Social- och miljöutskottets betänkande 1/2006-2007

Tillhör ärendet: Ny blankettlag om livsmedel
Lagtingsår: 2006-2007

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/2006-2007

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2007-01-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Ny blankettlag om livsmedel

·      Landskapsregeringens framställning nr 1/2006-2007

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmän motivering. 1

Detaljmotivering. 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

L A N D S K A P S L A G om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av rikets livsmedelslag. Samtidigt upphävs landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om livsmedel och landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel. Ändringarna föreslås mot bakgrund av att de rikslagar som blankettlagarna avser har upphävts och ersatts av en ny livsmedelslag.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med några mindre ändringar.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

I rikets livsmedelslag (FFS 23/2006) som i framställningen föreslås bli tillämplig i landskapet finns bestämmelser om livsmedel, livsmedelslokaler, egenkontroll, livsmedelshygienisk kompetens m.m. Bestämmelser om detta finns också i landskapslagen om hälsovården (36/1967) samt i landskapsförordningen om livsmedelshygienisk kompetens (39/2003). Genom ett förbiseende beaktar inte framställningen detta förhållande. Dubbelregleringen kan dels undanröjas med hjälp av undantagsbestämmelser i blankettlagen så att landskapets bestämmelser skall gälla i stället för rikets, dels så att bestämmelser i hälsovårdslagen upphävs. Utskottet finner det inte ändamålsenligt att i detta skede föreslå upphävande av bestämmelser i landskapslagen om hälsovården, som inte är öppnad i framställningen. Vidare skulle de nödvändiga lagstiftningsåtgärderna förutsätta en grundlig översyn av de gällande bestämmelserna mot bakgrund av den nu föreslagna lagstiftningen. En sådan beredning bör normalt föregå lagtingsbehandlingen av ett lagförslag. Utskottet har dock erfarit att det är angeläget att blankettlagen träder i kraft så snart som möjligt. Genom rikets livsmedelslag implementeras bl.a. EU-direktiv om livsmedelshantering.

     Med hänvisning till det anförda föreslås att lagtinget antar lagförslaget med några mindre ändringar av språklig eller teknisk natur. Samtidigt vill utskottet uppmana landskapsregeringen att så snabbt som möjligt återkomma till lagtinget med en ny framställning i syfte att undanröja de brister som en grundligare översyn av gällande lagstiftning ger vid handen. 

 

Detaljmotivering

 

2 § Enligt framställningen kan landskapsregeringen bevilja undantag från kravet att information som enligt livsmedelslagen skall ges om livsmedel skall vara skriven på svenska. Utskottet föreslår att bemyndigandet utgår så att undantag inte kan beviljas.

     Beslutet tillkom genom omröstning som utföll 3-2. Beslutet biträddes av ordföranden Sune Mattsson, vice ordföranden Fredrik Lindqvist samt ledamoten Veronica Thörnroos.

 

3 § Ändringsförslaget är av språklig karaktär.

 

7 § Utskottet föreslår att bestämmelsens 2 mom. flyttas till en ny 8 §. 

 

8 § Paragrafen motsvarar framställningens 7 § 2 mom.

 

Ikraftträdelsebestämmelsen Ändringsförslaget är av teknisk natur.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 6 november 2006 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört vik. landskapsveterinären Mikael Grunér, ledande veterinären Rauli Lehtinen och lagberedaren Patrik Lönngren.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Sune Mattsson, vice ordföranden Fredrik Lindqvist samt ledamöterna Åke Mattsson, Veronica Thörnroos och Göte Winé.

    

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen

 

 

(Ingressen lika som i framställningen).

 

1 §

     (Lika som i framställningen).

 

2 §

     Den information som enligt livsmedelslagen skall ges om livsmedlen skall i landskapet vara skriven på svenska. (Uteslutning).

 

3 §

     (1 mom. lika som i framställningen).       

     Hänvisningar i livsmedelslagen till bestämmelser i rikslagstiftningen skall avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.

     (3 mom. lika som i framställningen).

 

4 - 6 §§

     (Lika som i framställningen).

 

7 §

     (1 mom. lika som i framställningen).

     (2 mom. utesluts).

 

8 §

     Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet i landskapsförordning besluta om genomförandet i landskapet av EG:s direktiv rörande angelägenheter som avses i denna lag.

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsens 1 och 2 mom. lika som i framställningen).

     Landskapsförordningen (2006:88) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om livsmedel och livsmedelshygien som utfärdats med stöd av de upphävda lagarna förblir i kraft (uteslutning).

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 4 januari 2007

 

 

Ordförande

 

 

Sune Mattsson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson