Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 3/2009-2010

Tillhör ärendet: Skatt (skattemeddelande)
Lagtingsår: 2009-2010

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2009-2010

 

Datum

 

Självstyrelsepolitiska nämnden

2010-05-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande

Skattemeddelande

·      Landskapsregeringens meddelande nr 2/2009-2010

 

INNEHÅLL

Landskapsregeringens meddelande. 1

Nämndens synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Landskapsregeringens meddelande

 

I enlighet med betänkandet från den parlamentariska skattekommittén (Åländsk utredningsserie 2007:4) har landskapsregeringen utarbetat ett skattemeddelande gällande ett möjlig utvidgning av den åländska behörigheten på skatteområdet. Frågan har varit aktuell i princip under hela den åländska autonomins historia. Den politiska debatten har varit mer aktiv den senaste tiden och man kan skönja en trend i att rösterna för ett skatteövertagande höjs då de ekonomiska tiderna är sämre. Skattemeddelandet är en sammanfattning av tidigare utredningar som gjorts i frågan och den utgör ett underlag för den fortsatta politiska diskussionen i ämnet.

     Landskapsregeringen konstaterar att frågan om en egen beskattning även har beröring med förslaget om den åländska autonomin framöver ska utvecklas utifrån en ramlagsmodell. Övergången till en ramlag i relationerna Åland - Finland förutsätter att samförstånd först ska nås.

 

Nämndens synpunkter

 

Självstyrelsepolitiska nämnden konstaterar att landskapsregeringens handlingsprogram förutsätter att en översyn av självstyrelselagen inleds under perioden och att landskapsregeringen i budgeten för år 2010 aviserat tillsättandet av en parlamentarisk grupp med uppdrag att utarbeta ett underlag för en modernisering av autonomisystemet.

     En parlamentariskt tillsatt kommitté och en sakkunnig referensgrupp tillsattes av landskapsregeringen den 5 maj 2010. Kommittén har i uppdrag att lämna förslag till en reformering av självstyrelsesystemet och självstyrelselagen för Åland vilken tar hänsyn till nya behov, den allmänna samhällsutvecklingen, den globaliserade ekonomin, den europeiska integrationen och Finlands nya grundlag. Kommittén ska särskilt utifrån behörighetsfördelningen mellan land­skapet och riket lämna förslag till en modernare och enklare ordning för genomförande av behörighetsförskjutning mellan parterna i självstyrelse­systemet.

     Nämnden konstaterar att landskapsregeringen i budgeten för år 2010 anger att utgångspunkten för den parlamentariska gruppen med uppgift att utarbeta ett underlag för en modernisering av autonomisystemet, är att självstyrelselagen innehåller alltför omfattande detaljregleringar och att den danska ramlagen är en modell. Uppdraget ska även innefatta ett ställningstagande till utformningen av en utvidgad åländsk beskattningsrätt. Även lagutskottet har anfört synpunkter på behovet av en översyn av självstyrelselagen och i sitt betänkande nr 15/2009-2010 över hemställningsmotion nr 53/2007-2008 hänvisar utskottet till landskapsregeringens ställningstagande i budgeten.

     Mot bakgrund av att den parlamentariska kommittén kommer att överse förändringar av självstyrelselagen som rör beskattningen har självstyrelsepolitiska nämnden valt att inte i detta skede närmare gå in på skattemeddelandets innehåll. Nämnden stöder att landskapsregeringen för inledande diskussioner med riksmyndigheterna om behovet av en reform av det ekonomiska systemet och självstyrelselagen i enlighet det uppdrag som den parlamentariska kommittén har fått.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 22 mars 2010 inbegärt självstyrelsepolitiska nämndens yttrande över meddelandet.

     I ärendets avgörande behandling deltog, ordföranden, talman Roger Nordlund, viceordföranden vicetalman Gunnar Jansson, medlemmarna vicetalman Gun-Mari Lindholm, lagtingsledamöterna Raija-Liisa Eklöw, Harry Jansson och Roger Jansson samt ersättaren Barbro Sundback.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget meddelar landskapsregeringen till kännedom vad nämnden anfört i ärendet.

__________________

 

 

 

Mariehamn den 25 maj 2010

 

 

Ordförande

 

 

Roger Nordlund 

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson