Social- och miljöutskottets betänkande 1/2009-2010

Tillhör ärendet: Klimatvänlig fordonspark
Lagtingsår: 2007-2008

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/2009-2010

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2009-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Klimatvänlig fordonspark

·      Hemställningsmotion nr 61/2007-2008

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärernas förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Motionärernas förslag

 

Lagtingsledamoten Roger Jansson m.fl. föreslår i hemställningsmotion nr 61/2007-2008 att lagtinget hemställer om att landskapsregeringen låter uppgöra ett detaljerat utbytesschema för landskapsförvaltningens fordonspark.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att hemställningsmotion nr 61/2007-2008 förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

Landskapsregeringen har på utskottets begäran tagit fram en fordonsförteckning där utsläppen av koldioxid framgår. Utskottet konstaterar att fordonsparken idag består av personbilar, paketbilar, lastbilar och arbetsfordon. Totalt släpper fordonsparken ut drygt 630 ton koldioxid per år. Totalt ingår 106 fordon i förteckningen. Ålands hälso- och sjukvårds fordonspark saknas dock helt i denna sammanställning.

     Erfarenheter från trafikavdelningen visar att genom att övergå från att betala kilometerersättning för användning av privatbil till nyinköpta tjänstebilar med låga utsläpp så har antalet körda kilometrar och utsläppen minskat. Totalkostnaden har också minskat.

     Utskottet erfar att landskapsregeringen avser ta i bruk ett kalkylverktyg som beräknar en total livscykelkostnad för anskaffade fordon. Utskottet konstaterar att det inte har funnits någon klar plan för hur utbyte av äldre fordon ska ske. Utskottet anser att detta är ett viktigt instrument i syfte att åstadkomma en miljömässigt riktig handlingsplan för minskning av utsläppen från landskapets fordonspark. De bästa miljöeffekterna fås genom att byta ut äldre fordon som används mycket och således genererar höga årliga utsläpp.

     Utskottet konstaterar vidare att antalet fordon är högt och att landskapsregeringen borde se över organisationen och användningsbehovet för olika fordon för att minska antalet fordon i landskapets ägo. Större och kraftfullare fordon än vad som faktiskt behövs bör inte införskaffas. Utskottet efterlyser en ökad samordning för att kunna minska fordonsparken genom t.ex. fordonspooler och förespråkar att landskapet införskaffar en eller flera el- och/eller hybridbilar. Landskapsregeringen bör visa goda exempel med fordon som drivs med förnyelsebar energi.

Utskottet noterar att landskapsregeringen i sitt förslag till budget för år 2010 i den allmänna motiveringen konstaterar följande: ”En utredning över förvaltningens samtliga fordon och deras klimatprestanda har utförts och en plan för utbyte ska tas fram. Denna sträcker sig 10 år framåt med målet att 150-200 ton CO2 -utsläpp ska kunna undvikas årligen. Alla fordonsinköp anpassas till planen samtidigt som fordonsparkens omfattning ses över. Uppföljningen av planen kommer att fortgå kontinuerligt.”

     Eftersom en plan för utbyte av fordon av miljöskäl nu är utlovad föreslår utskottet att motionen förkastas men förutsätter att landskapsregeringen tar med alla landskapets fordon i utbytesplanen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 8 september 2008 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, avdelningscheferna Dan E. Eriksson och Niklas Karlman, byråchefen Helena Blomqvist och hållbarhetsutvecklaren Hans Dahlin.

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Åke Mattsson, vice ordföranden Henry Lindström samt ledamöterna Sirpa Eriksson och Roger Jansson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar hemställningsmotion nr 61/2007-2008

 

__________________

 

 

Mariehamn den 10 november 2009

 

 

Ordförande

 

 

Åke Mattsson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte