Social- och miljöutskottets betänkande 1/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/2008-2009

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2008-12-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Ny landskapslagstiftning om underhållsstöd

·      Landskapsregeringens framställning nr 5/2008-2009

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 2

Allmän motivering. 2

Överföring av förvaltningsuppgifter från kommunerna. 2

Bemyndigande att anta överenskommelseförordningar 2

Ekonomiska konsekvenser 3

Utskottets förslag. 3

Detaljmotivering. 3

1. Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om underhållsstöd. 3

Ärendets behandling. 4

Utskottets förslag. 4

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om underhållsstöd. Genom den föreslagna blankettlagen upphävs och ersätts landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om underhållstrygghet. I riket träder den nya lagen om underhållsstöd i kraft den 1 april 2009. Underhållsstöd ska enligt denna lag betalas till barn då den underhållsskyldige har försummat att betala underhållsbidrag, underhållsbidraget inte har kunnat fastställas eller om det har fastställts till ett mindre belopp än beloppet för fullt underhållsstöd.

     Den viktigaste nyheten i lagförslaget är att landskapsregeringen övertar ansvaret från kommunerna för beviljandet och utbetalningen av underhållsstöd till i landskapet bosatta personer under 18 år samt ansvaret för indrivningen av underhållsbidrag. Kommunerna föreslås fortsättningsvis fastställa underhållsbidrag. Landskapsregeringen har för avsikt att så snart lagen träder ikraft, med stöd av en överenskommelseförordning, överföra beviljandet och utbetalningen av underhållsstödet till Folkpensionsanstalten. Ansvaret för finansieringen av underhållsstödet överförs samtidigt på landskapsregeringen. Avsikten är att överföringen ska genomföras på ett kostnadsneutralt sätt så att kommunernas minskade kostnader beaktas vid fastställandet av landskapsandelar för socialvården. Ändringar i landskapslagen om planering av och landskapsandel för socialvården föreslås i framställning 7/2008-2009.

    

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget med de ändringar som föreslås i betänkandet.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Överföring av förvaltningsuppgifter från kommunerna

 

Genom den nya rikslagen om underhållsstöd överförs till Folkpensionsanstalten, FPA vissa förvaltningsuppgifter som kommunerna nu sköter. Efter ikraftträdandet den 1 april ska FPA bevilja och utbetala underhållsstöd. FPA kommer att bygga upp ett nytt datasystem som anpassas till de andra förmånssystemen som FPA sköter. Dessutom har FPA skilda indrivningsenheter som har helt andra möjligheter än kommunerna att sköta dessa ärenden rutinmässigt och effektivt. Landskapsregeringen har bedömt att en motsvarande överföring av förvaltningsuppgifter från de åländska kommunerna till FPA i Mariehamn skulle vara ändamålsenlig. Antalet ärenden per kommun är jämförelsevis lågt. Genom att flytta alla ärenden till en myndighet blir handläggningen mer enhetlig och effektiv. Utskottet konstaterar att en sådan överföring av förvaltningsuppgifter från kommunerna till FPA i Mariehamn förutsätter dels den föreslagna lagändringen där kommunernas ansvar lyfts bort och dels en överenskommelseförordning. 

     I framställningens 2 § föreslås att de förvaltningsuppgifter, som enligt rikets lag om underhållsstöd sköts av FPA, i landskapet ska skötas av landskapsregeringen, såvida det är frågan om uppgifter som underligger landskapets behörighet. Av framställningens motivering framgår att landskapsregeringen avser att överenskomma med FPA om att dessa förvaltningsuppgifter ska skötas av FPA i Mariehamn. Avsikten är att uppgifterna överförs med stöd av en överenskommelseförordning som måste antas i den ordning som gäller enligt 32 § självstyrelselagen. Eftersom detta kan göras först efter det att framställningen är slutbehandlad av lagtinget är 2 § i lagförslaget utformad så att lagen kan tillämpas oavsett om en överenskommelseförordning utfärdas eller inte. Utskottet har dock erfarit att diskussionen har förts med FPA och att arbetet med överenskommelseförordningen är igångsatt. Landskapsregeringen räknar med att den ska kunna utfärdas så att de nya betalningsrutinerna kan tas i bruk från den 1 april 2009.

     Utskottet föreslår att landskapsregeringen tillser att det i överenskommelseförordningen intas en bestämmelse som säkerställer att arbetsspråket vid handläggningen av de avsedda ärendena ska vara svenska.

     Vidare har frågan om FPA också kunde överta fastställandet av underhållsbidraget från kommunerna berörts. Utskottet konstaterar att fastställandet av ett underhållsbidrag konstituerar en rättighet för barnet. Rättigheten regleras i rikets lag om underhåll för barn (FFS 704/1975). Denna lag hör till rikets lagstiftningsbehörighet med stöd av 27 § 7 punkten självstyrelselagen. I 8 § lagen om underhåll för barn anges att det är socialnämnden som ska fastställa avtal om underhållsbidrag. Med hänvisning till detta lagrum så kan således inte fastställandet överföras från kommunerna till FPA i den föreslagna landskapslagen. 

 

Bemyndigande att anta överenskommelseförordningar

 

Under beredningen har en diskussion förts om det sätt som en överenskommelseförordning tillkommer. Utskottet konstaterar att detta regleras i 32 § självstyrelselagen. Bestämmelsen bemyndigar landskapsregeringen att på landskapets vägnar samtycka till att uppgifter som hör till riksförvaltningen för viss tid eller tillsvidare överförs på en landskapsmyndighet eller att uppgifter som hör till landskapsförvaltningen överförs på en riksmyndighet. En motsvarande bestämmelse fanns också i den tidigare självstyrelselagen från 1951. Överenskommelseförordningar utfärdas av republikens president och måste publiceras i Finlands författningssamling för att träda ikraft. De publiceras också i Ålands författningssamling.

     Sett ur en mer principiell synvinkel kan det enligt utskottet diskuteras om det är lämpligt att ha ett så vittgående bemyndigande för landskapsregeringen i självstyrelselagen. Bemyndigandet i bestämmelsen är generellt utformat och det finns således inte någon begränsning till förvaltningsuppgifter inom några särskilda rättsområden. Detta innebär att tillkomsten av en överenskommelseförordning inte nödvändigtvis behöver föregås av en lagtingsbehandling där saken behandlas, som i förevarande fall. Samtidigt konstateras att en överföring av förvaltningsuppgifter normalt medför att också kostnader överförs från en myndighet till en annan. Det torde förutsätta att ett nytt anslag upptas i budgeten som föreläggs lagtinget för godkännande innan en överenskommelse antas.

     Utskottet konstaterar att om lagtinget önskar begränsa landskapsregeringens möjlighet att samtycka till överenskommelseförordningar så att de alltid föregås av en lagframställning som anger vilka förvaltningsuppgifter som får överföras så förutsätter detta en ändring av 32 § i självstyrelselagen.

     Utskottet konstaterar att det är otillfredsställande att även mycket betydande förvaltningsöverföringar kan ske mellan landskapets och rikets myndigheter enligt bestämmelsen i självstyrelselagens 32 § och då enbart genom en reglering i riket (överenskommelseförordning). Utskottet föreslår att det i denna lag införs ett befullmäktigande för landskapsregeringen att överenskomma om överföring av förvaltningsuppgifter genom överenskommelseförordning. Detta föreslås ske genom ett tillägg i form av ett nytt andra moment i lagens 2 §. Landskapsregeringen bör överväga att använda denna modell fram tills en ändring av själsvstyrelselagen görs.

 

Ekonomiska konsekvenser

 

Landskapsregeringen har överlämnat en framställning nr 7/2008-2009 där landskapsandelarna för driftskostnaderna inom socialvården höjs. I förslaget har det beaktats att kommunernas kostnadsansvar för underhållsstöd föreslås avlyftas i den nu behandlade framställningen.

  

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till framställningens och betänkandets motiveringar föreslår utskottet att lagförslagen antas med de i betänkandet föreslagna ändringarna.

 

Detaljmotivering

 

1. Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om underhållsstöd

 

1 § Ändringsförslaget är av teknisk karaktär.

 

2 § Ändringsförslaget i 1 mom. är av språklig karaktär.

     Utskottet föreslår att ett nytt 2 mom. fogas till bestämmelsen i enlighet med det anförda i den allmänna motiveringen.

     Vidare föreslår utskottet i ett nytt 3 mom. att de i riket fastställda blanketterna kan användas i landskapet men att landskapsregeringen samtidigt ges möjlighet att fastställa egna blanketter för landskapet.

 

3 § Ändringsförslaget är av språklig karaktär.

 

5 § Bestämmelsens 2 mom. föreslås utgå. Utskottet anser att denna bestämmelse hör hemma i den överenskommelseförordning som ska reglera överföringen av förvaltningsuppgifterna och de eventuella villkor som hör samman med överenskommelsen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 24 november 2008 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, socialsekreteraren i Lumparlands kommun Linda Adolfsson, socialsekreteraren i Hammarlands kommun Cecilia Dahlström, direktören vid FPA Mikael Forss, lagberedningschefen Lasse Karlsson och lagberedaren Mathias Lundqvist.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Åke Mattsson, vice ordföranden Henry Lindström, ledamöterna Carina Aaltonen (delvis), Sirpa Eriksson och Roger Jansson samt ersättaren Harry Jansson (delvis).

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det andra lagförslaget i framställningen oförändrat samt

 

att lagtinget antar det första lagförslaget i framställningen i följande lydelse:

 

1.

 

L A N D S K A P S L A G
om tillämpning i landskapet Åland av lagen om underhållsstöd

 

     (Ingressen lika som i framställningen).

 

1 §

Lagens syfte och tillämpningsområde

     Underhållet för en i landskapet stadigvarande bosatt person under 18 år tryggas genom underhållsstöd på så sätt att lagen om underhållsstöd (FFS 580/2008), inom landskapets behörighet och med de avvikelser som anges i denna lag, ska tillämpas i landskapet Åland.

     (2 och 3 mom. lika som framställningen).

 

2 §

     De förvaltningsuppgifter som enligt lagen om underhållsstöd sköts av Folkpensionsanstalten ska i landskapet Åland skötas av landskapsregeringen såvitt fråga är om uppgifter som hör till landskapets behörighet.

     Landskapsregeringen kan med stöd av 32 § självstyrelselagen samtycka till att de förvaltningsuppgifter som avses i 1 mom. i enlighet med en överenskommelseförordning överförs genom avtal till Folkpensionsanstalten.

     De blanketter som avses i 3 § lagen om underhållsstöd ska användas i landskapet om inte landskapsregeringen bestämmer att särskilda blanketter om underhållsstöd som landskapsregeringen fastställer ska användas.

 

3 §

Avvikelser

     De i 44 § lagen om underhållsstöd angivna ersättningarna fördelas och utbetalas genom landskapsandelssystemet till kommunerna i förhållande till deras invånarantal.

 

4 §

     (Lika som framställningen).                  

 

5 §

     (1 mom. lika som framställningen).

     (2 mom. utesluts).

 

6 §

     (Lika som framställningen).

 

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 11 december 2008

 

 

Ordförande

 

Åke Mattsson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson