Regeringens proposition 26/2001

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av Europaavtalet med Slovakien och av anpassningsprotokollet som hör samman därmed samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet och i protokollet.

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner det Europaavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och Slovakien å andra sidan, som ingicks i Luxemburg den 4 oktober 1993, samt protokollet om anpassningen av avtalet till följd av Finlands, Sveriges och Österrikes anslutning till Europeiska unionen.

Europaavtalet gäller dels frihandeln, dels den politiska dialogen mellan Slovakien och Europeiska unionen. Avtalet innehåller dessutom bestämmelser om bl.a. arbetskraftens rörlighet, etablering av företag, handel med tjänster, betalningar och kapital.

Avtalet innehåller också bestämmelser som anknyter till samverkan på olika områden och till utvecklande och förbättrande av tillhörande regler. Den ledande principen avser harmonisering av den slovakiska lagstiftningen till gemenskapsreglerna. Målet är en successiv förbättring av Slovakiens beredskap för en anslutning till EU. Enligt avtalets inledning inser parterna att Slovakiens slutliga mål är att bli medlem i Europeiska unionen.

Enligt artikel 102 i anslutningsakten har Finland förbundit sig att från och med den 1 januari 1995 tillämpa bestämmelserna i de avtal som anges i artikel 103.1. Sådana avtal är bl.a. Europaavtalen som Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater ingått med Bulgarien, Polen, Rumänien, Slovakien, Tjeckien och Ungern. Särskilda protokoll har upprättats om den anpassning av avtalet som måste göras till följd av Finlands och de övriga nya medlemsstaternas anslutning. Europeiska unionens råd antog dessa protokoll den 10 maj 1999 och de undertecknades för Slovakiens del i Bryssel den 25 juni 1999. Anpassningsprotokollet har gjort det möjligt att inge avtalet för formellt godkännande.

I sak innebär protokollen att avtalsbestämmelsen i artikel 102 i Finlands anslutningsakt verkställs. Protokollen innebär sålunda inte några faktiska ändringar i de sex nämnda Europaavtalen, utan situationen förblir densamma som vid tidpunkten för undertecknandet av den finska anslutningsakten.

Propositionen ansluter sig inte till budgetpropositionen. Till propositionen hör ett förslag till lag om införande av vissa bestämmelser i avtalet och i protokollet. Avtalet och protokollet träder i kraft när samtliga parter har godkänt dem i enlighet med sina nationella förfaranden. Meningen är att lagen skall träda i kraft vid samma tidpunkt som avtalet och protokollet.

—————


ALLMÄN MOTIVERING

1.   Propositionens mål och de viktigaste förslagen

1.1.     Avtalets bakgrund

Europeiska gemenskapen har ingått Europaavtal med tio centraleuropeiska länder (Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern). De är breda avtal med delad behörighet och de omfattar dels frihandel, dels bestämmelser om politisk dialog och mera samarbete på många olika områden. Däremot är Europaavtalen inte lika brett upplagda och omfattande som EES-avtalet. I inledningen till samtliga Europaavtal nämns att slutmålet är medlemskap i Europeiska unionen.

Europaavtalen är avtal om associering enligt artikel 238 i EG-fördraget (nuvarande artikel 310 EG). Det är fråga om avtal med delad behörighet, vilka innehåller bestämmelser som omfattas av såväl gemenskapens som medlemsländernas kompetens. Gemenskapen har exklusiv behörighet i fråga om de handelspolitiska bestämmelserna i Europaavtalen. De flesta andra samarbetsområden i avtalet innehåller däremot frågor som också omfattas av medlemsländernas kompetens. Avtalen skall därför godkännas av såväl gemenskapen som medlemsländerna. De är i princip alla av samma typ, men vissa landsvisa skillnader finns dock.

Europaavtalet med Slovakien undertecknades i Luxemburg den 4 oktober 1993 och det trädde i kraft den 1 februari 1995. I enlighet med artikel 102 i anslutningsakten har Finland förbundit sig att tillämpa det från och med den 1 januari 1995 med stöd av artikel 103.1 i anslutningsakten.

 

1.2.     Avtalets huvudsakliga innehåll

Europaavtalen gäller frihandel och politisk dialog och dessutom innehåller de bestämmelser om bl.a. arbetskraftens rörlighet, etablering av företag, handel med tjänster, betalningar och kapital.

Avtalen innehåller också bestämmelser om samverkan på olika områden och bestämmelser som avser att utveckla och förbättra motsvarande regler. Den ledande principen är en harmonisering av den slovakiska lagstiftningen till gemenskapsreglerna på de samarbetsområden som avtalet täcker. På detta sätt eftersträvas successivt bättre förutsättningar för Slovakien att ansluta sig till Europeiska unionen. Bestämmelserna som reglerar samarbetsområdena är mycket generella och syftet är att stödja tillskapandet av institutioner på respektive område samt dessa institutioners verksamhet. Om det behövs kommer associeringsrådet och associeringskommittén att fastställa lämpliga metoder för att utveckla samarbetet.

Europaavtalen administreras av associeringsråd som sammanträder minst en gång om året på ministernivå. Associeringsråden följer genomförandet av avtalen och ger, om det behövs, rekommendationer om ändringar eller kompletteringar. Associeringskommittéerna behandlar på tjänstemannanivå frågor som gäller avtalen.

 

 

1.3.     Avtalets politiska betydelse

Genom Europaavtalet upprättas en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater samt Slovakien. Ett syfte med arrangemanget är att skapa en ram för dialog mellan parterna för att möjliggöra att det utvecklas nära politiska förbindelser. Till detta hör regelbundna politiska samråd på högsta nivå. Vid dessa kan alla frågor som intresserar båda parterna behandlas för att stödja omvandlingsprocessen och samordna ställningstaganden som rör utrikespolitiken. Unionen och dess medlemsländer för den politiska dialogen med Slovakien i enlighet med fastställda former. På ministernivå förs de bilaterala politiska samtalen i associeringsrådet. För utvecklandet av de politiska förbindelserna innebär avtalet ett bättre institutionellt ramverk på multilateral nivå. Avtalet innehåller också bestämmelser om dialog på parlamentarisk nivå.

Finlands bilaterala politiska förbindelser med Slovakien har utvecklats gynnsamt. Det bör konstateras att de bilaterala politiska relationerna inte ersätts av Europaavtalet utan att detta utgör en komplettering av dem.

 

1.4.     Avtalets handelspolitiska betydelse

Avtalet kommer att ha nya positiva effekter. Detta beror på att de bilaterala handelsavtal som funnits mellan Finland och Slovakien före Finlands anslutning till EU inte har varit lika heltäckande som Europaavtalet. De bilaterala handelsavtalen sades upp då Finland blev medlem av EU.

 

2.   Propositionens verkningar

2.1.     Ekonomiska verkningar

Avtalet upprättar ett frihandelsområde mellan parterna och har sålunda stor betydelse för utvecklingen av handelsutbytet mellan EU och Slovakien. Parternas medgivanden är dock asymmetriska till sin karaktär i den meningen att de av EU beviljade förmånerna är betydligt större än de slovakiska. De övergångsperioder som EU tillämpar är också märkbart kortare än de som tillämpas av Slovakien. EU slopar tullarna på de flesta industriprodukterna så gott som genast, inom känsliga branscher inom fem år, medan Slovakien, beroende på bransch, får ha övergångsperioder mellan tre och nio år. I fråga om jordbruksvaror och bearbetade jordbruksprodukter beviljar parterna varandra ömsesidiga koncessioner som man fortsättningsvis kommer att förhandla fram årligen.

På området för ekonomiskt samarbete och handel erbjuder Europaavtalet bättre möjligheter till samarbete och export även för Finland och för finska företag i jämförelse med tredje länder. I detta sammanhang är det inte möjligt att bedöma de ekonomiska verkningarna av agerandet som hör samman med den nya typen av samarbete. Beslutsfattandet som gäller dem sker inom ramen för statsbudgeten.

 

2.2.     Verkningar i fråga om organisation och personal

Propositionen har inga verkningar med avseende på organisation eller personal. De möten med associeringsråden och kommittéerna som administrationen av avtalet medför kan skötas med nuvarande personal på det sätt som normal praxis förutsätter.

 

2.3.     Miljökonsekvenser

Propositionen har inga omedelbara miljökonsekvenser. Den syftar dock till en säkrare användning av kärnenergin (artikel 80) och till att utveckla och stärka samarbetet om miljö och människornas hälsa. Avtalet innehåller flera samarbetsområden inom miljövården (artikel 81). Dessutom kan det också antas att avtalet för sin del kommer att bidra till en harmonisering av den slovakiska miljölagstiftningen med motsvarande EG-lagstiftning.

 

2.4.     Verkningar på olika nationalitetsgruppers ställning

Propositionen syftar för sin del till bättre rättssäkerhet och jämlikhet på arbets- och sociallagstiftningens område för sådana medborgare i de avtalsslutande staterna som vistas lagligen i landet. Avtalet förutsätter bl.a. att medborgare i associeringslandet inte får diskrimineras i fråga om t.ex. arbetsförhållanden, löner eller uppsägning. Man försöker också beakta och samordna pensionsförmånerna oberoende av det land som arbetet utförts i. Avtalet påverkar inte de regler som gäller för inresa i en medlemsstat.

 

3.   Beredningen av propositionen

Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag i utrikesministeriet. Utlåtande har inbegärts av handels- och industriministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, justitieministeriet, undervisningsministeriet, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, arbetsministeriet, finansministeriet och miljöministeriet samt av Finlands Bank, konkurrensverket och tullstyrelsen.

 

4.   Andra omständigheter som inverkat på propositionens innehåll

Med beaktande av Europaavtalens omfång och det faktum att Europaavtalet med Slovakien har publicerats i sin helhet i den svenska specialutgåvan 1994 av Europeiska gemenskapernas officiella tidning (kapitel 11: Relationer med omvärlden, volym 40, EGT L 359, s. 1) har till denna proposition bifogats den egentliga avtalstexten och därutöver endast de avtalsbilagor och protokoll som är av betydelse för riksdagens godkännande.


 

 

DETALJMOTIVERING

1.      Avtalets innehåll

I avtalets inledning konstateras att det är Slovakiens slutliga mål att bli medlem i gemenskapen och att associeringen kommer att hjälpa Slovakien att uppnå detta mål.

I artikel 1 upprättas en associering mellan EU och Slovakien och uppräknas associeringens syften.

 

AVDELNING I

POLITISK DIALOG

Artikel 2–5 beskriver den politiska dialogen. Den politiska dialogen är en betydelsefull del av avtalet och hör till EU-medlemsstaternas kompetens. I artikel 2 konstateras att parterna etablerar en regelbunden dialog som bl.a. främjar en integrering fullt ut av Slovakien i samfundet av demokratiska nationer samt en tillnärmning mellan parternas ståndpunkter i säkerhetsfrågor. I artikel 3 konstateras att på ministernivå skall den politiska dialogen äga rum inom associeringsrådet. I artikel 4 uppräknas andra förfaranden och ordningar för dialogen. Enligt artikel 5 äger dialogen på parlamentsnivå rum inom ramen för parlamentariska associeringskommittén.

 

 

AVDELNING II

ALLMÄNNA PRINCIPER

Artikel 6 och 7 innehåller de allmänna principerna. I artikel 6 hänvisas till KSSE-slutakten från Helsingfors och Parisstadgan om demokratins och marknadsekonomins principer och respekten för de mänskliga rättigheterna. Enligt artikel 7 omfattar associeringen en övergångsperiod på högst tio år, uppdelad i två på varandra följande etapper om fem år vardera. Associeringsrådet skall regelbundet kontrollera tillämpningen av avtalet och genomförandet av de ekonomiska reformerna i Slovakien.

AVDELNING III

FRI RÖRLIGHET FÖR VAROR

Artikel 8 innehåller bestämmelsen om upprättandet av ett frihandelsområde och fastställer övergångsperioderna. Den bastullsats från vilken de gradvisa sänkningarna skall företas är för varje produkt den tullsats som faktiskt tillämpades av Tjeckiska och Slovakiska Federativa Republiken generellt den 29 februari 1992.

 

 

KAPITEL I

Industriprodukter

I artikel 9–18 konstateras i sak att slovakiska industriprodukter har tull- och kvotfritt tillträde till marknaden i EU-området, med undantag för vissa känsliga produkter som har en övergångsperiod om tre år. På motsvarande sätt får gemenskapen tull- och kvotfritt marknadstillträde i Slovakien för vissa av sina produkter när avtalet träder i kraft. För känsliga produkter inom olika branscher gäller en övergångsperiod mellan tre och nio år från dagen för ikraftträdandet. Artikel 16 gäller den ordning som skall tillämpas på textilprodukter (protokoll 1). Artikel 17 gäller den ordning som skall tillämpas på kol- och stålprodukter (protokoll 2).

 

 

KAPITEL II

Jordbruk

I artikel 19–22 bestäms de arrangemang som gäller för jordbruket. För råvaror gäller i praktiken ett tredelat system (bilaga I, XIa, XIb, XII, XIII och XIV) som grundar sig på konsolidering av fördelarna som mest gynnad nation, plus de varor för vilka ingen importavgift utan endast tullar uppbärs enligt gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik. För nöt- och fjäderfäkött, andra köttprodukter, frukt och grönsaker samt safter beviljar gemenskapen koncessioner inom ramen för vilka sänkta tullar/importavgifter tillämpas. På handeln med bearbetade produkter (protokoll 3) tillämpas likaså vissa tariffmedgivanden. I artikel 22 bestäms att en skyddsklausul (artikel 31), som gör det möjligt att tillgripa ensidiga skyddsåtgärder om det behövs, skall tillämpas på handeln med jordbruksprodukter.

 

 

 

KAPITEL III

Fiskerinäringen

Artikel 23 och 24 innehåller bestämmelser om fiskeriprodukter (bilaga XV).

 

 

 

KAPITEL IV

Gemensamma bestämmelser

Artikel 25–37 innehåller de gemensamma bestämmelserna för handeln mellan parterna. I artikel 26 bestäms att inga nya import- eller exporttullar eller kvantitativa restriktioner kommer att sättas i kraft. Om beskattningsmässig likvärdighet för parternas produkter bestäms i artikel 27. Enligt artikel 28 hindrar avtalet inte att tullunioner upprättas. I artikel 29 ingår bestämmelser om undantagsåtgärder. I artikel 30 regleras dumpning. Artikel 31 innehåller bestämmelser om importstörningar. Artikel 32 innehåller en klausul om otillräckligt utbud.

Artikel 33 gäller statliga monopol som skall anpassas så att det fem år efter ikraftträdandet av avtalet inte föreligger någon diskriminering mellan parterna. I artikel 34 bestäms om skyddsåtgärder. I artikel 35 finns en bestämmelse om ursprungsregler (protokoll 4). I artikel 36 uppräknas undantag som är motiverade av den allmänna moralen, den allmänna ordningen eller den allmänna säkerheten. Artikel 37 gäller särskilda bestämmelser som skall tillämpas på handel mellan Slovakien å ena sidan och Spanien och Portugal å andra sidan (protokoll 5).

AVDELNING IV

ARBETSTAGARNAS RÖRLIGHET, ETABLERING, TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER

KAPITEL I

Arbetstagarnas rörlighet

Enligt artikel 38 får slovakiska medborgare som är lagligen anställda i en medlemsstat inte diskrimineras på grund av sin nationalitet, beträffande arbetsförhållanden, avlöning eller avskedande. Även en arbetstagares make/maka och barn har tillträde till medlemsstatens arbetsmarknad under den tid arbetstagaren har rätt att arbeta i denna. Undantag utgör dock säsongarbetare och arbetstagare som kommer till landet med stöd av bilaterala avtal enligt artikel 42. Detta hindrar dock inte att medlemsstaten tillämpar en bestämmelse som eventuellt ingår i ett bilateralt avtal enligt artikel 42 och som är förmånligare för arbetstagarens familjemedlem. Enligt artikel 38.2 skall Slovakien garantera motsvarande rättigheter för unionsstaternas medborgare som är lagligen anställda i Slovakien och för deras makar och barn, som är lagligen bosatta i Slovakien, om inte annat följer av de bestämmelser som skall tillämpas.

Enligt artikel 59 avser avtalets bestämmelser inte fri rörlighet för arbetskraften, utan varje enskild medlemsstat skall genom uppehålls- och arbetstillstånd ha rätt att bestämma om associeringslandets medborgares inresor i enlighet med sina egna nationella regler. På arbete som utförs i Finland tillämpas finsk arbetslagstiftning. En förutsättning för att arbetstillstånd skall beviljas är dessutom att utlänningens löne- och arbetsvillkor är förenliga med gällande kollektivavtal.

Utlänningars inresa i Finland och deras vistelse och arbete här regleras i utlänningslagen (378/1991). Tillämpningen av reglerna om arbetstillstånd fastställs i utlänningsförordningen (142/1994) samt i den föreskrift (M 2/1999) som arbetsministeriet utfärdat med stöd av förordningen. Familjemedlemmar till en arbetstagare beviljas arbetstillstånd utan arbetsmarknadspolitisk prövning för en tidsperiod som bestäms enligt familjens uppehållstillstånd. Permanent uppehållstillstånd beviljas efter två års vistelse i landet. En person som fått permanent uppehållstillstånd och dennes familjemedlemmar kan arbeta utan arbetstillstånd.

Artikel 39 innehåller bestämmelser om samordning av den sociala tryggheten. Enligt dessa skall fullgjorda försäkrings-, arbets- eller bosättningsmånader för slovakiska arbetstagare, som arbetar i en EU-stat, och för deras familjemedlemmar adderas bl.a. med tanke på pensioner. Enligt den andra strecksatsen i artikeln kan i denna strecksats angivna pensioner fritt överföras enligt den betalande medlemsstatens lagstiftning. För det tredje får slovakiska arbetstagare familjebidrag för sina familjemedlemmar på medlemsstatens territorium. Slovakien beviljar för sin del motsvarande rättigheter till familjebidrag (andra och tredje strecksatsen) för de EU-medborgare och deras familjemedlemmar som vistas på slovakiskt territorium.

Enligt artikel 40 skall associeringsrådet genom beslut anta lämpliga bestämmelser och administrativa regler för att genomföra det mål som fastställs i föregående artikel. Rådets bestämmelser får dock inte påverka de rättigheter och skyldigheter som enligt artikel 41 uppkommer genom bilaterala avtal mellan Slovakien och medlemsstaterna, om dessa avtal föreskriver en mera gynnad behandling av medborgare från Slovakien eller medlemsstaterna.

De ovannämnda avtalsbestämmelserna har inga direkta effekter på dagens läge vid sammanjämkningen av den sociala trygghetslagstiftningen i Finland och i Slovakien. I artikel 39 har inskrivits ett mål som i sinom tid genomförs genom associeringsrådets beslut.

I artikel 42 konstateras att de möjligheter till tillgång till anställning för slovakiska arbetstagare som erbjuds i medlemsstaterna enligt bilaterala avtal bör bevaras och om möjligt förbättras. Associeringsrådet skall undersöka möjligheterna att erbjuda andra förbättringar.

Enligt artikel 43 skall associeringsrådet under den andra etappen enligt artikel 7 eller tidigare undersöka ytterligare möjligheter att förbättra arbetstagarnas rörlighet och avge rekommendationer i detta avseende.

Enligt artikel 44 skall EG ge Slovakien tekniskt bistånd för inrättandet av ett socialt trygghetssystem med tanke på att underlätta omstruktureringen av arbetskraftsresurserna som en följd av den ekonomiska omstruktureringen.

 

KAPITEL II

Etablering

Artikel 45–55 gäller etablering. Parterna garanterar bolag, dotterbolag och filialer på varandras territorier en likställd behandling. Utgångspunkten är att diskrimineringen skall försvinna i så stor utsträckning som möjligt.

Artikel 46 och 50 innehåller bestämmelser om finansiella tjänster. I artikel 51 redogörs för de avvikelser som gäller vid etablering (t.ex. omstrukturering i någon bransch). Avvikelserna har som tidsgräns åtta år efter ikraftträdandet av avtalet.

 

KAPITEL III

Tillhandahållande av tjänster mellan gemenskapen och Slovakien

Artikel 56–58 reglerar tillhandahållandet av tjänster. I artikel 56.1 påpekas att parterna åtar sig att tillse att även bolag som inte är etablerade på den andra partens territorium så småningom får erbjuda sina tjänster.

I artikel 56.2 påpekas att ett slovakiskt bolag som är etablerat i någon medlemsstat skall ha rätt till interna förflyttningar av arbetstagare på vissa villkor. På motsvarande sätt skall inresa på vissa villkor tillåtas för personer i nyckelställning eller särskilda uppgifter i samband med tillhandahållandet av tjänster. När de i avtalet angivna villkoren uppfylls, kan de avsedda uppehålls- och arbetstillstånden beviljas enligt de regler som gäller i Finland, om vistelsens art förutsätter arbetstillstånd.

I artikel 57 förbinder sig parterna att beträffande internationell sjötransport faktiskt tillämpa principen om obegränsad tillgång till marknaden och trafiken på kommersiella grunder. Beträffande luft- och landstransporter träffas överenskommelse om det ömsesidiga marknadstillträdet i ett senare skede i särskilda transportavtal.

KAPITEL IV

Allmänna bestämmelser

Innehållet i artikel 59 har redan behandlats i samband med artikel 38. I artikel 59 konstateras dessutom att bestämmelserna i avdelning IV, kapitel II, III och IV skall anpassas gradvis i enlighet med Allmänna tjänstehandelsavtalet (GATS).

 

 

 

AVDELNING V

BETALNINGAR, KAPITAL, KONKURRENSBESTÄMMELSER OCH ANDRA EKONOMISKA BESTÄMMELSER, TILLNÄRMNING AV LAGSTIFTNING

KAPITEL I

Löpande betalningar och kapitalrörelser

Enligt artikel 60 åtar sig parterna att tillåta alla betalningar i fritt konvertibel valuta i den omfattning som de transaktioner som ligger till grund för betalningarna gäller enligt avtalet liberaliserad rörlighet av varor, tjänster eller personer mellan parterna.

Enligt artikel 61 skall parterna garantera fri rörlighet för kapital i samband med direkta investeringar i bolag som bildats i överensstämmelse med värdlandets lagstiftning samt repatriering av vinster. Fri rörlighet för kapital och repatriering av vinster garanteras vid utgången av det femte året för alla investeringar i samband med att gemenskapsmedborgare som bedriver verksamhet i Slovakien etablerar sig som egenföretagare.

Enligt artikel 62 skall parterna inom fem år vidta åtgärder för att skapa de nödvändiga villkoren för en fortsatt gradvis tillämpning av gemenskapens regler om fri rörlighet för kapital.

Artikel 63 ger Slovakien, tills den slovakiska valutan är helt konvertibel, möjlighet att under exceptionella omständigheter tillämpa växlingsrestriktioner i samband med beviljande av eller upptagande av krediter, inom ramen för vad som är tillåtet av Internationella valutafonden.

KAPITEL II

Konkurrensbestämmelser och andra ekonomiska bestämmelser

Enligt artikel 64 är alla avtal mellan företag i syfte att begränsa konkurrensen, missbruk av en dominerande ställning och allt statligt stöd som snedvrider konkurrensen oförenligt med avtalet. Detta motsvarar artikel 85.1 i EG-fördraget (nuvarande artikel 81 EG), som är en av gemenskapens viktigaste konkurrensregler samt artikel 86 (nuvarande artikel 82 EG; dominerande marknadsställning) och artikel 92 (nuvarande artikel 87 EG; statligt stöd). Bestämmelser om undantag i fråga om Slovakiens statliga stöd ingår i artikel 64.4, 64.5, 64.6 och 64.8.

Enligt artikel 65 försöker parterna undvika importrestriktioner i betalningsbalanssyfte och dessa skall meddelas i god tid.

I artikel 66 konstateras att i fråga om offentliga företag eller företag som har medgetts särskilda rättigheter skall associeringsrådet säkerställa upprätthållandet av principerna i fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt i artikel 90 (nuvarande artikel 86 EG).

I artikel 67 bekräftar Slovakien att landet fortfar att förbättra skyddet av immateriell, industriell och kommersiell äganderätt. Samtidigt ansluter sig Slovakien till de multilaterala konventionerna om detta.

Enligt artikel 68 anser parterna det önskvärt att möjliggöra tilldelning av offentliga kontrakt på en icke-diskriminerande och ömsesidig grundval.

 

KAPITEL III

Tillnärmning av lagstiftning

I artikel 69 medger parterna att en viktig förutsättning för Slovakiens ekonomiska integrering i gemenskapen är en tillnärmning av lagstiftningarna. I artikel 70 räknas de områden upp där tillnärmningen är särskilt viktig (bl.a. tullagstiftning, bolagslagstiftning, banklagstiftning, bolagsredovisning, bolagsbeskattning). Enligt artikel 71 skall EG ge Slovakien tekniskt bistånd för genomförandet av dessa åtgärder.

AVDELNING VI

EKONOMISKT SAMARBETE

I artikel 72–96 behandlas ekonomiskt samarbete på olika områden. Politik och andra åtgärder skall utformas för att få till stånd ekonomisk utveckling i Slovakien.

Samarbetsområden är: industriellt samarbete (artikel 73), främjande och skydd av investeringar (artikel 74), industristandarder och bedömning av överensstämmelse (artikel 75), samarbete inom vetenskap och teknik (artikel 76), utbildning (artikel 77), jordbruk och jordbrukets förädlingsindustri (artikel 78), energi (artikel 79), säkerhet inom kärnenergin (artikel 80), miljö (artikel 81), transport (artikel 82), telekommunikation (artikel 83), bank- och försäkringsväsen, andra finansiella tjänster och samarbete i fråga om revision (artikel 84), monetär politik (artikel 85), tvättning av pengar (artikel 86), regional utveckling (artikel 87), samarbete på det sociala området (artikel 88), turism (artikel 89), små och medelstora företag (artikel 90), information och kommunikation (artikel 91), konsumentskydd (artikel 92), tull (artikel 93), statistiskt samarbete (artikel 94), ekonomiska aspekter (artikel 95) och narkotika (artikel 96). Bestämmelserna om detta är i regel generella och av målsättningskaraktär.

 

 

AVDELNING VII

KULTURELLT SAMARBETE

I artikel 97 uppräknas olika områden för kulturellt samarbete.

 

 

AVDELNING VIII

EKONOMISKT SAMARBETE

I artikel 98–103 omnämns källor för ekonomiskt bistånd, t.ex. Europeiska investeringsbanken, PHARE-planen och ekonomiskt bistånd inom ramen för G-24. I artikel 100 konstateras att målsättningarna och områdena för gemenskapens ekonomiska bistånd skall fastställas i ett vägledande åtgärdsprogram som parterna skall underrätta associeringsrådet om. I artikel 101 påpekas att syftet med G-24 biståndet bl.a. är att införa konvertibilitet för den slovakiska valutan. I artikel 102 fastställs att det ekonomiska biståndet skall utvärderas på grundval av de behov som uppstår och enligt Slovakiens utvecklingsnivå, med beaktande av den slovakiska ekonomins upptagningsförmåga. I artikel 103 påpekas att gemenskapens bidrag skall ges i nära samordning med bidrag från andra källor.

 

 

AVDELNING IX

INSTITUTIONELLA OCH ALLMÄNNA BESTÄMMELSER SAMT SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 104–109 innehåller bestämmelser om associeringsrådet. Rådet skall övervaka avtalets genomförande. Det sammanträder på ministernivå en gång om året och när omständigheterna kräver det. Associeringsrådet undersöker alla frågor av betydelse inom ramen för avtalet samt alla andra internationella frågor av gemensamt intresse för parterna.

Associeringsrådet består av medlemmarna i EU-rådet och medlemmar i kommissionen samt av medlemmar i den slovakiska regeringen. I rådet är en medlem av EU-rådet och en medlem av slovakiska regeringen i tur och ordning ordförande enligt bestämmelserna i arbetsordningen. I associeringsrådet kan representationen även skötas genom ställföreträdare.

Associeringsrådet har befogenhet att fatta beslut i syfte att uppnå målen i avtalet. Besluten är bindande för parterna, och parterna skall vidta de åtgärder som behövs för att genomföra besluten. Associeringsrådet kan även avge rekommendationer.

Associeringsrådet utarbetar sina beslut och rekommendationer i samförstånd mellan de båda parterna.

Var och en av parterna kan hänskjuta en tvist om tillämpningen eller tolkningen av avtalet till associeringsrådet som kan bilägga tvisten genom ett beslut. Om det inte är möjligt att bilägga tvisten i associeringsrådet skall skiljeförfarande användas.

Associeringsrådet biträds av en associeringskommitté, som består av företrädare för medlemmarna i EU-rådet och kommissionen samt företrädare för den slovakiska regeringen, vanligtvis på högre tjänstemannanivå. Associeringsådet fastställer associeringskommitténs uppgifter i sin arbetsordning, och dessa skall särskilt inbegripa förberedelse av rådets sammanträden och hur kommittén skall fungera. Associeringsrådet kan delegera sina befogenheter till associeringskommittén.

Artikel 110–112 innehåller bestämmelser om den parlamentariska associeringskommittén. Enligt artiklarna skall en parlamentarisk kommitté inrättas som ett forum för medlemmarna i det slovakiska parlamentet och Europaparlamentet där de kan träffas och utbyta åsikter. Kommittén skall själv fastställa hur ofta den skall sammanträda.

I artikel 113 åtar sig parterna att säkerställa att deras medborgare har tillgång till behöriga domstolar. Artikel 114 innehåller de avvikelser som tillåts. I artikel 115 utreds diskrimineringsbestämmelserna inom avtalets tillämpningsområde.

I artikel 116 påpekas att när produkter med ursprung i Slovakien importeras till gemen­skapen skall de inte medges en gynnsammare behandling än den som tillämpas av med­lemsstaterna sinsemellan samt att den be­handling som medges Slovakien enligt av­delning IV och kapitel I i avdelning V inte skall vara mer gynnsam än den som tillämpas av medlemsstaterna sinsemellan.

I artikel 117–122 ingår närmare bestämmelser om genomförandet och ikraftsättandet av avtalet.

Enligt artikel 123, tredje stycket skall avtalet då det träder i kraft ersätta avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen, Europeiska atomenergigemenskapen och Tjeckiska och Slovakiska Federativa Republiken om handel och handelsmässigt och ekonomiskt samarbete, undertecknat i Bryssel den 7 maj 1990, och protokollet mellan Europeiska kol- och stålgemenskapen och Tjeckiska och Slovakiska Federativa Republiken, undertecknat i Bryssel den 28 juni 1991.

I artikel 124 ingår närmare bestämmelser om vad som avses med "dagen för avtalets ikraftträdande".

 

2.      Anpassningsprotokollets innehåll

2.1.     Allmänt

Enligt artikel 102 i anslutningsakten har Finland förbundit sig att från och med den 1 januari 1995 tillämpa bestämmelserna i de avtal som anges i artikel 103.1. Dessa avtal är bl.a. de Europaavtal som Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater ingått med Bulgarien, Polen, Rumänien, Slovakien, Tjeckien och Ungern. Om anpassningarna i dessa avtal till följd av Finlands och de andra nya medlemsstaternas (Sverige och Österrike) anslutning har särskilda protokoll upprättats, och dessa har undertecknats av Slovakien och EU-staterna i Bryssel den 25 juni 1999.

I sak innebär protokollet med Slovakien att fördragsbestämmelsen i artikel 102 i akten om Finlands anslutning verkställs. Protokollet innebär sålunda inga faktiska ändringar i Europaavtalet med Slovakien, utan situationen förblir densamma som vid tidpunkten för Finlands undertecknande av anslutningsakten. Jämfört med dagens läge medför protokollet varken ekonomiska eller politiska förändringar eftersom Finland har följt bestämmelserna i Europaavtalet med Slovakien sedan den 1 januari 1995.

Protokollen träder i kraft när samtliga parter till de sex Europaavtalen och Finland, Sverige och Österrike har godkänt dem.

 

2.2.     Protokollets innehåll

Artikel 1 i protokollet innehåller en bestämmelse om att Finland, Sverige och Österrike blir avtalsslutande parter i Europaavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Slovakien, å andra sidan.

Enligt artikel 2 får den finska och den svenska språkversionen av texten till Europaavtalet och dess bilagor, protokoll och förklaringar samma giltighet som originaltexterna.

I artikel 3 bestäms att anpassningsprotokollet som utgör en integrerad del av Europaavtalet skall godkännas i enlighet med parternas nationella förfaranden.

Enligt artikel 4 träder protokollet i kraft den första dagen i den andra månaden efter det att parterna underrättat varandra om att förfarandet enligt artikel 3 har slutförts.

Enligt artikel 5 är generalsekretariatet för Europeiska unionens råd depositarie för protokollet.

Enligt artikel 6 upprättas protokollet i två exemplar på tolv språk, vilka samtliga texter är lika giltiga.

 

 

3.      Lagförslag

1 §. Lagens 1 § innehåller en bestämmelse som sätter i kraft de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europaavtalet med Slovakien och i anpassningsprotokollet.

2 §. Lagens 2 § innehåller en bestämmelse enligt vilken närmare bestämmelser om verkställigheten kan utfärdas genom förordning av republikens president.

3 §. Det förslås att lagen skall träda i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av republikens president samtidigt som Europaavtalet med Slovakien och anpassningsprotokollet träder i kraft för Finlands del.

 

4.      Ikraftträdande

Enligt artikel 123, första stycket, i Europaavtalet skall avtalet godkännas av de avtalsslutande parterna enligt deras egna förfaranden. Avtalet och anpassningsprotokollet träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då parterna till varandra anmält att godkännandeförfarandena har avslutats. Vid tidpunkten för avlåtandet av propositionen har Danmark, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Slovakien, Sverige och Tyskland anmält godkännande. Det föreslås att den lag som ingår i propositionen skall träda i kraft vid en tidpunkt som fastställs i förordning av republikens president samtidigt som avtalet och anpassningsprotokollet träder i kraft för Finlands del.

Europaavtalet med Slovakien och anpassningsprotokollet innehåller bestämmelser som omfattas av landskapets lagstiftningsbehörighet enligt 18 § självstyrelselagen för Åland (1144/1991). Enligt 59 § 2 mom. självstyrelselagen för Åland måste Ålands lagting ge sitt bifall till den föreslagna lagen om ikraftträdande.

 

 

5.      Behovet av riksdagens samtycke

Europaavtalet med Slovakien är ett avtal med s.k. delad behörighet där bestämmelserna omfattas dels av de enskilda medlemsstaternas behörighet, dels av gemenskapskompetensen. Finland godkänner sålunda avtalet och anpassningsprotokollet enligt 93 § 1 mom. och 94 § grundlagen till de delar som bestämmelserna i avtalet omfattas av medlemsstaternas behörighet. Gemenskapskompetensen är exklusiv i fråga om avtalets handelspolitiska bestämmelser. Däremot innehåller många andra samarbetsområden i avtalet bestämmelser som också omfattas av medlemsstaternas behörighet, eftersom gemenskapen enligt gemenskapsrättens nuvarande utvecklingsskede har en relativt begränsad kompetens i frågor som gäller rörlighet för medborgare från tredje stater. Dessa områden ingår särskilt i bestämmelserna om arbetstagarnas fria rörlighet, etableringsrätten och tillhandahållandet av tjänster. Då Nicefördraget träder i kraft kommer tjänsterna att ingå i den gemensamma handelspolitiken, även om medlemsstaterna har kvar rätten att upprätthålla och ingå avtal om dem med tredje part. Gränsen mellan gemenskapskompetensen och medlemsstaternas behörighet är inte helt klar i associeringsavtalet och avtalet innehåller inte heller någon bestämmelse som kunde visa hur behörigheten fördelas. Eftersom Europeiska unionen har antagit avtalet med stöd av artikel 238 i EG-fördraget (nuvarande artikel 310 EG), ger inte heller den rättsliga grunden underlag för slutsatser om kompetensfördelningen i detalj. I det följande kommenteras de artiklar som hör till området för lagstiftningen i avtalet till den del de enligt regeringens uppfattning sorterar under medlemsstaternas behörighet.

Enligt 94 § 1 mom. grundlagen krävs riksdagens godkännande för bl.a. sådana fördrag och andra internationella förpliktelser som innehåller bestämmelser som hör till området för lagstiftningen. Grundlagsutskottet anser att denna grundlagsfästa befogenhet hos riksdagen avser alla de bestämmelser i internationella förpliktelser som i materiellt hänseende hör till området för lagstiftningen. En bestämmelse skall anses höra till området för lagstiftningen 1) om den gäller utövande eller begränsning av någon grundläggande fri- eller rättighet som är skyddad i grundlagen 2) om den i övrigt gäller grunderna för individens rättigheter och skyldigheter 3) om den sak som bestämmelsen gäller enligt grundlagen skall föreskrivas i lag 4) om det finns lagbestämmelser om den sak som lagen gäller eller 5) om det enligt rådande uppfattning i Finland skall lagstiftas om saken. Frågan påverkas inte av om en bestämmelse strider mot eller överensstämmer med en lagbestämmelse i Finland (GrUU 11, 12 och 45/2000 rd).

Avdelning IV och avdelning IX i avtalet innehåller flera bestämmelser som hör till området för lagstiftningen, vilket kommenteras i det följande, och som sålunda kräver samtycke av riksdagen.

Genomförandet av icke-diskriminerings­principen i artikel 38 i avtalet anknyter i Finland bl.a. till 6 § grundlagen (731/1999), 2 kap. 2 § arbetsavtalslagen (55/2001) och 47 kap. 3 § strafflagen (39/1889). Genomföran­det av bestämmelserna om vistelse och arbete i artikel 38 regleras av utlänningslagen och utlänningsförordningen. Även om bestämmelserna i artikel 38 inte förutsätter några lagändringar så hör de till området för lagstiftningen eftersom de gäller omständigheter som hör samman med grunderna för individens rättigheter och skyldigheter och som regleras på lagnivå i Finland.

Bestämmelserna i artikel 39 om samordning av systemen för social trygghet gäller individens rättigheter och skyldigheter. De hör samman med bestämmelserna i 19 § grundlagen om att det allmänna skall se till rättigheterna som gäller social trygghet. Bestämmelserna i artikel 39 hör sålunda till området för lagstiftningen.

Bestämmelserna om gemenskapens etableringsrätt gäller a priori inte personer och bolag från tredje länder. När en person från tredje land vill börja utöva ett yrke eller etablera ett bolag i en medlemsstat tillämpas den nationella lagstiftningen på honom eller henne. Bestämmelserna om etablering i kapitel II hör samman med 18 § 1 mom. grundlagen enligt vilket var och en i enlighet med lag har rätt att skaffa sig sin försörjning genom arbete, yrke eller näring som han eller hon valt fritt. Bestämmelserna hör till området för lagstiftningen.

Som det redan påpekats så kommer bestämmelserna om tjänster att föras in under den gemensamma handelspolitiken då Nicefördraget träder i kraft. Eftersom det i Finland finns bestämmelser på lagnivå om tillhandahållandet av tjänster, hör bestämmelserna i associeringsavtalets kapitel III till området för lagstiftningen för närvarande.

Enligt artikel 47 granskar associeringsrådet vilka bestämmelser som behövs för ömsesidigt erkännande av examina. Om erkännande av examina finns bestämmelser i flera finska lagar, bl.a. i lagen om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen (1597/1992). Lagen kan också tillämpas enligt vad som i fråga om behörighet och rätt att utöva ett yrke överenskoms i ett avtal som Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater ingår med en annan part. Bestämmelsen förutsätter inte att gällande lagar ändras, men den hör till området för lagstiftningen.

Associeringsrådet som avses i artikel 104 i avtalet får enligt artikel 106 avge rekommen­dationer och fatta beslut. Associerings­rådet kan delegera sina befogenheter till den associeringskommitté som avses i artikel 108 i avtalet. Besluten är bindande för parterna som skall vidta de åtgärder som behövs för att genomföra besluten. Enligt artikel 107 har associerings­rådet också befogenheter att avgöra tvister om tillämpningen eller tolkningen av avtalet. Bestämmelser om associerings­rådets uppgifter och befogenheter ingår dessutom i bl.a. artikel 40–43 i avtalet. Bestämmelserna om associeringsrådets och associeringskommitténs befogenheter innehåller en möjlighet att fatta beslut i frågor som sorterar under medlemsstaternas behörighet och enligt Finlands grundlag under finsk lagstiftning. Med hänsyn till avtalets innehåll kan man anta att denna möjlighet kan betraktas som relativt liten. Eftersom associeringsrådets beslutanderätt är bindande för parterna måste det dock anses att dessa bestämmelser i avtalet hör till området för lagstiftningen till dessa delar.

Bestämmelserna om tvistlösning i artikel 107 i avtalet innehåller även bestämmelser om skiljeförfarande där besluten blir bindande för parterna. I dessa fall kan ett bindande beslut också gälla frågor som hör till området för lagstiftningen och bestämmelsen måste därför anses höra till området för lagstiftningen.

Genom anpassningsprotokollet blir bestämmelserna i Europaavtalet bindande för Finland. Dessa bestämmelser innehåller också bestämmelser som hör till området för lagstiftningen. Genom anpassningsprotokollet får också de finska och svenska språkversionerna av avtalet giltighet. Bestämmelserna i anpassningsprotokollet hör till området för lagstiftningen.

 

6.      Behandlingsordning

Avtalets bestämmelser om inrättandet av ett associeringsråd samt om rådets uppgifter och behörighet hör till området för lagstiftningen på det sätt som beskrivits ovan.

Enligt EG-domstolens praxis kan associeringsrådet fatta beslut om tillämpningen och verkställigheten av avtalet, och dessa beslut blir direkt tillämplig rätt i medlemsstaterna.

Det kan anses att medlemsstaterna har åtminstone partiell behörighet till de delar som gäller arbetstagarnas rörlighet, etableringsrätt och tillhandahållande av tjänster. Detta gäller särskilt bestämmelserna och reglerna om inresa i landet samt om vistelse och arbete där, om arbetsvillkor och fysiska personers etablering samt om tillhandahållandet av tjänster. Enligt avtalet har associeringsrådet främst behörighet att ge rekommendationer på dessa områden och att granska de medel som används för att uppnå avtalets mål. I vissa frågor kan associeringsrådet dessutom fatta bindande beslut.

I fråga om detta hindrar bestämmelserna i avtalet dock inte parterna från att tillämpa bestämmelser och föreskrifter om inresa och vistelse i landet, om arbete och arbetsvillkor samt om fysiska personers etablering och om tillhandahållande av tjänster under förutsättning att de fördelar som fastställs i avtalet inte begränsas.

EU-rådet deltar i beslutsfattandet i associeringsrådet där besluten fattas enhälligt. En medlemsstat är företrädd i associeringsrådet enbart genom den representant som utsetts av EU-rådet. När associeringsrådet behandlar frågor som hör till gemenskapskompetensen är huvudregeln den att de interna besluten inom gemenskapen skall fattas med iakttagande av de omröstningsregler som gäller för beslut om EG-rättsakter på motsvarande område. Om ett bindande beslut av associeringsrådet hör till medlemsstaternas behörighet, fattas beslutet i EU-rådet med enhällighet.

Till den del associeringsrådet behandlar frågor som hör till medlemsstaternas behörighet, har medlemsstaterna sålunda möjlighet att i rådet påverka behandlingen. Då även associeringsrådet fattar sina beslut med enhällighet, betyder detta att medlemsstaterna i praktiken inte blir tvungna att godkänna beslut som de motsatt sig.

Även om medlemsstaterna deltar indirekt, via EU-rådet, i beslutsfattandet i själva associeringsrådet, anser regeringen, vare sig det är fråga om medlemsstaternas behörighet eller om delad behörighet, att delegeringen inte innebär sådan delegering till ett interna­tionellt organ av finsk rättskipnings­be­hörighet att godkännandet av själva asso­cieringsavtalet förutsätter att inskränkt grundlagsordning används. Riksdagens grundlagsutskott har i sin utlåtandepraxis ansett att konstellationer av denna typ inte strider mot grundlagen (GrUU 20/1995 rd).

Enligt artikel 107 i avtalet kan en tvist mellan parterna om tolkningen och tillämpningen av avtalet hänskjutas till separat skiljeförfarande. Riksdagens grundlagsutskott har ansett det som ett naturligt element i internationell samverkan att oavhängiga internationella organ åläggs behörighet att lösa tvister (GrUU 10/1998 rd). Även om denna bestämmelse bör anses höra till området för lagstiftningen har det inte ansetts att den strider mot modern suveränitetsuppfattning.

Europaavtalet med Slovakien är mycket långt av samma typ som de avtal som har ingåtts med Estland, Lettland, Litauen och Slovenien.

Med stöd av vad som anförts ovan anser regeringen att beslut om godkännande av Europaavtalet med Slovakien och anpassningsprotokollet kan fattas med enkel majoritet och att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

 

Med stöd av vad som anförts ovan och i enlighet med 94 § grundlagen föreslås,

 

    att Riksdagen godkänner det i Luxemburg den 4 oktober 1993 ingångna Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Slovakien, å andra sidan, samt det i Bryssel den 25 juni 1999 ingångna protokollet om anpassning av de institutionella aspekterna i Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Slovakiska Republiken, å andra sidan, för att beakta Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen, till de delar avtalet och anpassningsprotokollet hör till Finlands behörighet.

 

Eftersom avtalet och anpassningsprotokollet innehåller bestämmelser som hör till området för lagstiftningen, föreläggs Riksdagen samtidigt följande lagförslag:


Lagförslag

 

 

 

Lag

om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europaavtalet med Slovakien och i anpassningsprotokollet som hör samman med det

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

 

1 §

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Luxemburg den 4 oktober 1993 ingångna Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Slovakien, å andra sidan, samt det i Bryssel den 25 juni 1999 ingångna protokollet om anpassning av de institutionella aspekterna i Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Slovakiska Republiken, å andra sidan, för att beakta Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen gäller som lag sådana som Finland har förbundit sig till dem.

