Republikens presidents framställning 3/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022

Ladda ner Word-dokument

 

 

 

 

R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting om statsrådets förordning om ändring av namnet på den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

 

 

            Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestämmelse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991), självstyrelselagen, faller inom landskapets behörighet, träder bestämmelsen i kraft på Åland endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

            ADR (The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)) ingicks i Genève år 1957. Överenskommelsen trädde i kraft den 29 januari 1968. Bilagorna till ADR innehåller detaljerade bestämmelser om transport av farligt gods på väg, så kallade ADR-bestämmelser, som parterna i överenskommelsen ska följa vid internationella ADR-transporter. Över 50 länder har anslutit sig till överenskommelsen, däribland Finland (FördrS 23/1979).

            Namnet på den internationella överenskommelse som gäller transport av farligt gods, det vill säga ”den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)”, har ändrats. Orden ”den europeiska” har strukits ur namnet. Man enades om namnändringen och om tidpunkten för dess ikraftträdande på en ADR-konferens som hölls den 31 maj 2019, varefter parterna i ADR godkände namnändringen i ett förfarande för tyst godkännande. FN:s generalsekreterare gav ett meddelande om godkännandet den 4 december 2019. Det nya namnet ”överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)” trädde i kraft den 1 januari 2021.

            Bestämmelser om ikraftsättandet av namnet på överenskommelsen utfärdades genom

förordning av statsrådet (FördrS 119/2020).

           

            Enligt 18 § 21 punkten i självstyrelselagen för Åland har landskapet lagstiftnings-behörighet i fråga om vägtrafik.

            Således måste Ålands lagtings godkännande i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen inhämtas för att den nämnda ikraftträdelseförordningen för avtalet ska träda i kraft på Åland.

            Med bifogande av statsrådets förordning i saken, föreslås

 

att Ålands lagting ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

 

          Helsingfors, i statsrådet den 16 december 2021

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

                                                                 SAULI NIINISTÖ

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Justitieminister Anna-Maja Henriksson

 

 

 

 

 

 

 

 

VN/30898/2021