Republikens presidents framställning 8/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022

Ladda ner Word-dokument

 

 

 

                                                                                       R e p u b l i k e n s   p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting om lagen om godkännande och sättande i kraft av protokollen om ändring av vissa avtal om inkomstbeskattning som ingåtts med Isle of Man

                                                                

          Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestämmelse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991), självstyrelselagen, faller inom landskapets behörighet, träder bestämmelsen i kraft på Åland endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

          De i Helsingfors den 8 september 2020 och i Douglas den 25 september 2020 ingångna protokollen om ändring av vissa avtal om inkomstbeskattning som ingåtts med Isle of Man hör till området för lagstiftningen. Avsikten är därför att sätta i kraft protokollen genom den lag som avses i regeringens proposition (RP 16/2022 rd). Lagtinget har tidigare gett bifall till avtalen om inkomstbeskattning med Isle of Man.

          Genom protokollen ändras avtalens preambel och bestämmelserna om förfarandet vid ömsesidig överenskommelse, samt införs i avtalen en bestämmelse mot avtalsmissbruk.

          Enligt 27 § 36 punkten i självstyrelselagen har riket lagstiftningsbehörighet i fråga om skatter och avgifter med de undantag som nämns i 18 § 5 punkten. Landskapet Åland har enligt sistnämnda lagrum lagstiftningsbehörighet i fråga om landskapet tillkommande tilläggsskatt på inkomst och tillfällig extra inkomstskatt, landskapet tillkommande närings- och nöjesskatter, grunderna för avgifter till landskapet samt kommunerna tillkommande skatter.

          Eftersom ändringsprotokollen innehåller bestämmelser som hör till landskapets lagstiftningsbehörighet, behöver Ålands lagtings bifall i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen inhämtas för att lagen om godkännande och sättande i kraft av dem i sin helhet ska bli gällande också på Åland

          Med bifogande av regeringens proposition (RP 16/2022 rd), som innefattar lagförslaget och protokollen i saken, föreslås

 

att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar ändringsprotokollen till avtalen med Isle of Man faller inom landskapets behörighet.

 

 

         

          Helsingfors, i statsrådet den 1 april 2022

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

                                                                 SAULI NIINISTÖ

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Justitieminister Anna-Maja Henriksson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VN/7268/2022