Näringsutskottets betänkande 8/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 8/2001-2002

 

Datum

 

Näringsutskottet

2002-01-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Näringsutskottets betänkande

Nya belopp i lagen om ersättning av skador, förorsakade av hjortdjur

·      Landskapsstyrelsens framställning nr 4/2001-2002

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsstyrelsens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget genomför förändringar i landskapslagen om ersättning av skador, förorsakade av hjortdjur. Genom de föreslagna ändringarna önskar landskapsstyrelsen att de i lagen angivna markbeloppen ersätts med nya belopp i euro samt att avgiften för skadevärdering och gränsvärdet för granskning av skador på motorfordon samtidigt höjs.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till landskapsstyrelsens motiveringar i framställningen föreslår utskottet att lagförslagen i framställningen godkänns med ändring av datum för ikraftträdandet.

 

Utskottets synpunkter

 

Den 1 januari 2002 infördes euron som ny valuta i Finland. Från och med den 1 mars 2002 kommer mark inte längre att vara laglig valuta i landet. Markbelopp i författningstexter måste därför ersättas med belopp i euro.

     I framställningen föreslår landskapsstyrelsen att avgifterna skall höjas. Som stöd för de föreslagna höjningarna åberopas 4 § 1 mom. landskapslagen om grunderna för avgifter till landskapet (27/1993). I bestämmelsen stadgas att avgifter för offentligrättsliga prestationer skall beräknas så att full kostnadstäckning uppnås, såvida grundad anledning att frångå denna princip inte föreligger. De belopp som landskapsstyrelsen föreslår i framställningen får anses täcka de genomsnittliga värderingskostnader som uppkommer för landskapsstyrelsen.

     Eftersom den föreslagna ikraftträdelsedagen enligt framställningen har passerats, föreslår utskottet att förslaget ändras till denna del.

     Utskottet delar i övrigt landskapsstyrelsens bedömningar och föreslår att framställningen godkänns.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 26 november 2001 inbegärt näringsutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Sune Eriksson.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Anne-May Pehrsson, vice ordföranden Leo Sjöstrand samt ledamöterna Anders Englund, Harriet Lindeman och Gun-Mari Lindholm.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget med följande ändring:

 

LANDSKAPSLAG

om ändring av landskapslagen om ersättning av skador, förorsakade av hjortdjur

 

 

     (Ingressen lika som i framställningen).

 

8 och 14 §§

     (Lika som i framställningen).

 

__________________

 

Denna lag träder i kraft den  (uteslutning).

 

 

Mariehamn den 18 januari 2002

 

 

Ordförande

 

 

Anne-May Pehrsson

 

 

Sekreterare

 

 

Arne Selander