Landskapsregeringens svar s 9/2001-2002

Tillhör ärendet: Förmåner i statsbeskattningen
Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

SVAR PÅ SPÖRSMÅL

 

Datum

 

 

2002-03-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Svar på spörsmål

Ltl Jörgen Strands m.fl. spörsmål om förmåner i statsbeskattningen

·      Spörsmål nr 9/2001-2002

 

 

Spörsmålet

 

Med stöd av 48 § 1 mom. lagtingsordningen har ltl Jörgen Strand m.fl. i form av ett spörsmål frågat landskapsstyrelsen på vilket aktivt sätt landskapsstyrelsen inför regeringens beslut har försäkrat sig om att de åländska skärgårdskommunerna skall ges samma förmåner i statsbeskattningen för att främja företagandet och inflyttningen som nu ges i riket för Åbolands del från den 1 januari 2003. Med anledning av spörsmålet ger landskapsstyrelsen följande skriftliga svar.

 

Bakgrund

 

En tjänstemannagrupp tillsatt av inrikesministeriet (ansvarig minister är regional- och kommunminister Martti Korhonen) har under hösten 2001 arbetat med att finna lösningar för att minska arbetslösheten och öka antalet arbetsplatser i norra Lappland. Särskilt har arbetsgruppen studerat modeller i grannregionerna i norra Sverige och i norra Norge med sänkta arbetsgivaravgifter i vissa regionalpolitiska områden. I arbetsgruppens förslag från december framgår att vissa företag i vissa kommuner i norra Lappland förslås få avlyfta arbetsgivarnas socialskyddsavgifter under en försöksperiod om tre år som ett regionalpolitiskt stöd. Socialskyddsavgifterna för år 2002 är mellan 2,95-6,05 procent av de utbetalda lönerna. Den offentliga subventionen till företagen föreslås genomföras i enlighet med Europeiska kommissionens riktlinjer för försumbart stöd. Offentliga arbetsgivare omfattas inte av förslaget.

     I praktiken kommer företagen först att erlägga avgifterna och efter att handels- och industriministeriets distriktsmyndighet, TE-centralen, har kontrollerat hur mycket stöd företagen i övrigt har erhållit enligt riktlinjerna för försumbart stöd så återbärs avgiften till företagen. Enligt riktlinjerna kan ett och samma företag få högst 100.000 euro under en treårsperiod. Stöd enligt dessa riktlinjer får inte ges till företag inom bl.a. följande branscher: jordbruk, fiske, fiskodling och transporter.

     Enligt förslaget ska effekterna av försöket utvärderas för att bedöma hur åtgärden har bidragit till att minska arbetslösheten och hur framväxten av nya arbetsplatser har främjats.

     Vid regeringens beslut 13.3.2002 om anslagsramarna i statsbudgeten 2003-2006 inkluderades även bl.a. fem skärgårdskommuner i Åboland i försöket. Förslaget finansieras genom att socialskyddsavgifterna höjs med 0,014 procentenheter. Till sommarens budgetbehandling ska regeringspropositionen vara klar. Propositionen kommer att sändas till landskapsstyrelsen för utlåtande.

 

 

Behörighet

 

Arbetsgivarnas socialskyddsavgifter hör till rikets lagstiftningsbehörighet medan främjande av näringslivet hör till Ålands behörighet. Förslaget är att beteckna som ett regionalpolitiskt företagsstöd som dessutom regleras genom EG-rätten. Målgruppen för åtgärden är företag i vissa regioner och inte kommuner.

 

Landskapsstyrelsens behandling

 

Landskapsstyrelsen konstaterar att en tjänstemannagrupp på inrikesministeriet har arbetat med att finna lösningar för framförallt arbetslösheten i Lappland. Landskapsstyrelsen har följt diskussionerna och har även haft informella kontakter på olika nivåer.

     Landskapsstyrelsen konstaterar vidare att regeringen – i samband med behandling av sina budgetramar – har tagit ett rambeslut om ett treårigt försök att avlyfta arbetsgivarnas socialskyddsavgifter som skall omfatta Lappland och vissa skärgårdskommuner i riket.

     Mot bakgrund av detta rambeslut avser landskapsstyrelsen att, tillsammans med de åländska skärgårdskommunerna och kommunförbundet, arbeta för att försöket även skall omfatta de åländska skärgårdskommunerna.

     Den formella budgetberedningen är inte avslutad och landskapsstyrelsen kommer att aktivt bevaka frågan i samband med denna. Landskapsstyrelsen kommer också att överväga andra alternativ med regionalpolitisk verkan.

 

 

Mariehamn den 26 mars 2002

 

 

L a n t  r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Ritva Sarin Grufberg