Social- och miljöutskottets betänkande 10/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 10/2015-2016

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2016-09-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Energieffektiv renovering av byggnader

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 17/2015-2016

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringens förslag till ändring av energideklarationslagstiftningen syftar till att landskapets regelverk ska bli i samklang med vad som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med några mindre ändringar av språklig natur.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Europeiska kommissionen anför i en skrivelse av den 28 april 2016 att landskapet inte till alla delar korrekt har genomfört artiklarna 4.2 och 12.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda. Kommissionen anför att alla beräkningsmetoder som rör byggnaders energiprestanda bör baseras på ett normalt bruk av byggnaden, vilket enligt kommissionen inte tydligt har förklarats i landskapslagen om energideklaration för byggnader. Vidare konstaterar kommissionen att landskapslagens förteckning över undantag från energideklarationer är mer omfattande än den som ingår i direktivet.     

     Utskottet konstaterar att de föreslagna ändringarna är nödvändiga för att Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU om byggnaders prestanda ska anses genomfört i landskapet och har därför inga invändningar mot de föreslagna lagändringarna.  

 

Detaljmotivering

 

4 § 1 mom. 1 punkten Ändringen är av språklig natur.

 

10 § 4 punkten Ändringarna är av språklig natur.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 19 september 2016 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Camilla Gunell och inspektören för el och energi Henrik Juslin.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Carina Aaltonen,

viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Fredrik Fredlund, Igge Holmberg, Annette Holmberg-Jansson, Torsten Sundblom och Pernilla Söderlund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 4 och 10 §§ landskapslagen om energideklaration för byggnader

 

     (Ingressen lika som i lagförslaget).

 

4 §

Energideklarationens innehåll

     I en energideklaration ska avseende en byggnad anges

     1) energiprestanda med angivande av byggnadens uppvärmningsformer, eventuella kylsystem och annan energianvändning, varvid energiprestanda för en byggnad, med beaktande av dess typ, ska anges med utgångspunkt i en normal användning av byggnaden och på de grunder för beräkning av energiprestanda som föreskrivs i plan- och bygglagen (2008:102) för landskapet Åland och (uteslutning) med stöd av plan- och bygglagen för landskapet Åland gällande bestämmelser,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

10 §

Allmänna undantag från skyldighet att energideklarera

     Skyldigheten att energideklarera enligt 6 - 8 §§ och de skyldigheter som anges i 13 § gäller inte för följande typer av byggnader:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) Byggnader som har skyddats i en plan enligt plan- och bygglagen (2008:102) för landskapet Åland eller genom ett beslut enligt landskapslagen (1988:56) om skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse om gällande minimikrav avseende energiprestanda inte är förenliga med det beslutade skyddet för dessa byggnaders särdrag eller utseende.

     3) Industribyggnader och verkstäder.

     4) Fritidshus med högst två bostäder som inte används för bedrivande av inkvarteringsverksamhet. Vid bedömning av om ett hus är ett fritidshus beaktas husets huvudsakliga användning för fritidsändamål samt om

     a) huset används eller är avsett att användas under mindre än fyra månader per år eller

     b) huset används under en del av året och energianvändningen beräknas vara mindre (uteslutning) än 25 procent av vad som skulle vara fallet om huset användes under hela året.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lagförslaget).

 

__________________

 

 

Mariehamn den 22 september 2016

 

 

Ordförande

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand