Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 4/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2009-2010

 

Datum

 

Självstyrelsepolitiska nämnden

2010-05-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande

Europeiska unionen och Åland - prioriteringar år 2010 och verksamhet år 2009

·      Landskapsregeringens meddelande nr 1/2009-2010

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Självstyrelsepolitiska nämndens förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmänt 1

Utlåtandena. 1

Självstyrelsepolitiska nämndens synpunkter 3

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 4

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

I landskapsregeringens meddelande av den 25 februari 2010 redogörs för den huvudsakliga dagordningen inom Europeiska unionen år 2010 och landskapsregeringens prioriteringar i denna.

     Landskapsregeringen redogör även för de handlagda EU-ärendena under år 2009.

 

Självstyrelsepolitiska nämndens förslag

 

Självstyrelsepolitiska nämnden föreslår att lagtinget antecknar sig landskapsregeringens meddelande för kännedom och bringar betänkandets motivering till landskapsregeringens kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmänt

 

Nämnden har under beredningen av landskapsregeringens årliga meddelande berett samtliga fackutskott tillfälle att yttra sig om landskapsregeringens prioriteringar för år 2010 och redogörelsen för ärendena under 2009. I betänkandet nedan berör nämnden de inkomna utlåtandena. Kulturutskottet och finansutskottet har meddelat att de inte har något att anföra beträffande landskapsregeringens prioriteringar i meddelandet och att de därför beslutat att inte avge något utlåtande.

 

Utlåtandena

 

Lagutskottet tar i sitt utlåtande upp landskapets ställning och inflytande i EU-ärenden med utgångspunkt i de hemställningsklämmar som fogandes till betänkandet om republikens framställning nr 6/2007-2008 om Lissabonfördraget. För ett flertal av de frågor som aktualiserades hänvisar utskottet till det nu inledda arbetet i den parlamentariska kommittén för översyn av självstyrelselagen.

     Lagutskottet föreslår vidare att landskapsregeringen under hösten 2010 i samarbete med utrikesministeriet anordnar ett seminarium om Ålands demilitarisering och neutralisering i belysning av utvecklingen av det internationella samarbetet på säkerhetspolitikens område, bl.a. till följd av Lissabonfördraget. I övrigt hänvisas till lagutskottets utlåtande som bifogas betänkandet.

     Näringsutskottet säger i sitt utlåtande att landskapsregeringen under året har informerat utskottet om utvecklingen i de ärenden som enligt meddelandet är prioriterade, både genom formella informations- och samrådsärenden och informationsmöten utan direkt anknytning till ett ärende. Ett sådant informellt informationsmöte handlade t.ex. om övriga EU-länders åtgärder för att lösa problemet med ett ökande antal kolonier med storskarv.

     Redan under slutet av år 2008 hölls ett samrådsmöte om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om handel med sälprodukter. Syftet med förslaget var att förbjuda saluföring på gemenskapsmarknaden samt import till, transitering genom och export från gemenskapen av sälprodukter. Utskottet informerades om att Sverige eventuellt skulle begära ett generellt undantag från förordningen. Enligt utskottet borde landskapsregeringen i så fall begära ett motsvarande undantag för Ålands del.

      Ett annat samrådsärende gällde förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden. Avsikten var att införa nya kontrollsystem för att förhindra att timmer och trävaror från olaglig skogsavverkning släpps ut på marknaden inom EU. Det hade visat sig att de gamla reglerna är möjliga att kringgå. Landskapsregeringen underströk vikten av att de småskaliga skogsbrukets förutsättningar skulle beaktas och motsatte sig en hårdare reglering. Utskottet stödde landskapsregeringens ställningstaganden. 

     När det gäller den gemensamma fiskeripolitiken har nämnden inhämtat att kommissionen har utarbetat en grönbok om en reform av den gemensamma fiskeripolitiken. Kommissionen anser att en fullständig och övergripande reform av fiskeripolitiken behövs för att åtgärda problemen med överfiske, överdimensionerade fiskeflottor, stora subventioner, svag ekonomisk lönsamhet och minskande fångster. Kommissionens vision för fisket år 2020 är att det bedrivs i harmoni med fiskresurserna, den ekonomiska utvecklingen är positiv och att det inte ska behövas offentligt stöd till näringen. Fartygen ska dessutom vara miljövänliga och anpassade till det tillåtna fisket. Inom det småskaliga fisket produceras färsk fisk av hög kvalitet som konsumeras lokalt och saluförs med kvalitets- och ursprungsmärkning. Full insyn skall råda i produktions- och försäljningskedjan. Vattenbrukssektorn ska vara en viktig leverantör av fisk och kunna leverera såväl fisk som kunskap och teknik till länder utanför Europa. Förvaltningen av den europeiska fiskeripolitiken ska vidare förenklas. Yrkesutövarna ska få ett större egenansvar och möjlighet att påverka beslutsfattandet. EU ska slutligen fortsätta med sitt arbete för ett ansvarsfullt globalt fiske.

     Vid samrådet framkom att enighet fanns mellan landskapet och riket om de synpunkter som utarbetats och som avsågs framföras från Finlands sida till kommissionen om fiskeripolitiken. Landskapsregeringen hade särskilt lyft fram det småskaliga kustfisket och vattenbrukets ställning. Landskapsregeringen hade i det skedet inte tagit slutlig ställning till om fiskodlingen bör integreras i den gemensamma fiskeripolitiken. Det rådde dock enighet om att de olika regionernas varierande förutsättningar och behov bör beaktas i fiskeripolitiken och att detta kan vara positivt för vattenbruket som näring. Från utskottets sida framhölls betydelsen av att lagstiftningen om vattenbruket och dess verksamhetsförutsättningar utformas på ett sådant sätt så att näringsidkarna inte på grund av konkurrensskäl flyttar utomlands.

     Det konstaterades vidare att kunskapen och kännedomen om de lokala, icke gränsöverskridande fiskbestånden finns på lokal nivå. Enighet fanns om att förvaltningen och övervakningen av det kustnära fisket därför bör skötas av lokala myndigheter.  

     Social- och miljöutskottet berör i sitt utlåtande kommissionens förslag till direktiv om gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Utskottet konstaterar att förslaget sannolikt kommer att ha större betydelse för landskapet än medlemsstaterna. Utskottet uppmanar därför landskapsregeringen att noga följa med ärendet och bevaka landskapets intressen i beredningen.

     Vidare uppmanar social- och miljöutskottet landskapsregeringen att avsätta resurser för att uppmärksamma det Europeiska året för frivilligarbete. När det gäller eventuella ändringsförslag i tobaksdirektivet understryker utskottet vikten av att landskapets intressen bevakas under den kommande lagstiftningsprocessen då tillfälle att lämna utlåtanden kommer att ges. Utskottet betonar även vikten av att landskapsregeringen är aktiv när det gäller utvecklandet av vattenbruket.

                        

Självstyrelsepolitiska nämndens synpunkter

 

Nämnden har noterat att landskapsregeringen i sitt meddelande inte närmare redogör för sjöfartspolitiken. Fartygstrafikfrågor omnämns endast i korthet under avsnittet 2.2.18 om EU-strategin för Östersjöområdet. Enligt meddelandet har landskapsregeringen fått ett erbjudande om att aktivt ta del i eller att leda något av de s.k. "flaggskepp-projekt" som ingår i EU-strategin för Östersjöområdet med åtgärdsplan. I meddelandet omnämns bl.a. att landskapsregeringen deltar i arbetet med den s.k. Clean shipping -delen av strategin. Under detta arbete har landskapsregeringen för avsikt att kontinuerligt informera och samråda med näringen. 

     Nämnden anser att landskapsregeringen bör ge sjöfartsfrågorna större prioritet och synlighet i EU-arbetet. I samband med behandlingen av landskapsregeringens redogörelse enligt 32 § lagtingsordningen för tiden 1 november 2008 - 31 oktober 2009 (RS 2/2009-2010) har nämnden erfarit att EU-kommissionen just nu genomför en sedvanlig granskning om hur medlemsländerna har följt EU-lagstiftningen om stödåtgärder till sjöfarten och huruvida målsättningarna med EU:s sjöfartspolitik uppfyllts genom åtgärderna. Granskningen kommer att ge underlag för att analysera behovet av ändringar i politiken. Medlemsstaterna kommer därefter att ges tillfälle att kommentera resultatet av granskningen. Nämnden uppmanar landskapsregeringen att följa den pågående granskningen och vid behov vidta nödvändiga åtgärder.

    

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 3 mars 2010 inbegärt självstyrelsepolitiska nämndens yttrande över meddelandet.

     Nämnden har i ärendet inbegärt utlåtanden från lagtingets alla fackutskott. Lagutskottet, näringsutskottet och social- och miljöutskottet har avgett utlåtanden som bifogas detta betänkande.

     Nämnden har i ärendet hört lantrådet Viveka Eriksson, ministern Roger Eriksson och vik. EU-enhetschefen Andreas Dahlén.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden talman Roger Nordlund, vice ordföranden Gunnar Jansson, vtm Gun-Mari Lindholm samt medlemmarna Raija-Liisa Eklöw (delvis), Camilla Gunell (delvis), Anders Eriksson (delvis), Harry Jansson och Roger Jansson samt ersättaren Ulla Britt Dahl (delvis) och Barbro Sundback (delvis).

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antecknar sig landskapsregeringens meddelande nr 1/2009-2010 för kännedom och bringar betänkandets motivering till landskapsregeringens kännedom.

__________________

 

 

Mariehamn den 25 maj 2010

 

 

Ordförande

 

 

Roger Nordlund

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson

 


 Ålands lagting

UTLÅTANDE 2009-2010

 

Datum

 

Lagutskottet

2010-03-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till självstyrelsepolitiska nämnden

 

 

 

 

 


Lagutskottets utlåtande

Europeiska unionen och Åland – prioriteringar år 2010 och verksamhet år 2009

·      Meddelande nr 1/2009-2010

 

INNEHÅLL

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 4

Utskottets förslag. 4

 

 

Lagtinget har den 10 mars 2010 remitterat landskapsregeringens meddelande nr 1/2009-2010, Europeiska unionen och Åland - prioriteringar år 2010 och verksamhet år 2009, till självstyrelsepolitiska nämnden som med hänvisning till 41 § 1 mom. lagtingsordningen i brev av den 10 mars 2010 inbegär lagutskottets utlåtande över meddelandet till den del det berör utskottets ansvarsområden.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet har valt att i sitt utlåtande beröra landskapets ställning och inflytande i EU-ärenden. Frågan behandlades ingående i lagutskottets betänkande[1] över Republikens presidents framställning nr 6/2007-2008 om Lissabonfördraget. Till betänkandet fogades ett antal hemställningsklämmar som alla rörde landskapets ställning och inflytande i EU-ärenden och som godkändes av lagtinget.

 

Ålands status som demilitariserat och neutraliserat område

Lagtinget hemställde om att landskapsregeringen vidtar behövliga åtgärder inom landskapets behörighet för att bevaka och säkerställa att Lissabonfördraget inte heller i framtiden påverkar eller försvagar Ålands status som demilitariserat och neutraliserat område vilket bland annat förutsätter att medlemsländerna på lämpligt sätt uppmärksammas på Ålands demilitariserade och neutraliserade status.

     Utskottet konstaterar här att Finlands EU-ambassadör Jan Store vid ett möte i COREPER II den 27 november 2009  fick en text[2] antecknad till protokollet enligt vilken

- Ålands demilitariserade och neutraliserade status etablerades genom 1921 års konvention,

- Ålandsprotokollets inledning hänvisar till den speciella status som Åland har enligt folkrätten

- Lissabonfördraget ändrar vissa bestämmelser rörande den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken

-        Fördragets ikraftträdande kommer inte att påverka tillämpligheten av 1921 års konvention och även Ålandsprotokollet kommer fortsättningsvis att vara i kraft och

-        Ålands lagting har gett sitt bifall till den nationella implementeringen av Lissabonfördraget på Åland till den del fördraget faller inom lagtingets behörighet.

     Enligt vad utskottet fått erfara planerar landskapsregeringen att under hösten 2010 i samarbete med utrikesministeriet anordna ett seminarium om Ålands demilitarisering och neutralisering i belysning av utvecklingen av det internationella samarbetet på säkerhetspolitikens område bland annat till följd av Lissabonfördraget.

 

Lagtingets inflytande på internationella avtal

Lagtinget hemställde vidare om att landskapsregeringen, mot bakgrund av att säkerhetspolitiken blir föremål för samarbete inom EU, vidtar åtgärder i syfte att stärka lagtingets inflytande på avtal som kan ha betydelse för Ålands folkrättsliga ställning samt utreder möjligheten att säkerställa landskapets inflytande i fråga om internationella avtal som ingås av EU och som rör landskapets behörighet. Vidare riktades en hemställan om att landskapsregeringen i skyndsam ordning utreder om en ändring av självstyrelselagen behöver göras så att det klart framgår att presidenten i samband med ratificering, i synnerhet av fördrag som rör EU, alltid ska ange om ett särskilt bifall krävs för Ålands del.

     Utskottet konstaterar här att landskapsregeringen planerar att inom kort tillsätta en parlamentarisk kommitté för en översyn av självstyrelselagen. Utskottet utgår från att dessa frågor kommer att tas till behandling i kommittén. Vidare konstaterar utskottet att landskapsregeringen vid ett flertal tillfällen fört diskussioner med representanter för statsrådet om behovet av en översyn av självstyrelselagen.

 

Ålands representation i Europaparlamentet

Lagtinget beslöt vidare att hemställa om att landskapsregeringen, i syfte att Finlands regering inte ska godkänna en omfördelning av parlamentsplatserna innan Åland tillförsäkrats representation, fortsätter att på nationell och europeisk nivå hävda kravet på en åländsk plats i Europaparlamentet.

     Landskapsregeringen kommer enligt meddelandet att alltjämt ställa krav på att regeringen uppfyller de förpliktelser som stadgas i statsrådets principbeslut. Om regeringen inte kan tillförsäkra att landskapet Åland erhåller separat representation i Europaparlamentet kräver landskapsregeringen att Finlands valkretsindelning ändras så att landskapet utgör en egen valkrets i samband med val till Europaparlamentet. Landskapsregeringen kräver följaktligen att landskapet Åland tillerkänns representation inför nästa val till Europaparlamentet. 

     Enligt vad utskottet fått erfara har landskapsregeringen i kontakter med rikets regering därtill framfört behovet av en dokumenterad plan för hur frågan om landskapets representation i Europaparlamentet ska drivas. Utskottet delar landskapsregeringens åsikt att frågan bör lösas antingen på det internationella planet eller på det nationella planet genom att det i självstyrelselagen intas en bestämmelse enligt vilken landskapet ska utgöra en valkrets i valet till Europaparlament.  

 

Deltagande i ministerrådets arbete

I samband med beslutet om Lissabonfördraget hemställde lagtinget vidare om att landskapsregeringen i största möjliga utsträckning utnyttjar möjligheten till deltagande i ministerrådets arbete på alla nivåer och att landskapsregeringen tar initiativ till diskussioner med statsrådet om en ändring av självstyrelselagen så att landskapsregeringens ledamöter ges rätt att delta i ministerrådets möten och blir delaktig i beslutsfattandet då frågor som hör till landskapets behörighet eller annars är av stor betydelse för landskapet, behandlas. Utskottet hänvisar också i de här frågorna till den planerade parlamentariska kommittén för översyn av självstyrelselagen.

