Meddelande 1/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Meddelande

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsregering

MEDDELANDE nr 1/2005-2006

 

Datum

Diarienummer

 

2005-11-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Plan för kortruttssystem gällande skärgårdstrafiken

 

INNEHÅLL

Nuläget inom skärgårdstrafiken. 1

Föglötrafiken. 2

Södra linjen. 2

Tvärgående linjen. 2

Sottungalinjen. 2

Färjor 2

Norra linjen. 2

Lappoprojektet 2

Landskapsregeringens förslag. 3

Tunnel 3

Exempel på genomförande. 3

Finansiering av investering och drift 3

Kostnader 3

Intäkter 3

Övrig infrastruktur 4

Färjtrafik 4

Finholma-Jyddö (Embarsundslinjen) 4

Linfärja mellan Åva och Jurmo. 4

Kökarstrafiken via Föglö. 4

Trafiken för Sottunga, Kyrkogårdsö och Husö. 5

 

Nuläget inom skärgårdstrafiken

 

Inom trafik- och transportpolitiken ligger den största utmaningen i att med tillgängliga resurser göra riktiga prioriteringar mellan intressen som delvis står mot varandra. Trafiken på fasta Åland och i skärgården bör utformas utgående från en även i framtiden upprätthållbar servicenivå för bofasta, näringslivet och besökare samtidigt som en rimlig driftsekonomi eftersträvas. Målsättningen är sålunda att upprätthålla en rimlig nivå på trafiken som beaktar skärgårdens möjligheter till överlevnad och utveckling.

     De direkta kostnaderna för den frigående skärgårdstrafiken beräknas under år 2005 uppgå till ca 13,2 M € och linfärjornas direkta kostnader till ca 1,7 M €. Dessa kostnader motsvarar ca 75 % av hela trafikbudgetens driftsutgifter.

     För att bibehålla den nuvarande framkomligheten beräknas den årliga driftshöjningen vara 4 %. Detta skulle medföra att den frigående trafikens driftskostnader skulle uppgå till ca 16,0 M € år 2010 och till 19,5 M € år 2015. För linfärjornas del skulle siffrorna bli 2,1 resp. 2,5 M €. Dessutom finns det en stor osäkerhetsfaktor beträffande bränslekostnaderna. Om ingenting görs för att nedbringa skärgårdstrafikens driftsutgifter så beräknas skärgårdstrafikens driftsutgifter motsvara över 80 % av trafikbudgeten år 2010-2015.

     Det kan också konstateras att det finns stort behov för nyinvestering av tonnaget. Enligt nu gällande EU-rådets direktiv 98/18, skall samtliga frigående färjor utom M/S Viggen ersättas med nytt tonnage senast år 2015 för att uppfylla direktivets krav.

     Genom påbörjande och genomförande av de i detta meddelande nämnda åtgärderna ökar skärgårdens möjlighet till överlevnad och utveckling. Kostnaderna för detta kan synas vara höga vad beträffar investeringar men inbesparingarna i driftskostnader beräknas vara betydande.                    Landskapsregeringen har antagit faktameddelandet i plenum den 3 november 2005 om en långsiktig investering i skärgårdstrafiken. Landskapsregeringen önskar, då projektens genomförande omspänner en lång tidsperiod, för lagtinget presentera de huvudsakliga linjerna i planen. Därför överlämnar landskapsregeringen enligt 51 § 2 mom. lagtingsordningen detta meddelande angående plan för kortruttssystemet gällande skärgårdstrafiken.

 

Följande utredningar har gjorts:

 

Föglötrafiken

 

1.        med tunnel under Ledfjärden.

        Lemland/Flaka-Bråttö-Gollands bro.

2.        med tunnel under Järsö- och Apotekarfarlederna.

        Lumparland/Svinö-Björkö-Märrskär-Degerby.

3.        med förkortat färjpass.

        Svinö-Furuholm och väg till Degerby.

4.        med förnyad färja och landarrangemang.

        Svinö-Degerby.

 

Södra linjen

 

Ombyggnad av befintligt vägnät och utbyggnad av ny färjhamn i Hastersboda, all trafik till Kökar och Galtby utgår från Föglö, Hastersboda. Följande infrastrukturella investeringar ingår i förslaget:

 

     1.       Om- och nybyggnad av väg Sommarö-Hastersboda färjfäste.

     2.       Nytt färjfäste i Hastersboda.

     3.       Ny bro över Brändöströmmen.

     4.       Ny farled till Hastersboda från ”Kökarsfarleden”.

 

Tvärgående linjen

 

Ny linje på sträckan Kumlinge/Snäckö-Föglö/Överö.

 

Sottungalinjen

 

Inrättande av en ny färjlinje Föglö/Överö-Sottunga-Husö-Kyrkogårdsö-Kökar.

     Den linstyrda färjan i Embarsundsfarleden ersätts med bro. Brons längd beräknas till ca 300 meter.

 

Färjor

 

En ny färja byggs och insätts på den södra linjen. Kapaciteten på färjan blir ca 60 bilar och 300 passagerare.

 

Norra linjen

 

För att förbättra trafiken och minska på de årliga driftsutgifterna konverteras den nu frigående färjan mellan Åva och Jurmo i Brändö kommun till linstyrd färja. Ändringen kräver utbyggnad av anslutningsvägarna samt byggande av broar och angöringsklaffar för färjan.

 

Lappoprojektet

 

Undersöknings- och planeringsarbetet har utförts för en utbyggnad av det s.k. Lappoprojektet med vägförbindelse Torsholma-Härö-Trutbådan-Lappo med ny ändhamn för norra linjens (M/S Alfågeln) på sydvästra Lappo.

     Övriga aktuella förbättringar på linjen är verkställigheten av:

-       Bäröprojektet

-       Bro över Prästö sund.

 

Landskapsregeringens förslag

 

Följande investeringsprojekt påbörjas genom att nödvändiga miljöutredningar enligt landskapslagen om miljökonsekvensbedömning samt tekniska undersökningar och projekteringar görs för det valda linjealternativet/projektet.

 

Tunnel

 

För att klarlägga om det är tekniskt möjligt att till en överkomlig byggkostnad bygga en fast vägförbindelse från Lumparland/Lemland till Föglö bestående av vägar och tunnel under Föglö fjärden, bör noggranna botten- och berggrundsundersökningar utföras längs planerad tunnels sträckning.

     Byggande av tunnel, längd ca 5,0 km.

     Investeringskostnad ca 40,0 M €.

     Förprojektering, grundundersökning m.m. år 2006-2008

Kostnad: 1,0 M €. Medel för förprojekteringen kommer att sökas från EU. Om förprojekteringen ger till resultat att det anses vara både tekniskt och ekonomiskt möjligt att genomföra projektet, bör beslut fattas att gå vidare med att uppgöra entreprenadhandlingar.

     Uppgörande av entreprenadhandlingar år 2007-2008

     Kostnad: 2,5 M €.

     Upphandling m.m. år 2009

     Kostnad 0,1 M €.

     Byggande av tunneln år 2009-2011

     Kostnad: 36,4 M €.

     Invigning år 2012.

 

Exempel på genomförande

 

Bildande av ett aktiebolag för genomförande av projektet samt framtida drift. Aktieägare  kan  vara  Ålands  landskapsregering,  privatföretag   och -personer eller en kombination av dessa.

 

Finansiering av investering och drift

 

Aktiekapital: 15 M €

Lån: 25 M €.

Beräknad trafik 200 000 fordon/år, varav 100.000 föglöbor, 50 000 övriga ålänningar och 50 000 turister. Således beräknas trafiken dubbleras från nuvarande trafik via färja.

Avgifter: 10 € t/r, årskort 50 €.

 

Kostnader

 

Drift

450 000,00

€/år

Avskrivning 30 år

1 333 333,00

 

Ränta 4 %, år 5

1 041 667,00

(på lånet)

Summa:

2 825 000,00

€/år.

 

Intäkter

 

Bidrag från landskapsregeringen som motsvarar driftskostnaderna

För färjtrafiken Svinö-Degerby-Svinö

 

år 2012

2 500 000,00

€/år

Tunnelavgifter

550 000,00

 

Summa:

3 050 000,00

€/år

 

Övrig infrastruktur

 

Om en tunnel förverkligas bör Ålands landskapsregering bygga och bekosta nödvändiga anslutningsvägar och eventuella broar till en kostnad om 2,0-6,6 miljoner beroende på var tunneln byggs.

