Social- och miljöutskottets betänkande 1/2011-2012

Tillhör ärendet: Bostadssparpremie
Lagtingsår: 2011-2012

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/2011-2012

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2011-12-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Bostadssparpremie

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 3/2011-2012

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att det under en begränsad tidsperiod fortsätter utbetalas en bostadssparpremie om 3.000 euro i anslutning till bostadssparavtal som ingåtts i enlighet med landskapslagen (1994:41) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar angående stöd vid förvärv av bostad. Lagförslaget hänför sig till landskapsregeringens förslag till budget för år 2012. Avsikten är att den föreslagna lagen ska behandlas som en budgetlag i enlighet med 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagen antas med några mindre ändringar av teknisk respektive språklig natur men i övrigt i enlighet med landskapsregeringens förslag.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet stöder landskapsregeringens förslag. Under beredningen har det framkommit att bostadssparpremien stimulerar ungdomar att spara till sin första bostad, vilket utskottet anser är positivt.

     Utskottet föreslår en rättelse av lagförslagets ingress samt några ändringar av språklig natur i 2a §.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 23 november 2011 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört finansieringschefen Johan Alm vid Ålandsbanken, företagaren Jan-Erik Eklund, lagberedaren Caroline Karlsson och bostadslåneinspektören Sten Eriksson.

     Ledamoten Anders Eriksson har fogat en reservation till betänkandet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Christian Beijar, viceordföranden Åke Mattsson samt medlemmarna Anders Eriksson, John Hilander, Runar Karlsson och Sara Kemetter.

    

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagtexten som ingår i landskapsregeringens lagförslag i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar angående stöd vid förvärv av bostad

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 1 § 1 mom. e punkten landskapslagen (1994:41) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar angående stöd vid förvärv av bostad sådan den lyder i landskapslagen 2011/27 samt

     fogas till lagen en ny 2a § som följer:

 

2a §

     På bostadsspardepositioner betalar landskapsregeringen under åren 2012 – 2015 av landskapets medel genom förmedling av penninginrättning ut en bostadssparpremie om 3.000 euro per bostad under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

     1) (uteslutning) ett avtal om bostadssparande som avses i de författningar som avses i 1 § finns,

     2) (uteslutning) ett avtal om köp eller överlåtelse av en bostad har ingåtts eller byggarbetet på ett egnahemshus har startat senast den 31 december 2015.

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lagförslaget).

 

__________________

 

 

Mariehamn den 8 december 2011

 

 

Ordförande

 

 

Christian Beijar 

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson


RESERVATION

 

Under behandlingen av lagförslag nr 3/2011-2012, angående bostadssparpremie, har det framkommit att systemet ända sedan 1982 har varit synnerligen knyckigt, på grund av att det är blankettlagstiftning. Bland annat har införandet och slopandet av en bostadssparpremie under årens lopp skett på basen av byggkonjunkturen i Finland. Detta medan byggkonjunkturen i landskapet Åland hela tiden har varit av en annan art.

 

För att få ett stabilt bostadssparsystem som är anpassat till åländska förhållanden föreslog undertecknad som för övrigt omfattar framställningen att det till betänkandet skulle fogas en kläm enligt följande:

 

”att landskapsregeringen bör överväga att införa ett eget bostadssparsystem som kan anpassas till det åländska konjunkturläget och den åländska bostadsmarknaden, inbegripet behovet av att stimulera ungdomars första bostadsanskaffning.”

 

Förslaget vann inget understöd varav jag finner mig nödgad att reservera mig mot utskottets betänkande. Inte heller storleken på sparpremien på 3 000 euro har några dess mera analyser bakom sig från landskapsregeringens sida, annat än att det är den penningsumma som nu har funnits i det finska systemet. Storleken på premien bör noga analyseras mot bakgrunden av vilken effekt det kan ha på ungdomars bostadssparande.

 

 

 

 

2011-12-08

 

 

Anders Eriksson