Landskapsrevisorernas berättelse 2/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

Berättelse nr 2/2001-2002

 

Datum

 

Landskapsrevisorerna

2002-08-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Revisionsberättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet

 

 

Undertecknade av Ålands lagting utsedda landskapsrevisorer har i enlighet med landskapslagen om landskapsrevision (7/1996) och räkenskapsstadgan för Ålands lagting (landsting - antagen 21.01.1991) granskat lagtingets och Ålands delegation i Nordiska rådet bokföring och användning av medel under år 2001. Revisionen har omfattat årsredovisning för Ålands lagting och genomgång av protokoll förda vid kanslikommissionens möten.

     Revisorerna har granskat lagtingsbibliotekets räkenskaper och konstaterar att särskild berättelse avgivits av bibliotekskommissionen över räkenskapsårets verksamhet. Protokollen från Ålands delegations i Nordiska rådet och bibliotekskommissionens möten har genomgåtts.

     Revisorerna har funnit att bokföringen och användningen av medel har varit saklig och ansvarsfull och följt regler och föreskrifter. Revisorerna har inte något att anmärka.

     Landskapsrevisorerna föreslår

 

att lagtinget måtte anteckna sig denna berättelse till kännedom.

 

 

Mariehamn den 23 augusti 2002

 

 

Magnus Lundberg

ordförande

 

Johan Ehn

 

 

 

Tuula Mattsson

Eva Törnroos