 

Färjtrafik

 

På basis av under tidigare år budgeterade anslag har en ny färja planerats och projekterats. Under år 2006 avses den tekniska planeringen slutföras samt anbud inbegäras. Färjan beräknas kunna tas i bruk under år 2008.

 

Längd:

65,3

m

Bredd:

13,0

m

Investeringskostnad:

11,0

M €

Kapacitet: 46 bilar på bildäck och 16 bilar på hyllorna samt 300 passagerare

Driftskostnader:

(enligt 2005-års driftskostnader)

1 800 000

€/år

Planering:

år 2006

 

Byggande:

år 2007-2008

 

Första tur:

år 2008

 

 

     Den nya färjan kan trafikera linjen Svinö-Degerby-Svinö, norra linjen eller södra linjen. Trafikeras färjlinjen Svinö-Degerby måste nytt färjfäste byggas i Degerby och angöringsklaffen i Svinö breddas.

 

Finholma-Jyddö (Embarsundslinjen)

 

För att få en smidig trafik via Överö till fasta Åland bör en bro byggas mellan Finholma och Jyddö.

 

Driftsinbesparingar

 

 

Driftsinbesparingar för indragning av linfärja

320 000,00

€/år

 

 

 

Investeringar

 

 

Bro med frihöjd 8,0 m

4 500 000,00

€ 7,1 % avkastning

Alt. bro med frihöjd 18,0 m

6 900 000,00

€ 4,6 % avkastning

 

Linfärja mellan Åva och Jurmo

 

Byggande av väg, bank samt linfärja (ev. kan Embarsunds linfärja användas).

 

Driftsinbesparingar

 

 

Driftsinbesparingar netto för körande av linfärja i stället för

M/S Doppingen

250 000,00

€/år

 

 

 

Investeringar

 

 

Byggande av väg, bank och linfärja

3 500 000,00

€ 7,14% avkastning

Byggande av väg och bank

2 000 000,00

€ 12,50 % avkastning

 

Kökarstrafiken via Föglö

 

Under förutsättning att en tunnel byggs till Föglö kan trafiken från Kökar och Galtby ledas via Föglö fr.o.m. år 2012.

     Vintertid upprätthålls Kökarslinjen med en färja på linjen Hastersboda-Kökar-Galtby, sommartid sker trafiken med två färjor på linjerna Hastersboda-Kökar och Kökar-Galtby.

     Dessutom finns det inte behov för extra sommartrafik med M/S Ejdern.

 

 

 

Driftsinbesparingar

 

 

Vintertrafiken

900 000,00

€/år

M/S Ejdern

170 000,00

€/år

Summa:

1 070 000,00

€/år

 

 

 

Investeringar

 

 

1 st. färjfäste i Hastersboda

Kostnad 1,1

M €

Ombyggnad av vägar och broar på Föglö (beroende på var tunneln byggs)

Kostnad 2,5-3,5

M €

­

Trafiken för Sottunga, Kyrkogårdsö och Husö

 

Om Kökars- och Galtbytrafiken leds via Föglö till fasta Åland så uppstår det ett problem hur trafiken på Sottunga, Kyrkogårdsö och Husö skall ordnas så att trafikanterna inte får sämre trafik än vad de har i dag.

     En lösning är att utöka tvärgående trafiken så att en huvudlinje inrättas på linjen Överö-Snäckö-Sottunga-Husö-Kyrkogårdsö. Med denna lösning blir trafiken sämre än vad den är i dag.

     För att erhålla ungefär samma trafikstandard som i dag bör den tvärgående linjen bibehållas och en helt ny linje inrättas för Sottunga-Överö-Husö-Kyrkogårdsö-Kökar.

 

Ökade driftskostnader

 

 

Utökad tvärgående linje

0,00

€/år

Ny linje

1 500 000,00

€/år

 

Således skulle nettoökningen för södra linjen bli ca 430 000,00 €/år men trafiken västerut skulle bli betydligt bättre och trafiken österut blir oförändrad.

 

 

Mariehamn den 3 november 2005

 

 

L a n t r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Runar Karlsson