Republikens presidents framställning 1/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023

Ladda ner Word-dokument

 

 

 

 

R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting om lagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Albanien för att undanröja dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående av skatt och skatteundandragande

 

            Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestämmelse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991), självstyrelselagen, faller inom landskapets behörighet, träder bestämmelsen i kraft på Åland endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

            Avtalet för att undanröja dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående av skatt och skatteundandragande mellan Republiken Finlands regering och Republiken Albaniens ministerråd ingicks i juni 2022.

            Avtalet bygger, med vissa avvikelser, på OECD:s modellskatteavtal. Avtalet innehåller bestämmelser i enlighet med vilka beskattningsrätten fördelas mellan de avtalsslutande staterna. En avtalsslutande stat tillerkänns rätten att beskatta olika inkomster medan den andra avtalsslutande staten i motsvarande mån måste avstå från att använda den beskattningsrätt som grundar sig på statens egen skattelagstiftning eller måste undanröja dubbelbeskattning i enlighet med bestämmelserna i avtalet. Avtalet innehåller även bestämmelser om utbyte av upplysningar om beskattning. Dessutom innehåller avtalet en allmän bestämmelse för att förhindra missbruk av förmåner enligt avtalet.

            Avtalet träder i kraft trettio dagar efter det att avtalsparterna har meddelat varandra att de nationella åtgärder som krävs för ikraftträdandet av avtalet har slutförts. Lagen avses träda i kraft samtidigt som avtalet träder i kraft, vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet.

            Det bilaterala skatteavtalet innehåller bestämmelser som hör till landskapets behörighet med stöd av 18 § 5 punkten i självstyrelselagen. Lagrummet avser bl.a. kommunalbeskattningen på Åland. Ålands lagtings bifall enligt 59 § 1 mom. i självstyrelselagen behövs därmed för att den ikraftträdandelag som ingår i propositionen ska träda i kraft också på Åland.

            Med bifogande av regeringens proposition (RP 125/2022 rd) som innefattar lagförslaget och avtalet i saken, föreslås

 

att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

 

          Helsingfors, i statsrådet den 30 september 2022

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

                                                                 SAULI NIINISTÖ

 

 

 

 

 

 

 

                                            Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet  Thomas Blomqvist

 

 

 

 

 

 

 

 

VN/24385/2022