Republikens presidents framställning 7/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021

Ladda ner Word-dokument

 

 

 

 

R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting om statsrådets förordning om det multilaterala avtalet RID 1/2021 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF)

 

 

 

            Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestämmelse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991), självstyrelselagen, faller inom landskapets behörighet, träder bestämmelsen i kraft på Åland endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

            I bihang C (RID-bestämmelserna) till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF, FördrS 52/2006) finns bestämmelser om internationell transport av farligt gods på järnväg mellan de medlemsstater i organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF) som tillämpar RID-bestämmelserna (RID-länder). I enlighet med kapitel 1.5 i RID-bestämmelserna får RID-ländernas behöriga myndigheter komma överens om att tillåta vissa transporter på deras territorier under temporär avvikelse från bestämmelserna i RID (separat överenskommelse), såvida säkerheten inte äventyras därigenom. Med stöd av 6 § 4 mom. i lagen om transport av farliga ämnen får en i Finland ingången eller godkänd separat överenskommelse även tillämpas på nationella transporter av farliga ämnen på järnväg.

            På grund av covid-19-epidemin har också parterna i konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) berett så kallade separata överenskommelser som har kunnat tillämpas i det exceptionella epidemiläget. Den separata överenskommelsen RID 6/2020 gjorde det möjligt att under covid-19-epidemin undantagsvis förlänga giltighetstiden för intyg för säkerhetsrådgivare i fråga om transport av farliga ämnen (TFÄ). Överenskommelsen har kunnat tillämpas på de intyg för säkerhetsrådgivare vars giltighetstid löpte ut mellan den 1 mars 2020 och den 1 februari 2021.

            I och med att epidemin fortsätter föreslås den exceptionella förlängningen av giltighetstiden för intyg för säkerhetsrådgivare fortsätta genom den separata överenskommelsen RID 1/2021. På samma sätt som med den separata överenskommelsen RID 6/2020 är strävan också med RID 1/2021 att garantera att TFÄ-transporter som överensstämmer med kraven kan fortsätta i det rådande covid-19-läget. På grund av epidemin går det inte nödvändigtvis att anordna de provtillfällen som hänför sig till förnyandet av behörigheten för säkerhetsrådgivare i fråga om transport av farliga ämnen på järnväg. Överenskommelsen tillämpas på de intyg för säkerhetsrådgivare vars giltighetstid löper ut mellan den 1 mars 2020 och den 1 september 2021. Intygen förblir i kraft till och med den 30 september 2021.

            De separata överenskommelserna innehåller inte några bestämmelser som hör till områ-det för lagstiftningen. Ikraftsättandet sker således genom förordning av statsrådet.

            Transport- och kommunikationsverket undertecknade den nya separata överenskommelsen RID 1/2021 för Finlands del den 15 februari 2021 med stöd av 6 § 4 mom. i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994). Bestämmelser om sättande i kraft av den separata överenskommelsen finns i en förordning av statsrådet. Förordningen (FördrS 8/2021) trädde i kraft den 19 februari 2021.

            Enligt 18 § 21 punkten i självstyrelselagen för Åland har landskapet lag-stiftningsbehörighet i fråga om spårbunden trafik.

            Således måste Ålands lagtings godkännande i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen inhämtas för att den nämnda ikraftträdelseförordningen för avtalet ska träda i kraft på Åland.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Med bifogande av statsrådets förordning (8/2021) i saken, föreslås

 

att Ålands lagting ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

 

          Helsingfors, i statsrådet den 12 mars 2021

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

                                                                 SAULI NIINISTÖ

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Justitieminister Anna-Maja Henriksson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VN/4174/2021