Social- och miljöutskottets betänkande 10/2010-2011

Tillhör ärendet: Rehabiliteringsförmåner
Lagtingsår: 2007-2008

Ladda ner Word-dokument

 

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 10/2010-2011

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2011-04-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Funktionshinder, rehabilitering och hjälpmedel

·       Hemställningsmotion nr 51/2007-2008

·       Hemställningsmotion nr 35/2009-2010

·       Hemställningsmotion nr 36/2009-2010

·       Hemställningsmotion nr 41/2009-2010

·       Hemställningsmotion nr 43/2009-2010

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärernas förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 2

Allmänt 2

Rehabiliteringsförmåner 2

Handikappanpassade hjälpmedel 2

Handikappanpassning av Turist-Åland. 2

Lika behandling av personer med funktionsnedsättning. 2

Buller 3

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Motionärernas förslag

I vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. hemställningsmotion nr 51/2007-2008 föreslås att lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om att tillse att det finns ekonomiska förutsättningar för psykiskt sjuka, handikappade och utvecklingsstörda att behålla rehabiliteringsförmåner även efter uppnådd vuxen ålder eller utvecklingsnivå.

     I vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. hemställningsmotion nr 35/2009-2010 föreslås att lagtinget hemställer hos landskapsregeringen att det utarbetas direktiv så att samma tillämpningspraxis blir rådande på hela Åland gällande handikappanpassade hjälpmedel.

     I vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. hemställningsmotion nr 36/2009-2010 föreslås att lagtinget hemställer hos landskapsregeringen om att ett projekt initieras där Turist-Åland skall handikappanpassas och göras tillgängligt för alla.

     I ltl. Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion nr 41/2009-2010 föreslås att lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om att omedelbara åtgärder vidtas för att personer med funktionsnedsättning ska erhålla rullstol och andra hjälpmedel enligt behov och behandlas lika oberoende om de bor på institution, annat boende eller hemma.

     I ltl Carina Aaltonen m.fl. hemställningsmotion nr 43/2009-2010 föreslås att lagtinget hemställer om att landskapsregeringen omgående tar fram en lagstiftning som begränsar buller och i stöd av lagen utarbetar en handlingsplan för att minska ljudnivåerna i de offentliga miljöerna i samhället.

    

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motion nr 41/2009-2010 godkänns med vissa justeringar och att motionerna 51/2007-2008, 35/2009-2010, 36/2009-2010 samt 43/2009-2010 förkastas och att betänkandets motivering bringas landskapsregeringen för kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmänt

Utskottet konstaterar att frågeställningarna är angelägna och att det ofta handlar om sådant som måste behandlas individuellt men där många instanser blir berörda på olika sätt. Utskottet anser att man bör försöka ta ett samlat grepp om frågeställningarna.

 

Rehabiliteringsförmåner

 

När det gäller frågeställningen om rehabiliteringsförmåner som anges i hemställningsmotion nr 51/2007-2008 konstaterar utskottet att det finns många olika former av fysioterapi som kan bekostas av olika aktörer beroende på situationen. Utskottet anser att det måste vara den medicinska bedömningen som ska vara avgörande för vilken form av rehabilitering som ska tillhandahållas. Beroende på situationen betalar FPA, ÅHS, försäkringsbolag, kommunen eller individen själv för den rehabilitering som tillhandahålls. 

 

Handikappanpassade hjälpmedel

 

Hemställningsmotion nr 35/2009-2010 tar upp frågan om handikappanpassade hjälpmedel (tex. anpassade bostäder, hushållstillbehör och bilar). Utskottet konstaterar att detta är en kommunal fråga och att varje enskilt ärende måste bedömas individuellt. Utskottet konstaterar att det i riket under våren kommer att ges ut anvisningar och att de sannolikt kan tillämpas även på Åland eftersom den åländska lagstiftningen bygger på blankettlagstiftning. Utskottet konstaterar vidare att landskapsregeringen inte tillhandahåller rådgivning till kommunerna i enskilda fall, på grund av sin övervakande funktion, men även om så är fallet så borde övergripande tillämpningsanvisningar kunna tillhandahållas centralt för att komplettera rikets ovan nämnda anvisningar.

 

Handikappanpassning av Turist-Åland

 

I hemställningsmotion nr 36/2009-2010 föreslås att ett projekt initieras där Turist-Åland ska handikappanpassas och göras tillgängligt för alla. Utskottet har erfarit att detta är på gång inom landskapsförvaltningen inom ramen för turismstrategin. Landskapsregeringen håller på att etablera olika nätverk med företagare och andra där man bl.a. arbetar med att göra Åland tillgängligt för alla. Utskottet betonar vikten av att Åland som turistort görs betydligt mer tillgängligt för alla.

 

Lika behandling av personer med funktionsnedsättning

 

I hemställningsmotion nr 41/2009-2010 föreslås att lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om att omedelbara åtgärder vidtas för att personer med funktionsnedsättning ska erhålla rullstol och andra hjälpmedel enligt behov och behandlas lika oberoende av om de bor på institution, annat boende eller hemma. Utskottet konstaterar att det inte föreligger något juridiskt hinder för att ÅHS även hyr ut utrustning till institutioner. 

     Utskottet föreslår att landskapsregeringen oberoende av boendeform genomför likabehandling avseende individanpassade specialhjälpmedel. Hyran för institutionerna kan vara marknadsanpassad. Utskottet föreslår en justering av motionens kläm.

 

Buller

 

Frågan om buller aktualiseras i hemställningsmotion 43/2009-2010. Utskottet konstaterar att en förordning om buller är under beredning vid landskapsregeringen och att en sådan väntas bli antagen under mandatperioden. När det gäller nybyggnation bör landskapsregeringen utreda om byggnadslagstiftningen behöver ändras i syfte att skapa så tysta lokaler som möjligt. Särskilt när det gäller offentliga byggnader bör man eftersträva att skapa byggnader som har så lite bakgrundsljud som möjligt och som inte förstärker oönskat ljud.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 17 september 2008 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över hemställningsmotion nr 51/2007-2008, den 21 april 2010 över hemställningsmotionerna nr 35 och 36/2009-2010, den 3 juni 2010 över hemställningsmotion nr 41/2009-2010 och den 9 april 2010 över hemställningsmotion nr 43/2009-2010.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Katrin Sjögren, avdelningschefen Carina Strand, avdelningschefen Linnea Johansson, landskapsläkaren Jaana Lignell, fysioterapeuten Jeanette Eriksson, ordföranden Ralf Hellman från Ålands hörselförening rf, avdelningsskötaren Marina Härtull från ÅHS, VD:n Annica Jansson från Visit Åland och hörselrådgivaren Sture Söderlund från Ålands hörselförening rf.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Åke Mattsson, viceordföranden Henry Lindström samt medlemmarna Carina Aaltonen, Sirpa Eriksson och Roger Jansson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om att åtgärder vidtas för att personer med funktionsnedsättning ska erhålla rullstol och andra hjälpmedel för medicinsk rehabilitering, som tillhandahålls av ÅHS, enligt behov och dessa personer ska behandlas lika oberoende av om de bor på institution, annat boende eller hemma, i enlighet med hemställningsmotion nr 41/2009-2010, och

 

att lagtinget förkastar hemställningsmotionerna nr 51/2007-2008, 35/2009-2010, 36/2009-2010 och 43/2009-2010.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 26 april 2011

 

 

Ordförande

 

 

Åke Mattsson 

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte