Nordiska rådets berättelse 1/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Nordiska rådets berättelse

Ladda ner Word-dokument

 

Ålands lagting

BERÄTTELSE  NRB 1/2013-2014

 

Datum

 

Ålands delegation i Nordiska rådet

2014-03-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.-31.12.2013

 

 

Med hänvisning till 6 § landskapslagen om Ålands representation i Nordiska rådet (25/84) överlämnar härmed Ålands delegation i Nordiska rådet till lagtinget berättelsen över de för Åland väsentliga frågorna i Nordiska rådet under perioden l januari till den 31 december 2013.

     Berättelsen är en redogörelse för de av lagtinget utsedda ledamöternas verksamhet i Nordiska rådet. Landskapsregeringens arbete i Nordiska ministerrådet och i ämbetsmannakommittéerna redovisas i annat sammanhang.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 14 mars 2014

 

 

Ordförande

 

 

Christian Beijar

 

 

Sekreterare

 

Niclas Slotte

 


 

INNEHÅLL

 

Av lagtinget valda medlemmar: 3

Suppleanter: 3

Landskapsregeringens medlemmar i delegationen har under året varit följande: 3

Deltagandet i Nordiska rådet 3

Representation i utskott, arbetsgrupper och rapportörskap. 3

Delegationens verksamhet under 2013. 4

Finlands delegation. 5

Ett urval aktuella frågor under perioden. 5

Medlemsförslag om fiskodling i recirkulationsansläggningar. 5

Gränshinder. 6

Försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete. 6

Medborgar- och konsumentutskottets självstyrelsekonferens 2014. 6

Temasession i Stockholm.. 7

Skriftliga frågor. 7

Nordiska rådets 65:e session. 7

Bilagor: 8

 

Bilaga 1. Skriftligt spörsmål E1-2013om finansiering av Baltic Sea Action Plan Fund

Bilaga 2. Svar på skriftlig fråga från Nordiska rådet om finansiering av Baltic Sea Plan Fund

Bilaga 3. EUs svaveldirektiv och sjöfarten i Östersjön

Bilaga 4. Förteckning över begärda remissyttranden

Bilaga 5. Medlemsförslag om fiskodling i recirkulationsanläggningar

Bilaga 6. Skriftlig fråga om nordiskt pant- och retursystem

Bilaga 6.1 Svar på skriftlig fråga om nordiskt pant- och retursystem

Bilaga 7. Skriftlig fråga om matsvinn

Bilaga 7.1 Skriftligt svar på fråga från Anders Eriksson

Bilaga 8. Ett urval tal och inlägg hållna vi Nordiska rådets 65:te session

Bilaga 9. Fremstillinger, rekommendationer och

interna beslut 2013

 
Ålands representation i det nordiska samarbetet

 

Ålands delegation i Nordiska rådet har under perioden representerat Åland i Nordiska rådet på det sätt som förutsätts i landskapslagen om Ålands representation i Nordiska rådet. Delegationen består dels av lagtinget valda medlemmarna jämte suppleanter, dels av landskapsregeringen utsedda representanter.

     Under perioden har delegationen med stöd av 2-4 §§ i ovan nämnda landskapslag bestått av följande personer:

 

Av lagtinget valda medlemmar:

 

Wille Valve, lagtingsledamot

Christian Beijar, lagtingsledamot

Ordförande fr.o.m. 3.11.2011
t.o.m. 5.11.2013

Ordförande fr.o.m. 6.11.2013

Anders Eriksson, lagtingsledamot

Vice ordförande fr.o.m. 3.11.2011

             

 

Suppleanter:

 

Harry Jansson, lagtingsledamot

 

Jörgen Pettersson, lagtingsledamot

Fr.o.m. 3.11.2011 t.o.m. 5.11.2013
Fr.o.m. 6.11.2013

Katrin Sjögren, lagtingsledamot

Fr.o.m. 30.11.2011Landskapsregeringens medlemmar i delegationen har under året varit följande:

 

Lantrådet Camilla Gunell

Vicelantrådet Roger Nordlund

Minister Carina Aaltonen

Minister Johan Ehn

Minister Gun-Mari Lindholm t.o.m. 24.11.2013

Minister Veronica Thörnroos

Minister Fredrik Karlström

Minister Wille Valve fr.o.m.  25.11.2013

 

Ministern Veronica Thörnroos har under året varit samarbetsminister i Nordiska ministerrådet.

 

Deltagandet i Nordiska rådet

 

 

Representation i utskott, arbetsgrupper och rapportörskap

 

Delegationens ledamöter har vid sidan av plenarförsamlingens möten deltagit i Nordiska rådets utskottsmöten.  

     Wille Valve har varit medlem i näringsutskottet och näringsutskottets representant i BSPC:s arbetsgrupp för energieffektivitet. Uppdraget avslutades efter BSPC årliga konfrerens i St Petersburg 26-27 augusti. Valve representerade också näringsutskottet i Nordiska rådets gränshindersgrupp.

     Anders Eriksson har varit medlem i miljö- och naturresursutskottet. Eriksson har under året representerat sitt utskott/Nordiska rådet i det möte om EU:s jordbruks- och fiskeripolitik som arrangeras av EU:s ordförandeland och till vilket ordföranden för samtliga EU medlemsländers parlaments jordbruksutskott inbjuds två gånger per år. Eriksson deltog vid mötet under våren i Dublin och på sensommaren i Vilnius. I november 2012 utsågs Eriksson tillsammans med riksdagsledamot Christina Gestrin till miljö- och naturresursutskottets Östersjörapportörer. Ett uppdrag som fortgår även under hela år 2014. Eriksson och Gestrin har i utskottet bl.a. föreslagit att Östersjön snarast borde göras till ett särskilt område med stränga krav på utsläppsbegränsningar för kväve, och betraktas som ett så kallat NECA område. Dessutom har de föreslagit att rundabordssamtal mellan jordbruksorganistioner runt Östersjön och HELCOM skall hållas. De har även utarbetat ett utskottsförslag om effektivering av reningen av avloppsvatten runt Östersjön och stängare krav på rening av fosfor och nitrogen genom användande av bästa tillgängliga teknologi (BAT). Rapportörskapet har under året ställt frågor till regeringarna i Danmark, Finland, Sverige och Åland gällande användningen och bidrag till fonden för genomförande av handlingsplanen för Östersjön (BSAP), bilaga 1.

Sveriges miljöminister Lena Ek har avgivit svar på samtliga berörda regeringars vägnar, bilaga 2.

     Eriksson var viceordförande i Nordiska rådets arbetsgrupp för implementering av svaveldirektivet. Arbetsgruppen kom med sin rapport med förslag till de nordiska regeringarna se bilaga 3.

     Harry Jansson och Katrin Sjögren har i samband med Nordiska rådets session i Oslo i egenskap av suppleanter i Ålands delegation deltagit i utbildnings- och kulturutskottet respektive medborgarutskottets möten.                     Under året har delegationssekreteraren i första hand deltagit i presidiets och sekretariatskollegiets möten. Vid behov har delegationssekreteraren även deltagit i andra nordiska möten.

     Inom ramarna för Nordiska rådets arbete samlas rådsmedlemmarna till partipolitiska överläggningar om frågor som är aktuella i det nordiska samarbetet. Anders Eriksson har förutom medlem av mittengruppen varit invald i dess styrelse. Ersättarna Jansson och Sjögren har deltagit i mittengruppens möten och ledamoten Valve i den konservativa gruppens möten. I den delegation som konstituerade sig den 6 november kommer den nya ordföranden Beijar att delta i den socialdemokratiska gruppens möten och den nya ersättaren Pettersson att delta i mittengruppens möten.

 

Delegationens verksamhet under 2013

 

Under perioden 1 januari till 31 december 2013 har delegationen sammanträtt 9 gånger. Utskottssekreteraren Niclas Slotte har varit sekreterare i delegationen.

     Delegationen har vid sina egna möten diskuterat gemensamma strategier gällande frågor som kommer upp i ministerråden och i rådet. Delegationen har även diskuterat den samarbetsöverenskommelse med Grönlands och Färöarnas delegationer och regeringar som undertecknades år 2012 för att välkomna ett ökat utbyte av erfarenheter.

     Inom ansökningstiden för de nordiska journaliststipendierna inkom en ansökan till delegationen. Delegationen beslöt att förorda journalisten Albin Dahlins ansökan.             

     Delegationens målsättning har under året varit att ha ett bra samarbete mellan lagtinget och landskapsregeringen för att om möjligt skapa en gemensam åländsk linje i olika nordiska frågor. Efter sessionen har delegationen träffat självstyrelsepolitiska nämnden för att informera om sessionen och arbetet i delegationen.

     Den 24 juni höll Nordiska rådets arbetsgrupp gällande svaveldirektivet möte på Åland. Värd för mötet var Anders Eriksson. Arbetsgruppen fick information om M/s Grace och den åländska och finska sjöfartens utmaningar med tanke på svaveldirektivets införande. Arbetsgruppen träffade även Viking lines tekniska direktör Tony Öhman och vd:n Olof Widén från Rederierna i Finland. Därtill träffade arbetsgruppen vice talman Roger Jansson i dennes egenskap av maritim rapportör för BSPC (Den parlamentariska östersjökonferensen).

     Anders Eriksson deltog i miljö- och naturresursutskottets sommarmöte som i år hölls i Vasa 25-27 juni. Sommarmötet diskuterade förstärkt säkerhet vid Öresundspassager, skatter som instrument vid klimatpolitiken m.m.

     Näringsutskottets sommarmöte hölls på Åland den 25-27 juni. Wille Valve var värd för näringsutskottets besök på Åland medan lagtingsledamöterna Harry Jansson och Katrin Sjögren i egenskap av suppleanter i Ålands delegation i Nordiska rådet delade värdskapet med Valve. Näringsutskottet fick information om M/S Grace av Viking lines tekniska direktör Tony Öhman. De besökte Ålands sjöfartsmuseum, Optinova, Chips och Stallhagen samt fick information om åländskt näringsliv av avdelningschef Linnea Johansson och VD Anders Ekström.

     Finlands delegation besökte landskapet på inbjudan av Ålands delegation. Besöket inleddes med ett gemensamt möte i lagtingets plenisal för att diskutera ”den nordiska elmarknaden” och ”självstyrelsens utveckling i ett nordiskt perspektiv”. Inledare för diskussionen om elmarknaden var generaldirektören för energifrågor Esa Härmälä följd av ministern Veronica Thörnroos och riksdagsledamoten Arto Pirttilahti. Diskussionen fortsatte med ”självstyrelsens utveckling i ett nordiskt perspektiv”då kansler emeritus Bertil Roslin var inledare och moderator. Anföranden hölls även av vicetalman Roger Jansson, lagtingsledamot Gunnar Jansson och av riksdagsledmöterna Christina Gestrin och Maria Tolppanen.  Till det gemensamma mötet var samtliga lagtingsledamöter och ministrar inbjudna. Efter diskussionerna fortsatte delegationerna till Kökar där delegationsmötet hölls.

     Den 19-20 november gästades Åland av Maria Tsakiris från Nordisk kulturfond. I samband med besöket träffade delegationen henne och diskuterade kulturfondens verksamhet.

     Delegationssekretariatet har sett till att åländska myndigheter och andra organisationer fått yttra sig angående sådana rådsärenden som sänts på remiss till länderna och de självstyrande områdena. Inkomna och vidarebefordrade remissyttranden från 2013 finns redovisade i bilaga 4.

 

Finlands delegation

 

Med stöd av lagen om Finlands delegation i Nordiska rådet (FFS 170/60) utgör Ålands delegation tillsammans med de medlemmar som utses av riksdagen och regeringen Finlands delegation i Nordiska rådet.

     Under det gångna året har Finlands delegation sammanträtt åtta gånger. Ordföranden Wille Valve har varit Ålands representant i Finlands delegations arbetsutskott t.o.m. den 5 november därefter innehar Christian Beijar uppdraget. Arbetsutskottet har haft två möten. Valve och Eriksson har i mån av möjlighet deltagit i Finlands delegations möten. Under hösten deltog Valve och Eriksson i ett av Finlands delegations möten genom en videokonferens.

 

Ett urval aktuella frågor under perioden

 

Medlemsförslag om fiskodling i recirkulationsansläggningar

 

På initiativ av Wille Valve och Anders Eriksson lade de och flera andra medlemmar av det Nordiska rådet ett förslag om fiskodling i recirkulationsansläggningar den 27 september 2013. De föreslog bl.a. att Nordiska rådet ska rekommendera de nordiska ländernas regeringar att gemensamt anta en nordisk ståndpunkt om Östersjön och arbeta för att utveckling av fiskodling i recirkulationsanläggningar stöds och prioriteras i EU:s gemensamma fiskeripolitik. Bilaga 5.

     Förslaget behandlas nu i miljö- och naturresursutskottet där Anders Eriksson är medlem. Vid utskottets möte i januari 2014 behandlades förslaget gällande fiskodling i recirkulationssystem. Vid mötet betonade Eriksson vikten av att både miljö och ekonomiska aspekter ska vägas in i beredningen. Sekretariatet ska nu skissa på ett förslag till betänkande som avses bli behandlat på temasessionen på Island under våren. 

 

Gränshinder

 

Den 29 april träffade delegationen ordföranden i Gränshinderforum Ole Norrback. Klarare politiska beslut och klarare politiska signaler, är hans recept för att få bukt med gränshindren. Gränshindersforum har upphört och ersatts av Nordiska ministerrådets Gränshinderråd som tillsatts för åren 2014-2017. Åland har en representant i rådet.

     Samtliga utskott i Nordiska rådet har utsett en medlem till en gränshindergrupp. Gruppens uppgift är att vara en informationskanal mellan Nordiska rådet, parlamenten och gränshinderrådet. Anders Eriksson invaldes som sitt utskotts representant i Nordiska rådets gränshindersgrupp. Avsikten är även att gränshinderfrågor ständigt ska vara aktuella vid delegationens möten i syfte att förbättra samspelet mellan lagtinget och landskapsregeringen i dessa frågor.

 

Försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete

 

Delegationen har genom sin ordförande Wille Valve verkat för att säkerställa att representanter för Färöarna, Grönland och Åland skulle inbjudas till rundabordskonferensen om försvarspolitik. Delegationen har ansett det väsentligt att även frågor gällande demilitarisering och konfliktlösning lyfts upp i sammanhanget. Avsikten har varit att försvars- och säkerhetspolitik bör ges bredaste möjliga betydelse och inkludera civil krishantering, konflikthantering och internationell medling – områden där Åland kan bidra med sina erfarenheter. Lagtinget inbjöds till rundabordskonferensen i Helsingfors och representerades där av vicetalman Roger Jansson den 30 september 2013.

     Under året ordnade de nordiska parlamenten en temadebatt om nordisk försvarspolitik. I Ålands lagting hölls debatten den 2 december och utgjordes av den debatt som hölls med anledning av Ålands landskapsregerings meddelande M 1/2013-2014 om policy för Ålands demiliterisering och neutralisering.

 

Medborgar- och konsumentutskottets självstyrelsekonferens 2014

 

Nordiska rådets medborgar- och konsumentutskott har under de senaste åren valt att förlägga sina sommarmöten på de självstyrande områdena i avsikt att bekanta sig med deras självstyrelsesystem. Utskottet har nu beslutat att arrangera en konferens om de självstyrande områdena samt att utge en publikation om desamma. Delegationen, som inte har medlemmar i detta utskott, har under år 2013 framfört synpunkter på evenemanget. Ordföranden i delegationen Christian Beijar har även hörts vid utskottets januarimöte och där fått möjlighet att framföra synpunkter på arrangemanget. Utskottet har uppdragit åt Ålands fredsinstitut att arrangera konferensen och att ta fram publikationen. Konferensen kommer sannolikt att fokusera på självstyrelserna i Norden som exempel på fredlig samexistens och konflikthantering.

 

Temasession i Stockholm

 

     Vid temasessionen den 11 april deltog båda de ordinarie medlemmarna. Plenardebatten lyfte i år frågor om Nordens utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt frågor om civil samhällssäkerhet. I samband med temasessionen hölls både partigrupps- och utskottsmöten. Från Ålands delegation deltog delegationens ordförande Wille Valve, vice ordföranden Anders Eriksson och lagtingsledamoten Katrin Sjögren. Valve deltog i näringsutskottets möte, konservativa gruppens möte samt i gränshindersgruppens möte. Eriksson deltog i miljö- och naturresursutskottets möte, mittengruppens möte och dess styrelsemöte samt i arbetsgruppen om svaveldirektivet. Sjögren deltog i medborgar- och konsumentutskottets möte som ersättare för mittengruppen och i mittengruppens möte.

     Till temasessionen inbjöds ordföranden för de nordiska parlamentetens utrikes- och försvarsutskott eller motsvarande utskott. Med anledning härav deltog talman Britt Lundberg i egenskap av ordförande i lagtingets självstyrelsepolitiska nämnd. Från landskapsregeringen deltog lantrådet Camilla Gunell och den nordiska samarbetsministern Veronica Thörnroos.

 

Skriftliga frågor

 

Anders Eriksson har under året ställt skriftlig fråga till Sveriges regering om nordiskt pant- och retursystem, se bilaga 6, och en skriftlig fråga till nordiska ministerrådet om matsvinn, se bilaga 7.

     Svar på frågorna har avgivits av minister Lena Ek och Eskil Erlandsson. Se bilaga 6.1 och 7.1.

 

Nordiska rådets 65:e session

 

Nordiska rådets 65:e ordinarie session hölls i Oslo den 28 - 31 oktober 2013. Ett toppmöte med de nordiska statsministrarna där ”Visioner for det fremtidige nordiske samarbejde” var temat, inledde sessionen.

     Bland dagordningspunkterna fanns: välfärd och mångfald, kultur, forskning och utbildning, gränshinder, internationellt samarbete, redogörelse om nordiska organisationer, kultur, hållbar utveckling m.m. 

     Från lagtinget deltog talman Britt Lundberg, från delegationen deltog ordföranden Wille Valve, viceordföranden Anders Eriksson och suppleanterna Harry Jansson och Katrin Sjögren. Från landsskapsregeringen deltog lantrådet Camilla Gunell, ministrarna Carina Aaltonen, Johan Ehn och Fredrik Karlström samt samarbetsminister Veronica Thörnroos. De tal och inlägg som de åländska representanterna höll under sessionen återfinns i bilaga 8.

     De rekommendationer som antogs under sessionen och temasessionen ingår i förteckningen över rekommendationer, yttranden och interna beslut som Nordiska rådet antagit under 2013, se bilaga 9.

     I anslutning till registreringen till sessionen i Oslo uppkom en fråga om tolkningen av artiklarna 47 och 48 i Helsingforsavtalet. Frågan gäller om Ålands två ersättare, med beaktande av det ovan angivna, även kan ersätta medlemmar i den finska delegationen. Den aktuella frågan har behandlats både av delegationen och självstyrelsepolitiska nämnden. Nämnden har för sin del ansett att frågan om ersättarna är en nationell fråga.

     Talman Britt Lundberg var tillsammans med de övriga nordiska talmännen inviterad till sessionen. Talman Britt Lundberg deltog i de nordiska talmännens möte och en gemensam arbetsmiddag i samband med Nordiska rådets session i Oslo. Talmännen diskuterade olika gemensamma utgångspunkter, parlamentens roll och situationen i en allt mer ändrad medievärld. Talman Britt Lundberg betonade utvecklingen av demokratin och jämställdheten i parlamenten. Starka civila strukturer som bygger på tillit istället för makt betonades. Förankringen av Nordiska rådets arbete i de nationella parlamenten diskuterades.

     I enlighet med den överenskommelse som ingåtts mellan Färöarnas, Grönlands och Ålands delegationer hölls ett gemensamt möte mellan delegationerna i samband med sessionen. Vid mötet diskuterades bl.a. delegationernas representation i presidiet, hur delegationerna ser på sitt arbete inom det Nordiska rådet samt de erfarenheter man har av samarbetet enligt överenskommelsen.

 

 

Bilagor:

 

Bilaga 1.  Skriftligt spörsmål om finansiering av Baltic Sea Action Plan Fund

Bilaga 2. Svar på skriftlig fråga från Nordiska rådet om finansiering av Baltic Sea Plan Fund

Bilaga 3. EUs svaveldirektiv och sjöfarten i Östersjön

Bilaga 4. Förteckning över begärda remissyttranden

Bilaga 5. Medlemsförslag om fiskodling i recirkulationsanläggningar

Bilaga 6. Skriftlig fråga om nordiskt pant- och retursystem

Bilaga 6.1 Svar på skriftlig fråga om nordiskt pant- och retursystem

Bilaga 7. Skriftlig fråga om matsvinn

Bilaga 7.1 Skriftligt svar på fråga från Anders Eriksson

Bilaga 8. Ett urval tal och inlägg hållna vi Nordiska rådets 65:e session

Bilaga 9. Fremstillinger, rekommendationer och

interna beslut 2013