Social- och miljöutskottets betänkande 1/2012-2013

Lagtingsår: 2012-2013

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/2012-2013

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2013-01-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Godkännande av konventionen om förebyggande av storolyckor inom industrin samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

·       Republikens presidents framställning nr 5/2012-2013

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om godkännande av konventionen om förebyggande av storolyckor inom industrin samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen, träder i kraft i landskapet Åland till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget ger sitt bifall till lagarnas ikraftträdande i landskapet.

 

Utskottets synpunkter

 

I republikens presidents framställning föreslås att lagtinget ger sitt bifall till de i framställningen ingående lagarna som innebär att konventionen om förebyggande av storolyckor inom industrin blir tillämpliga i landskapet. Utskottet har erfarit att gällande lagstiftning i landskapet överensstämmer med innehållet i den ifrågavarande konventionen. Landskapslagstiftningen har redan tidigare anpassats till det s.k. Seveso II-direktivet (rådets direktiv 96/82/EG om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår) som berör samma frågor som den nu aktuella konventionen.

     Förebyggandet av storolyckor innefattar åtgärder som syftar till att skydda allmänheten och miljön från skador som en storolycka med farliga ämnen kan medföra. En storolycka definieras i landskapets blankettlag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor. En storolycka är en olycka då betydande utsläpp, brand, explosion eller en annan händelse som orsakas av sådana okontrollerade händelseförlopp i samband med driften vid en produktionsanläggning vilken tillverkar, hanterar eller upplagrar farliga kemikalier eller explosiva varor som kan medföra allvarlig, omedelbar eller fördröjd fara för människors hälsa, miljön eller egendom inne i eller utanför anläggningen samt där en eller flera farliga kemikalier eller explosiva varor ingår. Till de förebyggande åtgärderna hör bl.a. att göra riskanalyser av hanteringen av enskilda kemikalier samt kombinerade riskanalyser, då flera olika kemikalier finns inom en anläggning. Riskerna kategoriseras och räddningsplaner antas över de åtgärder som ska vidtas för att begränsa följderna av en olycka. Det ska finnas rutiner för den interna övervakningen och kontrollen samt kontroller som utförs av externa auktoriserade kontrollörer. Utbildning ska dessutom ges om hantering, övervakning och tillsyn samt om åtgärder för att begränsa skadorna vid en olycka.  

     Utskottet har erfarit att lagförslaget kan omfatta ett fåtal anläggningar på Åland. Lagstiftningen är omfattande och teknisk. Det konstateras att landskapsregeringen för övervakningen av anläggningar anlitar auktoriserade kontrollföretag. Enligt utskottet finns det fördelar med att landskapet har egen behörighet på detta område. Samtidigt anser utskottet att landskapsregeringen bör överväga att överföra vissa delar till riket genom en överenskommelseförordning, t.ex. när det gäller tillståndsprövningen och inspektionerna. Med hänsyn till att det finns så få anläggningar på Åland så är det sannolikt svårt och kostnadskrävande att för de här uppgifterna bygga upp motsvarande erfarenhet och spetskompetens som i riket.

     Vidare har utskottet erfarit att det redan i samband med byggandet av en anläggning är viktigt att i bygglovet beakta lagstiftningen om förebyggande av storolyckor. Utskottet föreslår därför att landskapsregeringen i samband med att plan- och bygglagstiftningen nästa gång öppnas för ändringar samtidigt överväger att ta in en bestämmelse om detta i förtydligande syfte.

     Utskottet framhåller att den nu aktuella lagstiftningen inte omfattar transport av farliga kemikalier och bränslen på fartyg. För användningen och transport av farliga ämnen som sker utanför produktionsanläggningars områden och på tillfällig förvaring som hör samman med transporten t.ex. inom hamnområden ska annan lagstiftning tillämpas.

      Utskottet konstaterar att det inte har framkommit någonting som tyder på att direktivet medfört några negativa påföljder för företag eller enskilda i landskapet. Syftet med lagstiftningen är att globalt ge en beredskap att motverka miljökatastrofer och därmed ge en renare och tryggare miljö. 

     Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att lagtinget ger sitt bifall till att de båda lagarna träder ikraft i landskapet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 3 december 2012 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört juristen Camilla Hägglund.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Christian Beijar, viceordföranden Åke Mattsson samt ledamöterna John Hilander, Runar Karlsson, Sara Kemetter och Torsten Sundblom.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

 

Mariehamn den 8 januari 2013

 

 

Ordförande

 

 

Christian Beijar 

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson