Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 2/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2016-2017

 

Datum

 

Självstyrelsepolitiska nämnden

2017-05-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande

Landskapsregeringens externpolitik

·       Landskapsregeringens meddelande nr 3/2016-2017

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Självstyrelsepolitiska nämndens förslag. 1

Nämndens synpunkter 1

Allmänt 1

Beredningen av EU-lagstiftning inom landskapet 2

Upphovsrätt 3

Ärendets behandling. 4

Utskottets förslag. 4

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Meddelandet innehåller en heltäckande redogörelse av landskapsregeringens externpolitiska prioriteringar inför år 2017. I meddelandet redogör landskapsregeringen för sina prioriteringar i förhållande till Nordiska ministerrådet, till dagordningen inom Europeiska unionen år 2017samt till övriga externa samarbeten. Dessutom innehåller meddelandet en redogörelse för verksamheten beträffande EU-ärenden under år 2016.

Som bilaga föreligger en årsberättelse över landskapsregeringens aktiviteter i Nordiska ministerrådet 2016.

 

Självstyrelsepolitiska nämndens förslag

 

Självstyrelsepolitiska nämnden föreslår att lagtinget antecknar sig landskapsregeringens redogörelse för kännedom och bringar betänkandets motivering till landskapsregeringens kännedom.

 

Nämndens synpunkter

 

Allmänt

 

Nämnden har fört ett resonemang om tidpunkten för avlämnandet av meddelandet. Landskapsregeringens meddelande över externpolitiken innehåller dels prioriteringar för innevarande år dels en redogörelse över hanteringen av EU-ärenden under föregående år. Meddelandet överlämnas till lagtinger under mars månad och är vanligtvis slutbehandlat i lagtinget i början av juni. Lagtingets reella möjligheter att påverka vilka ärenden som från landskapets synpunkt är av särskild vikt och bör prioriteras är därmed små. Enligt nämnden är det viktigt för såväl landskapsregeringen som lagtinget att i god tid identifiera vilka externpolitiska ärenden som bör prioriteras under verksamhetsåret. För att möjliggöra en meningsfull behandling av meddelandet och ge lagtinget en verklig möjlighet att påverka de politiska prioriteringarna bör landskapsregeringen enligt nämnden överväga att framdeles i mån av möjlighet dela upp redogörelsen över de externpolitiska relationerna i två delar. De framåtsyftande politiska prioriteringarna kunde enligt nämnden redogöras för i ett meddelande som överlämnas till lagtinget i slutet av året, medan de tillbakablickande delarna med fördel kunde redogöras för i landskapsregeringens årsredovisning på samma sätt som för övriga ärenden inom förvaltningen.

 

Åländsk representation i Europaparlamentet

 

Då Åland tillsammans med Finland godkände anslutningen till Europeiska unionen (EU) överfördes en betydande del av Ålands lagstiftningskompetens till unionen. Självstyrelsens myndigheter har ända sedan anslutningen till Europeiska unionen framfört krav på att Åland ska erhålla egen representation i Europarlamentet. Åland har bland annat upprepat detta krav i samband med att lagtinget behandlade Amsterdamfördraget, Nicefördraget, det konstitutionella fördraget samt Lissabonfördraget. Nämnden konstaterar att Finland inte har givit några utfästelser om att Åland skulle tilldelas en av 13 platser som Finland för närvarande förfogar över. Som en följd av ratificeringen av Lissabonfördraget fattade dock statsrådet i april 2009 ett principbeslut, som gäller tillsvidare, om Ålands medverkan och inflytande i EU-ärenden. I principbeslutet bekräftar statsrådet att det finns ett behov av att kompensera landskapet för den behörighet som genom EU-medlemskapet har överförts till unionens kompetensområde. Där fastslås vidare att Finlands regering avser att medverka till att utveckla landskapets inflytande på arbetet i Europarlamentet och fortsätta att i kommande förhandlingar på gemenskapsnivå om fördelningen av parlamentsplatser hävda Ålands internationella särställning och självstyrande status.

     Nämnden anser att det, i det fall en omfördelning av Storbritanniens 73 parlamentsplatser i Europaparlamentet blir aktuell, är största vikt för Åland att statsrådet beaktar tidigare fastslaget principbeslut om att medverka till att utveckla Ålands inflytande i Europaparlamentet genom att tillförsäkra Åland en plats i parlamentet. Nämnden utgår från, i likhet med regeringen, att Finland i de interna EU-förhandlingarna stödjer en omfördelning av alla, eller en del av, Storbritanniens 73 platser samt att Finland, om man tilldelas en eller flera platser, överlåter en plats till Åland.     

     Nämnden noterar med tillfredsställelse att landskapsregeringen avser att aktivt arbeta för att Åland erhåller en egen representation i Europaparlamentet vid en eventuell omfördelning av Storbritanniens 73 parlamentsplatser.

     Slutligen önskar nämnden framhålla att kravet på åländsk representation i Europaparlamentet kvarstår även om omfördelning av Storbritanniens platser inte skulle resultera i fler platser för Finland.

    

Beredningen av EU-lagstiftning inom landskapet

 

Av meddelandet framgår att cirka en tredjedel (223) av de 691 kommissionsinitiativen utgjorde sådana ärenden som bedömdes vara av intresse för landskapet. Dessa initiativ sändes för kännedom till berörda tjänstemän. Av dessa 691 kommissionsinitiativ diariefördes 21 initiativ som bedömdes vara av särskilt intresse för landskapet.

     Under året har sammanlagt elva promemorior och tio utlåtanden upprättats över kommissionsinitiativ. Utlåtandena översändes endast för kännedom till lagtinget, medan en promemoria fördes till lagtinget som samrådsärende och tio promemorior fördes till lagtinget som informationsärenden.

     Arbetsfördelningen avseende skötseln av EU-ärenden inom landskapsregeringen är delad mellan EU-enheten som sköter koordineringen av kommissionsinitiativen och de sakkunniga tjänstemännen vid avdelningarna som bereder och föredrar ärendena för den minister till vars ansvarsområde ärendet hör. Nämnden konstaterar att antalet ärenden som är av intresse för landskapet är stort samtidigt som de resurser som landskapsregeringen har till sitt förfogande är begränsade. Enligt nämnden är det viktigt att EU-enheten i sin stabsfunktion aktivt och kontinuerligt utbildar och handleder de sakkunniga tjänstemännen. Det är också viktigt att det på olika platser i institutionerna finns ålänningar kan vara behjälpliga med kontakter och information.

     Landskapsregeringen har under det gångna året sett över rutinerna vid beredningen i syfte att fler kommissionsinitiativ skulle beredas. Nämnden noterat att antalet diarieförda kommissionsinitiativ har ökat från 7 år 2015 till 21 år 2016, men konstaterar samtidigt att endast ett ärende förts till lagtinget för samråd.     

     Kommissionen håller numera offentliga samråd, även kallade konsultationer, med medlemsstater och andra intresserade parter innan man lägger fram ett nytt kommissionsinitiativ. Detta innebär en möjlighet för Åland att i ett tidigt skede av EU:s lagstiftningsprocess framföra synpunkter direkt till kommissionen. Landskapsregeringen deltog under år 2016 i fem offentliga samråd och planerar att även under år 2017 delta i kommissionens offentliga samråd konsultationer till den del de berör frågor som är av intresse för Åland. Nämnden delar landskapsregeringens uppfattning om vikten av deltagande i de offentliga samråden och anser därtill att kontakter bör tas direkt till kommissionen i särskilt viktiga ärenden.

     Nämnden har vid flera tillfällen framhållit vikten av att landskapsregeringen framdeles redan i samband med att landskapsregeringen deltar i kommissionens offentliga samråd informerar eller samråder med lagtingets utskott. Nämnden noterar med tillfredsställelse att landskapsregeringen efter diskussion mellan landskapsregeringen och lagtinget beslutat ändra sina rutiner kring offentliga samråd så att landskapsregeringens svar på kommissionens offentliga samråd ska föras till lagtinget som samrådsärenden om de behandlar förslag till sådana rättsakter, fördrag eller andra åtgärder om vilka beslut fattas inom EU och som annars skulle höra till lagtingets behörighet. Om ärendet inte hör till området för lagstiftningen, men ändå bedöms vara av intresse för landskapet eller om det tidsmässigt inte är möjligt att föra ärendet till samråd, ska ärendet föras till lagtinget som ett informationsärende.

     Nämnden anser att det är angeläget att lagtinget involveras i EU-ärenden som är av särskilt intresse för Åland kontinuerligt och i ett mycket tidigt skede. Nämnden påminner på nytt om att landskapsregeringen involverar lagtinget i ett tidigt skede i processen genom att i större utsträckning informera eller samråda med specialutskotten då ärenden som är av särskilt intresse för Åland är aktuella.

     Nämnden önskar även på nytt framhålla att lagtingets utskott har ett eget ansvar att regelbundet höra landskapsregeringen i fråga om aktuella EU-ärenden samt på annat sätt aktivt följa aktuella EU-ärenden inom sitt ansvarsområde.

 

Upphovsrätt

 

Av meddelandet framgår att landskapsregeringen fortgående deltar i samråd som kommissionen utlyser gällande upphovsrättsärenden.

     Nämnden konstaterar att de upphovsrättsliga frågorna är mångbottnade och innefattar bland annat mediapolitik, teknik och upphovsrätt. I sitt betänkande nr 1/2014-2015 konstaterade nämnden att det inom landskapsregeringen saknas tillräckliga resurser för att på ett övergripande plan driva media- och upphovsrättsliga frågor. Nämnden har i sitt betänkande nr 2/2014-2015 understrukit att landskapsregeringen bör anslå tillräckliga medel för ändamålet samt uppmanat landskapsregeringen att formellt utse en tvärsektoriell arbetsgrupp bestående av såväl politiker som tjänstemän, med uppdrag att i samverkan ansvara för och driva de media- och upphovsrättsliga frågorna i förhållande till såväl EU som till Norden.

     Med tanke på att de upphovsrättsliga frågorna är komplicerade och självstyrelsepolitiskt viktiga är det enligt nämndens mening angeläget att landskapsregeringen aktivt och kontinuerligt driver de upphovsrättsliga frågorna. 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 5 april 2017 inbegärt självstyrelsepolitiska nämndens utlåtande över ärendet.

     Nämnden har i ärendet hört lantrådet Katrin Sjögren, ministern Nina Fellman, EU-sakkunniga Pamela Baarman, specialrådgivaren Julia Lindholm och PAF:s vd Christer Fahlstedt.  

     Nämnden har i ärendet berett berörda fackutskott möjlighet att uttala sig om meddelandet. Utskotten har valt att inte avge utlåtanden över meddelandet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Johan Ehn, viceordföranden Viveka Eriksson, ledamöterna Bert Häggblom och Roger Nordlund samt ersättarna Carina Aaltonen och Brage Eklund.

     Nämnden utsåg vicetalman Viveka Eriksson att presentera betänkandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antecknar sig landskapsregeringens meddelande för kännedom och bringar betänkandets motivering till landskapsregeringens kännedom.

__________________

 

 

Mariehamn den 19 maj 2017

 

 

Ordförande

 

 

Johan Ehn

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand