Landskapsregeringens svar s 5/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

SVAR PÅ SPÖRSMÅL nr 5/2000-2001

 

Datum

Arkivbeteckning

 

2001-09-20

S0520002001-S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 


Svar på spörsmål

Tidsplanen för kongress- och kulturhus i Mariehamn

·       Spörsmål nr 5/2000-2001

 

 

Med stöd av 48 ' 1 mom. lagtingsordningen har ltl Harriet Lindeman m.fl. i ett spörsmål frågat landskapsstyrelsen vilken tidsplanen är för förverkligandet av ett kongress- och kulturhus i Mariehamn.  Med anledning härav ger landskapsstyrelsen följande skriftliga svar.

     Tidsplanen för kongress- och kulturhuset har framskjutits på grund av att en färdig stadsplan ännu inte föreligger. Efter att Mariehamns stad antagit en stadsplan som skulle möjliggöra en utbyggnad av avsedd tomt i enlighet med landskapsstyrelsens förslag inlämnades ett besvär mot nämnda stadsplan.

     Då landskapsstyrelsen ansett att stadsplanefrågan bör vara löst innan detaljplaneringen av byggnaden kan igångsättas har den fortsatta planeringen av byggnaden legat vilande i väntan på att besväret mot stadsplanen skulle avgöras.

     Ålands förvaltningsdomstol har nyligen, den 30 augusti 2001, förkastat besvären, men fortfarande kan den besvärande kan föra frågan vidare till Högsta förvaltningsdomstolen.

Om besvären inte förs till HFD kommer beslutet om ändrad stadsplan att vinna laga kraft och detaljplaneringen kan då omgående inledas. Om besvär däremot inlämnas till HFD innebär detta ytterligare en försening av projektet. Att inleda detaljprojekteringen innan stadsplanen vunnit laga kraft skulle enligt landskapsstyrelsens mening innebära en stor risk för att de gjorda planeringsinsatserna skulle vara förgäves.

 

Oaktat detta anser landskapsstyrelsen fortfarande att projektet skall genomföras planenligt utan någon onödig fördröjning. Den tidsplan som nu kan presenteras är följande:

 

-       Stadsplanen för avsedd tomt vinner laga kraft

-       Detaljplaneringen igångsättes och pågår under ca. 12 mån.

-       Upphandling av byggentreprenaden ca. 3 mån.

-       Byggande ca. 18 mån.

 

Ovannämnda innebär att KK-huset kunde tas i bruk ca. 3 år efter att beslutet om stadsplan vunnit laga kraft. I avvaktan på att stadplanefrågan skall lösas utreds olika alternativ på KK-husets drift och förvaltning. Landskapsstyrelsen räknar med att kunna ta ställning till frågan under denna höst.

     Med beaktande av att förverkligandet av projektet sträcker sig nästan tre år framåt från det att detaljprojekteringen vidtar bedömer landskapsstyrelsen att det ändå finns tid för marknadsföring. Vid marknadsföringen bör tidsplanen vara klarlagd.

 

                     

Mariehamn den 20 september 2001

 

 

V i c e l a n t r å d

 

 

Olof Erland

 

 

Landskapstyrelseledamot

 

 

Gun Carlson