Näringsutskottets betänkande 7/2002-2003

Tillhör ärendet: Stöd till tjänsteföretag
Lagtingsår: 2001-2002

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 7/2002-2003

 

Datum

 

Näringsutskottet

2003-05-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Näringsutskottets betänkande

Stöd till tjänsteföretag

·      Hemställningsmotion nr 25/2001-2002

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärernas förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Motionärernas förslag

 

Motionärerna föreslår att lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om att landskapsstyrelsen kommer med förslag för att uppmuntra ökat företagande inom tjänstesektorn.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget godkänner motionens kläm.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet delar motionärernas uppfattning om vikten av att i landskapet stimulera nyföretagande inom alla sektorer. Enligt utskottets mening är en ökad företagsamhet en framtidsfråga för Åland och  allt företagande bör stödas på lika villkor oavsett om det handlar om företag som producerar varor eller tjänster. Utskottet noterar i sammanhanget att frågan om likabehandling av företag även har en jämställdhetsaspekt eftersom kvinnor oftare satsar på företag inom tjänstesektorn.

     Utskottet noterar att möjligheterna till ekonomiskt stöd till företag generellt sett delvis minskat genom EU-medlemskapet. Vissa stödmöjligheter finns dock till exempel genom Finnvera som också har ett stöd som riktas speciellt till kvinnliga företagare. Så kallat startstöd finns inte längre men däremot produktutvecklingsstöd samt vissa stöd inom ramen för Mål 2-programmet såsom investeringsbidraget. Stöden kan under vissa förutsättningar även beviljas tjänsteföretag men det sistnämnda stödet avser endast investeringar i anläggningstillgångar.

     Utskottet noterar att lagstiftningen på området redan under en längre tid varit i behov av en översyn varvid särskild hänsyn skulle tas till att lika villkor bör gälla för produktions- och tjänsteföretag. Enligt utskottets mening bör landskapsstyrelsen påskynda en sådan lagstiftningsreform och i avvaktan på reformen bör så långt det är möjligt åtgärder vidtas för att stimulera företagande särskilt inom tjänstesektorn.

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 22 april 2002 inbegärt näringsutskottets yttrande över motionen.

     Utskottet har i ärendet hört avdelningschefen Carin Holmqvist och VD för Ålands handelskammare Johan Eriksson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Anne-May Pehrsson, vice ordföranden Leo Sjöstrand samt ledamöterna Gun-Mari Lindholm och Harriet Lindeman.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om att landskapsstyrelsen kommer med förslag för att uppmuntra ökat företagande inom tjänstesektorn.

__________________

 

 

Mariehamn den 6 maj 2003

 

 

Ordförande

 

 

Anne-May Pehrsson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson