Landskapsregeringens svar s 6/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

SVAR PÅ SPÖRSMÅL

 

Datum

 

Utbildnings- och kulturavdelningen

2002-03-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Svar på spörsmål

Ltl Ronald Bomans m.fl. spörsmål angående arrenderingen av Jan Karlsgårdens värdshus

·      Spörsmål nr 6/2001-2002

 

INNEHÅLL

Spörsmålet1

Bakgrund. 1

Konceptet Jan Karlsgården. 1

Utbildning och erfarenhet2

Anbudssumman. 3

 

 

Spörsmålet

 

Med stöd av 48 § 1 mom. lagtingsordningen har ltl Ronald Boman m.fl. i form av ett spörsmål frågat landskapsstyrelsen vilka motiv som ligger till grund för landskapsstyrelsens beslut den 12.2.2002 att anta det lägsta anbudet vid arrenderingen av Jan Karlsgårdens värdshus. Med anledning av spörsmålet ger landskapsstyrelsen följande skriftliga svar.

 

Bakgrund

 

Kastelholm har idag utvecklats till ett av Ålands främsta turistmål, framför allt under sommarhalvåret (april-september). En mångfald av olika kulturella aktiviteter som utställningar, teaterföreställningar, konserter, kulturaftnar, marknader, hantverkardagar och uppträdanden lockar ca 40.000 betalande besökare till området varje säsong. Kastelholm, av traditionen, är också det ställe dit ålänningarna själva gärna återkommer i samband med olika gårds- och sommarevenemang eller med anledning av privata familjefester. Dessa besökarkategorier söker främst stämningen, den traditionella åländska maten, kontakten med den historiska miljön och, sist men inte minst, möjligheten att återuppleva gamla minnen från trakten.

     Landskapsstyrelsen vill fortsätta utveckla området runt Jan Karlsgårdens friluftsmuseum som besöksobjekt. Jan Karlsgårdens värdshus skall ta till vara platsens historiska potential och genom att samarbeta med de museala intressena bidra till en unik helhetsupplevelse av den åländska kulturen, historien och mattraditionerna.

 

Konceptet Jan Karlsgården

 

Under de senaste åren har det emellertid till landskapsstyrelsen framförts omfattande kritik mot konceptet för värdshuset från såväl researrangörshåll som näringslivet, där det gått så långt att man valt bort Jan Karlsgårdensfriluftsmuseum som sevärdhet och värdshuset som matställe. Vidare har flera researrangörer framfört önskemål om att de gärna ser att landskapsstyrelsen utvecklar en service som direkt anknyter till de olika arrangemangen i hela Kastelholms fornminnesområde. I detta sammanhang har det också påtalats att en renodlad restaurangverksamhet vid värdshuset inte har samma betydelse för researrangörer.

     Mot bakgrund av de framförda synpunkterna från researrangörer och näringslivet beslutade landskapsstyrelsen om att ange ett antal kriterier som särskilt viktiga när verksamheten vid värdshuset åter lämnades ut till anbud under 2001. Avsikten var att landskapsstyrelsen mera aktivt skulle ta ett ansvar för att området runt Jan Karlsgårdens friluftsmuseum också i framtiden skall erbjuda såväl den tillfälliga turisten som ålänningen en kulturhistorisk upplevelse och en högklassig service. I anbudsunderlaget angavs att den framtida verksamheten vid Jan Karlsgårdens värdshus skall tillvarata platsens historiska potential. Vidare beskrevs att landskapsstyrelsens ser värdshuset i ett större besökssammanhang där anläggningen utgör en naturlig del av, och en komplettering till, en självklar besökarservice.    Landskapsstyrelsen efterlyste från intresserade arrendetagare en redogörelse av den tilltänkta verksamhetsinriktningen utöver kriterierna om tidigare erfarenhet av restaurang- och turistbranschen, utbildning inom restaurang- och eller turistbranschen, referenser samt anbudssumma. Vid de kontakter som näringsavdelningen hade med intresserade arrendetagarebetonades även att det inte är arrendesumman som skulle vara det avgörande kriteriet.

     Landskapsstyrelsen har efter sedvanlig prövning funnit att de anbudsgivare som såväl skriftligen som muntligen presenterade den mest tilltalande verksamhetsidén såg värdshuset som en integrerade del av hela området kring Jan Karlsgårdens friluftsmuseum och uppfyllde därigenom de intentioner som landskapsstyrelsen efterfrågat. Förutom att driva kaféet och restaurangen med högklassiga och genuina åländska råvaror angavs förslag till planerade aktiviteter, evenemang och dylikt för att ytterligare levandegöra miljön och komplettera övriga upplevelser och arrangemang på området.

