Social- och miljöutskottets betänkande 1/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/2005-2006

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2005-11-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Ändring av landskapslagen om stöd för vård av barn i hemmet och ändring av grundskolelagen för landskapet Åland

·      Landskapsregeringens framställning nr 1/2005-2006

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Förslaget innebär att rätten till partiellt stöd utvidgas till att gälla vårdnadshavare till barn som deltar i det första och andra läsårets undervisning inom den grundläggande undervisningen. Dessutom föreslås att det skall vara möjligt att vardera vårdnadshavare till barnet skall kunna lyfta det partiella stödet, även om deras partiella vårdledighet infaller under samma kalenderperiod. Stödets storlek föreslås vara på samma nivå som det nuvarande partiella stödet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet omfattar landskapsregeringens båda förslag till lagändringar med vissa ändringsförslag av teknisk natur.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att förslaget om utvidgat partiellt stöd för vård av barn i hemmet är bra då det ger vårdnadshavarna och de yngsta skolbarnen ytterligare en möjlighet att vara tillsammans. Det är positivt att båda vårdnadshavarna kan få partiellt stöd för samma kalenderperiod. Utskottet konstaterar att konsekvenserna för barnen helt saknas i framställningen, vilket utskottet anser är en brist.

     Utskottet konstaterar dock att förslaget inte innebär att alla vårdnadshavare har möjlighet att få stödet. Exempelvis egenföretagare är uteslutna från förmånen. Utskottet anser att landskapsregeringen bör överväga, och i så fall utreda, om stödet även kunde ges till dem.

     Utskottet har erfarit att för ensamförsörjare och ensamstående, men även låginkomsttagare, kan det partiella stödet vara för lågt för att det i praktiken skulle vara ett alternativ. Barn i första och andra årskursen har lektioner ungefär tjugo timmar i veckan medan stöd ges till vårdnadshavare som arbetar högst trettio timmar i veckan. Om endast en vårdnadshavare är partiellt vårdledig kan det leda till att barnet blir ensam åtminstone ett par timmar per dag. Det kan även vara svårt för vårdnadshavare med skiftesarbete eller arbete på sjön att använda sig av förmånen.

     Utskottet konstaterar att kommunerna med dagens landskapsandelssystem kommer att stå för en del av kostnaden. Utskottet vill framhålla att det är viktigt att landskapsregeringen utvärderar de ekonomiska följderna för kommunerna. Utskottet anser att utvärderingen skall göras så snabbt som möjligt, dock senast inom två år.

     Utskottet föreslår att vissa mindre lagtekniska ändringar görs i det första lagförslaget.

     Utskottet har endast en mindre synpunkt av teknisk natur på ikraftträdandebestämmelsen i ändringen av grundskolelagen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 2 november 2005 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Harriet Lindeman, lagberedaren Caroline Karlsson, jämställdhetsinspektören Vivan Nikula och ordföranden i Hem och skola föreningen för Ytternäs skola Cecilia Stenman.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Sune Mattsson, ledamöterna, Åke Mattsson, Veronica Thörnroos och Göte Winé samt ersättaren Gun Carlson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar de i framställningen ingående lagförslagen i följande lydelse:

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om stöd för vård av barn i hemmet

 

(Ingressen lika som i framställningen)

 

1 §

(Lika som i framställningen)

 

8 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Båda vårdnadshavarna har rätt till partiellt stöd för samma kalenderperiod, förutsatt att de inte samtidigt håller partiell vårdledighet (uteslutning) som anställda i ett tjänste- eller anställningsförhålllande.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

9 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Partiellt stöd utbetalas i enlighet med 1 § och 6a § (uteslutning).

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den                      .

     Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder ikraft.

     (uteslutning) Partiellt stöd för vård av barn när barnet deltar i det första och andra årets undervisning inom den grundläggande undervisningen eller motsvarande undervisning kan sökas retroaktivt från den 1 januari 2006.

__________________

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 21 § grundskolelagen för landskapet Åland

 

(Ingressen lika som i framställningen)

 

21 §

     (Lika som i framställningen)

__________________

 

     Denna lag träder (uteslutning) ikraft den                   .

 

__________________

 

 

Mariehamn den 15 november 2005

 

 

Ordförande

 

 

Sune Mattsson

 

 

Sekreterare

 

 

Helena Blomqvist