Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 3/2008-2009

Lagtingsår: 2007-2008

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2008-2009

 

Datum

 

Självstyrelsepolitiska nämnden

2009-06-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande

Europeiska unionen och Åland - prioriteringar år 2009 och verksamhet år 2008

·      Landskapsregeringens meddelande nr 2/2008-2009

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Självstyrelsepolitiska nämndens förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmänt 1

Självstyrelsepolitiska nämndens synpunkter 3

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

I landskapsregeringens meddelande av den 5 mars 2009 redogörs för den huvudsakliga dagordningen inom Europeiska unionen år 2009 och landskapsregeringens prioriteringar i denna.

     Landskapsregeringen redogör även för de handlagda EU-ärendena under år 2008.

 

Självstyrelsepolitiska nämndens förslag

 

Självstyrelsepolitiska nämnden föreslår att lagtinget antecknar sig landskapsregeringens meddelande för kännedom och bringar betänkandets motivering till landskapsregeringens kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmänt

 

Utgående från kommissionens politiska strategi för 2009, kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för 2009 och den detaljerade planeringen av kommissionens viktigaste initiativ 2009 har landskapsregeringen i enlighet med landskapsregeringens EU-program för 2008-2011 valt ut de ärenden som landskapsregeringen bedömer är viktiga eller potentiellt viktiga för landskapet. I meddelandet redogörs för dessa ärenden, landskapsregeringens preliminära ställningstagande samt eventuella konsekvenser för Åland. 

     Av finansutskottets utlåtande framgår bl.a. att arbetet med att ta fram tillämpningsföreskrifter för tullkodexen har igångsatts, regler ska tas fram för att underlätta sjötransporter på den inre marknaden och att en ny sjöfartspolitik för hela EU ska utarbetas. Dessutom ska frågan om beskattningens roll för energi- och miljöpolitiken tas upp på gemenskapsnivå. De här frågorna berör landskapet och utskottet anser det därför vara viktigt att landskapsregeringen bevakar de här frågorna. Finansutskottet stöder landskapsregeringens prioriteringar i meddelandet.

     Av kulturutskottets utlåtande framgår att landskapsregeringen inte prioriterat något särskilt EU-ärende inom kulturutskottets ansvarsområde. Det beror bl.a. på att de flesta EU-ärenden som berör kultur och utbildning handlar om målsättnings- och policydokument av riktgivande karaktär. Landskapsregeringen följer dock fortlöpande med ändringar i direktiv som rör yrkeskompetens. Det framgår vidare att landskapsregeringen dessutom följer kommissionens arbete med att förnya ungdomsstrategin som innefattar initiativet "ny kompetens för nya arbetstillfällen," som är av intresse för landskapet.

     Lagutskottet säger i sitt utlåtande att landskapsregeringen på utskottets område gjort tydliga prioriteringar på detaljnivå, vilket underlättar arbetet särskilt med tanke på förvaltningens begränsade resurser. Lagutskottet tar i utlåtandet upp arbetet med Lissabonfördraget. Utskottet vill att landskapsregeringen fortsätter förhandlingarna för att uppnå åländsk representation i Europaparlamentet. Förhandlingarna bör resultera i en form av utfästelse från riket samt i en tidtabell för utfästelsens förverkligande.

     Enligt lagutskottet berör meddelandet frågor som angår livsmedelssäkerhet, konsumentskydd och djurs hälsa och välbefinnande. Det sägs bl.a. att för mycket småskaliga, lokalt producerade och försålda produkter så har regleringen blivit mindre strikt. Företagarnas egenkontroll, spårbarhet, nya typer av förpackningar och obrutna kyl- eller fryskedjor ökar säkerheten samtidigt som nya säkerhetsrisker har uppstått till följd av de långa förpackningstiderna och nya former av bakterier. Enligt lagutskottet är livsmedelssäkerheten ett vikigt område för landskapet, varför bevakningen av detta område bör prioriteras av landskapsregeringen. Lagutskottet anser vidare att det är viktigt att ansvarsfördelningen mellan rikets och landskapets myndigheter är tydlig för att undvika problem när t.ex. fartyg seglar under olika flagg.

     I likhet med finansutskottet lyfter lagutskottet upp EU:s sjötransportpolitik. Kommissionen har utarbetat ett meddelande som tar upp många olika frågor som berör sjötrafiken, bl.a. miljöbegränsningar, globaliseringen, klimatförändringen, säkerhetsfaktorer, konkurrenskraft och framväxande trender. Enligt lagutskottet anger landskapsregeringen inte någon uttalad målsättning i fråga om bevakningen av EU:s framtida sjötransportpolitik. Utskottet konstaterar att sjötrafiken och sjösäkerhetsfrågorna är områden där samverkan med rikets myndigheter är angelägen, t.ex. när det gäller inrättandet av en europeisk sjösäkerhetsbyrå. Lagutskottet understryker slutligen vikten av att landskapsregeringen fortsättningsvis eftersträvar inrättandet av ett särskilt s.k. e-område för Ålands skärgård i likhet med Stockholms skärgård i direktivet om läck-stabilitet för fartyg.

     Näringsutskottet anser i sitt utlåtande att landskapsregeringen vid handläggningen av EU-ärenden i ett tidigt skede bör involvera organisationer utanför förvaltningen som har kunskap om och som berörs av kommissionens förslag. Näringsutskottet har vidare erfarit att kommissionen avser att lägga fram förslag till ny lagstiftning för småföretag i avsikt att befria dessa från vissa redovisningskrav. Ny lagstiftning om tillsynen inom detaljhandeln är också på kommande. Trots att det första av dessa lagförslaget ligger inom rikets behörighet anser utskottet att landskapsregeringen noggrant bör följa utvecklingen och vid behov föra diskussioner med rikets myndigheter eftersom lagstiftningen kommer att få stor betydelse för företagandet i landskapet. I övrigt omfattas landskapsregeringens prioriteringar.     

     Social- och miljöutskottet berör i sitt utlåtande passagerares rättigheter till sjöss, gränsöverskridande patienträttigheter inom hälso- och sjukvårdsområdet, strategin för Östersjöområdet, genomförandet av miljölagstiftning och klimatkonferensen. När det gäller framtida planering av nya färjor anser utskottet att handikapporganisationerna bör konsulteras i planeringsskedet.

     Enligt landskapsregeringens meddelande finns det ett förslag till direktiv om patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Med hänvisning till att landskapet köper en betydande andel sjukvård från inrättningar utanför Åland så berörs landskapet i högsta grad av direktivet enligt social- och miljöutskottet. Utskottet anser att det är av yttersta vikt att landskapsregeringen utreder direktivets konsekvenser för landskapet.

     När det gäller Östersjöfrågorna, gemenskapens miljölagstiftning och FN:s klimatkonferens så har utskottet tagit del av information om pågående ärenden. Utskottet konstaterar att det kommer att erfordras ny lagstiftning för att klara av de nya utsläppsgränser som föreslagits. Social- och miljöutskottet vill för sin del lyfta fram de atmosfäriska depositionerna, bl.a. från den internationella flygtrafikkorridoren som går över Åland.    

                        

Självstyrelsepolitiska nämndens synpunkter

 

Utgående från landskapsregeringens meddelande och utskottens utlåtanden anser nämnden att landskapsregeringen noggrant bör följa ärendena som berör sjötransporterna på den inre marknaden samt de initiativ som tagits angående EU:s framtida sjöfartspolitik. Resurser bör särskilt avsättas för att följa utvecklingen så att landskapsregeringen kan reagera i ett tidigt skede när nya policydokument och regelverk föreslås. Av meddelandet framgår att initiativ till förändringar är på gång. Trots att ärendena helt eller delvis hör till rikets behörighet anser nämnden att landskapsregeringen med hänvisning till landskapets särskilda intresse i saken bör göras delaktig i beredningen av ärendena, så att särskild hänsyn kan tas till de speciella förutsättningar som gäller landskapet. 

     Med beaktande av de synpunkter som framförs i detta betänkande och de bifogade utlåtandena stöder nämnden landskapsregeringens prioriteringar i meddelandet.

     Avslutningsvis konstaterar nämnden att det centrala innehållet i meddelandet bör vara de politiska prioriteringarna för framtiden som presenteras i del ett i meddelandet. Del två om landskapets arbete med EU-ärenden år 2008 innehåller dock värdefull information till lagtinget. Nämnden föreslår därför att det som nu utgör del två i meddelandet i fortsättningen fogas som en bilaga till det årliga meddelandet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 23 mars 2009 inbegärt självstyrelsepolitiska nämndens yttrande över meddelandet.

     Nämnden har i ärendet inbegärt utlåtanden från lagutskottet, finansutskottet, näringsutskottet, social- och miljöutskottet samt kulturutskottet. Utlåtandena bifogas detta betänkande.

     Nämnden har i ärendet hör landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson och vikarierande EU-enhetschefen Sören Silverström.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden talman Roger Nordlund, vice ordföranden Gunnar Jansson, vtm Gun-Mari Lindholm samt medlemmarna Gun Carlson, Raija-Liisa Eklöw, Camilla Gunell (delvis), Harry Jansson och Roger Jansson samt Barbro Sundback (delvis).

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antecknar sig landskapsstyrelsens meddelande nr 2/2008-2009 för kännedom och bringar betänkandets motivering till landskapsregeringens kännedom.

__________________

 

 

Mariehamn den 2 juni 2009

 

 

Ordförande

 

 

Roger Nordlund

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson

 


Ålands lagting

UTLÅTANDE

 

Datum

 

Lagutskottet

2009-04-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till självstyrelsepolitiska nämnden

 

 

 

 

 


Lagutskottets utlåtande

Europeiska unionen och Åland – prioriteringar år 2009 och verksamhet år 2008

·      Landskapsregeringens meddelande nr 2/2008-2009

 

INNEHÅLL

Utskottets synpunkter 1

Meddelandet i allmänhet 1

Lissabonfördraget 1

Livsmedelssäkerhet 2

Sjösäkerhet och sjötransportpolitik. 2

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

 

Självstyrelsepolitiska nämnden har med hänvisning till 41 § 1 mom. lagtingsordningen inbegära lagutskottets utlåtande över meddelande nr 2/2008-2009 till den del det berör utskottets ansvarsområden.

 

Utskottets synpunkter

 

Meddelandet i allmänhet

 

Utskottet konstaterar att landskapsregeringen i sitt meddelande gjort klara politiska prioriteringar på en relativt stor detaljnivå. Enligt utskottets mening underlättas landskapsförvaltningens arbete av en sådan tydlig prioritering vilket är angeläget med tanke på de relativt begränsade resurser som står till förfogande inom landskapsförvaltningen. Tydliga prioriteringar är likaså viktiga med tanke på att en koncentrering av resurserna ökar möjligheterna att i ett tidigt skede påverka ärendena.

     Utskottet har i det följande valt att kommentera meddelandet till den del det berör Lissabonfördraget, livsmedelssäkerheten samt sjötransportpolitiken.

 

Lissabonfördraget

 

I meddelandet anges att landskapsregeringen under år 2008 fört ingående förhandlingar gällande inflytandefrågorna kring Lissabonfördraget och att goda resultat har uppnåtts. En förstärkning av Ålands inflytande i EU-ärenden fastslås i ett principbeslut som utarbetats inom statsrådet. En arbetsgrupp som utsågs av justitieministeriet har utarbetat ett förslag till en komplettering av självstyrelselagen gällande talerätten och statsrådet utarbetar enligt meddelandet en proposition som ska lämnas till riksdagen och lagtinget. Ett utkast till ändring av självstyrelselagen har likaså beretts i fråga om ett system för den s.k. subsidiaritetskontrollen. Landskapsregeringen anger slutligen som sin målsättning att landskapet ska erhålla en av Finlands platser i Europaparlamentet inför nästa val till parlamentet.

Utskottet konstaterar att frågan om åländsk representation i Europaparlamentet har varit aktuell alltsedan inträdet i EU. Lagtinget har i många sammanhang framfört kravet på representation och har bland annat år 2006 enhälligt beslutat att med stöd av 22 § självstyrelselagen genom en lagmotion till riksdagen föreslå att Finlands regering skall förelägga riksdagen ett förslag till en ändring av vallagen så att Åland skulle utgöra en egen valkrets. Kravet på representation kvarstår fortsättningsvis lika starkt och enligt utskottets åsikt är det därför viktigt att landskapsregeringen fortsätter ansträngningarna att via förhandlingar uppnå en representation för Åland i parlamentet.

Utskottet anser att förhandlingarna bör resultera i en form av utfästelse från riket samt i en tidtabell för utfästelsens förverkligande. Beslutet till denna del tillkom efter en omröstning som utföll 3-2.

 

Livsmedelssäkerhet

 

I landskapsregeringens meddelande under rubriken "Ett Europa nära medborgarna" anger landskapsregeringen att konkreta åtgärder ska vidtas för den praktiska tillämpningen för konsumentskyddet i hela EU. Livsmedelssäkerhet, djurs hälsa och välbefinnande ska bevakas kontinuerligt och kommissionen ska fortsätta att via EU:s folkhälsostrategi hjälpa medlemsstaterna att höja allmänhälsan på bästa sätt.

     Utskottet har valt att informera sig om livsmedelssäkerheten och konstaterar inledningsvis att en stor del av de bestämmelser som rör livsmedelssäkerhet bygger på EU:s bestämmelser till den del det handlar om handel rörande industriellt producerade livsmedel. För mycket småskaliga, lokalt producerade och försålda produkter har dock regleringen blivit mindre strikt.

     Företagens egenkontroll utgör en viktig komponent vid sidan av möjlighet till spårbarheter och transporter med obrutna kyl- eller fryskedjor. Samtidigt som hygienkraven inom livsmedelssektorn kontinuerligt ökat har nya problem med säkerheten uppstått bland annat till följd av nya former av bakterier samt ökad spridning av bakterier på grund av en större rörlighet för livsmedlen. Nya förpackningsformer har ökat livsmedlens hållbarhet men den långa förpackningstiden har samtidigt medfört nya risker. Enligt utskottets bedömning är livsmedelssäkerheten ett viktigt område att bevaka varför utskottet delar landskapsregeringens bedömning att området bör vara prioriterat.

     Utskottet anser även att det är viktigt att ansvarsfördelningen mellan rikets myndigheter och åländska myndigheter är tydlig. Frågan om vilka myndigheter som är behöriga bör bland annat klargöras mot bakgrund av den problematik som uppstår då fartyg seglar under olika flagg. Det är även angeläget för landskapsregeringen att bevaka att EU-regelverket är tydligt i fråga om möjligheten att från hela EU-marknaden plocka bort sådana produkter som visat sig innehålla exempelvis smittoämnen och som annars fritt kan röra sig på den inre marknaden efter att ha passerat EU:s yttre gräns.

 

Sjösäkerhet och sjötransportpolitik

 

I landskapsregeringens meddelande anges att kommissionen under år 2008 har antagit ett meddelande om EU:s framtida sjötransportpolitik. Meddelandet behandlar sjötransporternas roll och bidrag till EU:s ekonomiska system vilket inkluderar konsekvenserna av globalisering, tillväxt i handeln, miljöbegränsningar och begränsningar på grund av klimatförändringen, säkerhetsfaktorer, hållbar utveckling, konkurrenskraft och framväxande trender. Kommissionens meddelande är en del av ett paket tillsammans med lagstiftningsförslaget om ett europeiskt havsområde utan gränser och en översyn av förordningen om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå. I sitt meddelande anger landskapsregeringen inte någon uttalad målsättning i fråga om bevakningen av EU:s framtida sjötransportpolitik.

     Utskottet konstaterar att sjötrafiken och sjösäkerhetsfrågorna är områden där samverkan med rikets myndigheter är angelägen i frågor som t.ex. inrättandet av en europeisk sjösäkerhetsbyrå. Enligt vad utskottet fått erfara kan ett direktiv om läck-stabilitet från år 1998 tolkas så att det för inrikesfartyg ska gälla samma stabilitetskrav som för fartyg i internationell trafik. Detta skulle t.ex. innebära att det skulle krävas vattentäta skott i maskinrummen även på skärgårdsfärjorna. Frågan har uppmärksammats av landskapsregeringen som år 2003 tillsammans med sjöfartsverket företog en undersökning vilken år 2004 resulterade i ett betänkande. Kommunikationsministeriet tillsatte därefter en arbetsgrupp i ärendet. Landskapsregeringens förslag till kommunikationsministeriet har varit att Finland ska inrätta ett s.k. e-område för den åländska skärgården på motsvarande sätt som det i Sverige har inrättats ett e-område för Stockholms skärgård. Inom ett e-område är våghöjden i medeltal under 1,5 meter medan våghöjden i d-områden i medeltal är över 1,5 meter. Enligt utskottets åsikt är det angeläget att landskapsregeringen fortsättningsvis eftersträvar inrättandet av ett särskilt e-område för Ålands skärgård.

 

Ärendets behandling

 

Självstyrelsepolitiska nämnden har i en skrivelse av den 24 mars 2009 med stöd av 41 § 1 mom. lagtingsordningen inbegärt lagutskottets utlåtande över meddelandet till den del det berör utskottets ansvarsområden.

     Utskottet har i ärendet hört avdelningschefen Niklas Karlman, tekniska inspektören Göran Holmberg, vikarierande biträdande EG-rättsjurist Hanna Bertell, specialmedarbetaren Andreas Backfolk och ledande veterinären Rauli Lehtinen.

     Närvarande vid ärendets avgörande behandling var ordföranden Olof Erland, viceordföranden Barbro Sundback samt ledamöterna Harry Jansson, Jan Salmén och Folke Sjölund.

     Beslutet angående Lissabonfördraget tillkom efter en omröstning som utföll 3-2. Beslutet biträddes av viceordföranden Barbro Sundback samt ledamöterna Harry Jansson och Jan Salmén.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet som till utlåtande

 

att självstyrelsepolitiska nämnden vid uppgörandet av sitt betänkande beaktar vad som anförts i detta utlåtande.

__________________

 

 

Mariehamn den 28 april 2009

 

 

Ordförande

 

 

Olof Erland

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson

 


 

Ålands lagting

UTLÅTANDE 2008-2009

 

Datum

 

Finansutskottet

2009-04-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Självstyrelsepolitiska nämnden

 

 

 

 

 


Finansutskottets utlåtande

Europeiska unionen och Åland - prioriteringar år 2009 och verksamhet år 2008

·      Landskapsregeringens meddelande nr 2/2008-2009

 

INNEHÅLL

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

Självstyrelsepolitiska nämnden har med stöd av 41 § 1 mom. lagtingsordningen anhållit om finansutskottets utlåtande över meddelandet nr 2/2008-2009 i allmänhet och särskilt vad gäller utskottets egna verksamhetsområden.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att de närmaste årens tyngdpunkter inom EU kommer att handla om finanskrisen och framförallt åtgärder mot de följder som finanskrisen får på det realekonomiska planet, främst i form av en ökande arbetslöshet och därigenom en ökad press på samhällsstrukturen i stort. Eftersom lågkonjunkturen drabbar i stort sett hela näringslivet kommer landskapet inte att kunna förbli opåverkat av den rådande krisen. Landskapets näringsliv är dock i första hand en tjänsteekonomi varför den ekonomiska utvecklingens negativa effekter förväntas bli lindrigare än för de nationella ekonomierna i vår omgivning.

     EU-meddelandet tar vidare upp tillämpningsföreskrifter för tullkodexen, underlättandet av sjötransporter på den inre marknaden, EU:s framtida sjöfartspolitik och frågan om beskattningens roll för energi- och miljöpolitiken. Utskottet konstaterar att samtliga dessa frågor berör landskapet i högsta grad och att det därför är av vikt att landskapsregeringen aktivt bevakar dessa frågor på EU-nivån. Utskottet har i samband med landskapsregeringens samråd fått närmare information om arbetet med kommissionens meddelande om arbetet med att förbättra förutsättningarna för sjötransporterna på den inre marknaden. Förslaget syftar bl.a. till att förenkla administrativa regler gällande bl.a. tullstatus för gemenskapsvaror, effektivare administration för transport av animaliska- och växtprodukter, förenklad dokumentation vid gemenskapsintern trafik, integrerade övervakningssystem, dokumenthantering vid en enda punkt och enklare regler för transport av farligt gods. De föreslagna åtgärderna faller huvudsakligen inom rikets lagstiftningsbehörighet. Utskottet stöder landskapsregeringens ställningstagande i ärendet.

 

Ärendets behandling

 

Självstyrelsepolitiska nämnden har den 24 mars 2009 enligt 41 § 1 mom. lagtingsordningen inbegärt finansutskottets utlåtande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten avdelningschefen Linnea Johansson, utredaren vid ÅSUB Richard Palmer och verkställande direktören vid Ålandsbanken Abp Peter Wiklöf.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Torbjörn Eliasson, vice ordföranden Raija-Liisa Eklöw samt medlemmarna Camilla Gunell, Roger Slotte och Torsten Sundblom.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att självstyrelsepolitiska nämnden vid uppgörande av sitt betänkande beaktar vad som anförts i detta utlåtande.

__________________

 

 

Mariehamn den 28 april 2009

 

 

Ordförande

Torbjörn Eliasson

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson

 


 

Ålands lagting

UTLÅTANDE 2008-2009

 

Datum

 

Näringsutskottet

2009-04-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Självstyrelsepolitiska nämnden

 

 

 

 

 


Näringsutskottets utlåtande

Europeiska unionen och Åland - prioriteringar år 2009 och verksamhet år 2008

·      Landskapsregeringens meddelande nr 2/2008-2009

 

INNEHÅLL

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

Självstyrelsepolitiska nämnden har med stöd av 41 § 1 mom. lagtingsordningen anhållit om näringsutskottets utlåtande över meddelandet nr 2/2008-2009 till den del det berör utskottets ansvarsområden.

 

Utskottets synpunkter

 

Enligt meddelandet har landskapsregeringen utgående från kommissionens årliga politiska strategi för 2009, kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för 2009 och kommissionens detaljerade planering av kommissionens viktigaste initiativ 2009 valt ut och prioriterat de ärenden som landskapsregeringen anser att är viktiga för Åland. De ärenden som valts ut är sådana frågor där landskapsregeringen avser att avdela resurser för att försöka påverka EU:s förslag till lagstiftning. Av meddelandet framgår även förslagens eventuella konsekvenser för Åland och landskapsregeringens preliminära ställningstagande till ärendet.

     Det är enligt utskottet bra att landskapsregeringen har gått in för att göra en långsiktig och noggrann prioritering av de ärenden där förvaltningen ska göra mer än bara för lagtinget föreslå att lagstiftningen ska implementeras. Utskottet vill understryka att det är viktigt att prioriteringarna görs i ett så tidigt skede som möjligt och att information om dem ges till sådana intresseorganisationer utanför förvaltningen som berörs av kommissionens förslag. Det kan i många fall finnas anledning för landskapsregeringen att involvera sådana organisationer redan i samband med att ärendena initieras. Dessa kan bidra med både sakkunskap och erfarenheter. Många intresseorganisationer får dessutom information via egna kontaktnät som kan bidra till större kunskap i ärendet.

     Utskottet noterar att arbetet med tillämpningsföreskrifter till den moderniserade tullkodexen pågår. Landskapsregeringen avser att försöka få till stånd sådana bestämmelser som möjliggör förenklade skattegränsförfaranden i handeln mellan Åland och övriga EU. Utskottet anser att ansträngningarna bör inriktas på att handeln med riket kan fortgå enligt nuvarande modell och att ett förenklat förfarande även möjliggörs i handeln med Sverige. Med hänsyn till att de åländska företagen ofta är mycket små är det angeläget att det administrativa förfarandet blir så enkelt som möjligt. Utskottet har under beredningen erfarit att arbetet med ett elektroniskt och papperslöst förfarande för export ska införas inom kort. Motsvarande hantering kommer så småningom också att införas i fråga om import.

     Utskottet har erfarit att kommissionen inom en nära framtid kommer att föreslå ny lagstiftning för småföretag i avsikt att befria dessa från vissa redovisningskrav. Ny lagstiftning ska också läggas fram om tillsynen inom detaljhandeln. Det första lagförslaget hör till rikets behörighet. Utskotten önskar trots detta göra landskapsregeringen uppmärksam om att dessa kommissionsinitiativ kan få stor betydelse för företagandet i landskapet. Det kan därför finnas anledning för landskapsregeringen att bevaka den fortsatta behandlingen av dessa initiativ och vid behov föra diskussioner med berörda myndigheter i riket.    

     I övrigt omfattar utskottet landskapsregeringens prioriteringar beträffande de ärenden som berör näringsutskottets ansvarsområde. 

 

Ärendets behandling

 

Självstyrelsepolitiska nämnden har den 24 mars 2009 enligt 41 § 1 mom. lagtingsordningen inbegärt näringsutskottets utlåtande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, VD Daniel Dahlén, tulldirektören Christina Ehrnström, t.f. avdelningsjuristen Johanna Syrén och informationssekreteraren Gunnar Westerholm.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Anders Englund, vice ordföranden Jörgen Strand samt ledamöterna Mika Nordberg, Roger Slotte och Leo Sjöstrand.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att självstyrelsepolitiska nämnden vid uppgörande av sitt betänkande beaktar vad som anförts i detta utlåtande.

__________________

 

 

Mariehamn den 21 april 2009

 

 

Ordförande

 

 

Anders Englund

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson

 


 

Ålands lagting

UTLÅTANDE 2008-2009

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2009-04-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Självstyrelsepolitiska nämnden

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets utlåtande

Europeiska unionen och Åland - prioriteringar år 2009 och verksamhet år 2008

·      Landskapsregeringens meddelande nr 2/2008-2009

 

INNEHÅLL

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

Självstyrelsepolitiska nämnden har med stöd av 41 § 1 mom. lagtingsordningen anhållit om social- och miljöutskottets utlåtande över meddelandet nr 2/2008-2009 i allmänhet och särskilt vad gäller utskottets egna verksamhetsområden.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att landskapsregeringens redogörelse för prioriteringarna kring det pågående och kommande lagstiftningsarbetet, till den del det berör utskottets verksamhetsområde, innehåller ett antal frågor av stor betydelse för landskapet, bl.a. passagerares rättigheter till sjöss, gränsöverskridande patienträttigheter inom hälso- och sjukvårdsområdet, strategin för Östersjöområdet, genomförande av miljölagstiftning och klimatkonferensen.

 

1.2.8 Förslag till förordning om passagerares rättigheter till sjöss

Förslaget syftar till att förbättra passagerarrättigheterna till sjöss, bl.a. att förbättra framkomligheten för funktionshindrade. Detta kommissionsförslag berör också landskapets färjor. Enligt vad utskottet erfar är alla de större färjorna utrustade med hiss och övriga anpassningar för rörelsehindrade. Den nya färjan på Föglö-linjen är byggd enligt de senaste kraven. Utskottet erfar att trots att landskapets färjor fyller de formella kraven för att tillgodose de olika tillgänglighetsaspekterna kunde ytterligare ett antal åtgärder göras för att förbättra tillgängligheten för alla grupper ombord på fartygen.  Exempel på detta är att personalen bör få ökade kunskaper om hur passagerare med speciella behov bemöts ombord, färgsättning för synskadade, hörselslingor och högre stolar i sittutrymmen. Vid framtida planering av nya färjor bör handikapporganisationerna konsulteras i planeringsarbetet.

 

1.2.9 Tillämpning av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

Utskottet konstaterar att ärendet berör landskapet i högsta grad. Landskapet har redan nu en hög andel gränsöverskridande sjukvård, ca 10 % av vården räknat i kostnader sker utanför landskapet jämfört med ca 1 % inom EU. Förslaget kan få betydande ekonomiska konsekvenser om landskapet upprätthåller ett visst sjukvårdsutbud medan medborgarna samtidigt söker sig till annan ort för att få vård eller då vårdtagare utifrån kan komma att uppta en oproportionerligt stor andel av landskapets offentliga vårdutbud. Totalkostnaderna för vården kan komma att öka om patienterna anlitar sjukvård i annan medlemsstat med högre kostnader. Det är också möjligt att det kan uppstå omallokeringar mellan de betalande myndigheterna, i landskapets fall mellan ÅHS och FPA. En noggrannare bedömning av de ekonomiska konsekvenserna är möjlig först då detaljerna i direktivet klarlagts.

     Förslaget till direktiv är huvudsakligen åländsk lagstiftningsbehörighet. Utskottet konstaterar att statsrådets promemoria till riksdagen (nr U58/2008) utgör ett gott underlag för beredning av ärendet. Utskottet anser att förslaget till direktiv är av central betydelse för hälso- och sjukvårdspolitiken varför det är av yttersta vikt att landskapsregeringen utreder konsekvenserna för landskapet.

 

1.2.10 Kommissionens strategi för Östersjöområdet

Beträffande arbetet med en strategi för Östersjöområdet konstaterar utskottet att landskapet, speciellt till den del som gäller miljöfrågor, ligger väl framme i beredningen och bevakningen av de ärenden som är aktuella. Utskottet vill dock betona att landskapet fortfarande har betydande utsläpp av näringsämnen till Östersjön från källor på land, speciellt hushåll och jordbruk, fiskodling och inte minst den omfattande land- och sjötrafiken. Arbetet med konkreta åtgärder för att begränsa de egna utsläppen måste vara det centrala i landskapsregeringens miljöpolitik.

     Utskottet anser vidare att Östersjöregionens storlek och det stora antalet stater ökar betydelsen av att nyttja de existerande nätverken där landskapet är medlem, t.ex. Helcom, Nordiska ministerrådet, BSPC, m.fl. Därmed ökar vi möjligheterna till påverkan och styrkan i inflytandet. Ett arbetsområde som utskottet vill lyfta fram är de atmosfäriska depositionerna från bl.a. den internationella flygtrafikkorridor som går över Åland.

 

1.2.11 Kommissionens meddelande om genomförande av Europeiska gemenskapens miljölagstiftning

Under behandlingen har utskottet tagit del av landskapsregeringens  promemoria samt erhållit muntlig information i ärendet.

 

1.2.15 Kommissionens meddelande om EU:s hållning inför FN:s klimatkonferens i Köpenhamn

Under behandlingen har utskottet tagit del av landskapsregeringens promemoria samt erhållit muntlig information i ärendet. Utskottet noterar att det kan komma att erfordras ny lagstiftning för att nå upp till de utsläppsnivåer som föreslagits.

 

Ärendets behandling

 

Självstyrelsepolitiska nämnden har den 24 mars 2009 enligt 41 § 1 mom. lagtingsordningen inbegärt social- och miljöutskottets utlåtande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, avdelningschefen Carina Strand, byråcheferna Helena Blomqvist, Mikael Karring och Birger Sandell, vattenbiologen Mikael Wennström, tekniske inspektören Göran Holmberg, samt Guy Linde och Dennis Björk, ordförande respektive styrelsemedlem i Ålands invalider r.f.

     I utskottets avgörande behandling deltog ordföranden Åke Mattsson, vice ordföranden Henry Lindström samt medlemmarna Carina Aaltonen, Sirpa Eriksson och Roger Jansson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att självstyrelsepolitiska nämnden vid uppgörande av sitt betänkande beaktar vad som anförts i detta utlåtande.

__________________

 

 

Mariehamn den 28 april 2009

 

 

Ordförande

 

 

Åke Mattsson

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson

 


 

Ålands lagting

UTLÅTANDE 2008-2009

 

Datum

 

Kulturutskottet

2009-04-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Självstyrelsepolitiska nämnden

 

 

 

 

 


Kulturutskottets utlåtande

Europeiska unionen och Åland - prioriteringar år 2009 och verksamhet år 2008

·      Landskapsregeringens meddelande nr 2/2008-2009

 

INNEHÅLL

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

Självstyrelsepolitiska nämnden har med stöd av 41 § 1 mom. lagtingsordningen anhållit om kulturutskottets utlåtande över meddelandet nr 2/2008-2009 till den del det berör utskottets ansvarsområden.

 

Utskottets synpunkter

 

Av meddelande framgår att inget av de EU-lagstiftningsärenden och EU-meddelanden och som har prioriterats av landskapsregeringen i arbetet under 2009 berör kultur eller utbildning. Utskottet har erfarit att de flesta EU-ärenden som berör områdena kultur och utbildning handlar om målsättnings- och policydokument som är av riktgivande karaktär. När det gäller yrkeskompetens finns särskilda direktiv. Landskapsregeringen följer fortlöpande detta arbete. Landskapsregeringens målsättning är att den utbildning som erbjuds i landskapet ska följa den europeiska kvalitetsnivån på utbildningen.

     Av meddelandet framgår att kommissionen kommer att förnya sin ungdomsstrategi som bl.a. innefattar initiativet "ny kompetens för nya arbetstillfällen." Syftet med initiativet är att göra det lättare för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. I arbetet med initiativet ingår att kartlägga vilka nya kompetens- och utbildningsområden som kommer att behöva utvecklas i framtiden. Språkkunskap och allmän IT-kompetens är två viktiga kunskapsområden i de framtida utbildningarna. Det  konstateras att ungdomsstrategin är av intresse för landskapet. Utskottet har erfarit att landskapsregeringen följer med detta arbete. 

     I övrigt stöder utskottet landskapsregeringens prioriteringar.    

    

Ärendets behandling

 

Självstyrelsepolitiska nämnden har den 24 mars 2009 med stöd av 41 § 1 mom. lagtingsordningen inbegärt kulturutskottets utlåtande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, vik. EU-enhetschefen Sören Silverström och överinspektören Elisabeth Storfors,

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Johan Ehn, viceordföranden Ulla-Britt Dahl, medlemmarna Margaret Lundberg och Veronica Thörnroos samt ersättaren Harry Jansson.

                     

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

att självstyrelsepolitiska nämnden vid uppgörandet av sitt betänkande beaktar vad som anförts i detta utlåtande.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 28 april 2009

 

 

Ordförande

 

 

Johan Ehn

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson