Meddelande 2/2017-2018

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Meddelande

Ladda ner Word-dokument

 

5x5px

regeringen_svartvit

MEDDELANDE nr 2/2017-2018

Datum

 

2017-11-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2017 - 2020

 

 

Landskapsregeringens alkohol-, narkotika-, dopning-, tobaks- och spelpolitiska program för åren 2017 - 2020 definierar landskapsregeringens ANDTS-politiska målsättningar och samlar åtgärder inom ANDTS-området som planeras inom landskapsregeringens avdelningar och dess underställda myndigheter. Programmet utgår från landskapets hälsopolitiska program 2010 - 2020 samt från målen i utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland, och tar vid efter Ålands handlingsprogram mot risk- och missbruk 2013 - 2016.

   Utöver landskapsregeringen och dess underställda myndigheter är föreningar i tredje sektorn, aktörer inom näringslivet, kommuner, övriga myndigheter och föräldrar centrala i ANDTS-arbetet. Endast gemensamt kan aktörerna effektivt uppfylla programmets målsättningar. Samverkan inom ANDTS-arbetet på Åland främjas av det samordningsprojekt i rusmedelsfrågor som landskapsregeringen finansierar.

   En parlamentarisk kommitté tillsattes 8.3.2017 av landskapsregeringen för att formulera ett förslag på program. Kommittén sammanträdde elva gånger och hörde forskare, intresseföreningar, myndigheter och aktörer på fältet inom ANDTS-området. Programmet har kommunicerats med och förankrats i berörda landskapsavdelningar och underställda landskapsmyndigheter under arbetets gång samt genom en intern remissrunda hösten 2017.

   Programmet följs upp och möjliggörs av de grupper som nämns i programmets 6. kapitel, däribland en parlamentarisk referensgrupp som har det övergripande ansvaret för uppföljningen av programmet.

   Landskapsregeringen översänder härmed landskapsregeringens alkohol-, narkotika-, dopning-, tobaks- och spelpolitiska program 2017 - 2020 som ett meddelade till lagtinget.

 

 

Mariehamn den 23 november 2017

 

 

Lantråd

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Minister

 

 

Wille Valve

 

 

Bilaga: ANDTS-politiskt program 2017-2020 (pdf)