskapsstyrelsens målsättning enligt handlingsprogrammet utgår ifrån lagtingets ställningstagande.

 

Kontakter

 

Nuvarande landskapsstyrelse har i kontakter med tjänstemän och regeringsföreträdare, inklusive stats- och finansministrarna, i Finland respektive Sverige informerat om problemen med tillämpningen av protokoll 2 i handeln mellan Åland och det övriga EU, samt diskuterat målsättningar och olika lösningsförslag.

     Landskapsstyrelsen har också gjort en studieresa till ön Jersey i Engelska kanalen. Jersey är ett exempel på de 20 tal områden som har en särskild status avseende skatter och tull i förhållande till EU.

     Landskapsstyrelsen har vid olika informella kontakter aktualiserat frågan om skattegränsen med utgångspunkt från målsättningen med den inre marknaden och syftet enligt protokoll 2 att bevara en livskraftig åländska ekonomi.

 

Alternativ

 

Landskapsstyrelsen anser inte att det finns motiv för att avstå från eller ändra skatteundantaget, men anser att de nackdelar som hämmar Ålands utveckling borde kunna reduceras.

     Landskapsstyrelsen arbetar med flera alternativ som kan underlätta handeln mellan Åland och övriga EU av vilka följande kan nämnas.

     1. Förenklingar i hanteringen av skattegränsen

Inom ramen för nuvarande lagstiftning och EG-rätt finns det enligt landskapsstyrelsens tolkning utrymme för förenklingar.

     2. Åland i Finlands registrerings- eller skatteområde

Även om det är möjligt att åstadkomma ytterligare förenklingar kommer dock i grunden problemen med skattgränsen att kvarstå och utgöra ett etablerings- och utvecklingshinder hinder för vissa typer av näringsverksamhet. Därför behöver landskapsstyrelsen också överväga andra alternativ.

Ett alternativ skulle vara att riket och Åland överenskommer om ett för den praktiska hanteringen gemensamt registrerings- eller skatteområde. Utveckling av elektronisk informationshantering i handeln öppnar nya möjligheter att förenkla administrationen

     Alternativet med egen landskod, AX, på dokumenten för att informera om den särskilda hanteringen för åländsk handel har också diskuterats.

     3. Övertagande av indirekt beskattning och tull

Ett mera långtgående alternativ avseende bland annat lagstiftning och behörighetsfördelning är att Åland övertar behörighet avseende tull och indirekta skatter.

     Med detta alternativ kunde Åland reglera den indirekta beskattningen i landskapet och därmed själv påverka tullförfarandet och administrationen av indirekta skatter i handeln med övriga EU.

     Övertagande av indirekt beskattning skulle också vara i enlighet med intentionerna i protokoll 2.

 

Fortsatt arbete

 

Vid regeringens aftonskola i Helsingfors den 24 oktober 2001 diskuterades framtidsfrågor och samarbetet mellan riket och Åland. Angående skattegränsen är avsikten bland annat att utvärdera nuvarande lagstiftning i belysningen av olika tänkbara alternativ. 

     För att se över möjligheterna till förenklingar i handeln mellan Åland och Sverige avseende hanteringen av varutransporter har den svenska regeringen tillsatt en enmansutredning. Uppdraget skall slutredovisas senast den 1 juli 2002.

     Genom att utveckla goda kontakter på olika håll och nivåer och genom saklig information fortsätter landskapsstyrelsen ansträngningarna att påskynda arbetet med utvärderingen av olika alternativ och framtagande av konkreta förslag på ”skattegränsproblematiken”. 

     Lösningen på problemen förutsätter förhandlingar mellan flera myndigheter och jurisdiktioner för att uppnå överenskommelser och eventuell ny lagstiftning.

 

Mariehamn den 18 januari 2002

 

L a n t r å d                          Roger Nordlund                   

 

 

Vicelantråd                           Olof Erland