Näringsutskottets betänkande 6/2002-2003

Lagtingsår: 2001-2002

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 6/2002-2003

 

Datum

 

Näringsutskottet

2003-04-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Näringsutskottets betänkande

Utredning om biobränslebaserat kraftvärmeverk

·       Hemställningsmotion nr 27/2001-2002

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Motionärens förslag

 

I ltl Danne Sundmans m.fl. hemställningsmotion föreslås att lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om att en utredning görs över förutsättningarna att bygga ett kraftvärmeverk på Åland vilket skulle drivas av biobränsle och brännbart avfall.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet har vid behandlingen av ärendet erfarit att en sådan utredning som efterlyses i motionen redan företagits av Mariehamns Bio Energi Ab. Utskottet finner det positivt att utredningen företagits inom branschen och konstaterar att det med dagens höga energipriser förefaller finnas vissa förutsättningar för att i landskapet etablera ett kraftvärmeverk som drivs av biobränsle. Om frågan om placeringen av ett biokraftvärmeverk kan lösas kan en ansökan om landskapsstöd snart bli aktuell varefter landskapsmyndigheterna har att ta ställning till graden av samhällsstöd.

     Vad gäller möjligheten att driva ett kraftvärmeverk med brännbart avfall konstaterar utskottet dock att förutsättningarna är små eftersom EU:s regelverk ställer mycket stränga krav på alla typer av avfallsanläggningar. Det kan också tilläggas att avfallsbränslet beräknas utgöra endast ca tio procent av kraftvärmeverkets totala bränslevolym. Utskottet har dock under behandlingen av ärendet kunnat konstatera att det fortfarande finns många olösta problem i fråga om avfallshanteringen i landskapet och att det därför finns skäl för landskapsstyrelsen att i egenskap av tillsynsmyndighet noga följa utvecklingen på området.

    

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 17 april 2002 inbegärt näringsutskottets yttrande över motionen.

     Utskottet har i ärendet hört VD:n för Mariehamns Bio Energi Ab Henning Lindström, VD Ingmar Wikman och krettsloppsrådgivaren Robert Nylund från Ålands Renhållning Ab samt försäkringsansvarige Niclas Gruner vid Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Anne-May Pehrsson, vice ordföranden Leo Sjöstrand samt ledamöterna Gun-Mari Lindholm och Harriet Lindeman.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar hemställningsmotion nr 27/2001-2002.

__________________

 

 

Mariehamn den 6 maj 2003

 

 

Ordförande

 

 

Anne-May Pehrsson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson