Social- och miljöutskottets betänkande 10/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 10/2013-2014

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2014-09-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Godkännande av den reviderade bilagan VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening av fartyg och av däri senare införda ändringar samt till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den reviderade bilagan VI och i de ändringar som senare införts i den samt till lag om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten

·       Republikens presidents framställning nr 10/2013-2014

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den reviderade bilagan VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg och i de ändringar som senare införts i bilagan träder i kraft i landskapet Åland till de delar den reviderade bilagan VI och av däri senare gjorda ändringar faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar den reviderade bilagan VI och av däri senare gjorda ändringar faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets synpunkter

 

Den reviderade bilagan VI antogs av Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) kommitté för skydd av den marina miljön vid dess 58:e session 2008 och ersätter i sin helhet den luftvårdsbilaga som tidigare var i kraft. Bilagan innehåller bestämmelser om förhindrande av luftförorening från fartyg. I den övergripande reformen av bilagan skärptes bestämmelserna om kväve- och svaveloxidutsläpp från fartyg.

     Enligt 27 § 13 punkten i självstyrelselagen har riket lagstiftningsbehörighet i frågor som gäller handelssjöfart samt farleder för handelssjöfarten, medan landskapet enligt 18 § 10 punkten har lagstiftningsbehörighet gällande natur- och miljövård, friluftsliv och vattenrätt. Bilagans regel 17 innehåller bestämmelser om mottagningsanläggningar i hamnar, vilka anses gälla frågor som hör till natur- och miljövård och därmed till landskapets lagstiftningsbehörighet. Även bestämmelserna om utsläppande av bränsle på marknaden anses höra till området för miljövård.

     Landskapsregeringen har avgett ett yttrande till lagtinget i ärendet där det konstateras att bestämmelser om mottagningsanläggningar har genomförts i landskapet genom landskapslag (2003:58) om mottagning i hamn av fartygsgenererat avfall och lastrester, medan bestämmelserna om utsläppande av bränsle på marknaden har genomförts genom landskapsförordning (2001:38) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande åtgärder mot förorening av luften genom vilka bestämmelserna om marina bränslen i rikets förordning om miljöskydd för sjöfarten har gjorts tillämpliga i landskapet. Av yttrandet framgår att landskapsregeringen även den 27 mars 2014 avgett ett utlåtande till kommunikationsministeriet över förslaget till regeringens proposition om godkännande av ändringarna i bilaga VI till 1973 års konvention till förhindrande av förorening från fartyg och av däri senare införda ändringar och om ändring av miljöskyddslagen. Landskapsregeringen har inget att invända mot att den reviderade bilagan VI och ändringen av den träder i kraft i landskapet, men konstaterar i sitt yttrande att nämnda blankettförordning kommer att behöva ändras efter det riket ändrat förordningen om miljöskydd för sjöfarten.

     Utskottet konstaterar att även om riket har lagstiftningsbehörighet gällande den största delen av bestämmelserna i den reviderade bilagan VI har bestämmelserna stor betydelse för sjöfartsnäringen på Åland. Bestämmelserna om de striktare utsläppsgränserna för sjöfarten, som innebär att svavelhalten i fartygsbränsle sänks till 0.1 procent i Östersjön från och med 1.1.2015, innebär att utsläppens skadliga konsekvenser för människors hälsa och för den marina miljön kommer att minska, vilket ur hälsosynpunkt är positivt. Enligt utskottet är bestämmelserna dock problematiska eftersom de inte kommer att tillämpas globalt. Utskottet delar den oro som landskapsregeringen ger uttryck för i sitt yttrande till kommunikationsministeriet om att det med de nuvarande bestämmelserna finns en överhängande risk att konkurrensen snedvrids och att fartyg med hemvist i Östersjön som efterlever reglerna möter en väldigt hög kostnadsbörda. Enligt utskottet är det samtidigt viktigt att de fartyg som omfattas av bestämmelserna verkligen efterlever dem. Utskottet vill därför fästa uppmärksamhet vid betydelsen av att ett tillräckligt och effektivt sanktionssystem införs för att säkerställa likvärdiga konkurrensförutsättningar för aktörerna inom sjöfartsnäringen. Tillräckliga resurser och expertis behöver även anvisas för att utöva tillsyn över att reglerna följs. För att säkerställa tillgången till och möjliggöra en ökad användning av flytande naturgas är det enligt utskottet av avgörande betydelse att nätet av LNG-terminaler i Östersjöområdet byggs ut i tillräcklig omfattning.

         

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 3 september 2014 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen.

     Lagtinget har i ärendet inhämtat yttrande från landskapsregeringen.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Carina Aaltonen, miljöjuristen Camilla Lundberg och vattenbiologen Mikael Wennström.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Christian Beijar, viceordföranden Petri Carlsson samt ledamöterna Anders Eriksson, John Hilander, Runar Karlsson och Sara Kemetter.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar den reviderade bilagan VI och av däri senare gjorda ändringar faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 11 september 2014

 

 

Ordförande

 

 

Christian Beijar 

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand