Meddelande 2/2011-2012

Lagtingsår: 2011-2012
Typ av dokument: Meddelande

Ladda ner Word-dokument

 

Beskrivning: 5x5px

Beskrivning: regeringen_svartvit

MEDDELANDE nr 2/2011-2012

Datum

Diarienummer

2012-04-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens arbete för att förhindra gränshinder

 

Meddelandet innehåller en redogörelse för Ålands landskapsregerings arbete mot befintliga gränshinder och att förhindra att nya uppkommer.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 12 april 2012

 

 

 

 

L a n t r å d                          Camilla Gunell

 

 

 

 

 

 

Föredragande minister            Veronica Thörnroos

 

 

 

 

 


 

 

 

Innehåll

Inledning. 3

Det nordiska gränshinderarbetet och Gränshinderforum.. 3

Förebyggande arbete vid lagstiftning. 4

Information. 5

Hallå Norden-kontoret på Åland. 6

Arbeta och Bo på Åland. 7

Gränshinder under åländsk behörighet 7

Gränshinder under finsk lagstiftning. 7

Expertgruppen för social- och hälsopolitik samt arbetsliv. 7

Bilateralt lösta gränshinder 8

Bilaga 1. Lista över nordiska gränshinder 9

 

 

 

 

 


 

 

Inledning

 

Gränshinder kostar för hela samhället, för konsumenter och inte minst för den som drabbas. Exakta belopp är svåra att få fram men ligger på den nivån att arbetet mot gränshinder bör fortsätta.

Målsättningen är att det ska gå att flytta, arbetspendla, studera och bedriva näringsverksamhet över gränserna i Norden utan att man ska behöva riskera att drabbas negativt eller hindras av oklara lagar och regler. Ett öppet Norden gagnar alla parter. Arbetet med att undanröja gränshinder i Norden handlar om att skapa ett öppnare Norden.

Norden består av fem länder och tre självstyrande områden med helt eller till vissa delar egen lagstiftningsbehörighet. Länderna och de självstyrande områdena kommer från olika politiska och administrativa traditioner. Tre länder och ett självstyrt område är medlemmar i EU, de andra är inte medlemmar.  Att det mot den bakgrunden finns olikheter i lagstiftningen är helt naturligt. Strävan att hitta lösningar som fungerar i hela Norden gör att arbetet försvåras. Exempelvis Sverige har arbetspendling och stora flyttningsrörelser till och från tre stater samt ett självstyrt område, Åland. Att upprätta särlösningar på regional nivå gör ofta att gränshindret i fråga bara flyttar till nästa kommun- eller länsgräns. Likaså riskerar nya hinder uppstå vid andra gränser om man tar en lösning som fungerat bra i en region och genom nationell lagstiftning genomför den.

Alla svårigheter som en enskild medborgare eller företag råkar ut för kan inte klassas som gränshinder. Ibland har medborgaren eller företaget helt enkelt inte tagit ett eget förväntat ansvar och skaffat sig den information man borde gjort i förväg och därför hamnat i svårigheter, i andra fall uppfattar man en förmån som varit bättre i utflyttarlandet än i inflyttarlandet som ett gränshinder då det istället handlar om olika regerlverk i de nordiska länderna.

De sektorer som har de flesta gränshinder är bland annat skatter och socialförsäkring. Inom dessa två sektorer saknar Åland i huvudsak egen lagstiftningsbehörighet men för den skull är inte ålänningar undantagna från de problem som dessa sektorer skapar. Arbetspendlingen till Sverige och arbete ombord på svenskflaggade fartyg är vanliga orsaker till problem. Sett till det antal personer som arbetspendlar eller arbetar på svenskflaggat fartyg är det ändå förhållandevis få som drabbas. Rederierna eller företagen som har verksamhet i flera länder har även en stor kunskap för att förebygga och lösa uppkomna problem.

Arbetet med att förhindra gränshinder är idag effektivare än tidigare, inte minst genom ett allt starkare intresse hos politiker och tjänstemän att hitta lösningar. Nordiska ministerrådets Gränshinderforum har också en viktig roll som koordinator och pådrivare.  

Landskapsregeringens uppfattning är att det finns en enighet med självstyrelsemyndigheterna avseende vikten av att bedriva ett effektivt arbete mot gränshinder.

Det nordiska gränshinderarbetet och Gränshinderforum

 

Vid sitt sommarmöte 2007 beslöt de nordiska statsministrarna att igångsätta det s.k. globaliseringsinitiativet i Nordiska ministerrådet. Ett av de områden som utpekades var arbetet med att lösa gränshinder. Som en följd av detta inrättades Gränshinderforum. Gränshinderforum skall i dialog med ländernas regeringar identifiera, prioritera samt föreslå lösningar på olika gränshinder. Till ordförande valdes ambassadör Ole Norrback som har en stor erfarenhet från området. I Gränshinderforum ingår en representant från vardera de nordiska länderna samt en representant från Åland. Det samordnande administrativa arbetet utförs av tjänstemän vid Nordiska ministerrådets sekretariat. Gränshinderforum möts 3-4 gånger per år för att koordinera sitt arbete. Trots att Åland endast innehar egen lagstiftningsbehörighet inom ett fåtal av problemområdena så är möjligheten att komma med synpunkter och kommentarer för att påverka rikslagstiftning viktig, det ger även en möjlighet att lyfta Ålands självstyrelse och interna behörighet.

Gränshinderforum startade sitt arbete i början av 2008 och har sedan starten medverkat till att drygt 40 gränshinder har lösts. Gränshinderforum har uppmanat alla ämbetsmannakommittéer och ministerråd att ha gränshinder på agendan vid sina möten. Gränshinderforums mandat sträcker sig till och med 2013, men före utgången av mandatet skall Nordiska ministerrådet göra en översyn av hela gränshinderarbetets struktur inklusive gränskommittéer och Hallå Norden.

Gränshinderforums ordförande Ole Norrback konstaterar i sin rapport över arbetet 2011 att det gångna året varit det mest framgångsrika, inte på det viset att antalet lösta gränshinder har ökat dramatiskt men att intresset både bland politiker och tjänstemän är betydligt större. Ole Norrback pekar också på att gränshinder är följden av politiska beslut och att det också är politiker som kan ge sina förvaltningar starkare och tydligare signaler för att uppnå snabbare och bättre resultat.

Till sin hjälp för att följa upp situationen rörande de olika gränshindren har Gränshinderforum hjälp av en gränshinderdatabas som administreras av Nordiska ministerrådets sekretariat. I Nordiska ministerrådet har även beslutats att gränshinder skall vara en stående dagordningspunkt vid ministerrådsmöten.

Ålands representant i Gränshinderforum har regelbunden kontakt med berörda tjänstemän i de olika sakfrågorna. Hallå Norden-kontoret (se nedan) är en annan viktig kontaktpunkt liksom de andra ledamöterna i Gränshinderforum mellan mötena. 

Landskapsregeringen kommer att fortsätta sitt deltagande i Gränshinderforum och därigenom påverka såväl finsk som övrig nordisk lagstiftning som har betydelse för Åland. Landskapsregeringen kommer även att ta initiativ till att aktuallisera gränshinder som kan hitta sin lösning effektivast genom Gränshinderforum. Landskapsregeringen har även omfattande kontakter med finska och svenska myndigheter i de fall där ett bilateralt förfarande är lämpligast.    


Förebyggande arbete vid lagstiftning

 

Det är viktigt att man i samband med ny lagstiftning eller implementeringen av EU-direktiv gör en grundlig konsekvensanalys så att nya gränshinder inte skapas. I Helsingforsavtalet som reglerar det nordiska arbetet står det:

Artikel 4

De fördragsslutande parterna skola fortsätta lagsamarbetet i syfte att uppnå största möjliga överensstämmelse på privaträttens område”


Artikel 6

De fördragsslutande parterna skola eftersträva inbördes samordning av annan lagstiftning än som nu sagts på sådana områden, där detta ter sig ändamålsenligt”


Efterlevnaden av dessa två artiklar är enligt Gränshinderforum idag tveksam.

Vid Nordiska rådets session 2008 antog rådet rekommendation 37/2008 som handlar om det preventiva lagstiftningsarbetet i Norden. Rekommendationen antogs enhälligt och föreslår följande:


”att inarbeta hänvisningar till relevant lagstiftning i de övriga nordiska länderna, när förslag till en ny lag läggs fram i de nationella parlamenten samt upplysa om eventuella konsekvenser i förhållande till de övriga nordiska länderna”

 

Gränshinderforum har vid flera tillfällen uttalat sitt stöd för detta och även påtala det för parlamentarikerna i Nordiska rådet samt för stats- och fackministrar. Gränshinderforum har förståelse för att ländernas regeringar inte vill införa ytterligare byråkrati men ser det som särskilt viktigt att man gör en konsekvensanalys inom områdena socialförsäkring och beskattning.  Även näringslivsområdet nämns som ett av de viktigare.

I Finland finns det en skyldighet att beskriva rättsläget i de andra nordiska länderna i regeringens propositioner till riksdagen. Vid justitieministeriets direktiv för uppgörande av regeringspropositioner står det bland annat.

 

”I översikten över existerande lagstiftning bör man redogöra för under beredning varande eller genomförda lösningar i synnerhet i de nordiska länderna och Europeiska unionens medlemsländer”

 

Gränshinderforum konstaterar att efterlevnaden av rekommendationen är ”lite si och så”. Justitieministeriet hänvisar till resursbrist och behov av att prioritera.

I Sverige har justitiedepartementet gjort ansträngningar för att påverka de övriga departementen att beakta lagstiftning i andra nordiska länder. Vid justitiedepartementet finns en tradition att göra en sådan bedömning. Då ett lagförslag bereds går det ut en uppmaning från statsrådsberedning alternativt regeringskansliets förvaltningsavdelning om samberedning med andra departement som berörs av förslaget. Till uppmaningen knyts ett följebrev där man pekar på frågor som man bör ta särskild hänsyn till så som till exempel EU-direktiv, miljöaspekter mm. Det är sedan upp till varje departement att göra sin egen bedömning av hur man bevakar frågan.

På Åland då lagberedningen bereder en lag under åländsk behörighet så görs vanligen en beskrivning av rättsläget i Finland och Sverige, men även de övriga nordiska länderna. Detta görs också då syftet med lagstiftningen är att genomföra EU-direktiv. Exempel på detta är högskolelagen, personuppgiftslagen, läroavtalslagen samt radio- och tv-lagen. I de fall ett blivande gränshinder kan identifieras löses dessa som regel snabbt om de ligger inom åländsk behörighet. Problem kan uppstå då problemområdet hör till finsk behörighet och Åland inte direkt kan påverka lagstiftningen. Ett exempel på gränshinder som uppkommit genom lagstiftning är den s.k. skattegränsen, där Ålands skatteundantag inom EU är den grundliggande orsaken till problemet.

Således gör landskapsregeringen en konsekvensanalys där man tittar på finsk och svensk lagstiftning för att förhindra att nya uppkommer då lagstiftning bereds. Dessutom skall landskapsregeringen uppmärksamma Finland på lagstiftning som får negativa återverkningar på åländska invånare och näringsliv. Landskapsregeringen anser att en större samordning mellan de nordiska länderna i detta avseende ytterligare kunde minska risken för att nya gränshinder uppstår.

          

Information

 

För att inte enskilda och företag skall hamna i svårigheter är tydlig information av stor betydelse. Här måste man lägga ett visst ansvar på den enskilda eller företaget själva. Det är samhällets roll att se till att informationen finns tillgänglig och att medborgaren eller företaget i möjligaste mån vet var den finns. Ålandskontoren i Helsingfors och Stockholm, Hallå Norden, Ålands näringsliv, Arbeta och Bo på Åland, Posten på Åland, FPA, skattebyrån och tullen förser alla ålänningar med information. EU-informationen finns under 2012 i Vasa men med ansvar att besvara frågor från Åland. På nordisk nivå finns tolv olika gränskommittéer som inom sina regioner innehar specialkompetens. Den mest kända är Öresundskommittén. Dessa gränskommittéer har uppkommit genom olika behov där man jobbar inom mindre eller större geografiska områden eller har specialkunskaper rörande samhällets olika sektorer.  I Nordiska ministerrådets regi finns Hallå Norden-kontor i samtliga länder. Åland och Färöarna har under en försöksperiod sina egna kontor. Hos Hallå Norden kan man via telefon eller det internetbaserade Nordsvar få svar på gränsöverskridande frågor.

På internet finns ett antal portaler att tillgå.

·         www.hallonorden.org där man under länken ”Norden för dig” kan ta sig vidare till de nordiska ländernas sidor. Åland har en egen länk sedan 2011 där hemsidorna under förra året gjordes om så att den hänvisar till åländsk lagstiftning efter att de tidigare ofta hänvisat till finsk lagstiftning, även inom områden under åländsk behörighet.

·         www.nordisketax.net är en gemensam nordisk portal för de nordiska skattemyndigheterna. Även Färöarna, Grönland och Åland har egen information här. Portalen vänder sig enbart till privatpersoner och deras skattefrågor. Avdelningsjuristen vid finansavdelningen representerar Åland i styrgruppen.

·         www.nordsoc.org är de nordiska socialskydds myndigheternas     

egen portal för socialförsäkringsfrågor. Landskapsregeringen ar         

betar för närvarande för att Åland skall få en egen länk med de         

hänvisningar som behövs.

·         www.komhem.nu är landskapsregeringens hemsida för personer som planerar att flytta till Åland.

Även de nationella myndigheterna i alla nordiska länder har ofta information på flera språk på sina hemsidor där man kan hitta mer detaljerad information om olika sakområden som berör just det landet.

Landskapsregeringen kommer att arbeta för att lättillgänglig och korrekt information finns att tillgå för alla berörda i samhället. 

 

Hallå Norden-kontoret på Åland

 

Nordiska samarbetskommittén beviljade år 2010 300.000 DKK till ett Hallå Norden-kontor på Åland för a en försöksperiod under 2011-2012. Verksamheten utvärderas i slutet av perioden. Beloppet finansierar en tjänst om 50% av heltid. Hallå Norden på Åland har Föreningen Norden som huvudman och administrativ tillhörighet. Landskapsregeringen tillhandahåller lokaler, telefon och it. Hallå Norden fungerar som en katalysator av gränshinder som olika frågeställare ställs inför, därför har tjänstemannen hos Hallå Norden och Ålands representant i Gränshinderforum ett nära samarbete och möten för utbyte av information.

Genom Hallå Norden-kontoret på Åland har hemsidorna på www.hallonorden.org kunnat uppdateras för att stämma med åländska förhållanden. Tidigare har det varit vanligt med en hänvisning till den finska hemsidan där flera felaktigheter hittats, bland annat rörande hembygdsrätten och militärtjänstgöringen. Under år 2012 kommer verksamheten att fokuseras på marknadsföring direkt hos bland annat skolor, myndigheter och organisationer.

Landskapsregeringen kommer att begära i Nordiska ministerrådet att kontoret finns kvar i budgeten för 2013, detta eftersom det nästa år skall utföras en utredning över hela gränshinderarbetet inklusive Hallå Norden och de tolv gränskommittéerna, dessutom pågår en försöksverksamhet på Färöarna som tar slut sista december 2013. Dessa två försöksverksamheter borde därför samordnas tidsmässigt.

 

Arbeta och Bo på Åland

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (Ams) driver sedan år 2000 informations- och rekryteringsverksamhet under namnet "Arbeta & Bo på Åland". Målet med verksamheten är att öka intresset för Åland som en attraktiv plats att leva och bo på.  Huvuduppgiften är att snabbt ge svar på frågor som uppstår när man vill flytta till Åland. En del av informationen ges direkt av Arbeta och Bo, men mycket av jobbet går ut på att informera om vart men skall vända sig för att få ett utförligt och exakt svar på frågorna. Arbeta och Bo på Åland har ett brett kontaktnät bland företag, kommuner och skolor på Åland. Därutöver utvecklar och uppdaterar dom innehållet på webbsidan, skriver nyhetsbrev, uppdaterar de databaserna över arbetsgivare och intresserade ålandsflyttare samt deltar i seminarier och mässor. Primärt har arbetsinsatserna riktats mot åländska studeranden utanför Åland men även helt nya kontakter som inte har koppling till Åland sedan tidigare, har attraherats av informationen som man ger genom bland annat hemsidan www.komhem.nu.

Genom projektet har ett stort kontaktnät och en stor bas av kunskap skapats och kännedomen är stor om vilka problem en inflyttare kan råka ut för. Man kan därför förebygga dessa genom direktkontakt med frågeställare och genom att hålla sin hemsida uppdaterad.

 

Gränshinder under åländsk behörighet

 

Åland brukar nämnas som ett område som har en ovanligt stor mängd gränshinder. Faktum är att de gränshinder där Åland har egen lagstiftningsbehörighet är få till antalet. De hinder som främst drabbar ålänningen som studerar, flyttar eller arbetspendlar kan knytas till skatter eller socialförsäkring d.v.s. områden under huvudsakligen rikslagstiftning. Dessa problem är desamma för medborgare och företag i Finland.

Landskapsregeringen har goda kontakter med myndigheter både i Sverige och Finland och för kontinuerligt diskussioner med dessa myndigheter för att lösa gränshinder bilateralt. I arbetet mot att nya gränshinder uppkommer under finsk lagstiftningsbehörighet uppmärksammar landskapsregeringen Finlands regering på konsekvenser för Åland och uppmana regeringen att ta hänsyn till åländska förhållanden vid lagstiftning.

 

Se bilaga 1.

 

Gränshinder under finsk lagstiftning

 

Den klart största delen av de gränshinder som även berör Åland är hinder under finsk lagstiftningsbehörighet. Ålands roll i Gränshinderforum är att påtala åländska intressen och följa upp arbetet tillsammans med berörda åländska tjänstemän. 


Expertgruppen för social- och hälsopolitik samt arbetsliv

 

På förslag av de nordiska arbetsmarknadsministrarna har en expertgrupp bildats under Nordiska ministerrådets ämbetsmannakommitté för social- och hälsopolitik och ämbetsmannakommittén för arbetsliv. Expertgruppen inledde sitt arbete i december 2010. Uppgiften har varit att kartlägga och komma med lösningsförslag inom sina sektorer. Ämbetsmannakommittéerna kommer att besluta om åtgärder. Även Gränshinderforum kommer behandla gruppens lösningsförslag. I rapporten behandlas också områden som berör Åland men ligger under finsk lagstiftningsbehörighet. Exempel på dessa är: studerandes socialförsäkring i Sverige, finska fyramånadersregeln, arbetsrehabilitering i bosättningslandet med mera. Sammanlagt har expertgruppen behandlat 36 olika områden. Under behandlingen har man gjort en uppdelning mellan:

1.      Frågor som kräver ändring i nationell lagstiftning

2.      Frågor som kräver ändring av EU-tolkning

3.      Frågor som berör bristande information

4.      Frågor som kan lösas bilateralt

5.      Frågor som kräver ändring i EU-lagstiftning eller bättre
information mellan EU-länder.

Rapporten färdigställs under 2012 och skall därefter behandlas i sina respektive ministerråd och kommer debatteras på Nordiska rådets session i Helsingfors i slutet av oktober 2012.

Landskapsregeringen kommer via sina representanter i ämbetsmannakommittén för social- och hälsopolitik och ämbetsmannakommittén för arbetsliv samt representanten i Gränshinderforum att påverka, följa och rapportera om arbetet med expertgruppen lösningsförslag.

 

Bilateralt lösta gränshinder

 

Genom åren så har flera gränshinder mellan Åland och i första hand Sverige hittat sina lösningar via direkta bilaterala kontakter. Bland dessa kan nämnas:

·         Behörighet till svensk högskola

·         Rättvisare värdering mellan åländska och svenska betyg

·         Möjlighet att spela på svenska AB Trav och galopps (ATG) spel på Åland

·         Fortsatt möjlighet att se svensk TV även efter digitaliseringen

Landskapsregeringen bedömer vid uppkomsten av ett gränshinder om den bilaterala eller nordiska vägen är mest ändamålsenlig för att effektivast hitta lösningar. 

 

 

 

 

 


 

Bilaga 1

Åland

 

Hinder att lösa tillsammans i Norden:

 

Ledarhund, vid resa

Idag behandlas personer som reser med ledarhund inom EU på samma sätt som turister som reser med sällskapsdjur. Detta innebär höga kostnader och långa behandlingstider för vaccinationer och intyg för hunden.

 

Område: Social bistånd och sociala tjänster

 

Personlig assistent vid flytt

Allvarligt funktionshindrade personer med personlig assistent har svårigheter att få med sin assistent vid flytt. Olika länder vill bedöma rätten till assistent nationellt, och anställningsförhållandena för personliga assistenter skiljer sig mellan länderna.

 

Område: Social bistånd och sociala tjänster

 

Flytt för institutionaliserade personer

Enligt den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster ska de ansvariga myndigheterna samarbeta för att göra det möjligt för äldre eller institutionaliserade personer att flytta till det land där de har starkast personliga anknytning. Detta fungerar inte i praktiken på grund av oklarheter kring betalning och ansvar.

 

Område: Social bistånd och sociala tjänster

 

Färdtjänst för handikappade

Personer som på grund av funktionshinder inte kan använda offentlige transportmedel, och som tillfälligt rör sig mellan de nordiska länderna, kan inte nyttja något lands färdtjänstordning. De måste själva boka och betala marknadspriser om de behöver särskild transport vid ankomst till det andra landet. Detta gör det som regel för dyrt och komplicerat för funktionshindrade att resa.

 

Område: Social bistånd och sociala tjänster

 

Flytt med handikappfordon

Personer med handikappfordon kan inte ta med sig sitt handikappfordon över gränsen vid flytt, utan måste söka om ett nytt fordon i det nya bosättningslandet. P.g.a. lång handläggningstid kan detta innebära att flytt blir omöjligt för personer som har ett starkt och dagligt behov av ett transportmedel av detta slag.

 

Område: Social bistånd och sociala tjänster

 

De nordiska länderna har olika bestämmelser för rätt till och beräkning av förmåner vid invaliditet

Den som rör sig mellan nordiska länder och som drabbas av sjukdom eller invaliditet kan få svårigheter med sin försörjning. Gränshindret består både i att förutsättningarna för att beviljas förmåner vid invaliditet är olika och att förmånerna är utformade på olika sätt i de nordiska länderna. Detta kan dock medföra att en sådan person kan få antingen lägre eller högre ersättning än en person som enbart har arbetat i ett land.

 

Område: Social försäkring

 

Studier i utlandet, problematiskt för funktionshindrade

Studenter med funktionsnedsättning, kroniska sjukdomar eller annat upplever det som svårt att  resa på studier till ett annat nordiskt land. Förmåner kan man inte ta med sig,informationsnivån är låg och man kan förlora kontakten med sin läkare i hemlandet. 

 

Område: Social bistånd och sociala tjänster/utbildning

Deltidssjukskriven person som börjar arbeta deltid i ett annat land än arbetslandet

Enligt EU-förordning 883/2004 ska en person omfattas av ett lands lagstiftning och då som regel lagstiftning i det land där arbetet utförs. De så kallade lagvalsbestämmelserna reglerar också situationen då personen normalt arbetar i två eller flera medlemsstater. Om personen börjar arbeta deltid i ett annat land kan det innebära problem med fastställandet av lagval och fortsatt rätt till kontantersättningen.

 

Område: Social försäkring/ Arbetsmarknad

 

Beräkning av förmån vid invaliditet efter arbete i flera nordiska länder

En person bor i ett nordiskt land och arbetar flera år i ett annat nordiskt land. Personen är således försäkrad i arbetslandet. Skulle personen senare börja arbeta i bosättningslandet blir personen istället försäkrad där. Om han eller hon kort efter att arbetet påbörjades i bosättningslandet blir arbetsoförmögen på grund av sjukdom och blir beviljad förmån vid invaliditet i bosättningslandet, kan ersättningen bli betydligt lägre jämfört med en person som inte också har arbetat i ett annat land.

 

Område: Social försäkring/ Arbetsmarknad

 

Regler inom arbetslöshetsförsäkringen för timanställda gränsarbetare är komplicerade

Den som är timanställd i ett nordiskt land och bor i ett annat nordiskt land har svårt att få något rättvisande besked om hur och var han eller hon ska vara arbetslöshetsförsäkrad. Beskeden varierar beroende på vilket land och vilken institution som lämnar svar.

 

Område: Social försäkring/ Arbetsmarknad

 

Krav på att omfattas av olika länders arbetslöshetsförsäkring utan avbrott för att inte riskera lägre arbetslöshetsersättning

Den som är bosatt i ett land och tar arbete i ett annat och som inte blir medlem i en arbetslöshetskassa från första arbetsdagen kan vid arbetslöshet få lägre arbetslöshetsersättning på grund av bruten försäkringsperiod.

 

Område: Arbetsmarknad

 

Långa handläggningstider i EU-ärenden

I de nordiska länderna varierar handläggningstiden för att besluta om social- och arbetslöshetsförsäkringsförmåner. I EU-ärenden kan handläggningstiden bli längre eftersom behörig institution kan behöva hämta in uppgifter från motsvarande institution i ett annat land. Detta kan ge försörjningssvårigheter för den enskilde.

 

Område: Social försäkring/ Arbetsmarknad

 

Arbetspraktik i ett annat nordiskt land

Arbetspraktik kan inte genomföras i ett annat nordiskt land, eftersom den nationella arbetsmarknadslagstiftningen till stor del bygger på att praktik genomförs i hemlandet. En liknande frågeställning rör rätt till arbetspraktik för personer som kommer från andra nordiska länder.

Område: Arbetsmarknad

 

Ytterligare krav på utfört arbete för att kunna sammanlägga arbets- och försäkringsperioder från ett annat land vid ansökan om arbetslöshetsersättning

För att man skall kunna sammanslå arbets- och trygghetsperioder från ett annat nordiskt land har flera av länderna tilläggskrav om att man ska ha arbetat en viss period i landet.

Ett kompletterande arbetskrav som finns för att få tillgodoräkna sig (sammanlägga) perioder från andra länder för rätt till ersättning kan innebära att en sökande står utan ersättning vid arbetslöshet. Det faktum att kravet på arbete skiljer sig åt mellan länderna skapar en osäkerhet kring hur regelverket fungerar och svårigheter att förutse eventuell rätt till arbetslöshetsersättning. Kravet på arbete slår i regel hårdare mot andra medborgare än bosättningslandets egna medborgare.

 

Område: Arbetsmarknad

 

Bidrag till resor till anställningsintervjuer över gränser är inte möjliga

Arbetssökande kan få bidrag för resor till anställningsintervjuer i hela landet, men inte för resor tilll anställningsintervju i annat land.

 

Område: Arbetsmarknad

 

Olika auktorisationer

Det är på grund av skillnader i utbildning och auktorisationskrav svårt för utövare av vissa auktorisationsyrken att verka i andra nordiska länder, detta trots EU:s yrkeskvalifikations- och tjänstedirektiv

 

Område: Arbetsmarknad/ Näring

 

Standarder och certifiering inom tjänstesektorn

Mellan 2005 och 2009 har det utvecklats 450 nya certifieringsstandarder inom EU. Av dessa är 425 nationella standarder. Det pågår en utveckling mot en fragmentering av tjänstemarknaden. Detta motverkar en inre marknad i EU och Norden och behöver bemötas.

 

Område: Näring

Offentliga riskkapitalfonder begränsas av nationella mandat
För att stimulera tillväxt och nyföretagande behövs det riskvilligt kapital. Marknaden domineras idag av offentliga fonder i de nordiska länderna. Dessa har dock nationella och/eller regionala begränsningar vilket hämmar en nödvändig specialisering och erfarenhetsutbyte mellan länderna

 

Område:Näring

 

Byggmaterialstandard

De nordiska ländernas krav på byggmaterial skiljer sig åt, vilket försvårar handel över gränser och byggföretags verksamhet i flera nordiska länder

 

Område: Näring

 

Upphovsrätt begränsas nationellt

Upphovsrättsliga regler begränsar möjligheten att utbyta/exponera TV-program etc. över de nordiska gränserna

 

Område: Näring

Hinder för elektronisk handel

Det finns problem i samband med offentliga upphandlingar och privata köp som sker via digitala system. Detta beror på att dagens system bygger på nationell infrastruktur och teknik för e-handel. Det finns också juridiska olikheter mellan länderna.

 

Område: Medborgare och konsument

 

Digital signatur över gränserna (e-ID)

Digital signatur blir ett allt vanligare sätt att inom förvaltning och handel identifiera sig. Trots ansträngningar inom EU och ett gemensamt direktiv, har det inte kunnat skapas en gemensam standard på detta område. Digital signatur fungerar därför endast nationellt idag

 

Område: Medborgare och konsument/ Näring

Krav på personnummer vid tillfällig vistelse i ett annat nordiskt land
I vissa länder är det vanligt att personnummer används av privata företag för att identifiera kunder i avtalsrelationer, bland annat vid internethandel. Samtidigt är en privat avtalsparts krav på personnummer inte någon grund för folkbokföringsmyndigheter att utfärda personnummer till enskild. I sådana fall kan enskilda tvingas avstå från att köpa varor.

Område: Medborgare och konsument

Banköverföringsavgifter

Gränsöverskridande bankbetalningar inom Norden fördyras och försvåras genom att bankerna kräver höga avgifter och överföringar till utlandet inklusive andra nordiska länder.

 

Område: Medborgare och konsument/ Näring

 

Betalkortsavgifter

Användning av utländska betal- och kreditkort fördyras och försvåras genom att det tas ut höga avgifter för sådan betalning.

 

Område: Medborgare och konsument/ Näring

 

Porto: Avis- og tidsskriftabonnementer fordyres af høj udlandsporto

Portoen på breve til udlandet er op til det dobbelte af portoen på indenlandsforsendelser. Dette medvirker blandt andet at det er meget dyrt at abonnere på udenlandske aviser og tidsskrifter.

 

Område: Medborgare och konsument

 

ID-handlingar inte accepterade i varandras länder

Konsumenter har ofta problem i vardagen p.g.a. svårigheter att få sina ID-handlingar accepterade i grannländerna. Problemen gäller särskilt personer som inte är bosatta i landet där de önskar vara konsumenter. Det gäller på post, bank, alkoholbutik m.m..

 

Område: Medborgare och konsument

 

Kreditvärdighet, för t.ex. gränspendlare i Norden

Problematiken finns rimligtvis i hela EU och rör det faktum att kredituppgifter (t.ex. inkomster och betalningsanmärkningar) för en gränspendlare som bor i ett land och arbetar i ett annat inte registreras i bosättningslandet, vilket gör det problematiskt för pendlaren att styrka sin kreditvärdighet i förbindelse med att t.ex. få ett kreditkort, banklån och telefonabonnemang

 

Område: Medborgare och konsument/ Arbetsmarknad

 

Befäl vid räddningsaktioner måste komma från egna landet

Det går idag inte att använda sig av grannlandets räddningstjänst vid behov. Idag måste en räddningsinsats i t.ex. Sverige ledas av ett svenskt befäl. För flera kommuner i gränsområdet är det mer rationellt och tryggare för medborgarna att skapa avtal där den räddningstjänst som befinner sig närmast en ort också har det huvudsakliga ansvaret för en insats, oavsett på vilken sida av gränsen som orten ligger. Detta kräver dock att båda länderna ändrar sitt regelverk så att en räddningsinsats kan få ledas av ett befäl från respektive land oavsett på vilken sida av gränsen som insatsen behövs.

 

Område: Medborgare och Konsument

 

Beskattning av venture kapital

Idag har länderna, genom sina nationella regleringar, begränsat möjligheten att använda offentliga investeringsfonder utanför det egna landet.

 

Område: Skatt och finans

 

Krav på moms vid tillfällig införsel av byggmaskiner m.m.

Den som för en anläggningsmaskin, exempelvid en grävmaskin, mellan länder (med undantag för Danmark) skall betala mervärdesskatt för varan. De bestämmelser som reglerar momsfrihet vid tillfällig import gäller inte för anläggningsmaskiner. Kraven på betalning av mervärdesskatt vid införsel kan innebära likviditetsproblem för exempelvis små byggföretag som vill ta uppdrag på andra sidan gränsen. Ett närliggande gränshinder utgörs av krav på att ställa säkerhet för moms vid import av varor för utställning på mässor, vilket på motsvarande sätt kan innebära likviditetsproblem.

Område: Skat och finans/ Medborgare och konsument

Nationella forskningsmedel kan endast sökas nationellt

I Finland, Sverige och på Island kan endast nationella aktörer söka nationella forskningsmedel (offentliga medel). Detta begränsar forskningen på nordisk nivå. Danmark har sedan tidigare öppnat upp sina fonder för sökande också från andra länder. Norge har på samma sätt öppnat upp för Nordiska institutioners möjlighet att söka medel ur Nordiska fonder. Island, Finland och Sverige har fortfarande begränsat dessa möjligheter till nationella aktörer.

 

Område: Skatt och finans/ Utbildning

 

Olika rätt till studiestöd efter arbete i annat nordiskt land.

Flera nordiska medborgare har jobbat i ett annat land i en period och önskar att börja studera i utlandet. Några av dessa faller mellan nationella regelverk avseende sitt studiestöd.


Område: Utbildning

 

Begränsat nordiskt samarbete vid implementering av EU-direktiv för att undvika gränshinder

För närvarande sker inte något allmänt nordiskt samarbete när EU-direktiv skall implementeras i nationell rätt på områden som ligger utanför det traditionella justitiesamarbetet kring civil´- och straffrätt. På så sätt kan skillnader i implementering av EU-direktiv leda till nya gränshinder i fråga om skatter, socialförsäkringar, utbildning och näringslivsreglering.

 

Område: Lagsamarbete

 

Begränsat nordiskt preventivt lagstiftningssamarbete för att undvika gränshinder

Det preventiva arbetet för att förhindra att ny lagstiftning medför gränshinder är för närvarande mycket begränsat (jfr angående ny lagstiftning till följd av EU direktiv)

 

Område: Lagsamarbete


Godkännande av färöiska körkort

Färöiska körkort godkänns i Danmark och Norge men inte i resten av Norden.

 

Område: Lagsamarbete/ Medborgare och konsument.

 

Finska fyramånadersregeln

Finland införde inför utvidgningen av EU 2004 regler för bosättningsbaserade förmåner som innebär att personer som inte är bosatta i Finland och vars arbetsförhållande inte är minst fyra månader långt, inte är försäkrade för vissa socialförsäkringsförmåner som de annars hade varit försäkrade genom sin bosättning Finland. Detta drabbar i hög grad nordiska säsongsarbetare inom turistnäringen i norra Finland

 

Område: Socialförsäkring

 

Möjlighet till rehabilitering i bosättningslandet
En person som bor i ett land och arbetar i ett annat land, och blir skadad eller på annat sätt oförmögen att arbeta under längre tid, kan, efter den medicinska behandlingen, ha svårt att få arbetsrelaterad rehabilitering i bosättningslandet och kan behöva dagligen resa till arbetslandet för att genomgå rehabilitering. Detta kan vara mycket belastande för en sjuk person. Det har även uppstått fall där sjömän som bor i Finland men arbetar på svenskflaggade fartyg har blivit utan sjukpenning. Detta har lett till svårigheter med att till vilkets lands lagstiftning skall de tillhöra. Dessa personer faller då tillbaka under finsk lagstiftning fast de har sin anställning kvar i Sverige.

 

Område: Socialförsäkring

 

 

 

 

Hinder med särskilt intresse för Åland:

Skattegränsen
I samband med att Åland gick med i EU så förhandlades det s.k. Ålandsprotokollet fram. I artikel 2 regleras att Åland ur skattehänseende skall betraktas som tredje land. Detta har medfört att företagen på Åland fortfarande måste utföra en skattedeklaration vid import och export. Från företagen har det efterlysts förenklingar för att minska administrationskostnaderna.


Område: Skatter och finans

Personnummer
Ca 80 % av Ålands högskolestuderanden bedriver sina studier i Sverige. För att kunna verka i det svenska samhället är det nödvändigt med ett svenskt personnummer. Exempel på ärenden som är svåra att utföra är: bankärenden, ställa sig i bostadskö, skaffa telefonabonnemang eller en vardaglig sak som att hyra en DVD-film.

Område: Medborgare och konsument

ID-kort
Se också frågan om personnummer.
Banker och butiker i de olika länderna godkänner bara ID-kort utfärdade av särskilda instanser, i Sverige till exempel bankerna och Finland till exempel polisen. Detta gör att en ålänning med ett ID-kort utfärdat av till exempel åländsk polis inte kan utföra bankärenden i Sverige eftersom man inte godkänner ID-kortet som bevis.

Orsak: Medborgare och konsument

TV-kort
Av upphovsrättsliga skäl har de nationella programbolagen olika kodningar på sina programkort så att man endast får in program avsedda för sitt eget land.

Område: Kultur och media

 

SVT-play
Trots att Ålands radio- och TV har upphovsrätts och sändningsavtal med SVT och att etersändning till fullo sänds till åländska hushåll så kan man på en dator med åländskt IP-nummer inte se hela utbudet på SVT-play.

Område: Kultur och media

Momsåterbäring vid kontantköp i Sverige
Åländska företag som har handlat kontant direkt från en detaljist i Sverige har fram t.o.m. 2008 kunnat skicka sina kassakvitton och kvittot på den finska momsen till Riksskatteverket i Sverige och via dom fått tillbaka den svenska momsen. Sedan 2008 tillämpar Riksskatteverket striktare regler och anser att momsen skall återbetalas av säljaren. Detta stöter på många svårigheter varför Åland har drivit frågan via Gränshinderforum mot Riksskatteverket.

Område: Skatter och finans

Dubbelbeskattning av pensioner
Detta är ett ickeproblem som har sin upprinnelse inför finska riksdagsvalet 2007 då en kandidat drev frågan hos Sverige-finländare med rösträtt i Finland.
Då en Sverige-finsk pensionär återflyttar till Finland och uppbär svensk pension så beskattas först den svenska pensionen i Sverige. Det som har väckt ”vrede” är att finska skattemyndigheter därefter tar den svenska bruttopensionen och adderar den finska delen av pensionen för att därefter dra skatt på hela beloppet. Därefter har den skatt som redan är betald i Sverige avdragits från det totala skattebeloppet. Uträkningsmodellen tillämpas för att få progressivitet i den finska delen av pensionsskatten. Summan blir att den återflyttade pensionären betalar precis den skatt som dom skulle gjort om dom enbart haft en finsk pension.
Argumentet för motståndarna till denna modell har varit att en pensionär som flyttar åt andra hållet från Finland till Sverige har en positivare uträkningsmodell och beskattning vilket i praktiken utgör en positiv diskriminering av de som har pension från både Finland och Sverige.

Område: Skatter och finans

Skattebortfall för kommunerna
De åländska kommunerna förlorar skatteintäkter då pensionärer t.ex. från Sverige återflyttar eller att man har invånare som arbetar ombord på ett svenskflaggat fartyg och som därmed betalar sin skatt till arbetslandet. Dessa invånare har rätt att tillgodogöra sig socialskydd från Åland/Finland vilket belastar kommunerna i form av till exempel åldringsvård.

Område: Skatter och finans

Källskatt vid sommarjobb
Källskatten innebär en skattesats på 35 % för inkomsttagare från utlandet som tillfälligt arbetar på Åland, under högst sex månader.


Område: Skatter och finans

Konsumentspråk på varor
Eftersom de flesta företag på Åland har sin handel med Finland och finska återförsäljare så har produkter en finskspråkig profil på sina förpackningar och bruksanvisningar, åländska butiker har oftast sin tillhörighet till en finsk kedja, till exempel Kesko med samma konsekvens. Problemet blir som störst då instruktionsböcker och medföljande handlingar är på finska.

Område: Medborgare och konsument

Nordiska studerandes socialförsäkring i Sverige
När det gäller rätten för studerande från andre nordiska lander att bli socialförsäkrad i Sverige så anser Försäkringskassan att vilket lands lagstiftning som är tillämplig är beroende av vad studenten gjorde i sitt hemland innan han flyttade till Sverige och om EU-förordning 1408/71 eller förordning 883/2004 är tillämplig. För studerandes del anges att "deras inkomstkälla" kan vara en viktig faktor. Om den studerande får studiemedel från hemlandet anser Försäkringskassan att detta är en indikation på att han eller hon har störst anknytning dit.

Område: Utbildning/ Social försäkring