Social- och miljöutskottets betänkande 11/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 11/2013-2014

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2014-09-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Sättande i kraft av Nagoya-Kuala Lumpur-tilläggsprotokollet om ansvarighet och gottgörelse till Cartagenaprotokollet om biosäkerhet

·       Republikens presidents framställning nr 12/2013-2014

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen om sättande i kraft av Nagoya-Kuala Lumpur-tilläggsprotokollet om ansvarighet och gottgörelse till Cartagenaprotokollet om biosäkerhet träder i kraft i landskapet Åland till de delar tilläggsprotokollet faller inom landska­pets be­hörighet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft i landskapet Åland till de delar tilläggsprotokollet faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets synpunkter

 

Cartagenaprotokollet  är i grunden ett miljöavtal vars syfte är att enligt försiktighetsprincipen säkerställa att den biologiska mångfalden bevaras och utnyttjas på ett hållbart sätt så att den skyddas från skadliga effekter till följd av förflyttning, hantering och användning av genetiskt modifierade organismer.

     I Nagoya-Kuala Lumpur-tilläggsprotokollet till Cartagenaprotokollet regleras vad som händer om de gränsöverskridande förflyttningarna av levande modifierade organismer orsakar skada. Till karaktären är tilläggsprotokollet ett avtal med delad befogenhet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater. Bestämmelserna om ansvarighet i Nagoya-Kuala-Lumpur-tilläggsprotokollet täcks av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador. Medlemsstaterna anses dock ha befogenhet beträffande artikel 1 och artiklarna 9-21 i tilläggprotokollet. Av Republikens presidents framställning framgår att artiklarna åtminstone delvis bedöms falla inom landskapets behörighet med stöd av 18 § 10 punkten i självstyrelselagen enligt vilken landskapet har behörighet i fråga om bland annat  natur- och miljövård.  

     I landskapsregeringens yttrande till lagtinget över Nagoya-Kuala-Lumpur tilläggsprotokollet om ansvarighet och gottgörelse konstateras att genomförandet av tilläggsprotokollet inte kommer att föranleda lagstiftningsåtgärder. Landskapsregeringen har inte heller något att invända mot att tilläggsprotokollet träder i kraft i landskapet.   

                     

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 3 september 2014 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen.

     Lagtinget har i ärendet inhämtat yttrande från landskapsregeringen.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Carina Aaltonen, miljöjuristen Camilla Lundberg och vattenbiologen Mikael Wennström.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Christian Beijar, viceordföranden Petri Carlsson samt ledamöterna Anders Eriksson, John Hilander, Runar Karlsson och Sara Kemetter.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft i landskapet Åland till de delar tilläggsprotokollet faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 11 september 2014

 

 

Ordförande

 

 

Christian Beijar 

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand