Republikens presidents framställning 5/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022

Ladda ner Word-dokument

 

 

 

R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting om statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M343 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)

 

 

 

            Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestämmelse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991), självstyrelselagen, faller inom landskapets behörighet, träder bestämmelsen i kraft på Åland endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

            Överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (FördrS 23/1979, ADR) trädde i kraft i Finland 1979. I enlighet med artikel 4.3 i ADR har de fördragsslutande parterna rätt att genom bilaterala eller multilaterala fördrag (separata överenskommelser) tillåta att farligt gods kan transporteras med avvikelse från bestämmelserna i ADR, under förutsättning att en säkerhetsnivå som motsvarar bestämmelserna bibehålls.

            Bakom överenskommelsen ligger ändringar i klassificeringen. Ändringarna hänför sig till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006. Förändringen av förordningen antogs kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1182 om ändring, för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av del 3 i bilaga VI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (den 15:e anpassningen).

            Ändringarna tillämpas från och med den 1 mars 2022. Den ändrade klassificeringen gäller bland annat biocider som används i vattenlösliga produkter. Den separata överenskommelsen M343 gäller vissa lim, hartslösningar, tryckfärger, målarfärger och liknande ämnen som tryckfärg och målarfärg. Ämnena ska i fortsättningen klassificeras som  miljöfarliga ämnen också enligt ADR-bestämmelserna, och därmed ändras även de förpackningskrav som ska iakttas. I enlighet med villkoren i den separata överenskommelsen M343 får ämnen transporteras i icke-typgodkända förpackningar med avvikelse från ADR-bestämmelserna. Den separata överenskommelsen upphör att gälla den 30 juni 2023.

            Den separata överenskommelsen innehåller inte några bestämmelser som hör till området för lagstiftningen. Ikraftsättandet sker således genom förordning av statsrådet. Förordningen (FördrS 11/2022) trädde i kraft den 7 februari 2022.

            Enligt 18 § 21 punkten i självstyrelselagen för Åland har landskapet lagstiftnings-behörighet i fråga om vägtrafik.

            Således måste Ålands lagtings godkännande i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen inhämtas för att den nämnda ikraftträdelseförordningen för avtalet ska träda i kraft på Åland.

            Med bifogande av statsrådets förordning i saken, föreslås

 

att Ålands lagting ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

          Helsingfors, i statsrådet den 25 februari 2022

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

                                                                 SAULI NIINISTÖ

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Justitieminister Anna-Maja Henriksson

VN/33186/2021