Social- och miljöutskottets betänkande 1/2014-2015

Tillhör ärendet: Lagstiftning om familjehem
Lagtingsår: 2014-2015

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/2014-2015

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2014-12-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Lagstiftning om familjehem

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 2/2014-2015

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 4

Utskottets förslag. 4

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår en ny landskapslag om tillämpning av familjevårdarlagen och mindre ändringar i annan lagstiftning om familjevård, det vill säga vård i familjehem. Familjevård tillämpas huvudsakligen inom barnskyddet och kan dessutom vara ett alternativ inom bland annat specialomsorgen och äldreomsorgen. Enligt familjevårdarlagen har kommunerna en skyldighet att arrangera förberedande utbildning för familjevårdare och  en kontinuerlig skyldighet att erbjuda familjevårdarna handledning och en viss ledighet. Landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice ändras så att även så kallade professionella familjehem av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet kan beviljas tillstånd att verka i landskapet.

     Lagförslaget kompletterar de grundläggande bestämmelser om familjevård som finns i socialvårdslagen, vilken ska tillämpas enligt landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård. En proposition med förslag till ny socialvårdslag är under behandling i riksdagen. Gällande socialvårdslag förblir dock tillämplig i landskapet, vilket har beaktats i lagförslaget.

     Målsättningen är att förbättra förutsättningarna för familjevården som en trygg vårdform som främjar nära och långvariga relationer och därmed bidra till en tryggare uppväxt för utsatta barn.

     Avsikten är att lagarna ska träda i kraft under den första delen av 2015.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att de andra och femte lagförslagen antas oförändrade och att de första, tredje och fjärde lagförslagen antas med vissa ändringar av språklig eller teknisk natur.  

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Allmänt

 

I föreliggande lagförslag föreslår landskapsregeringen att rikets familjevårdarlag (FFS 312/1992), med vissa avvikelser, görs tillämplig i landskapet i sin helhet. Från och med ingången av år 2012 ska vård av barn utom hemmet enligt barnskyddslagen, vilken äger tillämpning i landskapet Åland med stöd av landskapslag (2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen, primärt ordnas inom familjevården. Familjevård är också den vanligaste formen för vård av barn utom hemmet i landskapet. Utskottet konstaterar att det är viktigt att familjevårdarnas förmåner och sociala trygghet lagregleras och välkomnar lagförslaget.

     I lagförslaget föreslås även en ändring av landskapslagen (2012:36) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice för att möjliggöra att familjevård tillhandahålls i form av privat socialservice. Slutligen föreslås vissa följdändringar i annan lagstiftning.

 

Utbildning

 

Enligt lagförslaget kan som familjevårdare godkännas personer som med hänsyn till sin utbildning, sin erfarenhet eller sina personliga egenskaper är lämpliga att ge familjevård. Dessutom ska den som har för avsikt att arbeta som familjevårdare genomgå den förberedande utbildning som uppgiften kräver. Av särskilda skäl kan den förberedande utbildningen genomgås inom ett år efter placerandet. Familjevårdare som redan är verksamma ska genomgå fortbildning som motsvarar den förberedande utbildningen inom två från lagens ikraftträdande.  

     Det kan vara en stor utmaning och förändring att i sitt hem ta emot ett okänt barn som har separerats från sina föräldrar och som kanske har försummats och behandlats illa. Ett viktigt syfte med den förberedande utbildningen är därför att utreda om den som har för avsikt att arbeta som familjevårdare är lämplig för uppgiften. Utbildningen hjälper även deltagarna att komma till klarhet om de egna motiven för att vilja bli familjevårdare och att tillsammans med utbildarna bedöma sin förmåga att bli en bra familjevårdare. Genom att den förberedande utbildningen är obligatorisk säkerställs att familjevårdaren verkligen har nödvändiga färdigheter och lämplighet för uppdraget, vilket utskottet finner positivt. Utskottet konstaterar samtidigt att lagen är flexibel och medger att familjevårdaren av särskilda skäl kan genomgå den obligatoriska förberedande utbildningen inom ett år efter placerandet. Bestämmelsen möjliggör exempelvis att en familjevårdare som hör till den vårdbehövandes närmaste krets, vid behov av brådskande placering, kan arbeta som familjevårdare redan innan genomförandet av den obligatoriska utbildningen.    

    

Handledning, fortbildning och kontaktperson

 

Kommunen ska enligt lagförslaget tillse att familjevårdarna får den arbetshandledning och den fortbildning som de behöver för sitt uppdrag. En särskild kontaktperson, med uppgift att ordna det stöd som behövs ur familjevårdarens synvinkel, ska utses för familjevårdaren. Kontaktpersonen ska  hålla regelbunden kontakt med familjevårdaren och besöka familjehemmet i enlighet med vad som överenskommits i uppdragsavtalet, dock minst en gång per år.

     Utskottet noterar med tillfredsställelse att kommunen framdeles kommer att ha en skyldighet att tillhandahålla arbetshandledning och fortbildning för familjevårdarna. Att verka som familjevårdare innebär vanligtvis ett omfattande omsorgsåtagande som är både tidskrävande och emellanåt psykiskt tungt. Enligt utskottet är det därför synnerligen viktigt att familjevårdarnas behov av arbetshandledning och stöd tillgodoses.

 

 

 

 

Information till familjevårdarna

 

För att på bästa sätt kunna förbereda sig på vad uppdraget som familjevårdare innebär och för att kunna bedöma om det finns förutsättningar för att ta kunna ta emot barnet understryker utskottet vikten av att familjevårdaren får all nödvändig information om barnet och de bakomliggande orsakerna till behovet av en placering. Genom att underteckna ett avtal om tystnadsplikt torde uppgifter som omfattas av sekretess kunna tillhandahållas familjevårdaren.

 

Biologiska barns ställning

 

Utskottet har erfarit att det kan innebära en stor påfrestning för familjens biologiska barn att få fostersyskon. En negativ aspekt kan vara att de biologiska barnen inte får tillräckligt med utrymme och egen tid med föräldrarna. Utskottet konstaterar därför med tillfredsställelse att det i lagförslaget föreslås, avvikande från rikets familjevårdarlag, att kommunen även har en skyldighet att tillse att familjevårdarnas minderåriga barns behov av delaktighet och stöd beaktas. Stöd kan exempelvis ges i form av samtalsstöd eller genom deltagande i stödgrupper, där de biologiska barnen får tillfälle att  dela sina upplevelser och känslor med andra i en liknande situation. För att skapa utrymme för egen tid med de biologiska barnen kan avlastning i form av en stödfamilj vara ett alternativ.

 

Vårdarvode och ersättningar

 

I lagförslaget föreslås högre miniminivåer för vårdarvodet och kostnadsersättningen samt högre startersättning än i riket. Miniminivån för vårdarvodet föreslås vara minst 850 euro per månad per person och för kostnadsersättningen minst 650 euro per månad per person, medan startersättningen föreslås vara 3200 euro per person i familjevård. Motsvarande belopp är i riket 679,71 euro, 406,58 euro och 2 887,51 euro för år 2014. Familjevårdaren erhåller även barnbidraget för barnet eller alternativt ett motsvarande belopp från kommunen i de fall kommunen lyfter barnbidraget. De högre nivåerna motiveras bland annat med att bättre villkor för familjevårdarna bidrar till att familjevården i högre grad kan fungera som ett alternativ till institutionsvård och till att familjevårdarna sköter sina uppdrag på bästa sätt samt med att kostnadsnivån är något högre på Åland än i riket. Utskottet önskar understryka att ersättningarna inte får vara på en sådan nivå att de lockar oseriösa aktörer, men vill samtidigt framhålla att det är viktigt att familjevårdarna tillförsäkras adekvata ekonomiska möjligheter att sköta sina uppdrag.

 

Detaljmotivering

 

1. Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen

 

1 § Första meningen i 2 mom. är överflödig då det redan av landskapslag om tillämpning av riksförfattningar om socialvård och hänvisningen i andra meningen i 2 mom. framgår att det är socialvårdslag (FFS 710/1982) som gäller i landskapet.

 

2 - 7 och 9 §§. Ändringarna är av språklig natur.

 

3. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård

 

Ingressen. Ändringarna är av teknisk natur.

 

2 §. Ändringen är av teknisk natur.

 

4. Landskapslag om ändring av 5 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen

 

5 §. Ändringen är av teknisk natur.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 24 november 2014 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Carina Aaltonen, verksamhetsledaren Janina Björni från Rädda Barnen på Åland r.f., socialsekreteraren Mikaela Brandt från Saltviks kommun, förbundsdirektören Erik Brunström från Ålands kommunförbund, socialdirektören Susanne Lehtinen från Mariehamns stad, socialinspektören Ulla Rindler-Wrede, lagberedaren Anna Ritamäki-Sjöstrand och familjevårdaren Carita Saku.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Christian Beijar, viceordföranden Petri Carlsson, ledamöterna Anders Eriksson, John Hilander, Runar Karlsson och Torsten Sundblom samt ersättaren Igge Holmberg.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar de andra och femte lagförslagen oförändrade samt de första, tredje och fjärde lagförslagen i följande lydelser:

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen

 

     (Ingressen lika som i lagförslaget).

 

1 §

Tillämpning

     (1 mom. lika som i lagförslaget).

     (Uteslutning). Hänvisningarna till socialvårdslagen ska tillämpas i enlighet med landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård.

 

2 §

Förvaltningen

     De uppgifter som enligt familjevårdarlagen ska skötas av en kommun eller en samkommun ska i landskapet skötas av kommunerna eller kommunerna i samarbete.

3 §

Vårdarvode och kostnadsersättningar

     Med avvikelse från 2 § 1 mom. (uteslutning) i familjevårdarlagen är vårdarvodet minst 850 euro per kalendermånad per person i familjevård.

     Med avvikelse från 3 § 2 mom. (uteslutning) i familjevårdarlagen är kostnadsersättningen minst 650 euro per person i familjevård per kalendermånad. Bestämmelsen om dispositionsmedel i 3 § 3 mom. ska avse dispositionsmedel som ställs till barnets eller den unga personens förfogande enligt 55 § barnskyddslagen (FFS 417/2007) som tillämpas med stöd av landskapslagen (2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen.

     (3-4 mom. lika som i lagförslaget).

 

4 §

Uppdragsavtal

     Utöver 4 § familjevårdarlagen gäller för uppdragsavtalet att

     1) uppdragsavtalet ska ingås med alla familjevårdare i familjehemmet,

     2) när uppdragsavtalet ingås med fler än en familjevårdare ska det i uppdragsavtalet anges (uteslutning) vilken eller vilka familjevårdare som mottar vårdarvode, kostnadsersättningar och eventuella andra utbetalningar,

     3) med avvikelse från 4 § 1 mom. 6 punkten familjevårdarlagen kan enligt 5 § i denna lag inte överenskommas särskilt om arvode för ledigheten och

     4) de uppgifter som ska anges enligt 4 § 1 mom. 7 punkten familjevårdarlagen ska inkludera uppgifter om familjevårdarens kontaktperson enligt 7 § i denna lag.

 

5 §

Rätt till ledighet

     Har inte annat överenskommits i uppdragsavtalet, ska för familjevårdaren, utan förlust av vårdarvode, ordnas möjlighet till en ledighet vars längd är två dagar för varje kalendermånad under vilken vårdaren enligt uppdragsavtalet har verkat (uteslutning) som familjevårdare i minst 14 dygn.

     (2 mom. lika som i lagförslaget).

 

6 §

Avlösarservice

     Med avvikelse från 6a § familjevårdarlagen kan uppdragsavtal för avlösarservice i familjevårdarens hem av särskilda skäl även ingås med en person som inte har genomgått den förberedande utbildning som krävs enligt 1 § 2 mom. familjevårdarlagen. Hänvisningen till 7 § familjevårdarlagen ska avse 7 § i denna lag.

 

7 §

Utbildning och stöd

     (1 mom. lika som i lagförslaget).

     För att ordna det stöd som behövs under familjevården ska en kontaktperson för familjevårdaren utses. Familjevårdarens kontaktperson ska vara en kommunal tjänsteman som har tillräckliga kunskaper och befogenheter för att verka för att familjevårdarens behov enligt 1 mom. tillgodoses. Familjevårdarens kontaktperson kan inte samtidigt vara den socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter (uteslutning) enligt 13b § barnskyddslagen som tillämpas med stöd av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen. Kontaktpersonen ska besöka familjehemmet enligt vad som bestäms i uppdragsavtalet, dock minst en gång per år. I uppdragsavtalet ska även överenskommas närmare om familjevårdarens rätt till andra regelbundna kontakter med (uteslutning) kontaktpersonen.

     (3-4 mom. lika som i lagförslaget).

 

8 §

      (Lika som i lagförslaget).

 

9 §

Ikraftträdande

     (1-2 mom. lika som i lagförslaget).

     Kommunerna ska tillse att de personer som verkar som familjevårdare när lagen träder i kraft inom två år från ikraftträdandet (uteslutning) får fortbildning som motsvarar den förberedande utbildning som krävs enligt 1 § 2 mom. familjevårdarlagen.

 

__________________

 

3.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 2 § 1 punkten landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård sådan den lyder i landskapslagen 2003/79 och

     fogas till lagens 2 § sådan den lyder i landskapslagarna 2003/79, 2007/102, 2007/128, 2011/115 och 2013/117 en ny 3a punkt som följer:

 

2 §

     Socialvårdslagens bestämmelser gäller i landskapet med följande avvikelser:

     1) Hänvisningar (uteslutning) till lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (FFS 733/1992) och andra lagar om statlig finansiering och organisation av kommunernas uppgifter, ska i landskapet avse landskapslagen (1993:71) om planering av och landskapsandel för socialvården och annan landskapslagstiftning, om landskapets finansiering och organisation av kommunernas uppgifter.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3a) Vid tillämpningen av 26 § avses med familjehem i landskapet ett privathem som tillhandahåller familjevård på basis av ett uppdragsavtal enligt landskapslagen (  :  ) om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen eller ett tillstånd enligt landskapslagen (2012:36) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lagförslaget).

__________________

 

 

4.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 5 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen

 

     (Ingressen lika som i lagförslaget).

 

5 §

Särskilda avvikelser

     Vid tillämpningen av barnskyddslagen ska även i denna paragraf angivna avvikelser iakttas i landskapet:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     22) Hänvisningar (uteslutning) till familjevårdarlagen (FFS 312/1992) ska i landskapet tillämpas med de avvikelser som anges i landskapslagen (  :  ) om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lagförslaget).

 

 

 

Mariehamn den 4 december 2014

 

 

Ordförande

 

 

Christian Beijar

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand