Landskapsregeringens svar s 5/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

SVAR PÅ SPÖRSMÅL

 

Datum

 

 

2002-01-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

 

Svar på spörsmål

Vicetalman Bert Häggbloms m.fl. spörsmål angående beviljande av åländsk hembygdsrätt för återflyttare

 

·      Spörsmål nr 5/2001-2002

 

 

Med stöd av 48 ' 1 mom. lagtingsordningen har vicetalman Bert Häggblom m.fl. i ett spörsmål frågat inom vilken tid kommer bortaålänningar som har innehaft åländsk hembygdsrätt att återfå sin hembygdsrätt när de återflyttar i framtiden.

     Med anledning härav ger landskapsstyrelsen följande skriftliga svar.

     Den åländska hembygdsrätten har sin grund i de internationella skydds­bestämmelser som Åland fick år 1922 till följd av Folkförbundsrådets (NF) beslut av den 24 juni 1921.

     Den åländska hembygdsrätten är primärt territoriellt begränsad till Åland för att här vara medel att värna om befolkningens rättigheter, varför bo­sättning utanför Åland i fem år medför förlust av åländsk hembygdsrätt. Det åländska hembygdsrättsinstitutet kan sägas ersätta de internationella garantierna för Ålands befolkning. Hembygdsrättens främsta syfte är att trygga den åländska befolkningens nationella identitet, eller som regeringen i propositionen till 1951 års självstyrelselag uttryckte saken: ”Med detta rättsbegrepp skulle då förknippas ej blott rösträtten vid kommunala och landstingsval samt jordens bevarande i åländska händer utan även vissa nya rättsverkningar med syftemål att skänka Ålandsbefolkningens full trygghet på nationalitetsskyddets område”.

     Vid återflyttning till Åland tillämpar Ålands landskapsstyrelse samma praxis sedan 1980-talet, det vill säga att sökanden beviljas åländsk hem­bygdsrätt omedelbart under förutsättning att fråga är om återflyttning för fast bosättning och sökanden vistats här under sin aktiva uppväxttid. I de fall då fråga är om återflyttning efter längre bosättningstid utanför Åland än på Åland sammantaget beviljas sökanden i regel åländsk hembygdsrätt efter ett års stadigvarande bosättning. Beviljande av åländsk hembygdsrätt förut­sätter således att sökanden skall vara fast bosatt på Åland.

     Landskapsstyrelsen följer samma praxis som tidigare och har således med hänvisning till ovanstående inte för avsikt att ändra nuvarande praxis.

 

 

Mariehamn den 22 januari 2002

 

 

L a n t r å d                                                Roger Nordlund                   

 

 

Vicelantråd                                                 Olof Erland