Republikens presidents framställning 12/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022

Ladda ner Word-dokument

 

 

 

 

R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting om lagen om godkännande och sättande i kraft av den internationella konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden.

 

            Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestämmelse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991), självstyrelselagen, faller inom landskapets behörighet, träder bestämmelsen i kraft på Åland endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

            Konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden är en av FN:s nio viktigaste människorättskonventioner. Där åläggs en part att säkerställa att påtvingat försvinnande är en straffbar gärning enligt dess straffrätt. I konventionen ingår dessutom bestämmelser om jurisdiktion, straff, internationell rättshjälp, utlämning, frihetsberövande, de frihetsberövades och deras anhörigas rättigheter samt offrens rätt till ersättning.

            I konventionen ingår också särskilda bestämmelser som gäller barn. Finland gör ett förbehåll mot bestämmelsen om hävning av adoption i konventionen. Genom konventionen inrättas en kommitté för påtvingade försvinnanden. Kommitténs behörighet gäller också Åland.

            Konventionen trädde i kraft internationellt den 23 december 2010. För Finlands del träder konventionen i kraft den trettionde dagen efter den dag då Finlands ratifikationsinstrument har deponerats. De lagar som ingår i propositionen avses träda i kraft samtidigt som konventionen träder i kraft för Finlands del, vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

            Landskapets behörighet omfattar helheter som hör till konventionens tillämpningsområde. Eftersom Åland har behörighet att reglera tjänstebrott, måste Ålands lagting enligt 59 § 1 mom. i självstyrelselagen ge sitt bifall till att förordningen om sättande i kraft av konventionen träder i kraft på Åland.

 

 

 

            Med bifogande av regeringens proposition (RP 87/2022 rd) som innefattar lagförslaget och avtalet i saken, föreslås

 

att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden faller inom landskapets behörighet.

 

 

          Helsingfors, i statsrådet den 9 september 2022

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

                                                                 SAULI NIINISTÖ

 

 

 

 

 

 

 

                                            Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet  Thomas Blomqvist

 

 

 

 

 

 

 

 

VN/17147/2022