Republikens presidents framställning

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

                                               R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s
framställning till Ålands lagting
om bifall till ikraftträdande av avtalet om ändringar av överenskommelsen med Sverige om automatspel på passagerarfartyg i reguljär linjetrafik mellan Finland och Sverige

 

 

          Om ett internationellt fördrag som Finland ingår innehåller en bestäm­melse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991) faller inom landska­pets behörighet, skall lagtinget enligt 59 § 2 mom. i den nämnda lagen, för att bes­täm­melsen skall bli gällande i landskapet, ge sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

          Det ovan nämnda avtalet innehåller bestämmelser som gäller maximivärdet av spelares insatser och spelvinster vid automatspel på passagerarfartyg. Enligt 18 § 6 och 22 punk­ten själv­styrel­sela­gen för Åland har lagtinget lagstift­nings­be­hörig­het i fråga om allmän ordning och säkerhet med vissa undantag samt näringsverksamhet med vissa begränsningar. Spelverksamhet kan hänföras till dessa områden.

          Med bifogande av den notväxling ur vilken ändringarna i överenskommelsen framgår samt utkastet till förordning om ikraftträdande föreslås

                                                              att Ålands lagting ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft i landskapet Åland till de delar det ovan nämnda avtalet faller inom landska­pets be­hörighet.

 

 

          Helsingfors den 13 december 2001

 

 

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

                                                                 Justitieminister Johannes Koskinen

 

 

4088/08/2001/JM