Social- och miljöutskottets betänkande 1/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/2003-2004

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2004-01-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Ändring av besvärsbestämmelserna i byggnadslagen

·      Landskapsstyrelsens framställning nr 3/2003-2004

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsstyrelsens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Allmänt1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår att byggnadslagens bestämmelser om sökande av ändring revideras. Till övervägande del faller de berörda bestämmelserna inom området för rättskipning och tillhör därför inte landskapets lagstiftningsbehörighet. Bestämmelsernas nuvarande lydelse överensstämde med motsvarande rikslagstiftning när byggnadslagen tillkom och kunde intas i landskapslagen för vinnande av enhetlighet och överskådlighet med stöd av självstyrelselagen. För att undvika oklarheter bör byggnadslagen ändras så att det där framgår vilka besvärsbestämmelser som gäller.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med några mindre ändringar av teknisk respektive språklig natur.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmänt

Utskottet konstaterar att byggnadslagen reglerar sådana frågor som de flesta någon gång kommer i kontakt med. Av rättsäkerhetsskäl bör därför besvärsbestämmelserna intas i landskapslagen så som landskapsstyrelsen föreslår. Vid sidan om lagen får den som berörs av ett beslut alltid information om vad som gäller i en s.k. besvärsanvisning. Anvisningen skall enligt förvaltningsprocesslagen bl.a. ange hur lång besvärstiden är och från vilken tidpunkt den räknas.

 

Detaljmotivering

 

Landskapslag om ändring av byggnadslagen för landskapet Åland

 

133b § Två mindre ändringar av teknisk respektive språklig natur föreslås av utskottet.

 

134 § Ändringsförslagen är av språklig natur.

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 1 december 2003 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört byggnadsinspektören Börje Aspbäck, överinspektören Göran Franzén, förvaltningsdomaren Pehr Karlström och lagberedaren Diana Mörn.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Sune Mattsson, vice ordföranden Harriet Lindeman samt ledamöterna Åke Mattsson, Veronica Thörnroos och Göte Winé.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget i följande lydelse:

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av byggnadslagen för landskapet Åland

 

     (Ingressen lika som i framställningen).

 

132-133a  §§

     (Lika som i framställningen).

                     

133b §

     (1 mom. lika som i framställningen).

     Besvärsrätt i fråga om beslut som avses i 23 § 3 mom., 36 § 4 mom., 37 §, 39 §, 88 § 4 mom. samt 92 § har förutom den beslutet gäller

     1) den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar,

     2) kommunmedlemmarna samt

     3) kommunen och en grannkommun vars markanvändningsplanering beslutet påverkar.

     Besvärsrätt i fråga om ett beslut om undantagstillstånd har förutom den beslutet gäller

     1) ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område,

     2) ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka,

     3) den (uteslutning) vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet i betydande grad påverkar,

     4) den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar,

     5) kommunen och en grannkommun vars markanvändningsplanering beslutet påverkar,

     6) inom det geografiska område där den är verksam, en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet samt

     7) en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde.

     (4 mom. lika som i framställningen).

 

134 §

     Ålands förvaltningsdomstols och en kommunal myndighets beslut i ett tillståndsärende, ett ärende som rör upplåtande av gata eller väg inom område med byggnadsplan till allmän trafik eller ett ärende som gäller undantag enligt 121 § skall meddelas genom anslag. Genom anslag meddelas även landskapsstyrelsens beslut i ärende som gäller fastställelse av byggnadsordning eller plan samt andra beslut som landskapsstyrelsen fattar med stöd av denna lag.

     Den som saken gäller anses ha fått del av beslutet när det har meddelats.

     (3 mom. lika som i framställningen).

     Beslut om antagande av tomtindelning anses ha kommit till sakägares kännedom då beslutet har offentliggjorts i enlighet med 28 § kommunallagen.

 

135 §

     (Lika som i framställningen).

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

__________________

 

 

Mariehamn den 15 januari 2004

 

 

Ordförande

 

 

Sune Mattsson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson