Social- och miljöutskottets betänkande 1/2017-2018

Lagtingsår: 2016-2017

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/2017-2018

 

Datum

 

Social-och miljöutskottet

2017-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Godkännande av förordningen om sättande i kraft av ändringen av 1999 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon

·       Republikens presidents framställning RP 16/2016-2017

·       Landskapsregeringens yttrande RP 16/2016-2017-s

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens yttrande. 1

Utskottets förslag. 2

Utskottets synpunkter 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen om sättande ikraft av ändringen av 1999 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon träder i kraft på Åland till de delar bestämmelserna faller inom landskapet behörighet.

 

Landskapsregeringens yttrande

 

Av yttrandet framgår att 1999 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av förssurning, övergödning och marknära ozon och ändringarna i protokollet är ett avtal som innehåller bestämmelser som hör till såväl EU:s som medlemsstaternas behörighet. Europeiska unionens råd har den 17 juli 2017 på unionens vägnar godkänt ändringarna i protokollet. Landskapsregeringen konstaterar att EU:s viktigaste instrument för att genomföra protokollet är Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/2284/EU om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar, Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/2193/EU om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp och kommissionens genomförandebeslut som antas i enlighet med industriutsläppsdirektivet. Direktiven har genomförts eller kommer att genomföras på Åland huvudsakligen genom landskapslag (2008:128) om miljöskydd, landskapsförordning (2008:130) om miljöskydd samt genom tillämpning av en rad statsrådsförordningar genom blankettlagstiftning.

     Landskapsregeringen har i ett utlåtande till miljöministeriet den 28 juni 2017 framfört att man inte har några invändningar mot godkännandet av ändringarna i protokollet. Landskapsregeringen förordar att Ålands lagting ger sitt bifall till ändringarna i protokollet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Utskottets synpunkter

 

Konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar syftar till att skydda människors miljö mot luftföroreningar. Hittills har konventionen utökats med åtta protokoll, där det fastställs specifika åtgärder som parterna ska vidta för att minska sina utsläpp av luftföroreningar.

     Genom ändringen av protokollet från år 1999 angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon fastställs nya nationella åtaganden för att minska utsläppen för luftföroreningar samt uppdateras utsläppsgränsvärdena från och med år 2020. Åtagandena för att minska utsläpp ska i fortsättningen gälla även partiklar. Dessutom fastställs nya standarder för produkters innehåll av flyktiga organiska föreningar utom metan samt kompletteras parternas rapporteringsskyldighet i fråga om utsläppen av luftföroreningar och om gjorda framsteg inom teknik och forskning.

     Utskottet har inga invändningar mot att ändringarna i protokollet angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon träder i kraft på Åland till de delar bestämmelserna faller inom landskapets behörighet och föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 6 november 2017 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Ett yttrande har inhämtats från landskapsregeringen.

     Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Camilla Gunell och vik. byråchefen Mia Westman.  

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Carina Aaltonen,

viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Fredrik Fredlund,   Annette Holmberg-Jansson, Torsten Sundblom och Pernilla Söderlund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft på Åland till de delar bestämmelserna i protokollet faller inom landskapet behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 9 november 2017

 

 

Ordförande

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand