Social- och miljöutskottets betänkande 11/2010-2011

Tillhör ärendet: Ändring av djurskyddslagen
Lagtingsår: 2010-2011

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 11/2010-2011

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2011-05-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Ändring av djurskyddslagen

·       Landskapsregeringens framställning nr 18/2010-2011

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

                     

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att benämningen av brottsarten ändras till djurskyddsbrott. Brottsbeskrivningen som ska gälla djurhållning föreslås preciserad och ändrad. Vidare föreslås att en gradering med lindrigt och grovt djurskyddsbrott införs för att komplettera normalgraden. En höjning av straffskalan sker vid införandet av ett grovt djurskyddsbrott. Straffansvar införs för juridiska personer gällande djurskyddsbrott och grovt djurskyddsbrott.

     Bestämmelserna om djurhållningsförbud preciseras och ändras. Den som döms för grovt djurskyddsbrott ska samtidigt meddelas djurhållningsförbud. Domstolen kan av särskilda skäl avstå från att meddela djurhållningsförbud. Strukturen i bestämmelsen om djurskyddsförseelse görs om då den anknyter till den nya bestämmelsen om djurhållningsförbud. En ny bestämmelse med förseelse mot administrativa bestämmelser i djurskyddslagen förs in i lagstiftningen och omfattar förseelser där ett djur inte kan komma att lida. En förverkandepåföljd som har samband med ett djurhållningsförbud meddelas på yrkande av åklagaren.

     Om någon annan än den som har meddelats djurhållningsförbud helt eller delvis äger de djur som förverkandet gäller och domstolen ger ägaren tillfälle att avhämta djuren, ska i domen anges en tidsfrist för avhämtningen.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med en teknisk justering.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterade i sitt betänkande nr 3/2010-2011 följande:

 

”I fråga om straffbestämmelserna i djurskyddslagen konstaterar utskottet att de är under revidering och att landskapsregeringen avser återkomma till lagtinget med en ny framställning avseende bl.a. påföljdsregleringen. Utskottet anser att landskapsregeringen i samband med den nya framställningen bör överväga att införa en mer differentierad straffskala i fråga om brott mot djur och i sammanhanget även föreslå påföljd för brott mot 22 § djurskyddslagen. Utskottet konstaterar att även brottsrubriceringarna bör ges en översyn. Utskottet framhåller att brottsrubriceringen ”djurplågeri” inte borde tillämpas på formaliabrister då inte något djur faktiskt skadats eller plågats varför utskottet föreslår en justering avseende straffsanktionen för brott mot 6b §. Därtill är det viktigt att bestämmelserna får en översyn så att även juridiska personer erhåller adekvata påföljder.”.

 

     Utskottet konstaterar att framställningen är i paritet med utskottets uppmaning och finner att bestämmelserna överensstämmer med utskottets uppfattning om regleringen av djurhållningen.

     I fråga om ingressen föreslår utskottet en teknisk justering och konstaterar att ÅFS numret lämnas öppet i fråga om den ändring av djurskyddslagen som lagtinget fattade beslut om den 26 januari 2011.

    

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 27 april 2011 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört lagberedaren Caroline Karlsson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Åke Mattsson samt ledamöterna Carina Aaltonen, Sirpa Eriksson och Roger Jansson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget i följande lydelse:

 

 

L A N D S K A P S L A G

om ändring av djurskyddslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 58 - 60 §§ och 62 § djurskyddslagen (1998:95) för landskapet Åland, av dessa lagrum 58 - 59 §§ sådana de lyder i landskapslagen 2004/42 och ( / ) samt

     fogas till lagens 56 § ett nytt 2 mom. samt nya 57a, 59a - 59c §§ som följer:

 

 

56, 57a och 58-60 §§

     (Lika som i framställningen)

 

62 §

     (Lika som i framställningen)

 

__________________

 

     (Ikrafträdelsebestämmelsen lika som i framställningen)

 

 

 

Mariehamn den 17 maj 2011

 

 

Ordförande

 

 

Åke Mattsson 

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte