Landskapsrevisorernas berättelse 2/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014

Ladda ner Word-dokument

Adobe Systems                                                                                               BERÄTTELSE nr 2/2013-2014

                                                                                                                             

                                                                                               Datum                                   

                                                                                               12.09.2014                   

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

 

 

Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2013

 

Landskapsrevisionen avger härmed till lagtinget sin i 7 § 3 mom. landskapslagen om Landskapsrevisionen avsedda berättelse om sin verksamhet 2013.

 

 

 

 

 

 

Mariehamn, den 12 september 2014

 

 

 

 

Dan Bergman

landskapsrevisor

 


Bakgrund

 

Landskapsrevisionen inledde sin verksamhet den 1 juli 2013. Landskapsrevisionens granskning sker i form av årlig revision och effektivitetsrevision. Effektivitetsrevisionen har till syfte att bedöma om budgetmedlen har använts i enlighet med principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet. Granskningen ska främja en sådan utveckling att landskapet med hänsyn till allmänna samhällsintressen får ett effektivt utbyte av sina insatser.

 

Landskapsrevisionen leds av landskapsrevisorn som är chef för myndigheten. Landskapsrevisor utsågs av Ålands lagting i april 2013. En tjänst som revisor har ytterligare inrättats och tillsatts vid myndigheten. Till tjänstens ansvarsområde hör i huvudsak revision av EU:s strukturfondsprogram i enlighet med EU-kommissionens bestämmelser.

 

Landskapsrevisorn beslutar självständigt vad som ska granskas och hur granskningen ska bedrivas samt om slutsatserna av granskningen. Landskapsrevisorn fastställer årligen en granskningsplan för Landskapsrevisionens verksamhet. En granskningsplan för år 2013 och år 2014 fastställdes i augusti 2013.

 

 

 

Effektivitetsrevision

 

Eftersom Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) utgör en stor del av landskapets budget (drygt 24 % av utgifterna 2013), valdes organisationen ut för årlig granskning.

 

För att erhålla kontinuitet i revisionsarbetet beslöts ingå ett flerårigt avtal med ett utomstående revisionssamfund som kan tillhandahålla certifierade revisorer. Efter upphandling tecknades avtal med KPMG Oy Ab. Det anbud som var totalekonomiskt mest fördelaktigt för Landskapsrevisionen antogs. Ramavtalet gäller under 3 år med möjlighet till 1 års förlängning. Uppdragets omfattning uppskattas till 30 arbetsdagar per år. En revisionsplan ska föreslås av revisionssamfundet och överenskommas med Landskapsrevisionen årligen.

 

I granskningsplanen för 2013 ingick även en granskning av Ålands gymnasium. Eftersom myndigheten haft svårigheter med att hålla fastställda budgetramar samt att organisationen är ny, bedömdes en granskning av verksamheten som motiverad.

 

I februari 2014 överlämnades en berättelse med resultaten från effektivitetsrevisionen till lagtinget. Berättelsen omfattade följande granskningsrapporter:

 

-          Granskning av budgetprocessen samt andra system för uppföljning och kontroll (ÅHS) – KPMG 7.1.2014

 

-          Granskning av fakturering, kassa- och kundreskontrarutiner (ÅHS) – KPMG 8.1.2014

 

-          Granskning av lager (ÅHS) – KPMG 7.1.2014

 

-         Granskning av Ålands gymnasium – Landskapsrevisionen 27.2.2014

 

 

 

EU-revision

 

Landskapsrevisionen ansvarar för granskningen av EU:s strukturfondsprogram på Åland i enlighet med de bestämmelser som EU-kommissionen utfärdar. Granskningen omfattar programmen för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden (ESF) och Europeiska fiskerifonden (EFF). Ytterligare granskar Landskapsrevisionen projekt som bedrivs på Åland inom det gränsöverskridande samarbetsprogrammet Central Baltic Interreg IV A.

 

EU-revisionen kan indelas i två delar, dels granskningen av stöd till enskilda insatser, dels systemgranskningar av respektive strukturfonds förvaltnings- och kontrollsystem. Revisionerna ligger till grund för årliga kontrollrapporter och yttranden till EU-kommissionen.

 

Under 2013 har följande granskningsrapporter avgivits:

 

-          2 st. granskningar av insatser inom ERUF (utfördes före 1.7.2013 inom revisionsbyrån)

-          2 st. granskningar av insatser inom ESF (utfördes före 1.7.2013 inom revisionsbyrån)

-         Systemgranskning av den attesterande myndigheten inom ERUF och ESF

-         Årlig kontrollrapport 2013 – ERUF och ESF

-         Årligt yttrande 2013 – ERUF och ESF

 

-          7 st. granskningar av insatser inom EFF (en del granskningsarbete utfördes före 1.7.2013 inom revisionsbyrån)

-         Systemgranskning av förvaltningsmyndigheten inom EFF - uppföljning av föregående års granskning

-         Systemgranskning av den attesterande myndigheten inom EFF

-         Årlig kontrollrapport 2013 – EFF

-         Årligt yttrande 2013 – EFF

 

-          1 st. granskning av insats inom Central Baltic Interreg (utfördes före 1.7.2013 inom revisionsbyrån)

 

 

 

Granskningsrapporter hittas på Landskapsrevisionens hemsida www.revisionen.ax.