Social- och miljöutskottets betänkande 1/2015-2016

Tillhör ärendet: Kosmetiska produkter
Lagtingsår: 2015-2016

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/2015-2016

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2015-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Kosmetiska produkter

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 1/2015-2016

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om konsumentsäkerhet. Lagförslaget innebär att rikets nuvarande lag om kosmetiska produkter från år 2013 görs tillämplig på Åland. De nya bestämmelserna medför att 2005 års rikslag om kosmetiska produkter inte ska tillämpas på Åland när landskapslagen trätt ikraft. De i förslaget angivna ändringarna är av lagteknisk art och föranleds ytterst av att bestämmelser på gemenskapsnivå som tidigare fanns i EU-direktiv överflyttats till EU-förordning.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till landskapsregeringens motiveringar till lagförslaget föreslår utskottet att lagförslaget antas oförändrat.  

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att Europaparlamentets och rådets förordning nr 1223/2009 om kosmetiska produkter är direkt tillämplig på Åland. Genom kosmetikaförordningen har de krav som gäller för tillverkning, utsläppande och tillhandahållande på marknaden av kosmetiska produkter förenhetligats. Utskottet har erfarit att förordningen gäller för såväl storskalig som småskalig verksamhet. Utskottet konstaterar att det på Åland finns verksamhetsutövare som omfattas av förordningens bestämmelser och uppmanar därför landskapsregeringen att informera berörda aktörer och konsumenter om förordningens innehåll och förpliktelser.   

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 9 november 2015 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Carina Aaltonen, lagberedaren Mathias Lundqvist och miljöingenjören Mia Westman.     

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Igge Holmberg, viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Fredrik Fredlund, Annette Holmberg-Jansson och Torsten Sundblom.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget oförändrat.

 

 

Mariehamn den 12 november 2015

 

 

Ordförande

 

 

Igge Holmberg

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand