Nordiska rådets berättelse 1/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Nordiska rådets berättelse

Ladda ner Word-dokument

 

Ålands lagting

BERÄTTELSE  NRB 1/2015-2016

 

Datum

 

Ålands delegation i Nordiska rådet

2016-01-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.-31.12.2015

 

 

Med hänvisning till 6 § landskapslagen om Ålands representation i Nordiska rådet (25/84) överlämnar härmed Ålands delegation i Nordiska rådet till lagtinget berättelsen över de för Åland väsentliga frågorna i Nordiska rådet under perioden l januari till den 31 december 2015.

     Berättelsen är en redogörelse för de av lagtinget utsedda ledamöternas verksamhet i Nordiska rådet. Landskapsregeringens arbete i Nordiska ministerrådet och i ämbetsmannakommittéerna redovisas i annat sammanhang.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 20 januari 2016

 

 

Ordförande

 

 

Britt Lundberg

 

 

Sekreterare

 

Niclas Slotte

 


 

INNEHÅLL

 

Ålands representation i det nordiska samarbetet 3

Av lagtinget valda medlemmar: 3

Suppleanter: 3

Landskapsregeringens medlemmar i delegationen under året 3

Deltagandet i Nordiska rådet 4

Finlands delegation. 4

Representation i utskott och arbetsgrupper. 4

Delegationens verksamhet under 2015. 5

Ett urval aktuella frågor under perioden. 5

Gränshinder. 5

Medlemsförslag om initiativ till att gå vidare med tanken på en Nordisk Förbundsstat 6

Medlemsförslag och spörsmål av Christian Beijar m.fl. 6

Medlemsförslag av Anders Eriksson m.fl. 6

Nordiska rådets reformarbete. 6

Försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete. 7

Minisessionen i Köpenhamn. 7

Nordiska rådets 67:e session. 7

Bilagor: 9

 

 

Bilaga 1.  Policy för Ålands delegation i Nordiska rådet

Bilaga 2.  Förteckning över begärda remissyttranden

Bilaga 3.  Utskottsförslag A 1622 om välfärdstjänster i Nordska distrikt

Bilaga 4.  Medlemsförslag A 1642 om löneskillnader mellan män och kvinnor i Norden

Bilaga 5.  Utskottsförslag A 1643 om barn och ungas hälsa i Norden

Bilaga 6.  Utskottsförslag A 1645 om vuxna med psykiska men av sexuella övergrepp i barndomen

Bilaga 7.  Skriftligt spörsmål E 3 om uppföljning av Nordiskt Forum om framtidens jämställdhetspolitik

Bilaga 8.  Medlemsförslag A/1641 om flampunkt för marint diesel

Bilaga 9.  Utskottsförslag A 1639 om gränskryssande järnvägsförbindelser för tillväxt och bättre klimat

Bilaga 10.  Medlemsförslag A 1640 om att utöka cybersäkerheten i Norden

Bilaga 11. Medlemsförslag A 1644 om ökad kunskap och bättre behandling av missbruk genom nordiskt samarbete i forskningsnätverk

Bilaga 12. Medlemsförslag A 1665 om att underlätta mobilitet mellan Nordiska länder

Bilaga 13. Medlemsförslag A 1666 om bättre samarbete mellan Nordiska rådet och Nordiska mininsterrådet

Bilaga 14. Medlemsförslag  A 1667 om ett Brysselkontor för Nordiska rådet

Bilaga 15. Medlemsförslag A 1668 om ett Nordiskt medborgarskap

Bilaga 16. Medlemsförslag A 1651 om att bekämpa människohandel

Bilaga 17. Medlemsförslag A 1669 om Nordiska rådets TV-pris

Bilaga 18. Tal av FN:s undergeneralsekreterare Christian Friis Bach vid sessionen under rubriken Internationell politik 

Bilaga 19. Ett urval tal och inlägg hållna vi Nordiska rådets 67:e session i Reykjavik den 27 – 29 oktober 2015

Bilaga 20. Översikt över framställningar, rekommandationer och interna beslut 2015


Ålands representation i det nordiska samarbetet

 

Ålands delegation i Nordiska rådet har under perioden representerat Åland i Nordiska rådet på det sätt som förutsätts i landskapslagen om Ålands representation i Nordiska rådet. Delegationen består dels av lagtinget valda medlemmarna jämte suppleanter, dels av landskapsregeringen utsedda representanter.

     Under perioden har delegationen med stöd av 2-4 §§ i ovan nämnda landskapslag bestått av följande personer:

 

Av lagtinget valda medlemmar:

 

Christian Beijar, lagtingsledamot

 

Britt Lundberg, lagtingsledamot

Ordförande fr.o.m. 6.11.2013

t.o.m. 01.11.2015

Ordförande fr.o.m. 04.11.2015

Anders Eriksson, lagtingsledamot

 

Katrin Sjögren, lagtingsledamot

 

Mikael Staffas, lagtingsledamot

Vice ordförande fr.o.m. 3.11.2011 t.o.m. 01.11.2015

Vice ordförande fr.o.m. 04.11.2015 t.o.m. 25.11.2015

Vice ordförande fr.o.m. 02.12.2015

             

 

Suppleanter:

 

Jörgen Pettersson, lagtingsledamot

Fr.o.m. 06.11.2013 t.o.m. 01.11.2015

Katrin Sjögren, lagtingsledamot

Fr.o.m. 30.11.2011

t.o.m. 01.11.2015

Axel Jonsson, lagtingsledamot

Fr.o.m. 04.11.2015

Tony Wikström, lagtingsledamot

Fr.o.m. 04.11.2015Landskapsregeringens medlemmar i delegationen under året

 

Lantrådet Camilla Gunell

Vicelantrådet Roger Nordlund (t.o.m. 25.11.2015)

Minister Carina Aaltonen (t.o.m. 25.11.2015)

Minister Johan Ehn (t.o.m. 25.11.2015)

Minister Veronica Thörnroos, samarbetsminister i Nordiska ministerrådet (t.o.m. 25.11.2015)

Minister Fredrik Karlström (t.o.m. 25.11.2015)

Minister Wille Valve

 

Från och med 01.12.2015:

Lantrådet Katrin Sjögren

Vicelantrådet Camilla Gunell

Minister Tony Asumaa

Minister Nina Fellman, samarbetsminister i Nordiska ministerrådet

Minister Mika Nordberg

Minister Mats Perämaa

Minister Wille Valve

 

 

 

 

Deltagandet i Nordiska rådet

 

Finlands delegation

 

Med stöd av lagen om Finlands delegation i Nordiska rådet (FFS 170/60) utgör Ålands delegation tillsammans med de medlemmar som utses av riksdagen och regeringen Finlands delegation i Nordiska rådet.

     Under det gångna året har Finlands delegation sammanträtt 6 gånger. Ordföranden Christian Beijar har varit Ålands representant i Finlands delegations arbetsutskott. Beijar har under året deltagit i ett av Finlands delegations möten.

 

Representation i utskott och arbetsgrupper

 

Delegationens ledamöter har vid sidan av plenarförsamlingens möten deltagit i Nordiska rådets utskottsmöten.

     Lagtingsledamot Britt Lundberg har invalts i utskottet för kunskap och kultur i Norden och där efterträtt Anders Eriksson medan Mikael Staffas har valts att arbeta i utskottet för välfärd i Norden och där efterträtt Christian Beijar. Beijar och Eriksson blev medan de var kvar i Nordiska rådet invalda i nämnda utskott från och med den 1 januari 2016.

     Christian Beijar har under året varit medlem i välfärdsutskottet. Utskottets huvudtema för år 2015 har varit barn och ungas psykiska hälsa.  Utskottet deltog med anledning av attentaten i Paris den 7 januari och i Köpenhamn den 14 februari i ett seminarium om ”Integration och förebyggande av radikalisering” i Köpenhamn den 26 mars.  Utskottet har också fortsatt sitt arbete med Bo Könberg rapporten om ett utökat nordiskt samarbete inom hälso- och omsorgssektorn samt arbetat med förslaget om Au-pair ordningen i de olika länderna.  Beijar deltog i utskottets sommarresa till Grönland där medlemmarna fick bekanta sig med bl.a. grönländskt brottsförebyggande arbete samt diskutera frågor om gränshinder, välfärdstjänster och budget.   

     Anders Eriksson har varit medlem i näringsutskottet. Näringsutskottet har arbetat med bl.a. närings-, och industripolitik, inre marknad, fri rörlighet, avlägsnande av gränshinder, regionalfrågor. Kommunikation och transporter samt forskning hör till utskottets ansvarsområde. Utskottet har bl.a. diskuterat vindkraft till havs och energifrågor. Frågor om svart arbete, grå ekonomi och arbetsmarknadsfrågor har även funnits på dagordningen.

     Eriksson har även deltagit i presidiets möten vid två tillfällen under året kallad av sin partigrupp. Vid marsmötet där Eriksson deltog fattade presidiet beslut som plenarförsamling bl.a. om ett förslag om implementering av EU direktiv, förslag om flampunkt för marint diesel samt förslag om att ge regeringarna i uppdrag till sina centrala myndigheter att underlätta den fria rörligheten i Norden. Frågan om erkännande av Palestina som självständig stat skapade livlig diskussion liksom frågan om närmare samarbete med det Samiska parlamentariska rådet. Eriksson deltog även i septembermötet då presidiet bl.a. fattade beslut om en ny utskottsstruktur och behandlade arrangemangen kring Nordiska rådets session som detta år hålls i Reykjavik.

     Eriksson var under året ordförande i Nordiska rådets valkommitté. Eriksson har under perioden också varit näringsutskottets representant i Nordiska rådets gränshindersgrupp. Den 2 december utsågs Mikael Staffas till medlem av gränshindersgruppen.

     Under året har delegationssekreteraren i första hand deltagit i presidiets och sekretariatskollegiets möten. Vid behov har delegationssekreteraren även deltagit i andra nordiska möten.

     Inom ramarna för Nordiska rådets arbete samlas rådsmedlemmarna till partipolitiska överläggningar om frågor som är aktuella i det nordiska samarbetet. Christian Beijar har varit medlem av den socialdemokratiska gruppen. Anders Eriksson har förutom medlem av mittengruppen varit invald i dess styrelse. Eriksson fortsatte under året sitt uppdrag som mittengruppens viceordförande.

                      

Delegationens verksamhet under 2015

 

Under perioden 1 januari till 31 december 2015 har delegationen sammanträtt 11 gånger. Utskottssekreteraren Niclas Slotte har varit sekreterare i delegationen.

     Delegationen har vid sina möten diskuterat gemensamma strategier gällande frågor som kommer upp i ministerråden och i rådet.                          Delegationens målsättning har under året varit att ha ett bra samarbete mellan lagtinget och landskapsregeringen för att om möjligt skapa en gemensam åländsk linje i olika nordiska frågor. Delegationen har under året, i samråd med självstyrelsepolitiska nämnden, antagit en policy för Ålands delegation i Nordiska rådet. Policyn antogs av delegationen den 16 mars 2015. Se bilaga 1.

     Ålands delegation i Nordiska rådet arrangerade den 26-27 januari Nordiska rådets samlade utskottsmöten för 170 deltagare från alla de nordiska länderna och självstyrande områdena.  Utskotts- och kommittémötena hölls i självstyrelsegården, Hotell Arkipelag och Alandica. Delegationen bjöd även gästerna på en middag i Smakbyn. Under utskottsmötena hölls ett seminarium med rubriken ”Självstyrelserna i Norden och freden” tillsammans med Ålands fredsinstitut och medborgar- och konsumentutskottet. Till seminariet inbjöds även andra särskilt inbjuda åhörare. En publikation sammanställdes utgående från seminariet.

     Delegationssekretariatet har vidare sett till att åländska myndigheter och andra organisationer fått yttra sig angående sådana rådsärenden som sänts på remiss till länderna och de självstyrande områdena. Inkomna och vidarebefordrade remissyttranden från 2015 finns redovisade i bilaga 2.

     Inom ansökningstiden för de nordiska journaliststipendierna inkom sex ansökningar till delegationen. Delegationen beslöt att förorda journalisten Lisa Bergqvists ansökan.

     Nordens institut på Åland har under året firat 30 årsjubileum. Delegationen uppvaktade vid jubiléet genom sin ordförande Christian Beijar.

 

Ett urval aktuella frågor under perioden

 

Gränshinder

 

Nordiska ministerrådets Gränshinderråd är tillsatt för åren 2014-2017. Åland har en representant i rådet. Samtliga utskott i Nordiska rådet har utsett en medlem till gränshindergruppen. Gruppens uppgift är att vara en informationskanal mellan Nordiska rådet, parlamenten och gränshinderrådet. Anders Eriksson har under år 2015 varit näringsutskottets representant i Nordiska rådets gränshindersgrupp. Från och med den 2 december är Mikael Staffas delegationens representant i gränshindersgruppen och deltog i denna egenskap i ett gränshinderseminarium i Stockholm den 9 december 2015.

     I gruppen har bl.a. diskuterats regelförenklingar för ökad mobilitet, en gemensam nordisk arbetsmarknad för personalgrupper inom hälsovård och veterninärvård samt implementering av EU-direktiv. Eriksson har under dessa möten bl.a. fört fram frågan om yrkeskvalifikationer och examensbehörighet. Gruppen har även verkat för att de nationella parlamenten skulle hålla debatter om gränshindersfrågor.

 

Medlemsförslag om initiativ till att gå vidare med tanken på en Nordisk Förbundsstat

 

Ålands delegations medlemmar lämnade ifjol tillsammans med medlemmar från andra delegationer in ett medlemsförslag som syftade till att Nordiska Ministerrådet skulle tillsätta en expertgrupp från exempelvis nordiska universitetsmiljön för att göra nödvändiga utredningar och som kunde utarbeta förslag på olika modeller till hur en Nordisk Förbundsstat/statsförbund och olika former av fördjupat regionalt samarbete konstitutionellt kunde se ut och hur de kunde samverka med parlamenten. Vid årets session skedde en omröstning om medlemsförslaget. Vid omröstningen vid sessionen fick Anders Eriksson och Christian Beijar stöd från stora delar av mittengruppen och även från vänstersocialistiska gröna gruppen. Stödet räckte dock inte och medlemsförslaget röstades ner. 18 medlemmar i Nordiska rådet stödde Anders Erikssons och Christian Beijars förslag.

 

Medlemsförslag och spörsmål av Christian Beijar m.fl.

 

Christian Beijar har tillsammans med andra medlemmar i Nordiska rådet lämnat in ett antal medlemsförslag. Medlemsförslagen biläggs berättelsen bilagorna 3-6. Medlemsförslagen behandlar bl.a. ungas psykiska hälsa, problematiken för vuxna med skador från sexuella övergrepp i barndomen samt löneskillnader mellan män och kvinnor.

     Tillsammans med andra medlemmar i Nordiska rådet har Beijar också inlämnat ett spörsmål om uppföljning av Nordisk Forum om framtidens jämställdhetspolitik. Se bilaga 7.

 

 

Medlemsförslag av Anders Eriksson m.fl.

 

Anders Eriksson har tillsammans med andra medlemmar i Nordiska rådet lämnat in ett antal medlemsförslag. Medlemsförslagen biläggs berättelsen, bilagorna 8-17. De handlar om bl.a. ökad kunskap och bättre behandling av missbruk genom nordiskt samarbete i forskningsnätverk, om att underlätta mobilitet mellan Nordiska länder, om ett Brysselkontor för Nordiska rådet, Nordiska rådets TV-pris, om järnvägsförbindelser för tillväxt och bättre klimat, cybersäkerheten i Norden, flampunkt for marint diesel samt bekämpning av människohandel.

 

Nordiska rådets reformarbete

 

Inom Nordiska rådet har pågått ett omfattande reformarbete i syfte att effektivisera och förbättra processerna inom Nordiska rådet. En särskild arbetsgrupp har tillsatts för ändamålet. Arbetsgruppen eller reformgruppen som den har kallats bestod av ledamöter från samtliga partigrupper inom Nordiska rådet. Reformgruppen leder tillsammans med presidiet förändringsprocesserna. Bland det som diskuterades fanns bl.a. frågan om var mötena ska hållas i framtiden, utskottsstrukturen, ändringar av arbetsordningen, frågan om rotationsordningen i fråga om presidentskap i Nordiska rådet m.m. Ålands delegation i Nordiska rådet har inte haft någon representation i gruppen.

     Reformerna genomförs successivt i takt med att beredningen blir klar och får politiskt godkännande. I linje med detta har sessionsupplägget redan gjorts om så att man infört remissdebatt över inkomna medlemsförslag som är politiskt intressanta. I september 2015 föreslog presidiet att antalet utskott skulle minskas till fyra från de tidigare fem. De nya utskotten är Utskottet för kunskap och kultur i Norden, Utskottet för ett hållbart Norden,

Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden och Utskottet för Välfärd i Norden.

 

Försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete

 

Delegationen har verkat för att säkerställa att representanter för Färöarna, Grönland och Åland ska inbjudas till rundabordskonferenserna om försvarspolitik som nu arrangerats för tredje året i rad. Lagtinget inbjöds till rundabordskonferensen i Stockholm och representerades där av talman Britt Lundberg den 7 september 2015.

     Vid mötet var det situationen i Ryssland och relationerna mellan Ryssland och väst som dominerade samtalet. I rundabordssamtalen deltog förutom parlamentariker från Nordiska rådet också Sveriges ÖB Sverker Göranson samt presidierna för de nationella parlamentens försvars- och utrikesutskott. Talman Britt Lundberg deltog i egenskap av ordförande för lagtingets självstyrelsepolitiska nämnd. Vid mötet delade hon bla ut ett faktablad om Ålands neutralisering och demilitarisering.

                

Minisessionen i Köpenhamn

 

Lagtingsledamöterna Anders Eriksson och Christian Beijar deltog i årets minisession i Köpenhamn 25-26 mars.  Sessionen skulle hållas i Bryssel men blev med kort varsel flyttad till Köpenhamn på grund av det instabila säkerhetsläget. Debatten fokuserade på förebyggande av extremism och radikalisering, utrikespolitik i öst samt frågan om en skärpt nordisk kemikalielagstiftning. På sessionen diskuterades också bl.a. betänkandet över ett nordiskt ersättningssystem för att ge äldre rätt att välje omsorg. Danmarks miljöminister talade om betydelsen av ”En giftfri vardag”. I samband med sessionen hölls även utskotts- och partigruppsmöten.

                                       

Nordiska rådets 67:e session

 

Nordiska rådets 67:e session hölls i Reykjavik den 27 – 29 oktober 2015.  Från delegationen deltog ordföranden Christian Beijar samt viceordföranden Anders Eriksson i sessionen samt i kringaktiviteter i anslutning till sessionen.

     Vid sessionen presenterades det finska ordförandeskapsprogrammet i Nordiska ministerrådet 2016 och ett nordiskt toppmöte hölls med en temadebatt med de nordiska statsministrarna under rubriken: ”Möjligheten för ett tätare och ökat nordiskt samarbete”. Under sessionen behandlades också gränshinder, internationellt samarbete, miljö- och klimatpolitik m.m. Bland annat flyktingkrisen behandlades vid sessionen. FN:s undergeneralsekreterare Christian Friis Bach inledde debatten om internationell politik vid sessionen där flyktingkrisen behandlades. Därutöver diskuterades flyktingkrisen vid ett särskilt evenemang i samband med sessionen. I sitt anförande relaterade han till den fredliga lösningen om dispyten om Åland, bilaga 18 och att de nordiska länderna bör lyfta fram hur konflikter kan lösas med diplomatiska medel.

     De nordiska parlamentens talmän hade fått en särskild inbjudan till sessionen och lagtingets talman Britt Lundberg deltog. Talmännen höll ett talmansmöte i samband med sessionen. Talmännen fick information om gränshinderrådets arbete. Gränshinderrådet betonade vikten av att det finns system i lagstiftningsprocessen som uppmärksammar uppkomst av gränshinder. Talman Britt Lundberg var positiv och betonade vikten av att analyser av gränshinderproblem görs i lagberedningsskedet. Talmännen diskuterade även olika samarbetsprojekt och aktuella frågor. Talman Britt Lundberg tog i sitt anförande upp frågan hur talmännen i parlamenten kan göra det bästa av flyktingkrisen och den ekonomiska kris, åtminstone delar av Norden upplever.

     Nordiska rådets utskott, presidium och partigrupper höll även möten i anslutning till sessionen.

     I samband med sessionen höll Färöarnas, Grönlands och Ålands delegationer ett gemensamt möte för att diskutera gemensamma frågor. Från delegationens sida deltog Christian Beijar och Anders Eriksson. Vid mötet diskuterades den politiska situationen i de självstyrande områdena och frågan om medlemsförslaget om Förbundsstat Norden som kom upp till beslut under sessionen. Vid mötet diskuterades även hur samarbetet mellan de självstyrande områdena kunde förbättras.

     De tal och inlägg som de åländska representanterna höll under sessionen återfinns i bilaga 19.

     De rekommendationer som antogs under sessionen ingår i förteckningen över rekommendationer, yttranden och interna beslut som Nordiska rådet antagit under 2015, se bilaga 20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagor:

 

Bilaga 1.  Policy för Ålands delegation i Nordiska rådet

Bilaga 2. Förteckning över begärda remissyttranden

Bilaga 3. Utskottsförslag A 1622 om välfärdstjänster i Nordska distrikt

Bilaga 4. Medlemsförslag A 1642 om löneskillnader mellan män och kvinnor i Norden

Bilaga 5. Utskottsförslag A 1643 om barn och ungas hälsa i Norden

Bilaga 6. Utskottsförslag A 1645 om vuxna med psykiska men av sexuella övergrepp i barndomen

Bilaga 7. Skriftligt spörsmål E 3 om uppföljning av Nordiskt Forum om framtidens jämställdhetspolitik

Bilaga 8.  Medlemsförslag A 1641 om flampunkt för marint diesel

Bilaga 9. Utskottsförslag A 1639 om gränskryssande järnvägsförbindelser för tillväxt och bättre klimat

Bilaga 10. Medlemsförslag A 1640 om att utöka cybersäkerheten i Norden

Bilaga 11. Medlemsförslag om ökad kunskap och bättre behandling av missbruk genom nordiskt samarbete i forskningsnätverk

Bilaga 12. Medlemsförslag A 1665 om att underlätta mobilitet mellan Nordiska länder

Bilaga 13. Medlemsförslag A 1666 om bättre samarbete mellan Nordiska rådet och Nordiska mininsterrådet

Bilaga 14. Medlemsförslag  1667 om ett Brysselkontor för Nordiska rådet

Bilaga 15. Medlemsförslag A 1668 om ett Nordiskt medborgarskap

Bilaga 16. Medlemsförslag A 1651 om att bekämpa människohandel

Bilaga 17. Medlemsförslag A 1669 om Nordiska rådets TV-pris

Bilaga 18. Tal av FN:s undergeneralsekreterare Christian Friis Bach vid sessionen under rubriken Internationell politik 

Bilaga 19. Ett urval tal och inlägg hållna vi Nordiska rådets 67:e session i Reykjavik den 27 – 29 oktober 2015

Bilaga 20. Översikt över framställningar, rekommandationer och interna beslut 2015