     En delegation finns tillsatt av landskapsstyrelsen för Kastelholms och Bomarsunds fornminnesområden. Delegationen skall under landskapsstyrelsens överinseende fungera som permanent rådgivande organ för att utveckla fornminnesområdena och skall för landskapsstyrelsen bereda bl.a. frågor rörande den turistiska och museala utvecklingen, samarbete med lokalkommunen och näringslivet. Delegationen har nyligen anförtrott åt en grupp inom museibyrån att ur ett museums- och attraktionsperspektiv redogöra för den nuvarande situationen, samt lämna förslag på initiativ som kan utveckla såväl området som de enskilda anläggningarna som besöksobjekt. Delegationen har meddelat att förslagen skall utformas så att ett besök till området också i framtiden skall erbjuda besökaren en kulturhistorisk upplevelse. 

 

Utbildning och erfarenhet

 

I spörsmålet påpekas att de personer som landskapsstyrelsen godkände som arrendetagare, var de enda som saknade erfarenhet av och utbildning i förplägnadsbranschen. Som framgår ovan var urvalskriterierna beträffande utbildning och erfarenhet utformade så att de motsvarade de vanliga för såväl restaurang- som turistbranschen. I enlighet med intentionerna att fortsätta utveckla verksamheten vid värdshuset till att bättre motsvara de behov som finns hos researrangörer och besökare har landskapsstyrelsen valt att här jämställa turist- med restaurangbranschen. De nuvarande arrendetagarna är enligt landskapsstyrelsens bedömning personer med både erfarenhet av turism och service samt administration och ekonomi. Vidare har arrendetagarna meddelat landskapsstyrelsen att man avsåg att komplettera verksamheten genom att anställa personal med restaurangutbildning / erfarenhet.

     Landskapsstyrelsen kan inte se hur detta förfarande ger felaktiga signaler till de ungdomar som studerat eller avser  att börja studera i branschen.

 

Anbudssumman

 

Under de föregående arrendatorernas avtalsperioder har det i princip årligen förts omfattande diskussioner gällande den avtalade arrendesumman, varvid landskapsstyrelsen varit så tillmötesgående som möjligt och godkänt avvikelser från den avtalade arrendesumman upptill 50 %.

     Erfarenheterna visar således att det finns svårigheter att få en omsättning på värdshuset som klarar av ett arrende i storleken 100 000 mk. Utifrån detta måste också beaktas vad som är mest rättvisande för den öppna marknaden, att i teorin alltid utgå från det högsta anbudet men att i praktiken tillämpa ett anbud som ligger upp till 50 % under den avtalade arrendesumman, eller att direkt i anbudshandlingarna klart tydliggöra vad som efterfrågas och där frångå principen om högsta anbudet.

     I direktiven för budgetens förverkligande år 2001 där principerna för offentlig upphandling under de av EU fastställda tröskelvärdena framgår anges att det vid upphandling bör eftersträvas att det totalekonomiskt förmånligaste anbudet antas med beaktande av de i anbudsförfrågan angivna villkoren. Bedömningen av vilket anbud som skall antas bör enligt direktiven ske utgående från de kriterier som angivits i anbudsförfrågan. Att andra kriterier än högsta anbudssumman gällde då värdshuset bjöds ut framgick som ovan beskrivits klart av anbudshandlingarna. För hela området bör på lång sikt den totalekonomiskt förmånligaste vinsten bestå i att på området behålla nöjda besökarna samt en hög nivå på servicen.

     Investeringarna som gjorts under de senaste åren har som även påpekas i spörsmålet varit omfattande, vilket följer av att utrustningen var närmare tjugo år gammal och utsliten.

     För att kunna uppfylla målsättningen om att ha en fungerande service vid området runt Jan Karlsgårdens friluftsmuseum tog landskapsstyrelsen ställning till vad som skulle få väga tyngst, att göra värdshuset till en levande kompletterande del i området, vilket i sin tur skulle innebära en ny inriktning på verksamheten än tidigare, eller att fortsätta med samma koncept som hittills och som starkt kritiserats för att inte vara tillfredsställande.

     Att betona är att avtalet skrevs med en prövotid om två år bl.a. för att landskapsstyrelsen skall kunna ta ställning till hur detta nya grepp kommer att mottas av gäster och besökare.

 

 

 

Mariehamn den 19 mars 2002

 

 

Lantråd

 

 

Roger Nordlund

 

 

Landskapstyrelseledamot

 

 

Gun Carlson