Republikens presidents framställning 9/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022

Ladda ner Word-dokument

 

R e p u b l i k e n s   p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting om statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M343 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)

 

          Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestämmelse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991), självstyrelselagen, faller inom landskapets behörighet, träder bestämmelsen i kraft på Åland endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

          Överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) möjliggör multilaterala separata överenskommelser. Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar (TFÄ-direktivet) innehåller också en bestämmelse om att medlemsstaterna kan ingå multilaterala separata ADR-överenskommelser.

          Sverige föreslår den multilaterala separata överenskommelsen M344. Den ifrågavarande separata överenskommelsen gäller krav på att tillåta avvikande klassificering för elektroniska sprängkapslar. Enligt den separata överenskommelsen får transportbenämningarna för elektriska sprängkapslar (UN 0030, 0255 och 0456) användas för elektroniska sprängkapslar, fastän de elektroniska sprängkapslarna har separata transportbenämningar som trätt i kraft 2021 (UN 0511, 0512 och 0513). Den separata överenskommelsen M344 är i kraft till och med den 31 december 2022.

          Genom den separata överenskommelsen möjliggörs störningsfri transport genom att tillåta en trygg transport med de tidigare klassificeringsbestämmelserna, eftersom företag exempelvis kan ha produk-ter som skaffats och således namngivits tidigare. Alla länder har inte heller klassificerat de ifrågava-rande sprängkapslarna enligt de nya kraven. Trots avvikande klassificering ska alla andra transportbe-stämmelser iakttas.

          Med stöd av 6 § 4 mom. i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) får Transport- och kommunikationsverket underteckna en separat överenskommelse av teknisk natur för Finlands del.

          Enligt 18 § 21 och 22 punkten i självstyrelselagen har landskapet lagstiftningsbehörighet i fråga om vägtrafik och viss näringsverksamhet (explosiva ämnen förutom till den del statens säkerhet berörs).

          Således måste Ålands lagtings bifall i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen inhämtas för att den nämnda ikraftträdelseförordningen för avtalet ska träda i kraft på Åland.

         

          Med bifogande av ett utkast till statsrådets förordning, en promemoria och ADR M344-avtalet  i saken, föreslås

 

att Ålands lagting ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft på Åland till de delar ADR M344-avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

          Helsingfors, i statsrådet den 1 april 2022

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

                                                                 SAULI NIINISTÖ

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Justitieminister Anna-Maja Henriksson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VN/8561/2022