 

2 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning av republikens president.

 

3 §

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av republikens president.

 

—————

Helsingfors den 13 december 2001

 

Republikens President

TARJA HALONEN

 

 

 

 

Utrikesminister Erkki Tuomioja


 

 

 

 

EUROPAAVTALET

 

om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras

medlemsstater, å ena sidan, och Slovakien, å andra sidan

 

 

KONUNGARIKET BELGIEN,

 

KONUNGARIKET DANMARK,

 

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND,

 

HELLENSKA REPUBLIKEN,

 

KONUNGARIKET SPANIEN,

 

FRANSKA REPUBLIKEN,

 

IRLAND,

 

ITALIENSKA REPUBLIKEN,

 

STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG,

 

KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA,

 

PORTUGISISKA REPUBLIKEN,

 

FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND

 

avtalsslutande parter i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen och Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

 

nedan kallade "medlemsstaterna", och

 

EUROPEISKA EKONOMISKA GEMENSKAPEN, EUROPEISKA KOL- OCH STÅLGEMENSKAPEN och EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN, nedan kallade "gemenskapen",

 

å ena sidan, och

 

SLOVAKISKA REPUBLIKEN, nedan kallad "Slovakien"

 

å andra sidan

 

SOM BEAKTAR betydelsen av de traditionella förbindelser som redan finns mellan gemenskapen, dess medlemsstater och Slovakien samt deras gemensamma värderingar,

SOM INSER att gemenskapen och Slovakien önskar att stärka dessa band och upprätta nära och bestående förbindelser som grundar sig på ömsesidighet, vilket skulle göra det möjligt för Slovakien att ta del i den europeiska integrationsprocessen, och på så sätt stärka och utvidga de förbindelser som tidigare har etablerats, särskilt genom avtalet om handel och handelsmässigt och ekonomiskt samarbete som gemenskapen och Tjeckiska och slovakiska federativa republiken undertecknade den 7 maj 1990, och genom det interimsavtal mellan gemenskapen och Tjeckiska och slovakiska federativa republiken som trädde i kraft den 1 mars 1992,

 

SOM INSER att den upplösning av Tjeckiska och slovakiska federativa republiken den 1 januari 1993 som föregick ikraftträdandet av det Europaavtal som gemenskapen och Tjeckiska och slovakiska federativa republiken undertecknade den 16 december 1991 har gjort det nödvändigt att sluta separata Europaavtal med Slovakien respektive Tjeckien,

 

SOM BEAKTAR de möjligheter till förbindelser av en annan karaktär som erbjuds genom uppkomsten av en ny demokrati i Slovakien,

 

SOM BEAKTAR gemenskapens, dess medlemsstaters och Slovakiens åtagande att stärka den politiska och ekonomiska frihet som ligger till grund för associeringen,

 

SOM INSER att upprättandet inom Slovakien av en ny politisk ordning som respekterar rättsstatens principer och de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för sådana personer som tillhör en minoritet, samt bygger på ett flerpartisystem med fria och demokratiska val,

 

SOM ERKÄNNER gemenskapens beredvillighet att bidra till stärkandet av denna nya demokratiska ordning och att i Slovakien stödja införandet av en ny ekonomisk ordning som grundar sig på principerna för en fri marknadsekonomi,

 

SOM BEAKTAR gemenskapens, dess medlemsstaters och Slovakiens fasta föresats att helt genomföra alla de principer och bestämmelser som särskilt ingår i slutakten från Europeiska säkerhets- och samarbetskonferensen (ESK), slutdokumenten från Wien och Madrid samt Parisdeklarationen för ett nytt Europa,

 

SOM ÄR MEDVETNA OM betydelsen av detta Europaavtal, i det följande kallat "avtalet", för att inom Europa införa ett stabilt system grundat på samarbete, med gemenskapen som en av systemets hörnstenar,

 

SOM MENAR att det bör finnas ett samband mellan att associeringen genomförs fullt ut, å ena sidan, och att målen för Slovakiens politiska, ekonomiska och rättsliga reformer faktiskt uppnås, å andra sidan, samt att nödvändiga förutsättningar för samarbete och närmande mellan parternas system föreligger, särskilt mot bakgrund av slutsatserna vid Kol- och stålgemenskapens Bonnkonferens,

 

SOM ÖNSKAR upprätta en regelbunden politisk dialog om bilaterala och internationella ämnen av ömsesidigt intresse,

 

SOM TAR HÄNSYN TILL att gemenskapen är villig att ge ett fast stöd i fråga om genomförandet av reformer och att hjälpa Slovakien att hantera de ekonomiska och sociala konsekvenserna som strukturanpassningen för med sig,

 

SOM DESSUTOM TAR HÄNSYN TILL att gemenskapen är villig att skapa instrument för samarbete och ekonomiskt, tekniskt och finansiellt stöd på en övergripande och flerårig basis,

 

SOM BEAKTAR att gemenskapen och Slovakien har anslutit sig till principen om fri handel, särskilt till att följa de rättigheter och skyldigheter som följer av Allmänna tull- och handelsavtalet,

 

SOM ERINRAR SIG de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan gemenskapen och Slovakien och som sålunda inser att målen för denna associering bör uppnås genom lämpliga bestämmelser i detta avtal,

 

SOM ÄR ÖVERTYGADE OM att detta avtal kommer att skapa ett nytt klimat för parternas ekonomiska förbindelser och särskilt för utvecklingen av handel och investeringar, som är en förutsättning för ekonomisk rekonstruktion och teknisk modernisering,

 

SOM ÖNSKAR etablera ett kulturellt samarbete och utveckla informationsutbyte,

 

SOM INSER att det är Slovakiens slutliga mål att ansluta sig till gemenskapen och att denna associering, enligt parternas uppfattning, kommer att hjälpa Slovakien att uppnå detta mål,

 

HAR BESLUTAT att sluta detta avtal och har för detta ändamål som befullmäktigade utsett

 

 

KONUNGARIKET BELGIEN

 

         Robert URBAIN, Minister för utrikeshandel och europeiska angelägenheter

 

 

KONUNGARIKET DANMARK

 

         Niels HELVEG PETERSEN, Utrikesminister

 

 

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND

 

         Klaus KINKEL, Utrikesminister

 

 

HELLENSKA REPUBLIKEN

 

         Michel PAPAKONSTANTINOU, Utrikesminister

 

 

KONUNGARIKET SPANIEN

 

         Javier SOLANA, Utrikesminister

 

 

FRANSKA REPUBLIKEN

 

         Alain JUPPÉ, Utrikesminister

 

 

 

 

IRLAND

 

         Dick SPRING, Utrikesminister

 

 

ITALIENSKA REPUBLIKEN

 

         Paolo BARATTA, Utrikeshandelsminister

 

 

STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG

 

         Jacques POOS, Utrikesminister

 

 

KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA

 

         Peter KOOIJMANS, Utrikesminister

 

 

PORTUGISISKA REPUBLIKEN

 

         José Manuel DURÃO BARROSO, Utrikesminister

 

 

FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND

 

         David HEATHCOAT-ARMORY, Statssekreterare i utrikesministeriet

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA GEMENSKAPEN, EUROPEISKA ATOMENERGI-

GEMENSKAPEN SAMT EUROPEISKA KOL- OCH STÅLGEMENSKAPEN

 

         Willy CLAES, Utrikesminister i Konungariket Belgien, Tjänstgörande ordförande för Europeiska gemenskapernas råd

         Sir Leon BRITTAN, Vice ordförande för Europeiska gemenskapernas kommission

         Hans van den BROEK, Ledamot av Europeiska gemenskapernas kommission

 

SLOVAKIEN

 

         Vladimír MEÈIAR, Utrikesminister

 

SOM, sedan de utväxlat sina fullmakter och funnit dem vara i god och behörig form,

 

HAR ENATS OM FÖLJANDE.


Artikel 1

 

1. En associering skall upprättas mellan gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Slovakien, å andra sidan.

 

2. Syftet med detta avtal är:

 

—     att skapa en lämplig ram för politisk dialog för att möjliggöra att nära politiska förbindelser mellan parterna utvecklas,

 

—     att främja en utvidgning av handeln och harmoniska ekonomiska förbindelser mellan parterna och på så sätt främja en dynamisk ekonomisk utveckling och välstånd i Slovakien,

 

—     att lägga en grund för gemenskapens finansiella och tekniska stöd till Slovakien,

 

—     att skapa en lämplig ram för Slovakiens gradvisa integration i gemenskapen. Slovakien skall sträva efter att uppfylla de nödvändiga villkoren för detta,

 

—     att främja samarbete i fråga om kulturella frågor.

 

 

AVDELNING I

POLITISK DIALOG

Artikel 2

 

Mellan parterna skall en regelbunden politisk dialog etableras, som parterna avser att utveckla och intensifiera såsom ett effektivt medel för att följa upp och konsolidera närmandet mellan gemenskapen och Slovakien, att stödja de politiska och ekonomiska förändringar som sker i det landet och bidra till etablerandet av bestående band av solidaritet och nya former av samarbete. En politisk dialog och ett samarbete på grundval av gemensamma värderingar och förhoppningar kommer att

 

—     göra det möjligt för Slovakien att helt integreras i samfundet av demokratiska nationer och gradvis närma sig gemenskapen. Ett ekonomiskt närmande i enlighet med detta avtal kommer att leda fram till en högre grad av överensstämmelse i fråga om politik.

 

—     i tilltagande grad medföra en överensstämmelse vad avser ståndpunkter i internationella frågor, och särskilt i de frågor som troligen kommer att ha betydande effekt för den ena eller andra parten

 

—     kommer att bidra till ett närmande mellan parternas ståndpunkter vad avser säkerhetsfrågor.

 

 

Artikel 3

 

På ministernivå skall den politiska dialogen äga rum inom associeringsrådet. Rådet skall i allmänhet vara ansvarigt för alla frågor som parterna önskar lägga fram för det.

 

 

Artikel 4

 

Parterna skall fastställa andra förfaranden och ordningar för den politiska dialogen framför allt på följande sätt:

 

—     Vid behov möten mellan Slovakiens president, å ena sidan, och Europeiska rådets ordförande och ordföranden för Europeiska gemenskapernas kommission, å andra sidan.

 

—     Möten på hög tjänstemannanivå (politiska direktörer) mellan tjänstemän från Slovakien, å ena sidan, och ordföranden för Europeiska gemenskapernas råd och ordföranden för Europeiska gemenskapernas kommission, å andra sidan.

 

—     Fullt utnyttjande av diplomatiska förbindelser.

 

—     Upptagande av Slovakien i den grupp länder som regelbundet får information om de frågor som behandlas inom ramen för det europeiska politiska samarbetet och utbyte av information i syfte att uppnå de mål som definieras i artikel 2.

 

—     Alla andra medel som på ett användbart sätt kan bidra till att befästa, utveckla och intensifiera denna dialog.

 

 

Artikel 5

 

På parlamentsnivå skall den politiska dialogen äga rum inom ramen för den parlamentariska associeringskommittén.

 

 

AVDELNING II

ALLMÄNNA PRINCIPER

Artikel 6

 

Respekten för de demokratiska principer och mänskliga rättigheter som fastställs i slutakten från Helsingfors och i Parisdeklarationen för "ett nytt Europa", såväl som marknadseko nomiska principer ligger till grund för parternas inrikes- och utrikespolitik och utgör viktiga beståndsdelar i denna associering.

 

 

Artikel 7

 

1. Associeringen omfattar en övergångstid på högst 10 år uppdelad i två på varandra följande etapper, var och en i princip på fem år. Den första etappen skall inledas då detta avtal träder i kraft.

 

2. Associeringsrådet skall regelbundet kontrollera tillämpningen av detta avtal och Slovakiens genomförande av ekonomiska reformer enligt de principer som har fastställts i ingressen.

 

3. Under loppet av de 12 månader som föregår utgången av den första etappen skall associeringsrådet sammanträda för att besluta om övergången till den andra etappen och om eventuella ändringar som skall göras vad avser gällande bestämmelser för den andra etappen. Därvid skall rådet beakta resultaten av den kontroll som omnämns i punkt 2.

 

4. De två etapper som omnämns i punkt 1—3 gäller inte för avdelning III.

 

AVDELNING III

FRI RÖRLIGHET FÖR VAROR

Artikel 8

 

1. Gemenskapen och Slovakien skall gradvis upprätta ett frihandelsområde under en övergångsperiod på högst tio år med början vid ikraftträdandet av detta avtal, i enlighet med bestämmelserna i detta avtal och i överensstämmelse med bestämmelserna i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT).

 

2. Den kombinerade varunomenklaturen skall tillämpas för klassificering av varor vid handeln mellan de två parterna.

 

3. Den bastullsats från vilken de i detta avtal fastställda gradvisa sänkningarna skall företas skall, för varje produkt, vara den tullsats som faktiskt tillämpades av Tjeckiska och slovakiska federativa republiken generellt den 29 februari 1992.

 

4. Om en generell sänkning av tullsatsen sker efter detta avtals ikraftträdande, särskilt sänkningar som är en följd av det tullavtal som ingicks till följd av Uruguayrundan inom GATT skall denna sänkta tullsats ersätta de bastullsatser som anges i punkt 3 från och med den dag när sådana sänkningar tillämpas.

 

5. Gemenskapen och Slovakien skall underrätta varandra om sina respektive bastullsatser.

 

KAPITEL I

Industriprodukter

Artikel 9

 

1. Bestämmelserna i detta kapitel skall tillämpas på de produkter med ursprung i gemenskapen och Slovakien som anges i Kombinerade nomenklaturen i kapitel 25—97 med undantag av de produkter som förtecknas i bilaga 1.

 

2. Bestämmelserna i artikel 10—14 gäller inte för de produkter som anges i artiklarna 16 och 17.

 

 

 

 

Artikel 10

 

1. Gällande importtullar i gemenskapen på andra produkter med ursprung i Slovakien än de som anges i bilagorna 2 och 3 skall avskaffas vid detta avtals ikraftträdande.

 

2. Gällande importtullar i gemenskapen på de produkter med ursprung i Slovakien som anges i bilaga 2 skall vid tidpunkten för detta avtals ikraftträdande minskas med 20 % av bastullsatsen och ett år senare med ytterligare 20 % av bastullsatsen. Tullarna skall vara helt avskaffade vid utgången av det andra året efter detta avtals ikraftträdande.

 

3. De produkter med ursprung i Slovakien som anges i bilaga 3 skall beviljas befrielse från importtullar inom ramen för gemenskapens årliga tullkvoter eller tulltak som gradvis ökas i enlighet med villkoren i den bilagan, så att tullavgifterna på import av de ifrågavarande produkterna är helt avskaffade vid utgången av det tredje året efter dagen för avtalets ikraftträdande.

 

Samtidigt skall de importtullar som tillämpas på importkvantiteter som överstiger de tullkvoter eller tulltak som anges ovan gradvis avskaffas från och med avtalets ikraftträdande genom årliga sänkningar på 15 %. Vid utgången av det tredje året skall resterande tullar avskaffas.

 

4. Kvantitativa restriktioner på import till gemenskapen och åtgärder med motsvarande verkan skall avskaffas på dagen för avtalets ikraftträdande för produkter med ursprung i Slovakien.

Artikel 11

 

1. Gällande importtullar i Slovakien på de produkter med ursprung i gemenskapen som anges i bilaga 4 skall avskaffas på dagen för avtalets ikraftträdande.

 

2. Gällande importtullar i Slovakien på de produkter med ursprung i gemenskapen som anges i bilaga 5 skall gradvis sänkas i enlighet med följande tidsplan:

 

—     På dagen för detta avtals ikraftträdande skall varje tull sänkas till 80 % av bastullsatsen.

 

—     Tre år efter tidpunkten för detta avtals ikraftträdande skall varje tull sänkas till 40 % av bastullsatsen.

 

—     Fem år efter tidpunkten för detta avtals ikraftträdande skall resterande tullar avskaffas.

 

 

3. Gällande importtullar i Slovakien på de produkter med ursprung i gemenskapen som förtecknas i bilaga 6 skall gradvis sänkas enligt följande tidsplan:

 

—     Tre år efter tidpunkten för detta avtals ikraftträdande skall varje tull sänkas till 80 % av bastullsatsen.

 

—     Fem år efter tidpunkten för detta avtals ikraftträdande skall varje tull sänkas till 60 % av bastullsatsen.

 

—     Sju år efter tidpunkten för detta avtals ikraftträdande skall varje tull sänkas till 40 % av bastullsatsen.

 

—     Nio år efter tidpunkten för detta avtals ikraftträdande skall resterande tullar avskaffas.

 

4. Gällande importtullar i Slovakien på produkter med ursprung i gemenskapen, vilka anges i bilaga 7, skall gradvis sänkas enligt följande tidsplan:

 

—     Vid tidpunkten för detta avtals ikraftträdande skall varje tull sänkas till 80 % av bastullsatsen.

 

—     Tre år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull sänkas till 60 % av bastullsatsen.

 

—     Fem år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull sänkas till 40 % av bastullsatsen.

 

—     Sju år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull sänkas till 20 % av bastullsatsen.

 

—     Nio år efter detta avtals ikraftträdande skall resterande tullar avskaffas.

 

5. Kvantitativa restriktioner på import till Slovakien av produkter med ursprung i gemenskapen skall avskaffas vid detta avtals ikraftträdande, undantaget de produkter som anges i bilaga 8, vilka gradvis skall avskaffas vid utgången av övergångsperioden

 

6. Åtgärder med motsvarande verkan som kvantitativa restriktioner på import till Slovakien av produkter med ursprung i gemenskapen skall avskaffas vid detta avtals ikraftträdande.

 

 

Artikel 12

 

Bestämmelserna om avskaffandet av importtullar skall även gälla för tullar av fiskal karaktär.

 

 

Artikel 13

 

Gemenskapen och Slovakien skall vid detta avtals ikraftträdande avskaffa alla avgifter med motsvarande verkan som importtullar vad avser handel mellan dem.

 

 

Artikel 14

 

1. Gemenskapen och Slovakien skall sinsemellan senast vid slutet av det femte året efter detta avtals ikraftträdande gradvis avskaffa alla exporttullar och avgifter med motsvarande verkan.

 

2. Kvantitativa restriktioner på export till Slovakien och alla åtgärder med motsvarande verkan skall avskaffas av gemenskapen vid detta avtals ikraftträdande.

 

3. Slovakien skall vid detta avtals ikraftträdande avskaffa kvantitativa restriktioner på export till gemenskapen och alla åtgärder med motsvarande verkan, med undantag av de restriktioner som anges i bilaga 9, vilka skall avskaffas senast vid utgången av det femte året efter detta avtals ikraftträdande.

 

 

Artikel 15

 

Varje part förklarar sig villig att sänka sina tullar vid handel med den andra parten i snabbare takt än vad som avses i artiklarna 10 och 11 om dess allmänna ekonomiska situation och situationen inom det berörda ekonomiska området så tillåter.

 

Associeringsrådet kan utfärda rekommendationer i detta avseende.

 

 

Artikel 16

 

I protokoll 1 fastställs ordningen för de textilprodukter som avses i detta.

 

 

Artikel 17

 

I protokoll 2 fastställs ordningen för de produkter som omfattas av Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen.

 

 

 

Artikel 18

 

1. Bestämmelserna i detta kapitel utesluter inte att gemenskapen upprätthåller en jordbrukskomponent i gällande tullar för produkter som förtecknas i bilaga 10 vad gäller produkter med ursprung i Slovakien.

2. Bestämmelserna i detta kapitel utesluter inte att Slovakien inför en jordbrukskomponent i gällande tullar för produkter som förtecknas i bilaga 10 vad gäller produkter med ursprung i gemenskapen.

 

 

 

KAPITEL II

Jordbruk

Artikel 19

 

1. Bestämmelserna i detta kapitel skall tillämpas på jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen och i Slovakien.

 

2. Med jordbruksprodukter avses de produkter som anges i kapitel 1—24 i Kombine­rade nomenklaturen och de produkter som anges i bilaga 1, med undantag av fiskeriprodukter som anges i förordning (EEG) nr 3687/91.

 

 

Artikel 20

 

I protokoll 3 fastställs handelsordningen för bearbetade jordbruksprodukter, vilka förtecknas i nämnda protokoll.

 

 

Artikel 21

 

1. Gemenskapen skall vid tiden för detta avtals ikraftträdande avskaffa de kvantitativa importrestriktionerna för jordbruksprodukter med ursprung i Slovakien som upprätthålls genom rådets förordning (EEG) nr 288/82 i den form som de har på dagen för avtalets undertecknande.

 

2. För de jordbruksprodukter med ursprung i Slovakien som anges i bilagorna 11a och 11b skall, från och med dagen för avtalets ikraftträdande, åtnjuta en sänkning av avgifterna inom ramen för gemenskapens kvoter eller av sänkning av tullarna på de villkor som föreskrivs i denna bilaga.

 

3. Import till Slovakien av jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen får inte vara föremål för kvantitativa restriktioner.

 

4. Gemenskapen och Slovakien skall bevilja varandra de koncessioner som avses i bilaga 12—14, på en harmonisk och ömsesidig grundval, i enlighet med de däri fastställda villkoren.

 

5. Med hänsyn till omfattningen av deras inbördes handel med jordbruksprodukter, till deras särskilda känslighet, till reglerna för gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik, till reglerna för Slovakiens jordbrukspolitik och till följderna av de multilaterala handelsförhandlingarna inom ramarna för Allmänna tull- och handelsavtalet, skall gemenskapen och Slovakien i associeringsrådet undersöka möjligheterna, produkt för produkt och på en ordnad och ömsesidig grundval, att bevilja varandra ytterligare koncessioner.

 

 

Artikel 22

 

Om import av de produkter med ursprung hos en av parterna som omfattas av koncessioner beviljade enligt artikel 21, orsakar allvarliga störningar på den andra partens marknader, skall båda parter, med beaktande av jordbruksmarknadens särskilda känslighet och utan hinder av andra bestämmelser i detta avtal, särskilt artikel 31, omgående inleda samråd för att finna en lämplig lösning. I avvaktan på en sådan lösning kan parten ifråga vidta de åtgärder som den anser nödvändiga.

 

 

 

 

KAPITEL III

Fiskerinäringen

Artikel 23

 

Bestämmelserna i detta kapitel skall tillämpas på de fiskeriprodukter med ursprung i gemenskapen och i Slovakien som omfattas av förordning (EEG) nr 3687/91 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeriprodukter.

Artikel 24

 

Fiskeriprodukter med ursprung i Slovakien och upptagna i förteckningen i bilaga 15 skall vid tidpunkten för detta avtals ikraftträdande omfattas av den sänkning av tullar som har fastställts i nämnda bilaga. Bestämmelserna i artikel 21.5 skall även tillämpas på fiskeriprodukter.

 

 

KAPITEL IV

Gemensamma bestämmelser

Artikel 25

 

Bestämmelserna i detta kapitel skall tillämpas på handel med alla produkter, om inte annat föreskrivs häri eller i protokoll 1, 2 eller 3.

 

 

Artikel 26

 

1. Inga nya tullar på import eller export eller avgifter med motsvarande verkan skall införas, inte heller skall de som redan tillämpas höjas, i handeln mellan gemenskapen och Slovakien från och med dagen för detta avtals ikraftträdande.

 

2. Inga nya kvantitativa import- eller exportrestriktioner eller åtgärder med motsvarande verkan skall införas, inte heller skall de som finns göras mer restriktiva, i handeln mellan gemenskapen och Slovakien från och med dagen för detta avtals ikraftträdande.

 

3. Utan att det påverkar tillämpningen av de koncessioner som beviljats enligt artikel 21, skall bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i denna artikel inte på något sätt utgöra hinder för utövandet av Slovakiens och gemenskapens respektive jordbrukspolitik eller åtgärder som vidtas inom ramen för denna politik.

 

 

Artikel 27

 

1. De båda parterna skall avstå från varje åtgärd eller internt förfarande av fiskal karaktär som antingen direkt eller indirekt främjar särbehandling mellan produkter från en av parterna och liknande produkter med ursprung i den andra partens territorium.

 

2. Produkter som exporteras till en av de två parternas territorier får inte beviljas gottgörelse för interna avgifter som är högre än den avgift som läggs på dem direkt eller indirekt.

 

 

Artikel 28

 

1. Detta avtal skall inte hindra upprätthållandet eller upprättandet av tullunioner eller frihandelsområden för gränstrafikhandeln förutom i de fall de ändrar den handelsordning som fastställs i detta avtal.

 

2. Samråd mellan parterna skall äga rum i associeringsrådet om avtal om upprättande av sådana tullunioner eller frihandelsområden och, på begäran, om andra viktiga frågor rörande deras respektive handelspolitik med tredje land. Särskilt om ett tredje land ansluter sig till gemenskapen, skall sådana samråd äga rum för att säkerställa att hänsyn kan tas till gemenskapens och Slovakiens gemensamma intressen som fastställts i detta avtal.

 

 

Artikel 29

 

Slovakien kan vidta undantagsåtgärder, som avviker från bestämmelserna i artiklarna 11 och 26.1, i form av höjda tullar under en begränsad tid.

 

Dessa åtgärder kan endast gälla nyetablerade industrier eller vissa sektorer som genomgår omstrukturering eller står inför allvarliga svårigheter, särskilt när dessa svårigheter medför allvarliga sociala problem.

 

De importtullar som används i Slovakien för produkter med ursprung i gemenskapen till följd av dessa åtgärder får inte överstiga 25 procent av värdet och skall omfatta en preferensdel för produkter med ursprung i gemenskapen. Det totala värdet på import av produkter som omfattas av dessa åtgärder får inte överstiga 15 procent av den totala importen av industriprodukter från gemenskapen enligt kapitel 1 under det senaste året, för vilket det föreligger statistik.

 

Dessa åtgärder skall tillämpas under en period av högst fem år, om inte en längre period har bemyndigats av associeringsrådet. De skall upphöra att gälla senast vid utgången av övergångsperioden.

 

Inga sådana åtgärder kan införas för en produkt om mer än tre år har förflutit efter avskaffandet av alla tullar och kvantitativa restriktioner eller avgifter eller åtgärder med motsvarande verkan för den produkten.

 

Slovakien skall underrätta associeringsrådet om alla särskilda åtgärder som den avser vidta och samråd skall äga rum på begäran av gemenskapen i associeringsrådet om sådana åtgärder och de sektorer som det gäller innan de tillämpas. När sådana åtgärder vidtas, skall Slovakien förelägga associeringsrådet en tidsplan för avskaffandet av de tullar som införts enligt denna artikel. Denna tidsplan skall omfatta en gradvis avveckling av dessa tullar med början senast två år efter dess införande med lika stora årliga satser. Associeringsrådet kan besluta om en annan tidsplan.

 

 

Artikel 30

 

Om en av parterna finner att dumpning sker i handeln med den andra parten i enlighet med artikel VI i Allmänna tull- och handelsavtalet, kan den vidta lämpliga åtgärder mot detta förfarande i enlighet med avtalet i överensstämmelse med tillämpningen av artikel VI i Allmänna tull- och handelsavtalet, med dithörande inhemsk lagstiftning och med de villkor och de förfaranden som avses i artikel 34.

 

 

Artikel 31

 

När en produkt importeras i så stora mängder och på sådana villkor att det förorsakar, eller riskerar att förorsaka

—     allvarlig skada för inhemska producenter på samma eller direkt konkurrerande produkter i en fördragsslutande parts territorium, eller

 

—     allvarliga störningar inom en sektor för ekonomi eller svårigheter vilka kan ge anledning till att den ekonomiska situationen i en region allvarligt förvärras,

 

kan gemenskapen eller Slovakien, allt efter vilken part som är berörd, vidta lämpliga åtgärder i enlighet med villkoren och förfarandena i artikel 34.

 

 

Artikel 32

 

Om uppfyllelse av bestämmelserna i artiklarna 14 och 26 leder till

 

i)      återexport till ett tredje land mot vilket den exporterande parten för produkten ifråga upprätthåller kvantitativa exportrestriktioner, exporttullar eller åtgärder med motsvarande verkan,

 

         eller

 

ii)     en allvarlig brist, eller risk härför, av en produkt som är viktig för den exporterande parten,

 

och när de situationer som avses ovan medför eller kan medföra allvarliga svårigheter för den exporterande parten, kan den parten vidta lämpliga åtgärder i enlighet med villkoren och förfarandena i artikel 34. Åtgärderna skall vara icke-diskriminerande och avskaffas när omständigheterna inte längre motiverar att de upprätthålls.

 

 

Artikel 33

 

Medlemsstaterna och Slovakien skall gradvis anpassa eventuella statliga handelsmonopol för att, vid slutet av det femte året efter detta avtals ikraftträdande, säkerställa att det inte föreligger någon diskriminering mellan medborgarna i medlemsstaterna och i Slovakien beträffande de villkor på vilka varor produceras och saluförs. Associeringsrådet skall underrättas om de åtgärder som vidtas för att genomföra detta mål.

 

Artikel 34

 

1. Om gemenskapen eller Slovakien underkastar import av produkter, som kan medföra de svårigheter som avses i artikel 31, ett administrativt förfarande som syftar till att snabbt skaffa upplysningar om tendensen på handelsflödet, skall den underrätta den andra parten om detta.

 

2. I de fall som anges i artikel 30—32 skall gemenskapen eller Slovakien, innan de åtgärder som avses däri vidtas eller snarast möjligt i de fall som omfattas av punkt 3 d, förse associeringsrådet med alla relevanta upplysningar i syfte att nå en lösning som är godtagbar för båda parter.

 

Vid val av åtgärder måste de som minst stör avtalets funktion prioriteras.

 

Skyddsåtgärderna skall genast meddelas associeringsrådet och skall vara föremål för periodiska samråd inom det organet, särskilt med hänsyn till upprättandet av en tidsplan för deras avskaffande så snart som omständigheterna tillåter det.

 

3. För genomförandet av punkt 2 gäller följande bestämmelser:

 

a)      Vad gäller artikel 31 skall svårigheter som uppstår genom den situation som avses i den artikeln hänskjutas för undersökning till associeringsrådet, vilken kan fatta nödvändiga beslut för att undanröja sådana svårigheter.

 

         Om associeringsrådet eller den exporterande parten inom 30 dagar efter frågans hänskjutande inte har fattat något beslut som undanröjer svårigheterna eller har funnit någon annan tillfredsställande lösning, kan den importerande parten vidta lämpliga åtgärder för att avhjälpa problemet. Dessa åtgärder skall begränsas till vad som är absolut nödvändigt för att avhjälpa situationen.

b)     Vad gäller artikel 30 skall associeringsrådet underrättas om dumpningen så snart som den importerande partens myndigheter har inlett en undersökning. Om inte dumpningen upphör, enligt artikel VI i GATT, eller någon annan tillfredsställande lösning nås inom 30 dagar efter frågans hänskjutande till associeringsrådet, får den importerande parten vidta lämpliga åtgärder.

 

c)      Vad gäller artikel 32 skall svårigheter som uppstår genom de situationer som avses i den artikeln hänskjutas till associeringsrådet för undersökning.

 

         Associeringsrådet kan fatta nödvändiga beslut för att undanröja svårigheterna. Om den inte har fattat något beslut inom 30 dagar efter frågans hänskjutande, kan den exporterande parten vidta lämpliga åtgärder vid export av produkten i fråga.

 

d)     Under särskilda omständigheter som kräver direkt handling och omöjliggör föregående underrättelse eller undersökning, kan gemenskapen eller Slovakien, allt efter omständigheterna, i de situationer som anges i artikel 30—32 genast tillämpa förebyggande och tillfälliga åtgärder som är absolut nödvändiga för att avhjälpa situationen, och associeringsrådet skall omgående underrättas om detta.

 

 

Artikel 35

 

I protokoll 4 fastställs ursprungsregler för tillämpning av de i detta avtal förutsedda tullpreferenserna.

 

 

Artikel 36

 

Detta avtal utesluter inte tillämpning av förbud mot eller restriktioner för import, export eller transitering av varor, om detta grundas på allmän moral, allmän ordning eller allmän säkerhet, eller intresset att skydda människors och djurs hälsa och liv eller att bevara växter, att skydda icke förnybara naturresurser, att skydda nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde eller att skydda immateriella, industriella och kommersiella rättigheter eller bestämmelser rörande guld och silver. Sådana förbud eller restriktioner får dock inte utgöra ett medel för godtycklig diskriminering eller innefatta en förtäckt begränsning av handeln mellan parterna.

 

Artikel 37

 

I protokoll 5 fastställs de särskilda bestämmelser som skall tillämpas på handel mellan Slovakien, å ena sidan, och Spanien och Portugal, å den andra sidan.

 

 

 

AVDELNING IV

ARBETSTAGARNAS RÖRLIGHET, ETABLERING, TILLHANDA-HÅLLANDE AV TJÄNSTER

KAPITEL I

 

Arbetstagarnas rörlighet

Artikel 38

 

1. Om inte annat följer av de villkor och riktlinjer som gäller i var och en av medlemsstaterna

 

—     skall arbetstagare av slovakisk nationalitet som är lagligen anställda inom en medlemsstats territorium behandlas på samma sätt som medlemsstatens egna medborgare, utan diskriminering på grund av nationalitet, beträffande arbetsförhållanden, avlöning eller avskedande,

 

—     skall den lagligen bosatta maken/makan eller barnen till en arbetstagare som är lagligen anställd inom en medlemsstats territorium, med undantag av säsongarbetare och arbetstagare som omfattas av bilaterala avtal enligt artikel 42, såvida inte något annat fastställs i dessa avtal, äga tillträde till den medlemsstatens arbetsmarknad under den tid arbetstagaren har arbetstillstånd i denna.

 

2. Om inte annat följer av de villkor och riktlinjer som gäller i Slovakien skall landet behandla arbetstagare som är medborgare i en medlemsstat och lagligen anställda inom Slovakiens territorium, liksom deras makar och barn som är lagligen bosatta inom detta territorium, på det sätt som avses i punkt 1.

 

 

Artikel 39

 

1. I syfte att samordna de sociala trygghetssystemen för arbetstagare av slovakisk nationalitet som är lagligen anställda inom en medlemsstats territorium och för deras familjemedlemmar som är lagligen bosatta där och om inte annat följer av de villkor och riktlinjer som gäller i var och en av medlemsstaterna

 

—     skall alla perioder då sådana arbetstagare har varit försäkrade, anställda eller bosatta i de olika medlemsstaterna läggas samman med tanke på pensioner och livräntor som utbetalas på grund av ålderdom, invaliditet och dödsfall samt läkarvård för sådana arbetstagare och deras familjemedlemmar,

 

—     skall alla pensioner och livräntor som utbetalas på grund av ålderdom, dödsfall, arbetsolycka och yrkessjukdom, eller invaliditet till följd av dessa, med undantag av icke avgiftsfinansierade förmåner, kunna överföras fritt i den grad som tillämpas enligt lagstiftningen i gäldenärsmedlemsstaten eller -med­lemsstaterna,

 

—     skall de berörda arbetstagarna erhålla familjebidrag för sina familjemedlemmar enligt definitionen ovan.

 

2. Slovakien skall behandla såväl arbetstagare som är medborgare i en medlemsstat och lagligen anställda inom Slovakiens territorium som deras familjemedlemmar som är lagligen bosatta där på samma sätt som det som anges i punkt 1 andra och tredje strecksatserna.

 

 

Artikel 40

 

1. Associeringsrådet skall genom beslut anta lämpliga bestämmelser för att genomföra det mål som avses i artikel 39.

 

2. Associeringsrådet skall genom beslut anta närmare bestämmelser för det administrativa samarbetet genom att ge nödvändiga garantier beträffande förvaltning och övervakning av tillämpningen av bestämmelserna i punkt 1.

 

 

Artikel 41

 

De bestämmelser som associeringsrådet antar enligt artikel 40 skall inte gälla de rättigheter eller förpliktelser som är en följd av bilaterala avtal mellan Slovakien och medlemsstaterna om dessa avtal föreskriver en mera gynnsam behandling av medborgare från Slovakien eller medlemsstaterna.

 

 

Artikel 42

 

1. Med hänsyn till arbetsmarknadsläget i en medlemsstat och om inte annat sägs i dess lagstiftning och i de regler som gäller i den medlemsstaten beträffande arbetstagares rörlighet

 

—     bör de möjligheter till tillgång till anställning för slovakiska arbetstagare som erbjuds i medlemsstaterna enligt bilaterala avtal bevaras och om möjligt förbättras,

 

—     skall de andra medlemsstaterna välvilligt överväga möjligheterna att sluta liknande avtal.

 

2. Associeringsrådet skall undersöka andra förbättringar som omfattar möjlighet till tillgång till yrkesutbildning i enlighet med gällande regler och förfaranden i medlemsstaterna och med hänsyn till arbetsmarknadsläget i medlemsstaterna och gemenskapen.

 

 

Artikel 43

 

Under den andra etappen enligt artikel 7 eller tidigare om ett beslut fattats om detta, skall associeringsrådet undersöka ytterligare möjligheter att förbättra arbetstagarnas rörlighet med hänsyn bland annat till den sociala och ekonomiska situationen i Slovakien och sysselsättningsläget i gemenskapen. Associeringsrådet skall avge rekommendationer i detta avseende.

 

 

Artikel 44

 

Med tanke på att underlätta omstruktureringen av arbetskraftsresurserna som en följd av den ekonomiska omstruktureringen i Slovakien skall gemenskapen ge tekniskt bistånd för inrättandet av ett lämpligt socialt trygghetssystem i Slovakien i överensstämmelse med artikel 88.

 

 

 

KAPITEL II

Etablering

Artikel 45

 

1. Under den övergångsperiod som avses i artikel 7 skall Slovakien underlätta för gemenskapsföretag och medborgare i gemenskapen att etablera verksamhet på landets territorium. I detta syfte skall landet

 

i)      från och med avtalets ikraftträdande, vad avser gemenskapsföretags och gemenskapsmedborgares etablering, inte ge dem en mindre gynnsam behandling än den som landet ger sina egna företag och medborgare, med undantag för de sektorer och angelägenheter som avses i bilagorna 16a och 16b för vilka sådan behandling skall ges senast vid utgången av den övergångsperioden som avses i artikel 7, och

ii)     från och med avtalets ikraftträdande, inte ge sådan verksamhet som gemenskapsföretag och gemenskapsmedborgare som är etablerade i Slovakien bedriver, en mindre gynnsam behandling än den som landet ger sina egna företag och medborgare,

 

iii)    trots bestämmelserna i strecksatserna i och ii skall den nationella behandling som beskrivs i strecksatserna i och ii inte gälla för medborgare i gemenskapen som etablerar sig som egenföretagare Slovakien förrän vid början av det sjätte året efter detta avtals ikraftträdande.

 

2. Slovakien skall, under de övergångsperioder som avses i punkt 1, inte anta några nya förordningar eller vidta några nya åtgärder varigenom diskriminering införs beträffande etableringen och verksamheten för gemenskapsföretag och medborgare i gemenskapen på landets territorium i förhållande till egna företag och medborgare.

 

3. Varje medlemsstat skall från och med avtalets ikraftträdande inte ge de slovakiska företag och medborgare som etablerar sig i landet en mindre gynnsam behandling än den som landet ger sina egna företag och medborgare och skall, när det gäller den verksamhet som slovakiska företag och medborgare bedriver på landets territorium, inte ge dem en mindre gynnsam behandling än den landet ger sina egna företag och medborgare.

 

4. I detta avtal används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

 

 

a)      etablering:

 

         i)    för medborgare, rätten att påbörja och utöva förvärvsverksamhet som egenföretagare och att etablera och leda företag, särskilt bolag, som de faktiskt kontrollerar. Medborgare får inte i sin egen förvärvs- eller affärsverksamhet söka eller ta anställning på den andra partens arbetsmarknad.

               Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte dem som inte uteslutan­de utövar egen förvärvsverksamhet.

 

         ii)   för företag, rätten att påbörja och utöva förvärvsverksamhet genom att etablera och leda dotterbolag, filialer och agenturer.

 

b)     dotterbolag: det bolag som faktiskt kontrolleras av det första företaget.

 

c)      förvärvsverksamhet: i synnerhet verksamhet inom industri, handel och hantverk och verksamhet inom något av de fria yrkena.

 

5. Under den övergångsperiod som avses i punkt 1 i och 1 iii skall associeringsrådet regelbundet undersöka möjligheten att påskynda nationell behandling i de sektorer som avses i bilagorna 16a och 16b och låta de områden eller angelägenheter som förtecknas i bilaga 16c omfattas av bestämmelserna i punkt 1—3. Ändringar i dessa bilagor kan göras genom beslut av associeringsrådet.

 

Efter utgången av de övergångsperioder som avses i punkt 1 i och 1 iii kan associeringsrådet undantagsvis, på Slovakiens begäran, vid behov besluta att under en begränsad tid förlänga uteslutandet av vissa områden eller angelägenheter enligt bilagorna 16a och 16b.

 

6. Bestämmelserna i punkt 1—3 om etablering och verksamhet för gemenskapsföretag och medborgare i gemenskapen samt för slovakiska företag och medborgare skall inte gälla för de områden och angelägenheter som förtecknas i bilaga 16c.

 

7. Trots bestämmelserna i denna artikel skall de gemenskapsföretag som är etablerade inom Slovakiens territorium, från och med avtalets ikraftträdande, om det är nödvändigt för att utöva den förvärvsverksamhet för vilken de är etablerade, ha rätt att förvärva, nyttja, hyra och sälja fast egendom och, beträffande naturtillgångar, jordbruksmark och skogsbruk, ha rätt att hyra.

Slovakien skall bevilja dessa rättigheter till i Slovakien etablerade filialer och agenturer till gemenskapsföretag, om det är nödvändigt för att utöva den förvärvsverksamhet för vilken de är etablerade, senast vid utgången av det sjätte året efter detta avtals ikraftträdande.

 

Slovakien skall bevilja dessa rättigheter till medborgare i gemenskapen som är etablerade som egenföretagare i Slovakien, om det är nödvändigt för att utöva den förvärvsverksamhet för vilken de är etablerade, senast vid utgången av den övergångsperiod som avses i artikel 7.

 

 

Artikel 46

 

1. Om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 45 och med undantag av de finansiella tjänster som beskrivs i bilaga 16a, kan var och en av parterna reglera etableringen och verksamheten för företag och medborgare inom sitt territorium i den mån som denna reglering inte medför diskriminering av den andra partens företag och medborgare i förhållande till landets egna företag och medborgare.

 

2. Vad beträffar de finansiella tjänster som beskrivs i bilaga 16a hindrar detta avtal inte parterna från att anta de bestämmelser som är nödvändiga för parternas penningpolitik eller av försiktighetsskäl, för att säkra skyddet av investerare, insättare, försäkringstagare eller personer som har anförtrott sin egendom åt en förtroendeman, eller för att säkra det ekonomiska systemets integritet och stabilitet. Dessa åtgärder får inte medföra diskriminering på grund av nationalitet av den andra partens företag och medborgare i förhållande till landets egna företag och medborgare.

 

 

Artikel 47

 

För att underlätta för medborgare i gemenskapen och Slovakien att påbörja och utöva reglerad yrkesverksamhet i Slovakien respektive gemenskapen skall associeringsrådet undersöka vilka åtgärder som måste vidtas för att möjliggöra ett ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis. Associeringsrådet får vidta alla nödvändiga åtgärder i detta avseende.

 

 

Artikel 48

 

Bestämmelserna i artikel 46 utesluter inte att en avtalsslutande part tillämpar särskilda regler beträffande etableringen och verksamheten på dess territorium av filialer och agenturer till företag som tillhör en annan part som inte omfattas av den första partens territorium om dessa regler är berättigade med hänsyn till rättsliga eller tekniska skillnader mellan sådana filialer och agenturer i förhållande till filialer och agenturer till företag som omfattas av dess territorium eller, beträffande finansiella tjänster, av försiktighetsskäl. Behandlingen får inte skilja sig mer än vad som är absolut nödvändigt till följd av sådana rättsliga eller tekniska skillnader eller, beträffande de finansiella tjänsterna enligt bilaga 16a, av försiktighetsskäl.

 

 

Artikel 49

 

1. Ett gemenskapsbolag respektive ett slovakiskt bolag skall i detta avtal innebära ett bolag eller en firma som bildats i överensstämmelse med en medlemsstats eller Slovakiens lagstiftning och som har sitt säte, sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet inom gemenskapens respektive Slovakiens territorium. Om det bolag eller den firma som bildats i överensstämmelse med en medlemsstats eller Slovakiens lagstiftning endast har sitt säte inom gemenskapens eller Slovakiens territorium, måste dock dess verksamhet ha en faktisk och fortlöpande förbindelse med ekonomin i en av medlemsstaterna eller Slovakien.

 

2. Då det gäller internationella sjötransporter skall bestämmelserna i detta kapitel och i kapitel III i denna avdelning också tillämpas på en medborgare eller ett rederi från medlemsstaterna respektive Slovakien som är etablerat utanför gemenskapen eller Slovakien och kontrolleras av medborgare i en medlemsstat eller Slovakien, om deras fartyg är registrerade i den medlemsstaten eller Slovakien i överensstämmelse med respektive lagstiftning.

 

3. En medborgare i gemenskapen respektive i Slovakien skall i detta avtal innebära en fysisk person som är medborgare i en av medlemsstaterna eller Slovakien.

 

4. Bestämmelserna i detta avtal skall inte hindra att var och en av parterna vidtar varje åtgärd som är nödvändig för att förhindra kringgåendet av dess åtgärder beträffande tredje lands tillgång till landets marknad genom bestämmelserna i detta avtal.

 

 

Artikel 50

 

I detta avtal förstås med finansiella tjänster den verksamhet som beskrivs i bilaga 16a. Associeringsrådet kan utöka eller ändra räckvidden för bilaga 16a.

 

Artikel 51

 

Under de första sex åren efter detta avtals ikraftträdande eller, för de sektorer som anges i bilagorna 16a och 16b, under den övergångsperiod som avses i artikel 7, kan Slovakien genomföra åtgärder som avviker från bestämmelserna i detta kapitel beträffande gemenskapsbolags och gemenskapsmedborgares etablering om vissa industrier

 

—     genomgår omstrukturering, eller

 

—     utsätts för allvarliga problem, särskilt då dessa medför svåra sociala problem i Slovakien, eller

 

—     råkar ut för att hela den marknadsandel som slovakiska bolag eller medborgare har inom en viss sektor eller industri i Slovakien elimineras eller minskar drastiskt, eller

 

—     är nya industrier som växer fram i Slovakien.

 

Sådana åtgärder

i)      skall upphöra att gälla senast två år efter utgången av det sjätte året efter detta avtals ikraftträdande eller, för de sektorer som omfattas av bilagorna 16a och 16b, vid utgången av övergångsperioden i artikel 7, och

 

ii)     skall vara rimliga och nödvändiga för att förbättra situationen, och

 

iii)    skall endast gälla företag i Slovakien som bildas efter det att sådana åtgärder trätt i kraft och inte medföra någon diskriminering i förhållande till slovakiska bolag eller medborgare beträffande verksamheten för de gemenskapsbolag eller gemenskaps­med­borgare som redan är etablerade i Slovakien då en bestämd åtgärd införs.

 

Associeringsrådet kan undantagsvis på anmodan från Slovakien, och om det är nödvändigt, besluta att förlänga de perioder som avses i punkt i för en given sektor under en begränsad tid.

 

Då Slovakien utformar och tillämpar sådana åtgärder skall landet i möjligaste mån bevilja förmånsbehandling för gemenskapsbolag och medborgare i gemenskapen och under inga omständigheter får en behandling ges som är mindre gynnsam än den som beviljas bolag eller medborgare i ett tredje land.

 

Innan Slovakien inför dessa åtgärder skall landet samråda med associeringsrådet och får tidigast sätta dem i kraft en månad efter anmälan till associeringsrådet av de konkreta åtgärder som landet skall införa, utom i de fall då risken för oersättlig skada kräver brådskande åtgärder, varvid Slovakien skall samråda med associeringsrådet omedelbart efter det att åtgärderna införts.

 

Efter utgången av det sjätte året efter detta avtals ikraftträdande eller, för de sektorer som omfattas av bilagorna 16a och 16b, efter utgången av övergångsperioden enligt artikel 7, får Slovakien endast införa sådana åtgärder med associeringsrådets tillåtelse och på de villkor som fastställs av detta.

 

Artikel 52

 

1. Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas på lufttransporttjänster, transporttjänster på inre vattenvägar eller sjötransporttjänster i form av cabotage.

 

2. Associeringsrådet kan avge rekommendationer för förbättring av möjligheterna till etablering och verksamhet inom de områden som avses i punkt 1.

 

Artikel 53

 

1. Trots bestämmelserna i kapitel I i denna avdelning skall de för vilka Slovakien respektive gemenskapen har beviljat etableringsrätt, i överensstämmelse med värdlandets lagstiftning, ha rätt att på Slovakiens eller gemenskapens territorium anställa eller att i ett av sina dotterbolag låta anställa arbetstagare som är medborgare i gemenskapens medlemsstater eller Slovakien under förutsättning att dessa arbetstagare är sådan nyckelpersonal som beskrivs i punkt 2 och att de uteslutande anställs av sådana som har etableringsrätt eller deras dotterbolag. Dessa anställdas uppehålls- och arbetstillstånd får endast omfatta tiden för en sådan anställning.

 

2. Som nyckelpersonal hos sådana som har etableringsrätt, nedan kallade "organisation", betraktas

 

a)      överordnad personal i en organisation, som företrädesvis leder dess administration och som huvudsakligen står under allmänt överinseende av och får instruktioner från styrelsen eller företagets aktieägare, bland annat beträffande

 

         —   ledning av organisationen eller en avdelning eller underavdelning av organisationen,

 

         —   överinseende och kontroll av det arbete som utförs av annan tillsyns-, yrkes- eller lednings­personal,

 

         —   behörighet att personligen anställa och avskeda eller anbefalla anställning, avskedande och andra personalåtgärder,

 

b)     personer som är anställda i en organisation och som har

 

         —   höga eller osedvanliga kvalifikationer beträffande en typ av arbete eller ett fack som kräver särskilt tekniskt kunnande,

 

         —   stora eller osedvanliga kunskaper som är av väsentlig betydelse för organisationens service, forsk­ningsutrustning, teknik eller administration.

 

Dessa personer kan även vara personer med officiellt godkända yrken, men andra personer är inte uteslutna.

 

Var och en av dessa personer måste ha varit anställd i den berörda organisationen minst ett år innan de skickas ut av organisationen.

 

 

 

 

Artikel 54

 

1. Bestämmelserna i detta kapitel skall tillämpas om inte annat följer av begränsningar som är berättigade med hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa.

 

2. De skall inte vara tillämpliga på verksamhet som även om det endast är tillfälligt är förenad med myndighetsutövning inom vardera partens territorium.

 

 

 

 

Artikel 55

 

Bolag som kontrolleras och uteslutande ägs gemensamt av slovakiska bolag eller medborgare och bolag eller medborgare i gemenskapen skall också omfattas av bestämmelserna i detta kapitel och kapitel III i denna avdelning.

KAPITEL III

Tillhandahållande av tjänster mellan gemenskapen och Slovakien

Artikel 56

 

1. I enlighet med bestämmelserna i detta kapitel förpliktar sig parterna att vidta nödvändiga åtgärder för att stegvis möjliggöra tillhandahållande av tjänster som utförs av bolag eller medborgare i gemenskapen eller Slovakien som är etablerade hos en annan part än den där den person för vilken tjänsterna är avsedda är bosatt, med beaktande av utvecklingen av parternas tjänstesektor.

 

2. I takt med den liberaliseringsprocess som nämns i punkt 1, och om inte annat föl­jer av bestämmelserna i artikel 59.1, skall parterna tillåta tillfällig förflyttning av de fy­siska personer som tillhandahåller tjänsten eller är anställda av tjänsteproducenten som nyckelpersonal enligt definitionen i artikel 53.2, inberäknat de fysiska personer som är representanter för ett bolag eller en medbor­gare i gemenskapen eller Slovakien och som ansöker om tillfälligt inresetillstånd för att förhandla om försäljning av tjänster eller för att ingå avtal om försäljning av tjänster för den tjänsteproducenten, då dessa represen­tanter inte kommer att vara engagerade i di­rektförsäljning till allmänheten eller tillhan­dahålla tjänsterna själva.

 

3. Associeringsrådet skall vidta nödvändiga åtgärder för det stegvisa genomförandet av bestämmelserna i punkt 1.

 

 

 

Artikel 57

 

Beträffande tillhandahållandet av transporttjänster mellan gemenskapen och Slovakien skall bestämmelserna i artikel 56 ersättas med följande:

 

1. Beträffande internationell sjötransport förpliktar sig parterna att faktiskt tillämpa principen om obegränsad tillgång till marknaden och trafiken på kommersiella grunder:

a)      Ovanstående bestämmelse skall inte beröra rättigheterna och förpliktelserna enligt Förenta nationernas uppförandekodex för linjekonferenser som tillämpas av någon av parterna i detta avtal. Icke-konferensanslutna linjerederier skall få operera fritt i konkurrens med en konferens så länge de står fast vid principen om sund konkurrens på kommersiella grunder.

 

b)     Parterna bekräftar att deras åtagande att verka för en fri konkurrensmiljö är ett väsentligt drag hos tank- och torrlast­sjö­farten.

 

2. Vid tillämpningen av principerna i punkt 1 skall parterna

 

a)      inte införa lastfördelningsklausuler i framtida bilaterala avtal med tredje land utom i de undantagsfall då linjerederier från någon av parterna i detta avtal annars inte skulle ha någon faktisk möjlighet att bedriva trans­port­verk­samhet till och från det berörda tredje landet,

 

b)     förbjuda lastfördelningsbestämmelser i framtida bilaterala avtal beträffande tank- och torrlastsjöfart,

 

c)      vid avtalets ikraftträdande avskaffa alla ensidiga åtgärder och administrativa, tekniska och andra hinder som skulle kunna få en restriktiv eller diskrimine­rande verkan på det fria tillhandahål­landet av tjänster inom internationell sjötransport.

 

3. I syfte att säkerställa en samordnad utveckling och gradvis liberalisering av transporten mellan parterna, anpassad till deras ömsesidiga handelsbehov, skall villkoren för ömsesidig tillgång till marknaden inom lufttransport och landtransport behandlas i särskilda transportavtal som skall slutas vid förhandling mellan parterna efter detta avtals ikraftträdande.

 

4. Innan de avtal som avses i punkt 3 har slutits får parterna inte vidta några åtgärder som är mer restriktiva eller diskriminerande jämfört med den rådande situationen dagen före dagen för avtalets ikraftträdande.

 

5. Under övergångsperioden skall Slovakien stegvis anpassa sin lagstiftning, omfattande administrativa, tekniska eller andra regler, till den vid varje tidpunkt gällande gemenskapslagstiftningen på luft- och landtransportområdet i den mån det gagnar liberaliseringen och den ömsesidiga tillgången till parternas marknader och underlättar passagerar- och godstrafiken.

 

6. I takt med de gemensamma framstegen när det gäller förverkligandet av målsättningen i detta kapitel skall associeringsrådet undersöka vilka möjligheter som finns för att skapa de nödvändiga villkoren för ökad frihet att tillhandahålla luft- och landtransporttjänster.

 

Artikel 58

 

Bestämmelserna i artikel 54 skall tillämpas på de områden som omfattas av detta kapitel.

 

 

KAPITEL IV

Allmänna bestämmelser

Artikel 59

 

1. För tillämpningen av avdelning IV i detta avtal får inget i avtalet hindra parterna från att tillämpa sina egna lagar och förordningar beträffande fysiska personers inresa och vistelse, arbete, arbetsvillkor och etablering samt tillhandahållande av tjänster, under förutsättning att de inte tillämpar dem på ett sådant sätt att fördelarna för någon av parterna enligt villkoren i en särskild bestämmelse i avtalet upphävs eller begränsas. Denna bestämmelse berör inte tillämpningen av artikel 54.

 

2. Bestämmelserna i kapitel II—IV i avdelning IV skall anpassas genom ett beslut av associeringsrådet med tanke på resultatet av förhandlingarna om tjänster i Uruguayrundan och i synnerhet för att säkerställa att en part, enligt någon av bestämmelserna i detta avtal, inte ger den andra parten en mindre gynnsam behandling än den som ges enligt bestämmelserna i ett framtida allmänt tjänstehandelsavtal (GATS).

 

3. Att gemenskapsföretag och gemenskapsmedborgare som är etablerade i Slovakien enligt bestämmelserna i kapitel II i avdelning IV utesluts från offentligt stöd som ges av Slovakien inom områdena offentlig utbildning och hälsovård samt inom det sociala och kulturella området, skall, under den övergångsperiod som avses i artikel 7, anses vara förenligt med bestämmelserna i avdelning IV och med konkurrensbestämmelserna i avdelning V.

 

 

AVDELNING V

BETALNINGAR, KAPITAL,

KONKURRENSBESTÄMMELSER OCH ANDRA EKONOMISKABESTÄMMELSER, TILLNÄRMNING AV

LAGSTIFTNING

KAPITEL I

 

Löpande betalningar och kapitalrörelser

Artikel 60

 

De avtalsslutande parterna förpliktar sig att tillåta alla betalningar på betalningsbalansens avräkningskonto i fritt konvertibel valuta i den omfattning som de transaktioner som ligger till grund för betalningarna gäller rörlighet av varor, tjänster eller personer mellan parterna, vilkas rörlighet har liberaliserats i enlighet med detta avtal.

 

Artikel 61

 

1. Beträffande transaktioner på betalningsbalansens kapitalräkning skall medlemsstaterna respektive Slovakien, från och med avtalets ikraftträdande, garantera fri rörlighet för kapital i samband med direkta investeringar i bolag som bildats i överensstämmelse med värdlandets lagstiftning och investeringar som görs i överensstämmelse med bestämmelserna i kapitel II i avdelning IV samt avveckling eller repatriering av dessa investeringar och eventuell vinst därav. Trots ovanstående bestämmelse skall sådan fri rörlighet, avveckling och repatriering garanteras vid utgången av det femte året efter detta avtals ikraftträdande för alla investeringar i samband med att gemenskapsmedborgare etablerar sig som egenföretagare i Slovakien enligt kapitel II i avdelning IV.

 

2. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 får medlemsstaterna, från och med avtalets ikraftträdande, och Slovakien, från utgången av det femte året efter detta avtals ikraftträdande, inte införa några nya valutarestriktioner på kapitalrörelser och därmed förbundna löpande betalningar mellan personer som är bosatta i gemenskapen och Slovakien och inte göra befintliga ordningar mer restriktiva.

 

3. Parterna skall samråda med varandra i syfte att underlätta kapitalrörelser mellan gemenskapen och Slovakien för att främja målen i detta avtal.

 

 

Artikel 62

 

1. Under de fem år som följer efter detta avtals ikraftträdande skall de avtalsslutande parterna vidta åtgärder för att skapa de nödvändiga villkoren för en fortsatt gradvis tillämpning av gemenskapens regler om fri rörlighet för kapital.

 

2. Vid utgången av det femte året efter detta avtals ikraftträdande, skall associeringsrådet undersöka på vilka sätt som gemenskapens regler om rörlighet för kapital kan tillämpas fullt ut.

 

 

Artikel 63

 

Med hänvisning till bestämmelserna i detta kapitel och trots bestämmelserna i artikel 65, till dess att den slovakiska valutan blir helt konvertibel enligt Internationella valutafondens artikel VIII, kan Slovakien i undantagsfall tillämpa valutarestriktioner i samband med beviljande eller upptagande av kort- och medelfristiga krediter i den mån som sådana restriktioner åläggs Slovakien för beviljande av sådana krediter och är tillåtna enligt Slovakiens status i Internationella valutafonden.

 

Slovakien skall tillämpa dessa restriktioner på ett icke-diskriminerande sätt. De skall tillämpas på ett sådant sätt att de i minsta möjliga mån avviker från detta avtal. Slovakien skall omgående meddela associeringsrådet om införandet av sådana åtgärder och om eventuella ändringar av dem.

 

 

KAPITEL II

Konkurrensbestämmelser och andra ekonomiska bestämmelser

Artikel 64

 

1. Följande är oförenligt med avtalets rätta funktion, i den utsträckning som det kan påverka handeln mellan gemenskapen och Slovakien:

 

i)      Alla avtal mellan företag, beslut av företagssammanslutningar och samordnade förfaranden som har till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen.

 

ii)     Ett eller flera företags missbruk av en dominerande ställning inom gemenskapens eller Slovakiens territorier eller en väsentlig del av dessa.

 

iii)    Allt offentligt stöd som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion.

 

2. Alla förfaranden som strider mot denna artikel skall utvärderas på grundval av de kriterier som utformas genom tillämpning av bestämmelserna i artiklarna 85, 86 och 92 i Fördraget om upprättande av Europeiska ekonomiska gemenskapen.

 

3. Associeringsrådet skall, inom tre år efter avtalets ikraftträdande, anta nödvändiga regler för genomförandet av punkterna 1 och 2. Till dess att genomförandebestämmelserna antas, skall sådan praxis som är oförenlig med punkt 1 behandlas av de avtalsslutande parterna på deras respektive territorier enligt deras respektive lagstiftning. Detta skall inte påverka tillämpningen av punkt 6.

 

4.      a) Vad gäller tillämpningen av bestämmelsen i punkt 1 iii medger parterna att allt offentligt stöd som beviljas av Slovakien under de fem första åren efter avtalets ikraftträdande skall utvärderas med hänsyn till att Slovakien skall betraktas som ett område som motsvarar de områden i gemenskapen som beskrivs i artikel 92.3 a i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen. Asso­cieringsrådet skall, med hänsyn till Slovakiens ekonomiska situation, bestämma om den perioden skall förlängas med ytterligare femårs­perioder.

 

         b)   Varje part skall säkerställa genomblickbarhet inom området för offentligt stöd, bl.a. genom årlig rapportering till den andra parten om det totala beloppet och fördelningen av det stöd som ges och genom att på begäran lämna upplysningar om stödprogram. På begäran av en part skall den andra parten lämna upplysningar om särskilda enskilda fall av offentligt stöd.

 

5. Med avseende på de produkter som avses i kapitlen II och III i avdelning III

 

—     gäller inte bestämmelsen i punkt 1 iii,

 

—     bör alla förfaranden som strider mot punkt 1 i utvärderas enligt de av gemenskapen uppställda kriterierna på grundval av artiklarna 42 och 43 i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen och särskilt kriterierna i rådets förordning nr 26.

 

6. Om gemenskapen eller Slovakien finner att ett särskilt förfarande är oförenligt med villkoren i punkt 1, och

 

—     inte nöjaktigt handlagts enligt de genomförande-bestämmelser som avses i punkt 3, eller

 

—     i avsaknad av sådana bestämmelser, och om ett sådant förfarande är eller hotar att vara till men för den andra partens intresse eller kan förorsaka väsentlig skada på dess inhemska industri, inbegripet dess servicesektor,

 

kan gemenskapen eller Slovakien vidta lämpliga åtgärder efter samråd med associeringsrådet eller 30 arbetsdagar efter det att frågan hänskjutits till sådant samråd.

 

Vad gäller förfaranden som är oförenliga med punkt 1 iii, kan sådana lämpliga åtgärder, när Allmänna tull- och handelsavtalet gäller för dessa, endast antas i enlighet med de förfaranden och på de villkor som föreskrivs i Allmänna tull- och handelsavtalet och eventuellt andra relevanta instrument som det förhandlats om inom ramen för GATT och som gäller mellan parterna.

 

7. Oavsett vilka andra bestämmelser som antas i överensstämmelse med punkt 3, skall parterna utbyta information, med hänsyn till de begränsningar som tystnadsplikten och skydd för företagshemligheter kräver.

 

8. Denna artikel skall inte tillämpas på produkter som omfattas av Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen, vilka omfattas av protokoll 2.

 

 

Artikel 65

 

1. Om en eller flera av medlemsstaterna eller Slovakien har svårigheter eller allvarligt hotas av svårigheter beträffande sin betalningsbalans, kan gemenskapen eller Slovakien, allt efter omständigheterna och i överensstämmelse med de villkor som fastställts inom ramarna för Allmänna tull- och handelsavtalet, vidta skyddsåtgärder, inbegripet åtgärder rörande import, vilka skall vara tidsbegränsade och inte får gå utöver vad som är nödvändigt för att avhjälpa betalningsbalansproblemet. Åtgärderna skall gradvis avvecklas då betalningsbalanssituationen förbättras och de skall avskaffas då förhållandena inte längre berättigar att åtgärderna bibehålls. Gemenskapen respektive Slovakien skall genast underrätta den andra parten om åtgärdernas införande och om det är praktiskt möjligt, om en tidsplan för deras upphävande.

 

2. Parterna skall inte desto mindre sträva efter att undvika att införa restriktiva åtgärder i betalningsbalanssyfte.

 

3. Eventuella skyddsåtgärder skall inte tillämpas på överföringar i samband med investeringar och särskilt inte på repatrieringen av belopp som investerats eller återinvesterats och alla former av avkastning från investeringar.

 

 

Artikel 66

 

Vad gäller offentliga företag eller företag som har medgetts särskilda eller exklusiva rättigheter skall associeringsrådet, från och med det tredje året från dagen för avtalets ikraftträdande, säkerställa upprätthållandet av principerna i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 90 i detta, och principerna i slutdokumentet från mötet i april 1990 i Bonn om Europeiska säkerhets- och samarbetskonferensen, särskilt entreprenörers beslutsfrihet.

 

 

Artikel 67

 

1. Slovakien skall fortfara att förbättra skyddet av immateriell, industriell och kommersiell äganderätt för att vid utgången av det femte året efter avtalets ikraftträdande nå en skyddsnivå som motsvarar den som finns inom gemenskapen, inbegripet motsvarande medel för att införa sådana rättigheter.

 

2. Inom samma tidsrymd skall Slovakien ansöka om tillträde till Münchenkonventionen om meddelandet av europeiska patent av den 5 oktober 1973. Slovakien skall även ansluta sig till de andra multilaterala konventioner om immateriell, industriell och kommersiell äganderätt som avses i bilaga 17 punkt 1 och som medlemsstaterna är parter i, eller som faktiskt tillämpas av medlemsstaterna.

 

 

Artikel 68

 

1. De avtalsslutande parterna anser att en öppning beträffande tilldelningen av offentliga kontrakt på en icke-diskriminerande och ömsesidig grundval, särskilt i samband med GATT, är ett önskvärt mål.

 

2. Slovakiska bolag enligt definitionen i artikel 49 skall från och med avtalets ikraftträdande ges tillträde till upphandlingsförfaranden i gemenskapen enligt gemenskapens upphandlingsregler på villkor som inte är mindre gynnsamma än de villkor som beviljas gemenskapsbolag.

 

Gemenskapsbolag enligt definitionen i artikel 49 skall ges tillträde till upphandlingsförfaranden i Slovakien på villkor som inte är mindre gynnsamma än de villkor som beviljas slovakiska bolag senast vid utgången av den övergångsperiod som avses i artikel 7.

 

Gemenskapsbolag som är etablerade i Slovakien enligt bestämmelserna i kapitel II i avdelning IV skall från och med avtalets ikraftträdande ges tillträde till upphandlingsförfaranden på villkor som inte är mindre gynnsamma än de villkor som beviljas slovakiska bolag.

 

Associeringsrådet skall med jämna mellanrum undersöka möjligheten för Slovakien att ge alla gemenskapsbolag tillträde till upphandlingsförfaranden i Slovakien före övergångsperiodens utgång.

 

3. Bestämmelserna i artikel 38—59 skall tillämpas beträffande etablering, drift och tillhandahållande av tjänster mellan gemenskapen och Slovakien samt anställning av och rörlighet för arbetskraft i samband med uppfyllandet av offentliga kontrakt.

KAPITEL III

Tillnärmning av lagstiftning

Artikel 69

 

De avtalsslutande parterna medger att den viktigaste förutsättningen för Slovakiens ekonomiska integrering i gemenskapen är en tillnärmning av landets befintliga och framtida lagstiftning till gemenskapens lagstiftning. Slovakien skall sträva efter att säkerställa att dess lagstiftning gradvis görs förenlig med gemenskapens lagstiftning.

 

 

 

Artikel 70

 

Tillnärmningen av lagstiftningen skall särskilt omfatta följande områden: Tullagstiftning, bolagslagstiftning, banklagstiftning, bolagsredovisning och -beskattning, immaterialrätt, skydd för arbetstagare på arbetsplatsen, finansiella tjänster, konkurrensregler, skydd av människors, djurs eller växters hälsa och liv, konsumentskydd, indirekt beskattning, tekniska föreskrifter och standarder, lagstiftning och föreskrifter inom kärnkraftsområdet, transport och miljö.

 

 

 

Artikel 71

 

Gemenskapen skall ge Slovakien tekniskt bistånd för genomförandet av dessa åtgärder, som bland annat kan omfatta

 

—     utbyte av expertis,

 

—     tillhandahållande av information på ett tidigt stadium, särskilt vad avser relevant lagstiftning,

 

—     anordnande av seminarier,

 

—     utbildningsverksamhet,

 

—     stöd för översättning av gemenskapslagstiftningen inom tillämpliga sektorer.

AVDELNING VI

EKONOMISKT SAMARBETE

Artikel 72

 

1. Gemenskapen och Slovakien skall upprätta ett ekonomiskt samarbete som syftar till att bidra till Slovakien utveckling och tillväxtmöjligheter. Ett sådant samarbete skall stärka de existerande ekonomiska banden på bredast möjliga sätt, till fördel för båda parter.

 

2. Åtgärder av politisk och annan art skall utformas på ett sådant sätt att de medför eko­nomisk och social utveckling för Slovakien och skall bygga på principen om hållbar ut­veckling. Dessa åtgärder bör säkerställa att hänsyn tas till miljöintressen fullt ut redan från början och att de kopplas samman med behovet av en harmonisk social utveckling.

 

3. I detta syfte bör samarbetet vara inriktat särskilt på åtgärder vad avser industrin, inbegripet gruvsektorn, investeringar, jordbruk, energi, transport, regional utveckling och turism.

 

4. Särskild uppmärksamhet bör ges sådana åtgärder som kan stärka samarbetet mellan länderna i Central- och Östeuropa vad avser en harmonisk utveckling i regionen.

 

 

 

Artikel 73

Industriellt samarbete

1. Samarbetet skall syfta till att främja modernisering och omstrukturering av Slovakiens industri inom både offentlig och privat sektor samt industriellt samarbete mellan ekonomiska aktörer på båda sidor, särskilt med sikte på att stärka den privata sektorn.

 

2.      Målet för samarbetet skall särskilt vara:

 

—     Omstrukturering av enstaka sektorer; i detta sammanhang skall associeringsrådet särskilt undersöka de problem som rör kol- och stålsektorn och omställningen av försvarsindustrin.

 

—     Etableringen av nya företag inom områden med tillväxtmöjlighet.

 

3. Initiativ till industriellt samarbete skall ta hänsyn till de prioriteter som fastställts av Slovakien. Dessa initiativ bör särskilt söka upprätta en lämplig ram för företag att förbättra kunskaper om ledarskap samt främja öppenhet vad avser marknader och villkor för företagande och, om lämpligt, omfatta tekniskt stöd.

 

Artikel 74

Främjande och skydd av investeringar

1. Samarbetet skall syfta till att upprätta ett gynnsamt klimat för privata investeringar, såväl inhemska som utländska, som är av avgörande betydelse för den ekonomiska och industriella omstruktureringen i Slovakien.

 

2.      Samarbetet skall främst syfta till

 

—     att förbättra den institutionella ramen för investeringar i Slovakien,

 

—     en utvidgning av avtal mellan medlemsstaterna och Slovakien om främjande och skydd för investeringar,

 

—     att genomföra lämpliga arrangemang för kapitalöverföringar,

 

—     fortsatt avreglering och förbättring av den ekonomiska infrastrukturen,

 

—     att utbyta information beträffande investeringsmöjligheter i form av branschmässor, utställningar, handelsveckor och andra evenemang.

 

 

Artikel 75

Industristandarder och bedömning av överensstämmelse

1. Parterna skall samarbeta för att Slovakiens föreskrifter inom detta område helt skall komma att överensstämma med gemenskapens tekniska föreskrifter, europeiska standarder och förfaranden för bedömning av överensstämmelse.

 

2. För detta ändamål skall genom samarbetet följande eftersträvas

 

—     att främja användningen av gemenskapens tekniska föreskrifter och europeiska standarder samt förfaranden för bedömning av överensstämmelse,

 

—     att vid behov utverka att avtal ingås om ömsesidigt erkännande inom dessa områden,

 

—     att uppmuntra Slovakien att delta i arbetet i specialorgan (CEN, CENELEC, ETSI, EOTC),

 

3. Gemenskapen kommer vid behov att ge Slovakien tekniskt bistånd.

 

 

Artikel 76

Samarbete inom vetenskap och teknik

1. Parterna skall främja samarbete inom forskning och teknisk utveckling. De skall särskilt ägna uppmärksamhet åt följande:

 

—     Utbyte av information om varandras politik inom vetenskap och teknik.

 

—     Anordnande av gemensamma möten beträffande vetenskapliga frågor (seminarier och "workshops").

 

—     Gemensam forsknings- och utvecklingsverksamhet avsedd att sporra vetenskaplig utveckling och överföring av teknik och kunnande.

 

—     Utbildningsverksamhet och rörlighetsprogram för forskare och specialister från båda sidorna.

 

—     Utveckling av en miljö som är befordrande för forskning och tillämpning av ny teknik samt lämpligt skydd av immateriell äganderätt till forskningsresultat.

 

—     Slovakiens deltagande i gemenskaps-programmen i överensstämmelse med punkt 3.

 

Tekniskt bistånd skall ges vid behov.

 

2. Associeringsrådet skall fastställa lämpliga förfaranden för utveckling av samarbetet.

 

3. Samarbetet inom gemenskapens ramprogram för forskning och teknisk utveckling skall genomföras på grundval av särskilda arrangemang som skall förhandlas fram och avtalas enligt de förfaranden som lagligen fastställts av vardera parten.

 

Artikel 77

Utbildning

1. Parterna skall samarbeta i syfte att höja nivån på den allmänna utbildningen och yrkeskvalifikationerna i Slovakien med hänsyn till Slovakiens prioriteter. Institutionella ramar och samarbetsplaner som bygger på Europeiska utbildningsfonden och programmet TEMPUS kommer att skapas. Slovakiens deltagande i andra gemenskapsprogram kan också övervägas i detta sammanhang.

 

2. Samarbetet skall särskilt vara inriktat på följande områden enligt de villkor som parterna gemensamt beslutar om.

 

—     En reform av utbildningssystemet i Slovakien.

 

—     Grundutbildning, praktikantutbildning och omskolning, inklusive utbildning av chefer och högre ämbetsmän inom den offentliga och privata sektorn, särskilt inom sådana prioriterade områden som kommer att fastställas.

 

—     Samarbete mellan universitet, samarbete mellan universitet och företag samt rörlighet för lärare, studenter, adminstratörer och ungdomar.

—     Främjande av undervisningen inom området för europeisk forskning vid lämpliga institutioner.

 

—     Ömsesidigt godkännande av studieperioder och examensbevis.

 

3. Inom översättningsområdet skall samarbetet inriktas på utbildning av översättare och tolkar samt ett främjande av gemenskapens lingvistiska normer och terminologi.

 

 

Artikel 78

Jordbruk och jordbrukets förädlingsindustri

1. Samarbetet inom detta område skall syfta till modernisering av jordbruk och jordbrukets förädlingsindustri. Det skall särskilt inriktas på följande:

 

—     Att utveckla privata jordbruk och distributionskanaler, förvaringsmetoder, avsättning, osv.

 

—     Att modernisera landsbygdens infrastruktur (transport, vattentillförsel, telekommunikation).

 

—     Att förbättra den fysiska planeringen, inbegripet byggnads- och stadsplanering.

 

—     Att förbättra produktiviteten och kvaliteten genom att använda lämpliga metoder och produkter och tillhandahålla undervisning och övervakning vid användning av bekämpningsmetoder mot föroreningar i samband med råvaror.

 

—     Att utveckla och modernisera bearbetningsföretag och deras avsättningsmetoder.

 

—     Att främja komplementära inslag inom jordbruket.

 

—     Att främja industriellt samarbete inom jordbruket och utbyte av kunnande, särskilt mellan de privata sektorerna i gemenskapen och Slovakien.

—     Att utveckla samarbetet beträffande djurs och växters hälsa i syfte att åstadkomma en gradvis harmonisering med gemenskapsstandarder genom bistånd till utbildning och anordnandet av kontroller.

 

2. I detta syfte skall gemenskapen ge tekniskt bistånd vid behov.

 

Artikel 79

Energi

1. Inom ramen för marknadsekonomiska principer skall parterna genom samarbete arbeta mot en gradvis integrering av energimarknaderna i Slovakien och gemenskapen. De skall särskilt beakta gemenskapens förslag om en Europeisk energistadga och en parallell integration av sådana marknader med övriga länder i Central- och Östeuropa.

 

2. Samarbetet skall bland annat omfatta tekniskt bistånd vid behov inom följande områden:

 

—     Utformning och planering av energipolitiken såväl på nationell som på regional nivå.

 

—     En större öppning av energimarknaden. Underlättande av gas- och elöverföring.

 

—     En undersökning vad avser moderniseringen av energi-infrastrukturen.

 

—     Förbättring av distribution samt förbättring och diversifiering av utbudet.

 

—     Ledarskap och utbildning för energisektorn.

 

—     Utveckling av energiresurser.

 

—     Främjande av energibesparingar och energieffektivitet.

 

—     Miljökonsekvenserna av energiproduktion och energiförbrukning.

 

—     Kärnkraftssektorn.

—     Elektricitet och gas, inbegripet överväganden om möjligheten till sammankoppling av försörjningsnäten.

 

—     Utformning av ramvillkor för samarbete mellan företag inom denna sektor, vilket kan omfatta främjande av samriskföretag.

 

—     Överföring av teknik och kunnande, vilket vid behov kan omfatta främjande och kommersiellt utnyttjande av effektiv energiteknik.

 

Artikel 80

Säkerhet inom kärnenergin

1. Syftet med samarbetet är en säkrare användning av kärnenergin.

 

2. Samarbetet skall huvudsakligen omfatta följande områden:

 

—     Säkerhet inom kärnenergin, beredskap för och hantering av kärnkatastrofer.

 

—     Strålskydd, inbegripet övervakning av strålning från miljön.

 

—     Bränslecykelproblem, skydd av kärnmaterial.

 

—     Hantering av radioaktivt avfall.

 

—     Nedläggning och demontering av kärnenergianläggningar.

 

—     Sanering.

 

3. Samarbetet kommer att omfatta utbyte av information och erfarenheter och FoU-verksamhet i överensstämmelse med artikel 76.

 

Artikel 81

Miljö

1. Parterna skall utveckla och stärka sitt samarbete om miljö och människors hälsa, vilket de prioriterar.

2. Samarbetet skall avse:

 

—     Effektiv övervakning av föroreningsnivåerna; informationssystem vad avser tillståndet för miljön.

 

—     Bekämpning av regional och gränsöverskridande luftförorening.

 

—     Hållbar, effektiv och miljövänlig användning och produktion av energi; industrianläggningars säkerhet; utveckling av relevant teknik och relevanta produktionsprocesser.

 

—     Klassificering och säker hantering av kemikalier.

 

—     Effektivt förebyggande och minskning av vattenföroreningar, särskilt vad avser dricksvattenkällor och gränsöverskridande vattendrag.

 

—     Reducering, återvinning och säker hantering av avfall (inklusive radioaktivt avfall).

 

—     Jordbrukets miljökonsekvenser, jorderosion, skydd av skogar samt flora och fauna; återställande av den ekologiska jämvikten i naturen.

 

—     Fysisk planering, inbegripet byggnads- och stadsplanering.

 

—     Användning av finansiella och fiskala medel.

 

—     Globala klimatförändringar och förebyggande av dessa.

 

—     Miljöutbildning och miljömedvetande.

 

—     Internationella konventioner på miljöområdet.

 

 

3. Samarbetet skall ske genom

 

—     Utbyte av information och expertis, inbegripet information om överföring av ren teknik och expertis som handhar denna; utveckling av informationssystem om miljön.

 

—     Utbildningsprogram.

 

—     Gemensam forskning.

 

—     Tillnärmning av lagstiftning (gemenskapsnormer).

 

—     Samarbete på det regionala planet (inbegripet samarbete inom ramen för Europeiska miljöbyrån, när denna inrättats av gemenskapen) och på det internationella planet.

 

—     Utveckling av strategier, särskilt beträffande globala frågor och klimatfrågor.

 

 

 

Artikel 82

Transport

1. Parterna skall utveckla och gradvis öka samarbetet så att Slovakien kan

 

—     omstrukturera och modernisera transportsektorn,

 

—     förbättra rörligheten för passagerare och gods och tillgången till transportmarknaden genom att undanröja administrativa och tekniska hinder och liknande,

 

—     underlätta gemenskapens transitering i Slovakien på landsväg, järnväg och floder och med kombinerad transport,

 

—     uppnå en driftstandard som motsvarar standarden i gemenskapen.

 

2. Samarbetet skall särskilt omfatta följande:

 

—     Ekonomiska, juridiska och tekniska utbildningsprogram.

 

—     Tekniskt bistånd och rådgivning samt informationsutbyte.

—     Medel till utveckling av infrastrukturen i Slovakien.

 

3. Samarbetet skall omfatta följande prioriterade områden:

 

—     Byggande och modernisering vad avser vägtransporter, inklusive stegvisa lättnader i fråga om transitvillkor.

 

—     Förvaltning av järnvägar och flygplatser, inbegripet samarbete mellan berörda inhemska myndigheter.

 

—     Modernisering av vägar, inre vattenvägar, järnvägar, hamnar och flygplatser på viktiga sträckor av gemensamt intresse och transeuropeiska förbindelser.

 

—     Fysisk planering, inbegripet byggnads- och stadsplanering.

 

—     Främjande av kombinerad landsvägs- och järnvägstransport, containerisering, omlastning och byggande av terminaler.

 

—     Installation av ny transportteknisk utrustning för att uppfylla gemenskapsnormerna.

 

—     Främjande av gemensamma teknologi- och forskningsprogram enligt artikel 76.

 

—     Utarbetande av rättsföreskrifter och genomförande av en politik inom alla transportområden som är förenlig med den transportpolitik som tillämpas i gemenskapen.

 

 

Artikel 83

Telekommunikation

1. Parterna skall utöka och stärka samarbetet på detta område och skall för detta ändamål särskilt

 

—     utbyta information om telekommunikationspolitik,

—     utbyta teknisk och annan information och anordna seminarier, "workshops" och konferenser för expertis på från båda sidorna,

 

—     bedriva utbildnings- och rådgivningsverksamhet,

 

—     bedriva tekniköverföring,

 

—     låta relevanta organ från båda sidorna genomföra gemensamma projekt,

 

—     främja användandet av europeiska normer, certifieringssystem och normgivningsmetoder,

 

—     främja nya kommunikationsformer, tjänster och faciliteter, särskilt sådana som används kommersiellt.

 

2. Dessa aktiviteter skall inriktas på följande prioriterade områden:

 

—     Modernisering av Slovakiens telekommunikationsnät och dess integrering i europeiska och världsomspännande nät.

 

—     Samarbete inom de europeiska standardiseringsorganen.

 

—     Integrering av transeuropeiska system. Telekommunikationens juridiska och reglerande villkor.

 

—     Handhavande av telekommunikation i den nya ekonomiska miljön: organisatoriska strukturer, strategi och planering, inköpsprinciper.

 

—     Fysisk planering, inbegripet byggnads- och stadsplanering.

 

 

 

Artikel 84

Bank- och försäkringsväsen, andra finansiella tjänster och samarbete i fråga om revision

1. Parterna skall samarbeta i avsikt att skapa och utveckla en lämplig ram för främjande av bank- och försäkringssektorerna samt den finansiella sektorn i Slovakien.

 

a)      Samarbetet skall inriktas på följande:

 

         —   Införande av ett gemensamt redovisningssystem som är förenligt med europeiska normer.

 

         —   Stärkande och omstrukturering av bankväsendet och den finansiella sektorn.

 

         —   Förbättrande av övervakning och reglering vad avser bankväsendet och den finansiella sektorn.

 

         —   Förberedelse av översättning av gemenskapens och Slovakiens lagstiftning.

 

         —   Utarbetande av termordlistor.

 

         —   Informationsutbyte, särskilt beträffande föreslagen lagstiftning.

 

b)     För detta ändamål skall samarbetet omfatta tillhandahållande av tekniskt bistånd och utbildning.

 

2. Parterna skall samarbeta i avsikt att utveckla effektiva system för revision i Slovakien enligt gemenskapens standardmetoder och standardförfaranden.

 

a)      Samarbetet skall inriktas på följande:

 

         —   Upprättande av ett oavhängigt högsta revisionsorgan i Slovakien.

 

         —   Upprättande av interna revisionsenheter inom regeringsorganen.

 

         —   Utbyte av relevant information om revisionssystem.

 

         —   Enhetliga redovisningshandlingar.

 

         —   Utbildning och rådgivning.

 

b)     För detta ändamål skall gemenskapen tillhandahålla lämpligt tekniskt bistånd.

Artikel 85

Monetär politik

På de slovakiska myndigheternas begäran skall gemenskapen ge tekniskt bistånd för att stödja Slovakiens strävan att införa fullständig konvertibilitet för den slovakiska kronan och en gradvis tillnärmning av landets penningpolitik till Europeiska monetära systemet. Detta innebär ett informellt utbyte av information om principerna för Europeiska monetära systemet och dess funktion.

 

 

Artikel 86

Tvättning av pengar

1. Parterna är eniga om nödvändigheten av att göra alla insatser och att samarbeta för att förhindra att deras finansiella system används för att tvätta intäkter från kriminell verksamhet i allmänhet och narkotikabrottslighet i synnerhet.

 

2. Samarbetet inom detta område skall omfatta administrativt och tekniskt bistånd för att fastställa lämpliga normer mot tvättning av pengar i likhet med dem som antagits av gemenskapen och internationella organ på detta område, särskilt Finansiella aktionsgruppen, FATF.

 

Artikel 87

Regional utveckling

1. Parterna skall stärka sitt inbördes samarbete om regional utveckling och fysisk planering.

 

2. För detta ändamål kan följande åtgärder vidtas:

 

—     Informationsutbyte mellan nationella, regionala eller lokala myndigheter om regionalpolitik och politik för fysisk planering.

 

—     Bistånd till Slovakien för utarbetande av en sådan politik.

—     En gemensam insats från regionala och lokala myndigheter inom ekonomisk utveckling.

 

—     Undersökning av samordnade metoder för utveckling av gränsområden mellan gemenskapen och Slovakien samt andra områden i Slovakien med allvarliga regionala olikheter.

 

—     Utbytesbesök för att undersöka möjligheterna till samarbete och bistånd.

 

—     Utbyte av statstjänstemän eller expertis.

 

—     Tekniskt bistånd.

 

—     Fastställande av program för informations- och erfarenhetsutbyte, bland annat genom seminarier.

 

 

Artikel 88

Samarbete på det sociala området

1. Med hänsyn till hälsa och säkerhet skall parterna utveckla samarbetet mellan dem i syfte att med utgångspunkt i gällande skyddsnivå inom gemenskapen förbättra skyddet för arbetstagares hälsa och säkerhet. Samarbetet skall särskilt omfatta följande:

 

—     Tekniskt bistånd.

 

—     Utbyte av expertis.

 

—     Samarbete mellan företag.

 

—     Utbyte av information samt administrativt och annat relevant bistånd till företag, utbildning.

 

2. Vad avser sysselsättning, skall samarbetet mellan parterna särskilt vara inriktat på en förbättring av arbetsförmedling och karriärrådgivning, genomförande av ytterligare åtgärder och främjande av lokal utveckling för att stödja omstrukturering av industrin.

 

Samarbetet skall även omfatta sådana åtgärder som genomförande av undersökningar, experthjälp samt information och utbildning.

 

3. I fråga om social trygghet, skall samarbetet mellan parterna vara inriktat på att anpassa de sociala trygghetssystemen till den nya ekonomiska och sociala situationen, i första hand genom tillhandahållande av experthjälp samt information och utbildning.

 

 

Artikel 89

Turism

Parterna skall utöka och utveckla ett samarbete sinsemellan, som skall omfatta:

 

—     Underlättande av turism.

 

—     Ökning av informationsflödet genom internationella nätverk, databanker, osv.

 

—     Överföring av kunnande genom utbildning, utbyten, seminarier.

 

—     Genomförande av regionala turistprojekt såsom gränsöverskridande projekt, vänskapsstäder etc.

 

—     Utbyte av åsikter och lämpligt utbyte av information i centrala frågor av ömsesidigt intresse som är av betydelse för turistsektorn.

 

—     Främjande av utveckling av infrastruktur som kan stimulera till investeringar inom turistsektorn.

 

Artikel 90

Små och medelstora företag

1. Parterna skall sikta på att utveckla och stärka små och medelstora företag inom den privata sektorn och samarbetet mellan sådana företag i gemenskapen och Slovakien.

 

2. De skall uppmuntra utbyte av information och kunnande inom följande områden genom att

—     fastställande av de juridiska, administrativa, tekniska, skattemässiga och finansiella villkor som är nödvändiga för etableringen och utbyggnaden av små och medelstora företag och gränsöverskridande samarbete,

 

—     tillhandahålla de specialisttjänster som behövs för små och medelstora företag (ledarskapsutbildning, redovisning, marknadsföring, kvalitetsstyrning, osv.) och genom att stärka de organ som tillhandahåller sådana tjänster,

 

—     upprätta lämpliga förbindelser med aktörer inom gemenskapen för att förbättra informationsflödet till små och medelstora företag och främja gränsöverskridande verksamhet (t.ex. BC-Net, Euroinfocenter, konferenser, osv.).

 

3. Samarbetet skall omfatta tekniskt bistånd särskilt för inrättande av lämpligt intstitutionellt stöd för små- och medelstora företag på nationell och regional nivå, inom områdena finans, utbildning, rådgivning, teknologi och handel.

 

 

Artikel 91

Information och kommunikation

När det gäller information och kommunikation skall gemenskapen och Slovakien vidta lämpliga åtgärder för att stimulera ett effektivt ömsesidigt informationsutbyte. Program som siktar på att ge allmänheten grundläggande information om gemenskapen och Slovakien skall prioriteras liksom program som ger särskilda kretsar i Slovakien mera specialiserad information och om möjligt tillgång till gemenskapens databaser.

 

 

Artikel 92

Konsumentskydd

1. Parterna skall samarbeta för att Slovakiens system för konsumentskydd skall bli helt förenligt med gemenskapens.

2. I detta syfte skall samarbetet så lång det är möjligt, omfatta:

 

—     Utbyte av information och expertis.

 

—     Tillgång till gemenskapens databaser.

 

—     Utbildning och tekniskt bistånd.

 

 

 

 

 

 

Artikel 93

Tull

1. Syftet med samarbetet skall vara att säkerställa överensstämmelse med alla de bestämmelser som enligt planerna skall antas i samband med handel och för att uppnå en tillnärmning av Slovakiens tullsystem till gemenskapens och således att hjälpa till att bana väg för den liberalisering som är planerad enligt detta avtal.

 

2. Samarbetet skall särskilt omfatta följande:

 

—     Informationsutbyte.

 

—     Utveckling av gränsöverskridande infrastruktur mellan parterna.

 

—     Sammankoppling av gemenskapens och Slovakiens transitsystem.

 

—     Förenkling av inspektioner och formaliteter i samband med godstransport.

 

—     Anordnande av seminarier och praktikplatser.

 

Tekniskt bistånd skall ges vid behov.

 

3. Utan att det påverkar det utökade samarbetet enligt detta avtal, särskilt artikel 96, skall det ömsesidiga biståndet beträffande tullfrågor mellan de avtalsslutande parternas administrativa myndigheter ske enligt bestämmelserna i protokoll 6.

Artikel 94

Statistiskt samarbete

1. Samarbetet inom detta område skall syfta till att utveckla ett effektivt statistiksystem som snabbt och i rätt tid kan tillhandahålla den tillförlitliga statistik som behövs för att planera och övervaka reformprocessen och bidra till utvecklingen av privat företagsamhet i Slovakien.

 

2. Parterna skall samarbeta särskilt i syfte att

 

—     stärka det statistiska arbetet i Slovakien,

 

—     uppnå harmonisering med internationella (och särskilt gemenskapens) metoder, normer och klassifikationer,

 

—     tillhandahålla de uppgifter som behövs för att upprätthålla och övervaka ekonomiska reformer,

 

—     förse marknadsaktörerna inom den privata sektorn med relevanta makroekonomiska och mikroekonomiska uppgifter,

 

—     garantera uppgifternas skydd mot obehörig insyn,

 

—     utbyta statistisk information.

 

3. Gemenskapen skall vid behov ge tekniskt bistånd.

 

 

 

Artikel 95

Ekonomiska aspekter

1. Gemenskapen och Slovakien skall underlätta den ekonomiska omdanings- och integrationsprocessen genom att samarbeta för en bättre förståelse för grunddragen i deras respektive ekonomier och för utformningen och genomförandet av en ekonomisk politik i marknadsekonomier.

2. För dessa ändamål kommer gemenskapen och Slovakien att

 

—     utbyta information om makroekonomiska resultat och prognoser och om utvecklingsstrategier, om så är lämpligt,

 

—     tillsammans analysera ekonomiska frågor av gemensamt intresse, såsom utformningen av en ekonomisk politik och medlen för att genomföra denna,

 

—     särskilt genom åtgärdsprogrammet för samarbete i ekonomiska frågor, uppmuntra ett omfattande samarbete mellan ekonomer och företagsledare i gemenskapen och Slovakien, för att påskynda överföringen av kunnande för utarbetandet av en ekonomisk politik och ombesörja att resultaten av de undersökningar som är relevanta för politiken får en omfattande spridning.

 

 

Artikel 96

Narkotika

1. Samarbetet är särskilt inriktat på att öka effektiviteten hos narkotikabekämpningspolitiken och åtgärderna för att motverka tillförsel av och olaglig handel med narkotika och psykotropiska preparat och för att minska missbruket av dessa produkter.

 

2. De avtalsslutande parterna skall enas om de samarbetsmetoder som är nödvändiga för att nå dessa mål, däribland metoder för gemensamma ingripanden. Dessa ingripanden kommer att baseras på samråd om och nära samordning av målen och de politiska åtgärderna inom de områden som avses i punkt 1.

 

3. Samarbetet mellan de avtalsslutande parterna kommer att omfatta tekniskt och administrativt bistånd, särskilt inom följande områden: Utarbetande och genomförande av nationell lagstiftning; inrättande av institutioner och informationscentra samt sociala centra och hälsocentra; personalutbildning och forskning; hindrande av avledning av prekursorer som används för olaglig tillverkning av narkotika eller psykotropiska preparat.

 

Parterna kan enas om att införliva andra områden.

 

 

 

AVDELNING VII

KULTURELLT SAMARBETE

Artikel 97

 

1. Parterna förpliktar sig att främja det kulturella samarbetet. Vid behov kan de kulturella samarbetsprogram som finns i gemenskapen eller i en eller flera medlemsstater utökas till att också omfatta Slovakien och ytterligare verksamhet av intresse för båda sidorna kan utvecklas.

 

Detta samarbete kan i synnerhet omfatta

 

—     översättningar av litterära verk,

 

—     bevarande och restaurering av monument och historiska platser (det arkitektoniska och kulturella arvet),

 

—     utbildning av personer som handhar kulturella ärenden,

 

—     anordnande av europeiskt inriktade kulturevenemang,

 

2. Parterna skall samarbeta för att främja den audiovisuella industrin i Europa. Den audiovisuella sektorn i Slovakien kan särskilt delta i aktiviteter som anordnas av gemenskapen som ett led i MEDIA-programmet för 1991-1995 enligt de förfaranden som fastställts av de ansvariga organen för respektive aktivitet och enligt bestämmelserna i rådets beslut av den 21 december 1991 om införande av programmet.

 

Parterna skall samordna och vid behov harmonisera sin politik vad avser reglering av gränsöverskridande radio- och TV-sändningar, tekniska normer och främjande av europeisk audiovisuell teknik.

AVDELNING VIII

EKONOMISKT SAMARBETE

Artikel 98

 

För att uppnå målsättningarna i detta avtal och i enlighet med artiklarna 99, 100, 102 och 103, dock utan att det påverkar tillämpningen av artikel 101, skall Slovakien från gemenskapen erhålla tillfälligt ekonomiskt bistånd i form av bidrag och lån, däribland lån från Europeiska investeringsbanken enligt bestämmelserna i artikel 18 i bankens stadga.

 

 

 

Artikel 99

 

Detta ekonomiska bistånd skall omfattas av

 

—     PHARE-planens åtgärder enligt bestämmelserna i rådets förordning (EEG) nr 3906/89, med ändringar, så länge de är tillämpliga. Därefter skall gemenskapen bevilja bidrag, antingen inom ramen för PHARE, på flerårig grund, eller inom nya ekonomiska fleråriga ramar som gemenskapen fastställer efter samråd med Slovakien och med hänsyn till övervägandena i artiklarna 102 och 103,

 

—     lån från Europeiska investeringsbanken till och med utgången av den period då dessa är disponibla. Efter samråd med Slovakien skall gemenskapen fastställa maximibeloppet och den period då lån från Europeiska investeringsbanken är disponibla för Slovakien under efterföljande år.

 

 

 

Artikel 100

 

Målsättningarna och områdena för gemenskapens ekonomiska bistånd skall fastställas i ett vägledande åtgärdsprogram som de bägge parterna skall enas om. Parterna skall underrätta associeringsrådet.

Artikel 101

 

1. Gemenskapen skall, vid speciella behov, med beaktande av samtliga tillgängliga ekonomiska resurser, på Slovakiens begäran och i samordning med internationella finansiella institut, inom ramen för G-24 undersöka möjligheten att ge tillfälligt ekonomiskt bistånd

 

—     för att stödja åtgärder som syftar till att införa och upprätthålla den slovakiska valutans konvertibilitet,

 

—     för att stödja stabiliserings- och strukturanpassningsinsatser på medellång sikt, inbegripet stöd för betalningsbalansen.

 

2. Villkoren för detta ekonomiska bistånd är att Slovakien eventuellt inom ramen för G-24 framlägger program som stöds av IMF för konvertibilitet eller omstrukturering av ekonomin, att gemenskapen godkänner detta, att Slovakien håller fast vid dessa program och, som ett slutgiltigt mål, att landet snabbt går över till att förlita sig på privat finansiering.

 

3. Associeringsrådet kommer att underrättas om de villkor på vilka detta bistånd kommer att ges och huruvida Slovakien uppfyller de förpliktelser som landet åtagit sig beträffande sådant bistånd.

 

 

Artikel 102

 

Gemenskapens ekonomiska bistånd skall utvärderas med tanke på de behov som uppstår och Slovakiens utvecklingsnivå och med hänsyn till fastställda prioriteringar och den slovakiska ekonomins upptagningsförmåga, förmågan att återbetala lån och införandet av ett marknadsekonomisystem och omstrukturering i Slovakien.

 

 

Artikel 103

 

För att tillgängliga resurser skall kunna utnyttjas optimalt skall de avtalsslutande parterna se till att gemenskapens bidrag ges i nära samordning med bidrag från andra källor, såsom medlemsstaterna, andra länder, inbegripet G-24, och internationella finansiella institut, t.ex. Internationella valutafonden, Världsbanken och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling.

 

 

AVDELNING IX

INSTITUTIONELLA OCH ALLMÄNNA BESTÄMMELSER SAMT SLUT-BESTÄMMELSER

Artikel 104

 

Ett associeringsråd skall inrättas som skall övervaka avtalets genomförande. Det skall sammanträda på ministernivå en gång om året och också när omständigheterna kräver det. Det skall undersöka alla frågor av betydelse som uppkommer inom ramen för detta avtal och alla andra bilaterala eller internationella frågor av gemensamt intresse.

 

 

Artikel 105

 

1. Associeringsrådet skall bestå av medlemmarna i Europeiska gemenskapernas råd och medlemmar i Europeiska gemenskapernas kommission, å ena sidan, och medlemmar som utses av den slovakiska regeringen, å andra sidan.

 

2. Medlemmarna i associeringsrådet kan låta sig representeras i överensstämmelse med de villkor som skall fastställas i dess arbetsordning.

 

3. Associeringsrådet skall själv fastställa sin arbetsordning.

 

4. I associeringsrådet skall en medlem i Europeiska gemenskapernas råd och en medlem i den slovakiska regeringen i tur och ordning sitta som ordförande enligt de bestämmelser som skall fastställas i dess arbetsordning.

 

5. Vid behov skall Europeiska investeringsbanken delta som observatör i associeringsrådets arbete.

Artikel 106

 

Associeringsrådet skall, i syfte att uppnå målen i avtalet, ha befogenhet att fatta beslut i de fall som föreskrivs däri. De beslut som fattas skall vara bindande för parterna som skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra de fattade besluten. Associeringsrådet kan även avge lämpliga rekommendationer.

 

Det skall utarbeta sina beslut och rekommendationer genom samförstånd mellan de båda parterna.

 

 

Artikel 107

 

1. Var och en av de båda parterna kan till associeringsrådet hänskjuta alla tvister beträffande tillämpningen eller tolkningen av detta avtal.

 

2. Associeringsrådet kan bilägga tvisten genom ett beslut.

 

3. Varje part skall vara förpliktad att vidta de åtgärder som krävs för att genomföra det beslut som avses i punkt 2.

 

4. Om det inte är möjligt att bilägga tvisten i enlighet med punkt 2, kan varje part underrätta den andra parten om att den utsett en skiljeman. Den andra parten måste då utse en andra skiljeman inom två månader. För tillämpning av detta förfarande skall gemenskapen och medlemsstaterna anses som en av parterna i tvisten.

 

Associeringsrådet skall utse en tredje skiljeman.

 

Skiljemännens beslut skall fattas med enkel majoritet.

 

Varje part i tvisten måste vidta de åtgärder som krävs för att efterfölja skiljemännens beslut.

 

Artikel 108

 

1. Associeringsrådet skall vid utförandet av sina förpliktelser biträdas av en associeringskommitté bestående av företrädare för medlemmarna i Europeiska gemenskapernas råd och medlemmar i Europeiska gemenskapernas kommission, å ena sidan, och av företrädare för den slovakiska regeringen, å andra sidan, vanligtvis på högre tjänstemannanivå.

 

I arbetsordningen skall associeringsrådet fastställa associeringskommitténs uppgifter, bland annat förberedelse av associeringsrådets sammanträden, och hur kommittén skall fungera.

 

2. Associeringsrådet kan delegera alla eller vissa av sina befogenheter till associeringskommittén. I så fall skall associeringskommittén fatta sina beslut i enlighet med villkoren i artikel 106.

 

 

Artikel 109

 

Associeringsrådet kan besluta att inrätta andra särskilda kommittéer och organ för att bistå vid utförandet av dess uppgifter.

 

Associeringsrådet skall i sin arbetsordning fastställa sådana kommittéers sammansättning och uppgifter samt deras funktionsätt.

 

 

 

Artikel 110

 

En parlamentarisk associeringskommitté skall inrättas. Den skall vara ett forum för medlemmarna i Slovakiens parlament och Europaparlamentet där de kan träffas och utbyta åsikter. Kommittén skall själv fastställa hur ofta den skall sammanträda.

 

 

Artikel 111

 

1. Den parlamentariska associeringskommittén skall bestå av medlemmar i Europaparlamentet, å ena sidan, och medlemmar i Slovakiens parlament, å andra sidan.

 

2. Den parlamentariska associeringskommittén skall själv fastställa sin arbetsordning.

3. I den parlamentariska associeringskommittén skall Europaparlamentet och Slovakiens parlament i tur och ordning sitta som ordförande enligt de bestämmelser som skall fastställas i dess arbetsordning.

 

 

Artikel 112

 

Den parlamentariska associeringskommittén kan begära relevanta upplysningar om avtalets genomförande från associeringsrådet som då skall tillhandahålla de begärda upplysningarna.

 

Den parlamentariska associeringskommittén skall underrättas om associeringsrådets beslut.

 

Den parlamentariska associeringskommittén kan avge rekommendationer till associeringsrådet.

 

 

Artikel 113

 

Inom ramen för detta avtal åtar sig varje part att säkerställa att fysiska och juridiska personer från den andra parten, utan diskriminering i förhållande till de egna medborgarna, har tillgång till parternas behöriga domstolar och administrativa organ för att kunna försvara sina individuella rättigheter och äganderätter, inbegripet de som gäller immateriell, industriell och kommersiell äganderätt.

 

 

Artikel 114

 

Ingenting i detta avtal skall förhindra en avtalsslutande part att vidta åtgärder som

 

a)      den anser nödvändiga för att förhindra offentliggörandet av upplysningar som kan skada dess väsentliga säkerhets­intressen,

 

b)     rör produktionen av, eller handeln med, vapen, ammunition eller krigsmateriel eller forskning, utveckling eller produktion som är oumbärlig för för­svars­ändamål, under förutsättning att sådana åtgärder inte försämrar konkurrensvillkoren för de produkter som inte är avsedda för särskilda militära ändamål,

 

c)      den anser väsentliga för sin egen säkerhet i händelse av allvarliga inre störningar som påverkar upprätthållandet av lag och ordning, krig eller allvarlig internationell spänning som utgör ett krigshot eller för att infria åtaganden som den har godtagit i syfte att upprätthålla fred och internationell säkerhet.

 

 

Artikel 115

 

1. Inom de områden som omfattas av detta avtal och utan att det påverkar tillämpningen av särskilda bestämmelser i detta

 

—     skall de ordningar som Slovakien tillämpar med avseende på gemenskapen inte ge upphov till någon diskriminering mellan medlemsstaterna, deras medborgare, eller deras bolag eller firmor,

 

—     skall de ordningar som gemenskapen tillämpar med avseende på Slovakien inte ge upphov till någon diskriminering mellan Slovakiens medborgare eller dess bolag eller firmor.

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 skall inte beröra de avtalsslutande parternas rätt att tillämpa relevanta bestämmelser i sin skattelagstiftning på skattebetalare som inte befinner sig i samma situation beträffande bostadsort.

 

Artikel 116

 

När produkter med ursprung i Slovakien importeras till gemenskapen skall de inte medges en gynnsammare behandling än den som tillämpas av medlemsstaterna sinsemellan.

 

Den behandling som medges Slovakien enligt avdelning IV och kapitel I i avdelning V skall inte vara mera gynnsam än den som tillämpas av medlemsstaterna sinsemellan.

Artikel 117

 

1. Parterna skall vidta alla allmänna eller särskilda åtgärder som erfordras för att fullgöra sina åtaganden enligt avtalet. De skall se till att de mål som föreskrivs i avtalet uppnås.

 

2. Om endera parten anser att den andra parten har underlåtit att fullgöra ett åtagande enligt avtalet, kan den vidta lämpliga åtgärder. Dessförinnan, förutom under särskilt brådskande omständigheter, skall den förse associeringsrådet med alla relevanta upplysningar som erfordras för en grundlig undersökning av situationen i syfte att finna en för parterna godtagbar lösning.

 

Vid val av åtgärder måste sådana som minst stör avtalets funktion prioriteras. Dessa åtgärder skall omedelbart meddelas associeringsrådet och skall på begäran av den andra parten bli föremål för samråd inom associeringsrådet.

 

 

 

Artikel 118

 

Detta avtal skall inte beröra de rättigheter som garanteras individer och marknadsaktörer genom befintliga avtal mellan en eller flera medlemsstater, å ena sidan, och Slovakien, å andra sidan, förrän lika rättigheter för dessa har uppnåtts enligt avtalet.

 

 

 

Artikel 119

 

Protokoll 1—8 samt bilagorna 1—17 skall utgöra en integrerad del av detta avtal.

 

 

 

Artikel 120

 

Detta avtal skall ingås på obestämd tid.

 

Endera parten kan säga upp detta avtal genom att underrätta den andra parten. Avtalet skall upphöra att gälla sex månader efter dagen för sådan underrättelse.

Artikel 121

 

Detta avtal skall gälla för, å ena sidan, de territorier i vilka Fördragen om upprättande av Europeiska ekonomiska gemenskapen, Europeiska atomenergigemenskapen och Europeiska kol- och stålgemenskapen tillämpas och på de villkor som fastställs i dessa fördrag och, å andra sidan, för Slovakiens territorium.

 

 

Artikel 122

 

Detta avtal är upprättat i två exemplar på danska, engelska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, tyska och slovakiska språken, vilka samtliga texter är lika giltiga.

 

 

Artikel 123

 

Detta avtal skall godkännas av de avtalsslutande parterna enligt deras egna förfaranden.

 

Avtalet träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då de avtalsslutande parterna till varandra anmäler att de förfaranden som avses i första stycket är avslutade.

 

Då detta avtal träder i kraft skall det ersätta avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen, Europeiska atomenergigemenskapen och Tjeckiska och slovakiska federativa republiken om handel och handelsmässigt och ekonomiskt samarbete, undertecknat i Bryssel den 7 maj 1990, och protokollet mellan Europeiska kol- och stålgemenskapen och Tjeckiska och slovakiska federativa republiken, undertecknat i Bryssel den 28 juni 1991.

 

 

Artikel 124

 

1. Mot bakgrund av det faktum att bestämmelser som motsvarar bestämmelser i vissa delar i avtalet och bestämmelser i det Europaavtal mellan gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Tjeckiska och slovakiska federativa republiken, å andra sidan, undertecknat den 16 december 1991, särskilt sådana bestämmelser som avser rörlighet för varor, trädde i kraft den 1 mars 1992 genom ett interimsavtal om handel och handelsfrågor mellan gemenskapen och Tjeckiska och slovakiska federativa republiken, undertecknat den 16 december 1991, ändrat genom tilläggsprotokollen mellan gemenskapen och Slovakien respektive Tjeckien, är parterna överens om att i avdelning III, artiklarna 64, 66 och 67 i avtalet och i protokoll 1 (med undantag av artikel 3), 2, 3, 4, 5 och 6 skall "dagen för avtalets ikraftträdande" under dessa omständigheter avse:

—     den 1 mars 1992 med avseende på de förpliktelser som börjar gälla dagen för detta avtals ikraftträdande, och

 

—     den 1 januari 1992 med avseende på de förpliktelser som börjar gälla efter dagen för ikraftträdandet, med hänvisning till dagen för ikraftträdandet.

 

2. Om avtalet träder i kraft efter den 1 januari något år, skall bestämmelserna i protokoll 7 tillämpas.

 

 

     


 

FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR

 

1              Artiklarna 9.1      Definition av industri- och jordbruksprodukter

                och 19.2

 

2              Artikel 10.2          Gemenskapens tullkoncessioner

 

3              Artikel 10.3          Gemenskapens tullkoncessioner

 

4              Artikel 11.1          Slovakiens tullkoncessioner

 

5              Artikel 11.2          Slovakiens tullkoncessioner

 

6              Artikel 11.3          Slovakiens tullkoncessioner

 

7              Artikel 11.4          Slovakiens tullkoncessioner

 

8              Artikel 11.5          Slovakiens tullkoncessioner: kvantitativa restriktioner på import

 

9              Artikel 14.5          Produkter för vilka exportlicens krävs i Slovakien

 

10           Artikel 18.1          Förädlade jordbruksprodukter

                Artikel 18.2          Jordbrukskomponenter

 

11a         Artikel 21.2          Gemenskapens jordbrukskoncessioner

 

11b         Artikel 21.2          Gemenskapens jordbrukskoncessioner

 

12           Artikel 21.4          Ordning för import av levande nötkreatur och andra oxdjur till gemen­skapen

 

13           Artikel 21.4          Gemenskapens jordbrukskoncessioner

 

14           Artikel 21.4          Slovakiens jordbrukskoncessioner

 

15           Artikel 24              Gemenskapens fiskerikoncessioner

 

16a         Avdelning IV,      Etablering: ''finansiella tjänster"

                kapitel II

 

16b         Artikel 45.1 i        Etablering: sektorer som omfattas av bestämmelserna

                Artikel 45.5          ''till utgången av övergångsperioden''

                Artikel 51 i

 

16c         Artikel 45.5          Etablering: ''sektorer som inte omfattas av bestämmelserna''

                och 45.6                  

 

17           Artikel 67.2          Immaterialrätt

 

 

 

—————

Bilagorna I—XV till associeringsavtalet och protokollen 1—5, 7 och 8 till avtalet, de avtal mellan Europeiska gemenskapen och Slovakien som ingåtts genom skriftväxling, slutakten och förklaringarna har inte publicerats som bilagor till denna proposition. Texterna ingår i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, specialutgåva på svenska 1994 (kapitel 11, Relationer med omvärlden, volym 40, EGT L 359, s. 1).


 

 

 

 

 

 

BILAGA 16a

 

(Avdelning IV, Kapitel II)

 

ETABLERING: FINANSIELLA TJÄNSTER

     

Definitioner

En finansiell tjänst är varje tjänst av finansiell karaktär som tillhandahålls av någon av parternas finansiella serviceföretag. Finansiella tjänster omfattar följande verksamhet.

 

 

A. Alla försäkringstjänster och därtill hörande tjänster:

 

1. Direktförsäkring (inbegripet koassurans):

 

         i)    Liv.

 

         ii)   Icke liv.

 

2.      Återförsäkring och retrocession.

 

3.      Försäkringsförmedling, såsom mäkleri och agentur.

 

4.      Tjänster i anslutning till försäkring, såsom rådgivning, aktuarietjänster, riskbedömning och skadereglering.

 

B. Banktjänster och andra finansiella tjänster (undantaget försäkring):

 

1. Mottagande av insättningar och andra återbetalningsspliktiga medel från allmänheten.

 

2.      Utlåning av alla slag, omfattande bland annat konsumentkrediter, hypotekskrediter, factoring och finansiering av affärstransaktioner.

 

3.      Finansiell leasing.

4.      Alla penning- och betalningsförmedlingstjänster, omfattande kreditkort, resecheckar och bankväxlar.

 

5.      Garantier och åtaganden.

 

6.      Handel för kunders räkning, antingen på fondbörsen, på OTC-marknaden eller på annat sätt, med följande:

 

         a) Penningmarknadsinstrument (checkar, växlar, bankcertificat (certificates of deposit) osv.).

 

         b)   Utländsk valuta.

 

         c) Derivat omfattande, men inte begränsade till, terminsaffärer och optioner.

 

         d)   Valutakursinstrument och räntebärande papper, omfattande sådana produkter som svappar, ränteterminer (forward rate agreements), osv.

 

         e) Överlåtbara värdepapper.

 

         f)    Andra överlåtbara instrument och finansiella tillgångar, inbegripet guld- och silvertackor.

 

7.      Medverkan vid emissioner av alla slags värdepapper, däribland emissionsgarantier och placering såsom mellanhand (offentligt eller privat) och serviceverksamhet i samband med sådana emissioner.

 

8.      Penningmäkleri.

9.      Förvaltning av tillgångar, såsom kassa- eller portföljförvaltning, förvaltning av alla former av kollektiva investeringar, förvaltning av pensionsfonder, förvaring och förvaltning av anförtrodda medel.

 

10.    Reglering och clearing av finansiella tillgångar, däribland värdepapper, derivat och andra överlåtbara instrument.

 

11.    Rådgivande förmedling och ytterligare finansiella tjänster med avseende på all verksamhet enligt punkt 1—10 ovan, däribland kreditupplysning och -analys, undersökningar och rådgivning i samband med investeringar och portföljer, rådgivning om förvärv samt omstrukturering av företag och företagsstrategier.

 

12.    Tillhandahållande och överföring av finansiella upplysningar, finansiell databehandling och tillhörande programvara som andra leverantörer av finansiella tjänster tillhandahållit.


Följande typer av verksamhet ingår inte i definitionen av finansiella tjänster:

 

a)      Verksamhet som bedrivs av centralbanker eller någon annan offentlig institution inom ramen för penning- eller valutakurspolitik.

 

b)     Verksamhet som bedrivs av centralbanker, regeringsorgan eller myndigheter eller offentliga institutioner, på regeringens vägnar eller med dennas garanti, utom i de fall då denna verksamhet kan bedrivas av finansiella serviceföretag i konkurrens med sådana offentliga organ.

 

c)      Verksamhet som ingår i lagstadgade sociala trygghets- eller pensionssystem, utom i de fall då denna verksamhet kan bedrivas av finansiella serviceföretag i konkurrens med offentliga organ eller privata institutioner.

—————


 

 

 

 

 

BILAGA 16b

 

(Artikel 45, punkterna 1 i och 5 samt artikel 51)

 

ETABLERING: SEKTORER SOM OMFATTAS AV BESTÄMMELSERNA "TILL UTGÅNGEN AV ÖVERGÅNGSPERIODEN"

 

—     Rustnings- och försvarsindustri.

 

—     Stålproduktion

 

—     Förvärv av statsägda tillgångar som ett led i privatiseringsprocessen.

 

—     Ägande, bruk, försäljning och uthyrning av fast egendom.

 

—     Handel med och agenturverksamhet i förbindelse med fast egendom och naturtillgångar.

—————


 

 

 

 

 

BILAGA 16c

 

(Artikel 45.5 och 45.6)

 

ETABLERING: "SEKTORER SOM INTE OMFATTAS AV BESTÄMMELSERNA"

 

—     Förvärv och försäljning av naturtillgångar.

 

—     Förvärv och försäljning av jordbruksmark och skog.

—     Monument och byggnader av kulturellt och historiskt intresse.

 

     

—————


 

 

 

 

 

BILAGA 17

 

1. Artikel 67.2 omfattar följande multilaterala konvention: Protokollet till Madridöverenskommelsen om internationell registrering av varumärken (Madrid, 1989).

 

2. Associeringsrådet kan besluta att artikel 67.2 skall tillämpas på andra multilaterala konventioner.

 

3. De avtalsslutande parterna förklarar att de lägger vikt vid de förpliktelser som följer av följande multilaterala konventioner:

 

—     Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk (Paristexten, 1971).

 

—     Internationella konventionen om skydd för utövande konstnärer, framställare av fonogram och radioföretag (Rom, 1961).

 

—     Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten (Stockholmstexten, 1967, ändrad 1979).

 

—     Madridöverenskommelsen om internationell registrering av varumärken (Stockholmstexten, 1967, ändrad 1979).

 

—     Niceöverenskommelsen rörande den internationella klassificeringen av varor och tjänster för vilka varumärken gäller (Genève, 1977, ändrad 1979).

 

—     Budapestkonventionen om ett internationellt erkännande angående deponering av mikroorganismer för patentändamål (1977, ändrad 1980).

 

—     Washingtonkonventionen om patentsamarbete (1970, ändrad 1979, reviderad 1984).

 

4. Beträffande punkt 3 i denna bilaga och de bestämmelser i artikel 76.1 som avser immateriell äganderätt skall med de avtalsslutande parterna förstås Slovakien, Europeiska ekonomiska gemenskapen och medlemsstaterna, i den mån som var och en är behörig i frågor som berör industriella, immateriella och kommersiella rättigheter som omfattas av dessa konventioner eller av artikel 76.1.

 

5. Bestämmelserna i denna bilaga och de bestämmelser i artikel 76.1 som avser immateriell äganderätt berör inte Europeiska ekonomiska gemenskapens och medlemsstaternas behörighet i frågor som berör industriella, immateriella och kommersiella rättigheter.

—————


 

 

 

 

 

FÖRTECKNING ÖVER PROTOKOLL

 

PROTOKOLL 1        om textilvaror och beklädnadsprodukter i Europaavtalet ("avtalet")

 

PROTOKOLL 2        om produkter som omfattas av Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG)

 

PROTOKOLL 3        om handeln mellan Slovakien och gemenskapen med bearbetade jordbruksprodukter som inte omfattas av bilaga II till Romfördraget

 

PROTOKOLL 4        om definitionen av begreppet "ursprungsprodukter" och metoder för administrativt samarbete

 

PROTOKOLL 5        om särskilda bestämmelser om handeln mellan Slovakien och Spanien och Portugal

 

PROTOKOLL 6        om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

 

PROTOKOLL 7        om koncessioner inom ramen för årliga kvantiteter

 

PROTOKOLL 8        om Slovakien som successorstat i form av skriftväxling mellan Euro­peiska ekonomiska gemenskapen (gemenskapen) och Tjeckiska och slovakiska federativa republiken om transitering och infrastrukturen för landtransporter


 

 

PROTOKOLL 6

 

om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

 

Artikel 1

Definitioner

I detta protokoll avses med

 

a)      tullagstiftning: gällande bestämmelser på de avtalsslutande parternas territorier som reglerar import, export, transitering av varor samt tullklarering i varje annan form, inbegripet åtgärder om förbud, restriktioner och kontroll som antagits av de avtalsslutande parterna,

 

b)     tullar: alla tullar, skatter, taxor och andra avgifter som fastställs och upp­bärs i de avtalsslutande parternas terri­torier vid tillämpning av tullagstiftning, dock med undantag av taxor och avgif­ter begränsade till belopp som motsvarar ungefärliga kostnader för tillhandahållna tjänster,

 

c)      begärande myndighet: behörig administrativ myndighet som för detta ändamål utsetts av en avtalsslutande part och som gör en framställning om bistånd i tullfrågor,

 

d)     anmodad myndighet: behörig administrativ myndighet som för detta ändamål utsetts av en avtalsslutande part och som tar emot en framställning om bistånd i tullfrågor,

 

e)      överträdelse: varje överträdelse av tullagstiftningen liksom varje försök till sådan överträdelse.

 

 

Artikel 2

Räckvidd

1. De avtalsslutande parterna skall lämna varandra bistånd på det sätt och i enlighet med de villkor som är fastställda i detta protokoll för att säkerställa en korrekt tillämpning av tullagstiftningen, särskilt genom att förebygga, upptäcka och utreda överträdelser av denna lagstiftning.

 

2. Det bistånd i tullfrågor som avses i detta protokoll är tillämpligt på varje administrativ myndighet hos de avtalsslutande parterna som är behörig att tillämpa detta protokoll. Detta får inte påverka reglerna om ömsesidigt bistånd i brottsutredningar. Det omfattar inte heller information som inhämtats genom utövande av befogenheter på rättsmyndigheternas begäran, förutom i de fall då dessa myndigheter kommer överens om detta.

 

 

 

Artikel 3

Bistånd på begäran

1. På framställning av den begärande myndigheten skall den anmodade myndigheten lämna alla relevanta upplysningar som kan göra det möjligt för denna att säkerställa en korrekt tillämpning av tullagstiftningen, inbegripet upplysningar om genomförda eller planerade handlingar som innebär eller skulle innebära en överträdelse av sådan lagstiftning.

 

2. På framställning av den begärande myndigheten skall den anmodade myndigheten lämna denna upplysningar om huruvida varor som exporterats från en avtalsslutande parts territorium har importerats på rätt sätt till den andra avtalsslutande partens territorium och, i tillämpliga fall, också ange använd tullklareringsform.

 

3. På framställning av den begärande myndigheten skall den anmodade myndigheten vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa övervakning av

a)      fysiska eller juridiska personer som skäligen kan antas vara i färd med att överträda eller ha överträtt tullagstiftningen,

 

b)     varurörelser som rapporteras möjligen kunna ge upphov till omfattande överträdelser av tullagstiftningen,

 

c)      transportmedel som skäligen kan antas ha använts, bli använda eller komma att användas vid överträdelse av tullagstiftningen.

 

 

Artikel 4

Bistånd på eget initiativ

De avtalsslutande parterna skall inom respektive behörighetsområde bistå varandra, om detta anses vara nödvändigt för en korrekt tillämpning av tullagstiftningen, i synnerhet när de får in upplysningar som hänför sig till

 

—     handlingar som har inneburit, innebär eller skulle innebära en överträdelse av sådan lagstiftning och som kan vara av intresse för andra avtalsslutande parter,

 

—     nya medel eller metoder som tillämpas för att genomföra sådana handlingar,

 

—     varor som är kända för att vara föremål för omfattande överträdelser av tullagstiftningen vid import, export, transitering eller annan tullklarering.

 

 

Artikel 5

Delgivning

På framställning av den begärande myndigheten skall den anmodade myndigheten i enlighet med sin lagstiftning vidta alla nödvändiga åtgärder för att till mottagare som är bosatta eller etablerade inom dess territorium

 

—     delge alla handlingar och

 

—     delge alla beslut

 

som omfattas av detta protokolls tillämpningsområde. I detta fall är artikel 6.3 tillämplig.

 

 

Artikel 6

Biståndsframställningens form och innehåll

1. Framställningar om bistånd enligt detta protokoll skall göras skriftligen. De handlingar som behövs för att framställningen skall kunna efterkommas skall bifogas framställningen. I brådskande fall kan muntliga framställningar godtas, men sådana måste omgående bekräftas skriftligen.

 

2. Framställningar enligt punkt 1 i denna artikel skall innehålla följande upplysningar:

 

a)      Den begärande myndighet som gör framställningen.

 

b)     Begärd åtgärd.

 

c)      Föremålet och grunden för framställningen.

 

d)     Tillämpliga lagar och andra författningar.

 

e)      Så exakta och fullständiga upplysningar som möjligt om de fysiska eller juridiska personer som är föremål för utredningen.

 

f)      En sammanfattning av de relevanta sakuppgifterna, med undantag för ärenden som avses i artikel 5.

 

3. Framställningar skall göras på något av den anmodade myndighetens officiella språk eller på något annat språk som är godtagbart för denna myndighet.

 

4. Om en framställning inte uppfyller de formella kraven, får rättelse eller komplettering begäras. Beslut om säkerhetsåtgärder får dock meddelas.

 

Artikel 7

Handläggning av framställningar

1. För att efterkomma en biståndsframställning skall den anmodade myndigheten eller, då denna inte är behörig, det administrativa organ till vilken den anmodade myndigheten ställt framställningen, handla inom ramen för sin behörighet och tillgängliga resurser som om den handlade för egen räkning eller på begäran av någon annan myndighet hos samma avtalsslutande part, genom att lämna tillgängliga upplysningar eller genom att antingen företa lämpliga undersökningar eller se till att sådana företas.

 

2. Biståndsframställningar skall handläggas i enlighet med den anmodade avtalsslutande partens lagar och andra författningar.

 

3. Behörigt bemyndigade tjänstemän hos en avtalsslutande part får, efter tillstånd av den andra berörda avtalsslutande parten och på de villkor som denna ställt, från den anmodade myndigheten eller från någon annan myndighet för vilken den anmodade myndigheten är ansvarig, skaffa fram de upplysningar om överträdelser av tullagstiftningen som den begärande myndigheten behöver för tillämpningen av detta protokoll.

 

4. Tjänstemän hos en avtalsslutande part får, med tillstånd av den andra avtalsslutande parten, närvara vid undersökningar som genomförs på den senares territorium.

 

 

 

Artikel 8

Former för informationsutbyte

1. Den anmodade myndigheten skall till den begärande myndigheten meddela resultatet av företagna undersökningar i form av handlingar, bestyrkta kopior av handlingar, rapporter och liknande.

 

2. De dokument som avses i punkt 1 kan ersättas av datoriserad information framtagen i valfri form för samma ändamål.

Artikel 9

Undantag från skyldigheten att lämna bistånd

1. De avtalsslutande parterna får vägra lämna bistånd enligt detta protokoll, om biståndet skulle

 

a)      strida mot suveränitet, allmän ordning (l'ordre public), säkerhet och andra väsentliga intressen, eller

 

b)     gälla valuta- eller skattebestämmelser som inte kan hänföras till bestämmelser om tullar, eller

 

c)      inkräkta på industri-, handels- eller yrkeshemligheter.

 

2. Om den begärande myndigheten gör en framställning om bistånd som den själv inte skulle kunna lämna på anmodan, skall den framhålla detta i sin framställning. Det är sedan upp till den anmodade myndigheten att bestämma hur den skall bemöta en sådan förfrågan.

 

3. Om en framställning om bistånd inte kan efterkommas eller om den avslås, skall den begärande myndigheten utan dröjsmål underrättas om beslutet och skälen för detta.

 

 

Artikel 10

Skyldighet att iaktta sekretess­bestämmelserna

1. Alla upplysningar som lämnats enligt detta protokoll skall, oavsett form, ha förtrolig karaktär. De skall omfattas av sekretessbestämmelserna och åtnjuta det skydd som gäller samma slags upplysningar enligt de tillämpliga lagarna hos den avtalsslutande part som mottagit upplysningarna, och enligt motsvarande bestämmelser tillämpliga på gemenskapens myndigheter.

 

2. Personupplysningar skall inte överföras om det finns rimliga skäl att anta att överföringen eller användningen av uppgifterna strider mot de grundläggande rättsprinciperna hos en av parterna och särskilt om den berörda personen oberättigat skulle lida skada. På begäran skall den mottagande parten informera den underrättande parten om användningen av de upplysningar som den får och om de uppnådda resultaten.

 

3. Personupplysningar får endast överföras till tullmyndigheterna och, om åtal är nödvändigt, till allmänna åklagare och juridiska myndigheter. Andra personer eller myndigheter får endast ta del av sådana upplysningar efter föregående medgivande av den underrättande myndigheten.

 

4. Den underrättande myndigheten skall kontrollera riktigheten i de upplysningar som skall översändas. Om det visar sig att de överförda upplysningarna varit felaktiga eller skall strykas, skall den mottagande parten omedelbart underrättas om detta. Denna part är förpliktigad att utföra korrigeringarna eller strykningarna.

 

5. Utan att det påverkar de fall då det allmänna offentliga intresset är avgörande, kan den berörda person på begäran få besked om datalagren och syftet med denna lagring.

 

 

Artikel 11

Användning av upplysningar

1. Erhållna upplysningar skall uteslutande användas för detta protokolls syften och får endast användas av en avtalsslutande part för andra ändamål efter skriftligt medgivande av den administrativa myndighet som lämnat uppgifterna och med de eventuella förbehåll som denna utfärdar. Dessa bestämmelser skall inte tillämpas för upplysningar som avser brott rörande narkotika eller psykotropa ämnen. Sådana upplysningar får inom ramarna för artikel 2 meddelas andra myndigheter som är direkt verksamma i kampen mot narkotikahandeln.

 

2. Punkt 1 skall inte hindra användningen av upplysningar i eventuella rättsliga eller administrativa förfaranden som inleds till följd av överträdelse av tullagstiftningen.

 

3. De avtalsslutande parterna får vid registrering av bevis, rapporter och vittnesmål samt i förfaranden som inletts inför domstol som bevis använda erhållna upplysningar och handlingar som de tagit del av i enlighet med bestämmelserna i detta protokoll.

 

 

Artikel 12

Sakkunniga och vittnen

En tjänsteman vid en anmodad myndighet får bemyndigas att, inom ramen för detta bemyndigande, inställa sig som sakkunnig eller vittne vid ett rättsligt eller administrativt förfarande rörande ärenden som omfattas av detta protokoll inom en annan avtalsslutande parts jurisdiktion, och förete sådana föremål eller handlingar, eller bestyrkta kopior därav, som kan behövas vid dessa förfaranden. Av framställningen om inställelse skall klart framgå i vilket ärende och i vilken egenskap tjänstemannen skall höras.

 

Artikel 13

Kostnader för bistånd

De avtalsslutande parterna skall avstå från att kräva ersättning av varandra för kostnader som föranletts av tillämpningen av detta protokoll utom, när så är skäligt, för ersättning till sakkunniga och vittnen samt till tolkar och översättare som inte är anställda i offentlig tjänst.

 

Artikel 14

Genomförande

1. Förvaltningen av detta protokoll skall anförtros åt, å ena sidan de centrala tullmyndigheterna i Slovakien och, å andra sidan, de behöriga enheterna inom kommissionen eller, i tillämpliga fall, tullmyndigheterna i gemenskapens medlemsstater. De skall, med hänsyn till regler om dataskydd, fatta beslut om alla praktiska åtgärder och arrangemang som är nödvändiga för protokollets tillämpning. De kan till de behöriga organen föreslå de ändringar i detta protokoll som de anser bör göras.

 

2. De avtalsslutande parterna skall rådgöra med varandra och därefter hålla varandra underrättade om de tillämpningsföreskrifter som antas i överensstämmelse med bestämmelserna i denna artikel.

 

Artikel 15

Protokollets kompletterande karaktär

1. Detta protokoll skall komplettera och inte hindra tillämpningen av eventuella avtal om ömsesidigt bistånd som slutits eller kan komma att slutas mellan en eller flera av gemenskapens medlemsstater och Slovakien. Det skall inte heller utesluta mera vittgående ömsesidigt bistånd som lämnas enligt sådana avtal.

 

2. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 11 skall dessa avtal inte påverka de gemenskapsbestämmelser som reglerar utbyte mellan kommissionens behöriga enheter och medlemsstaternas tullmyndigheter av sådana upplysningar rörande tullärenden som kan vara av intresse för gemenskapen.

—————


 

 

PROTOKOLL

 

OM ANPASSNING AV DE INSTITUTIONELLA ASPEKTERNA I EUROPAAVTALET OM UPPRÄTTANDE AV EN ASSOCIERING MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA OCH DERAS MEDLEMSSTATER, Å ENA SIDAN, OCH SLOVAKISKA REPUBLIKEN, Å ANDRA SIDAN, FÖR ATT BEAKTA REPUBLIKEN ÖSTERRIKES, REPUBLIKEN FINLANDS OCH KONUNGARIKET SVERIGES AN­SLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

 

 

KONUNGARIKET BELGIEN,

 

KONUNGARIKET DANMARK,

 

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND,

 

HELLENSKA REPUBLIKEN,

 

KONUNGARIKET SPANIEN,

 

FRANSKA REPUBLIKEN,

 

IRLAND,

 

ITALIENSKA REPUBLIKEN,

 

STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG,

 

KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA,

 

REPUBLIKEN ÖSTERRIKE,

 

PORTUGISISKA REPUBLIKEN,

 

REPUBLIKEN FINLAND,

 

KONUNGARIKET SVERIGE,

 

FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,

 

avtalsslutande parter i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen och Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

 

nedan kallade ''medlemsstaterna'', och

 

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, EUROPEISKA KOL- OCH STÅLGEMENSKAPEN OCH EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN,

 

nedan kallade ''gemenskapen'',

å ena sidan, och

 

SLOVAKISKA REPUBLIKEN,

 

å andra sidan,

 

SOM BEAKTAR Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Slovakiska republiken, å andra sidan, som undertecknades i Bryssel den 4 oktober 1993 och trädde i kraft den 1 februari 1995, nedan kallat Europaavtalet,

 

SOM BEAKTAR att Republiken Österrike, Republiken Finland och Konungariket Sverige anslöt sig till Europeiska unionen den 1 januari 1995, och

 

SOM HAR BESLUTAT att genom ömsesidig överenskommelse avgöra vilka anpassningar av de institutionella aspekterna som skall göras i Europaavtalet för att beakta Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning,

 

HAR ENATS OM FÖLJANDE.


ARTIKEL 1

 

Republiken Österrike, Republiken Finland och Konungariket Sverige blir avtalsslutande parter i Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Slovakiska republiken, å andra sidan.

 

 

Artikel 2

 

De på finska och svenska upprättade versionerna av texten till Europaavtalet, inbegripet de bilagor och protokoll som utgör en integrerad del av detta, skall, liksom de förklaringar och skriftväxlingar som utgör bilagor till slutakten, ha samma giltighet som originaltexterna. Texten till de finska och svenska versionerna av det nämnda Europaavtalet bifogas detta protokoll.

 

 

Artikel 3

 

Detta protokoll, som utgör en integrerad del av Europaavtalet, skall godkännas av de avtalsslutande parterna i enlighet med deras egna förfaranden. De avtalsslutande parterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta protokoll.

 

 

Artikel 4

 

Detta protokoll träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter det att de avtalsslutande parterna underrättar varandra om att de förfaranden som avses i artikel 3 har slutförts.

 

 

Artikel 5

 

Generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd skall vara depositarie för detta protokoll.

 

 

Artikel 6

 

Detta protokoll upprättas i två exemplar på danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska, tyska och slovakiska språken, vilka samtliga texter är lika giltiga.

 

 

Som skedde i Bryssel den tjugofemte juni nittonhundranittionio.