 

Subsidiaritetskontrollen

Lagtinget hemställde även om att landskapsregeringen ska ta initiativ till att en ändring av självstyrelselagen läggs fram för lagtinget och riksdagen i syfte att reglera lagtingets deltagande i subsidiaritetskontrollen så att EU-institutionerna alltid informeras om lagtingets ståndpunkt oberoende av om riksdagen beslutar att göra en subsidiaritetsanmärkning.

     Enligt vad utskottet fått erfara finns det inom justitieministeriet planer på att inom en relativt nära framtid förelägga ett förslag till en ändring av självstyrelselagen i detta avseende. Förslaget har via landskapsregeringen förankrats i självstyrelsepolitiska nämnden. Utskottet konstaterar i sammanhanget att det i COSACs[3] regi anordnats flera försök med subsidiaritetskontroll och att försöken utvisat att ett övervägande flertal av parlamenten ansåg att kommissionens förslag inte stred mot subsidiaritetsprincipen varför utskottet inte förväntar sig att de nationella parlamentens subsidiaritetsprövning i praktiken kommer att ha någon större betydelse.

 

Nationellt parlament

I samband med Lissabonfördraget beslöt lagtinget slutligen att hemställa om att landskapsregeringen ska verka för att Ålands lagting ska ges status som ett nationellt parlament i enlighet med Protokollet om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen.

     Utskottet konstaterar här att landskapsregeringen i samband med tillsättandet av den senaste kommittén för att bereda nödvändiga ändringar av Finlands grundlag framhöll behovet av att tydligt reglera självstyrelselagens ställning i förhållande till grundlagen. Även frågan om att i grundlagen tydligt ange att det inom landet finns två delvis parallella lagstiftande församlingar diskuterades i landskapet. Eftersom kommitténs arbete bedrevs utifrån ett betänkande från en av justitieministeriet tillsatt arbetsgrupp kom frågeställningen dock aldrig upp i kommittén. Utskottet konstaterar att ett nationellt erkännande genom en ändring av grundlagen hade varit till fördel när denna för självstyrelsens status viktiga fråga fortsatt ska drivas av landskapsregeringen på EU-planet.

 

Talerätten

I landskapsregeringens meddelande framhålls att landskapets möjlighet att delta i överträdelseförfaranden och talerätten inför EU-domstolen är en förutsättning för att garantera rättsäkerheten i landskapet. Landskapsregeringen kommer följaktligen att tillsammans med den finländska regeringen se över och förbättra rutiner för att garantera att talerätten respekteras i de fall ärendet rör landskapets behörighet. Av riktlinjerna ska det även framgå i detalj hur ekonomiska sanktioner utfärdade av EU-domstolen skall jämkas mellan landskapet och riksmyndigheterna. På så vis ska dessa riktlinjer utgöra praxis för landskapet och regeringens samverkan i överträdelseförfaranden vid unionens domstol. 

     I sitt betänkande nr 16/2008-2009 över en ändring av självstyrelselagens 59c § konstaterade utskottet att landskapet enligt 59d § självstyrelselagen är ansvarigt gentemot riket för sådant vite eller motsvarande belopp som EG-domstolen dömt finska staten att betala. Enligt 59d § 1-3 mom. gäller ansvaret det belopp som Finland ådömts att betala till den del landskapet är orsaken till domen men enligt 4 mom. kan riket och landskapet jämka de belopp som avses i 1-3 mom.

     Enligt utskottets då framförda åsikt innebar förslaget till ändring av självstyrelselagen visserligen vissa framsteg beträffande landskapets möjligheter att själv föra sin talan inför EG-domstolen men förslaget innebär inte att landskapet fullt ut ges talerätt. Som utskottet framhåller ovan bör ansvar och befogenheter följas åt varför landskapet borde ha nationella befogenheter i samma utsträckning som landskapet har ett nationellt ansvar. Eftersom detta inte uppnås genom förslaget till ändring av självstyrelselagen bör ansvaret istället stå i relation till befogenheterna. Det innebär att det vite eller motsvarande belopp som landskapet hypotetiskt skulle kunna bli skyldigt att ersätta riket måste vara proportionerligt i förhållande till befolkningsmängden, till övriga ekonomiska variabler samt till landskapets inflytande över försvaret.

     För att uppnå balans mellan inflytande, befogenheter och ansvar ansåg utskottet att det också är angeläget att reformera regelverket så att de vitesbelopp eller motsvarande som utdöms av EG-domstolen står i proportion till landskapets befolkning och ekonomiska bärkraft.

     Lagutskottet konstaterar att dessa målsättningar fortfarande kvarstår.

 

 

Ärendets behandling

 

Självstyrelsepolitiska nämnden har den 10 mars 2010 med stöd av 41 § 1 mom. lagtingsordningen inbegärt lagutskottets utlåtande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört lantrådet Viveka Eriksson, förvaltningschefen Arne Selander samt vik. chefen för EU-enheten Andreas Dahlén.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland, viceordförande Barbro Sundback (delvis) samt ledamöterna Harry Jansson, Jan Salmén och Folke Sjölund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda framför utskottet som sitt utlåtande

 

att självstyrelsepolitiska nämnden vid uppgörandet av sitt betänkande beaktar vad som anförts i detta utlåtande.

__________________

 

 

Mariehamn den 25 mars 2010

 

 

Ordförande

 

 

Olof Erland 

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson

 


Bilaga

 

 

 

 

 

Ambassadör Jan Store i Coreper II 27.11.2009: 

                          

-                          The demilitarised and neutralised status of the Åland islands was established by the Convention on the non-fortification and neutralisation of the Åland islands signed on 20 October 1921.

-                          The preamble of the protocol on the Åland Islands, attached to the accession agreement of Finland, refers to the special status that the Åland islands enjoy under international law.

-                          The Lisbon treaty amends certain provisions regarding the common security and defense policy.

-                          The entry into force of the Lisbon Treaty will not affect the applicability of the Convention on the non-fortification and neutralisation of the Åland Islands. Also the protocol on the Åland Island will remain in force. 

-                          The Parliament of Åland has approved the entry into force of the national act implementing the Lisbon Treaty in the Province of Åland to the extent that the Treaty falls under the competence of the province.

 

 


 

Ålands lagting

UTLÅTANDE 2009-2010

 

Datum

 

Näringsutskottet

2009-03-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Självstyrelsepolitiska nämnden

 

 

 

 

 


Näringsutskottets utlåtande

Europeiska unionen och Åland – prioriteringar år 2010 och verksamhet år 2009

·      Landskapsregeringens meddelande nr 1/2009-2010

 

 

Självstyrelsepolitiska nämnden har med stöd av 41 § 1 mom. lagtingsordningen anhållit om näringsutskottets utlåtande över landskapsregeringens meddelande nr 1/2009-2010 till den del det berör utskottets ansvarsområden.

 

Utskottets synpunkter

 

Landskapsregeringen har under fjolåret vid ett flertal tillfällen haft EU-samråd med näringsutskottet om de ärenden som enligt meddelandet är prioriterade. Utskotten har därför löpande kunnat följa utvecklingen av EU-lagstiftningen när det bl.a. gäller handeln med sälprodukter, certifiering av timmer och trävaror samt utvecklingen inom EU:s fiskeripolitik. När det gäller fiskeripolitiken arbetar landskapsregeringen bl.a. för att det kustnära fisket ska behandlas separat från havsfisket i EU:s fiskeripolitik. Utskottet konstaterar att också representanter för åländska fiskare har hörts i EU-parlamentets fiskeriutskott när det gäller utformningen av EU:s kommande fiskeripolitik.    

     Utskottet är tillfreds med de prioriteringar som landskapsregeringen presenterar i meddelandet och föreslår mot denna bakgrund inga förändringar eller kompletteringar i det här skedet.

 

Ärendets behandling

 

Självstyrelsepolitiska nämnden har i ett brev daterat den 10 mars 2010 enligt 41 § 1 mom. lagtingsordningen inbegärt näringsutskottets utlåtande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört verksamhetsledaren Fredrik Lundberg och fiskerikonsulenten Tom Karlsson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Anders Englund, vice ordföranden Jörgen Strand samt ledamöterna Mika Nordberg, Roger Slotte och Leo Sjöstrand.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att självstyrelsepolitiska nämnden vid uppgörande av sitt betänkande beaktar vad som anförts i detta utlåtande.

__________________

 

 

Mariehamn den 18 mars 2010

 

 

Ordförande

 

 

Anders Englund

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson

 


 

Ålands lagting

UTLÅTANDE 2009-2010

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2010-04-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Självstyrelsepolitiska nämnden

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets utlåtande

Europeiska unionen och Åland - prioriteringar år 2010 och verksamhet år 2009

·      Landskapsregeringens meddelande nr 1/2009-2010

 

INNEHÅLL

Utskottets synpunkter 1

2.2.6. Gränsöverskridande hälso- och sjukvård. 1

2.2.10. EU:s temaår 2010. 1

2.2.12. Eventuell ändring av tobaksdirektivet 2

2.2.18. EU- strategin för Östersjöområdet 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 3

 

Självstyrelsepolitiska nämnden har med stöd av 41 § 1 mom. lagtingsordningen anhållit om social- och miljöutskottets utlåtande över meddelandet nr 1/2009-2010 till den del det gäller utskottets ansvarsområde.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar med anledning av landskapsregeringens redogörelse att de frågor som berör utskottet främst gäller gränsöverskridande hälso- och sjukvård, EU:s temaår 2010 om fattigdom och utslagning och strategin för Östersjöområdet samt eventuell ändring av tobaksdirektivet.

 

2.2.6. Gränsöverskridande hälso- och sjukvård

 

Landskapsregeringen konstaterar i sitt meddelande att kommissionen har delat in sitt förslag till direktiv i tre huvudområden, gemensamma principer för alla hälso- och sjukvårdssystem i EU, särskilda regler för gränsöverskridande hälso- och sjukvård och europeiskt hälso- och sjukvårdssamarbete. Kommissionen anger att direktivet ska klargöra vilka rättigheter patienter har till vård i andra medlemsstater, vilka begränsningar medlemsstaterna kan införa för sådan vård utomlands samt nivån på den ekonomiska ersättning som utges för gränsöverskridande vård, utgående från principen att patienterna har rätt till ersättning upp till det belopp som skulle ha betalts om de hade vårdats i hemlandet.

     Spanien planerar att under sitt ordförandeskap fortsätta att arbeta med kommissionens förslag. Utskottet konstaterar att förslaget sannolikt berör landskapet mer än medlemsstaterna i övrigt då Åland är en liten autonomi med geografisk närhet till stora regioner. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att noga följa med ärendet och bevaka landskapets intressen i beredningen.

 

2.2.10. EU:s temaår 2010

 

EU:s temaår för 2010 blir det europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utslagning. Temaåret syftar till ökad medvetenhet om fattigdom och utslagning och ett större engagemang både hos det allmänna och hos individer att arbeta mot fattigdom och marginalisering. Utskottet konstaterar att landskapsregeringen inte har avsatt resurser att uppmärksamma årets temaår men konstaterar att landskapsregeringen på basen av ÅSUB:s rapport avseende ekonomisk utsatthet och social trygghet (Rapport 2007:5) föreslagit ändringar i LL om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen vilket innebar att barnbidragen och ensamförsörjartillägget höjdes från och med den första mars 2008. Vidare har LL om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd ändrats. Därtill har vissa andra åtgärder vidtagits eller är under utredning i syfte att öka den sociala tryggheten och minska den ekonomiska utsattheten.

     Utskottet konstaterar att år 2011 kommer att vara det Europeiska året för frivilligarbete och uppmanar landskapsregeringen att avsätta resurser för att uppmärksamma detta.  

 

2.2.12. Eventuell ändring av tobaksdirektivet

 

Enligt vad utskottet erfarit och enligt landskapsregeringens meddelande överväger kommissionen att föreslå ändringar i tobaksdirektivet. Det förefaller dock ännu oklart vilka dessa eventuella förändringar kan bli men vissa strängeringar torde vara under planering. 

     Utskottet uppmanar landskapsregeringen att bevaka landskapets intressen i denna process och vid behov komma med utlåtande i det offentliga samrådsförfarande som sannolikt kommer att äga rum under våren. 

 

2.2.18. EU- strategin för Östersjöområdet

 

Landskapsregeringen konstaterar i meddelandet att ur åländsk synvinkel är arbetet med projekten ”Främja hållbara produktionsmetoder inom vattenbruket”, "Säkerställa ett hållbart fiske" och de projekt som syftar till att minska näringsläckaget från olika landsbygdsnäringar inklusive jordbruk, fiskodling och turism särskilt intressant. Vad gäller fiskodling har landskapsregeringen i sitt åtgärdsprogram för de åländska vattnen angivit att den ska vara en pådrivande aktör för en mer hållbar fiskodling inom Östersjöområdet.

     Utskottet har erfarit att landskapsregeringen i fråga om jordbruket arbetar på flera sätt för att åstadkomma ett mindre näringsläckage. Miljöbyrån och jordbruksbyrån samarbetar nära i dessa frågor. Genom lantbruksutvecklingsprogrammet har nyligen en stödåtgärd för anläggande av våtmarker skapats och avsikten är att man genom riktad rådgivning till lantbrukarna ska kunna minska utsläppen.

     I fråga om vattenbruket försöker landskapsregeringen minska nettobelastningen av Östersjön genom att fodret till odlad fisk i Östersjön ska vara tillverkat av Östersjöfisk. Landskapsregeringen deltar även på Östersjönivå i syfte att skapa ett hållbart vattenbruk i Östersjön.

     Utskottet betonar vikten av att landskapsregeringen är aktiv i dessa frågor för att minska Ålands höga fosforutsläpp från näringen och uppmanar landskapsregeringen att undersöka förutsättningarna att producera hållbart odlad, tex. KRAV märkt, fisk på Åland. 

 

Ärendets behandling

 

Självstyrelsepolitiska nämnden har den 10 mars 2010 enligt 41 § 1 mom. lagtingsordningen inbegärt social- och miljöutskottets utlåtande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört specialrådgivaren, Hanna Bertell (per telefon), byråchefen Jenny Eklund-Melander, byråchefen Sölve Högman, byråchefen Alexandra Oksman, landskapsläkaren Birger Ch Sandell, vattenbiologen Mikael Wennström.

     I utskottets avgörande behandling deltog ordföranden Åke Mattsson, vice ordföranden Henry Lindström, Sirpa Eriksson och Roger Jansson samt ersättaren Gun-Mari Lindholm.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att självstyrelsepolitiska nämnden vid uppgörande av sitt betänkande beaktar vad som anförts i detta utlåtande.

__________________

 

 

Mariehamn den 6 april 2010

 

 

Ordförande

 

 

Åke Mattsson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte

 

 [1] nr 3/2009-2010

 

[2] Engelskspråkig originalversion i bilaga

[3] Konferensen mellan organ för EG- och EU-frågor vid medlemsstaternas parlament