Social- och miljöutskottets betänkande 10/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 10/2001-2002

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2002-05-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Ny blankettlag om underhållstrygghet

·       Landskapsstyrelsens framställning nr 19/2001-2002

 

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsstyrelsens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

Lanskapsstyrelsen föreslår en ny blankettlag om underhållstrygghet som skall ersätta den befintliga blankettlagen om tryggande av underhåll för barn. Förslaget innebär en modernisering av tidigare regelverk. Den viktigaste nyheten är att barn kommer att få samma belopp oberoende av om deras vårdnadshavare är ensamstående eller om de lever i äktenskap eller samboförhållanden.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget med en ändring, så att det i landskapslagen intas en bestämmelse som fastställer underhållsstödet i landskapet till 124 euro per månad, jämfört med förslagets 112,52 euro per månad.  

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att rikets lag om underhållstrygghet som föreslås bringas i kraft genom en blankettlag är avsedd att trygga att underhållsstöd utbetalas till barn som har rätt till det enligt de i lagen stipulerade förutsättningarna.

     Utskottet har inte haft tillgång till statistiska uppgifter som skulle visa hur många av de ifrågavarande barnen som bor tillsammans med en kvinnlig vårdnadshavare respektive en manlig. Majoriteten av dessa barn torde dock bo med modern. Utskottet konstaterar att lagförslaget förbättrar barnens ställning och att det därigenom stärker vårdnadshavarnas möjligheter att tillgodose barnens behov. Enligt utskottet bör landskapsstyrelsen för framtida bruk tillse att den statistik som insamlas om de underhållsskyldiga fördelas enligt kön.

     Utskottet anser att nivån på underhållsbidraget borde höjas i landskapet i likhet med barnbidraget. I landskapet är barnbidraget ca. 10 procent högre än barnbidraget i riket. Effekterna av en sådan förhöjning av underhållsstödet är i vissa fall komplicerade att förutse då en familjs ekonomiska ställning påverkas av olika inkomster, utgifter och transfereringar som är beroende av varandra. Olika bestämmelser styr hur inkomsterna beräknas för fastställande av rätten till utkomststöd, bostadsbidrag samt storleken på barnomsorgsavgifter m.m. Det har dessutom kommit till utskottets kännedom att kommunerna i vissa fall tillämpar olika principer när familjens inkomster beräknas. Det förhöjda barnbidraget har i åtminstone några fall lett till att familjens ekonomiska situation inte har förbättrats. Enligt utskottet bör landskapsstyrelsen utreda vilka eventuella effekter höjningen kan få på övriga inkomster, utgifter och transfereringar som påverkar barnfamiljernas ekonomi och tillse att eventuella olägenheter undanröjs, vilket utskottet erfarit att landskapsstyrelsen ämnar göra. Utskottets avsikt är att höjningen av underhållsstödet skall leda till en förstärkning av samtliga berörda familjers möjligheter att försörja de barn som är berättigade till underhållsstödet.     Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att lagtinget till lagförslaget fogar en ny 3 § som anger att underhållsstödets belopp utbetalas till ett högre belopp i landskapet.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 15 april 2002 remitterat framställningen till social- och miljöutskottet.

     Utskottet har i ärendet hört avdelningschefen Tomas Lundberg och lagberedaren Sara Takamatsu.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Ulf Andersson, vice ordföranden Lasse Wiklöf, ledamöterna Raija-Liisa Eklöw och Danne Sundman samt ersättaren Per-Erik Eriksson.

     Ltl Raija-Liisa Eklöw har fogat en reservation till betänkandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget i följande lydelse:

 

 

L A N D S K A P S L A G
om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om underhållstrygghet

 

     (Ingressen lika som i framställningen).

 

1 §

     (Lika som i framställningen).

 

2 §

    

     (Lika som i framställningen).

 

 

3 §

     Det i 7 § 1 mom. rikets lag om underhållstrygghet nämnda beloppet skall i landskapet Åland vara 124 euro per kalendermånad.                     

.

 

4 §

     (Lika som framställningens 3 §).

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 14 maj 2002

 

 

Ordförande

 

 

Ulf Andersson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson

 

 

 

 

 

 


 Reservation

 

 

Undertecknad kan inte förena sig i utskottsmajoritetens beslut att höja underhållsstödet till 124 euro.

Enligt min åsikt är det inte ändamålsenligt att vid denna tidpunkt göra nämnda förhöjning.

Vid hörandet har utskottet fått erfara att slutresultatet av en förhöjning i slut­ändan kan leda till försämrat totalekonomiskt stöd från samhällets sida till den enskilda familjen. Så skedde t.ex. när barnbidraget höjdes med 10 % på Åland. Eftersom man räknar underhållsstödet som inkomst när man bestämmer storleken på utkomststöd, bostadsbidrag, studiestöd etc. kan effekten bli att dessa bidrag blir mindre. Även storleken på barnomsorgsavgifter kan bli högre i vissa fall.

Utskottet har även fått erfara att landskapsstyrelsen ämnar göra en utredning över de transfereringar som påverkar familjernas ekonomi och därefter vid behov göra ändringar i bidragssystemet på ett sätt som bidrar till att olika stödformer kommer de familjer tillgodo som verkligen behöver ekonomisk hjälp och att ingen ”faller emellan” systemen. Jag anser att vi bör invänta landskapsstyrelsens utredning och därefter besluta om förhöjningar som resulterar till bättre ekonomi för alla som är beroende av stöd från samhällets sida.

 

 

 

Med hänvisning till det anförda föreslår jag

 

att det i framställningen ingående lagförslaget antas enligt landskapsstyrelsens framställning.

 

 

Mariehamn den 14 maj 2002

 

Raija-Liisa Eklöw