Meddelande 2/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Meddelande

Ladda ner Word-dokument

 

MEDDELANDE nr 2/2021-2022

Datum

 

2022-01-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022
- 2024

 

 

Landskapsregeringen beslöt den 8 juni 2021 att tillsätta en parlamentarisk kommitté för att uppgöra ett förslag på ett nytt alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiskt (ANDTS) program. Kommittén framlade den 10 december sitt förslag. Landskapsregeringen fastställde programmet den 27 januari 2022.

     Programmet utgår från målen i utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland. Programmet formulerar ett övergripande mål och sex delmål för landskapsregeringens ANDTS-politik. Det övergripande målet är att förebygga och begränsa de negativa fysiska, psykiska och sociala effekterna av ANDTS-bruk som hindrar människor från att leva ett hälsosamt, tryggt och meningsfullt liv. Programmet präglas av en avsikt att stärka skyddsfaktorer och tidigt förebygga sådana riskfaktorer som sammanhänger med ANDTS-relaterade skadeverkningar på brukare, anhöriga och samhället i stort. Därtill ställer det också mål om att främja upptäckt och vård av personer med ett skadligt bruk eller ett beroende av ANDTS.

     Programmet fastställer en struktur för dess genomförande och uppföljning samt bereder väg för ett separat åtgärdsprogram med konkreta insatser som ska bidra till att det politiska programmets mål blir uppfyllda. Åtgärdsprogrammet kommer att omfatta landskapsregeringens avdelningar, landskapsmyndigheter och av landskapsregeringen finansierade funktioner. En parlamentarisk kommitté bildas för att under programtiden följa upp och bidra till programmets förverkligande.

     Programmet erkänner att måluppfyllelse förutsätter insatser av fler än landskapsregeringen och landskapsmyndigheterna. I beredningen har höranden av flera berörda aktörer i den kommunala sektorn och tredje sektorn samt en brett omfattande remiss ordnats. Aktörer från olika sektorer och nivåer i samhället välkomnas att delta i programmets förverkligande.

   Landskapsregeringen översänder härmed landskapsregeringens alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022 - 2024 som ett meddelande till lagtinget.

 

 

Mariehamn den 27 januari 2022

 

 

Lantråd

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Minister

 

 

Annette Holmberg-Jansson

 

Bilaga: ANDTS-politiskt program 2022-2024