Social- och miljöutskottets betänkande 11/2014-2015

Tillhör ärendet: Förnyat hemvårdsstöd
Lagtingsår: 2014-2015

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 11/2014-2015

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2015-05-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Förnyat hemvårdsstöd

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 22/2014-2015

·       Åtgärdsmotion nr 5/2013-2014

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Motionärernas förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en ny lag om hemvårdsstöd som ersätter landskapslagen om stöd för vård av barn i hemmet.

     Förslaget innebär att hemvårdsstödets grund- och tilläggsbelopp höjs, att ett nytt utökat hemvårdsstöd införs, att inkomstgränsen för rätt till den inkomstbaserade tilläggsdelen höjs, att ett hemvårdsstöd för syskon införs samt att flerbarnstillägget omvandlas till ett hemvårdsstöd för flerlingsfamiljer.

     Syftet med lagförslaget är att öka vårdnadshavarnas valfrihet i fråga om vården av barnet, att ge vårdnadshavarna goda förutsättningar att förena föräldraskap och yrkesarbete samt att främja jämställdheten i samhället.

     Avsikten är att den föreslagna lagen ska träda i kraft den 1 januari 2016.

 

Motionärernas förslag

 

I ltl Katrin Sjögrens m.fl. åtgärdsmotion nr 5/2013-2014 föreslås att hemvårdsstödets grunddel höjs från nuvarande 390 euro till 500 euro per månad för barn upp till två år.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med de ändringar som framgår av utskottets betänkande och att åtgärdsmotionen förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Utskottet konstaterar att gällande lag om stöd för vård av barn i hemmet  har varit i stort behov av modernisering och uppdatering av såväl stödnivåer som struktur.  

     Utskottet noterar med tillfredsställelse att föreliggande lagförslag med förslag till en ny lag om hemvårdsstöd innebär att stödnivåerna för alla hemvårdsstödsbelopp- och tillägg höjs med cirka 28 procent samtidigt som lagens struktur förbättras och förenklas jämfört med gällande lag.

     Utskottet har erfarit att även föreliggande lagförslag sannolikt kommer att föranleda frågor gällande tillämpningen av lagen. Med anledning härav uppmanas landskapsregeringen att informera om och utfärda anvisningar avseende tillämpningen av lagstiftningen i god tid innan lagen träder i kraft. 

     Utskottet önskar redan i detta sammanhang förtydliga att lagförslagets 14 § om rätt till partiellt hemvårdsstöd förutsätter att vårdnadshavaren förkortar sin normala arbetstid till i medeltal högst 30 timmar per vecka med anledning av vården av barnet. Av detaljmotiveringens 4 mom. framgår att syftet med det partiella stödet är att förbättra möjligheterna att kombinera förvärvsarbete med familjeliv genom att öka vårdnadshavarnas möjligheter att gå ner i arbetstid under barnets första år samt under de två första åren barnet går i skola. En vårdnadshavare som permanent arbetar deltid har således inte rätt till partiellt hemvårdsstöd enligt lagförslagets 14 §. Utskottet önskar dock framhålla att kommunerna givetvis fortsättningsvis har möjlighet att bevilja stöd och förmåner utöver de som föreslås i lagförslaget.

     I ltl Katrin Sjögrens m.fl. åtgärdsmotion nr 5/2013-2014 föreslås att hemvårdsstödets grunddel höjs från nuvarande 390 euro till 500 euro per månad för barn upp till två år. Utskottet konstaterar att hemvårdsstödets grunddel i föreliggande lagförslag föreslås höjas från 390 euro till 500 euro per kalendermånad för barn upp till tre år. Utskottet föreslår därför att motionen förkastas. 

     Utskottet tillstyrker lagförslaget med några mindre ändringar av språklig natur eller i förtydligande syfte.

 

Detaljmotivering

 

11 § Ändringen föreslås i förtydligande syfte.

 

12 § Ändringen i 2 mom. föreslås i förtydligande syfte. I 5 mom.

föreslår utskottet en rättelse av paragrafhänvisningen. 

 

13 § Ändringen i 2 mom. föreslås i förtydligande syfte. Ändringarna i 4 mom. är av språklig natur.

 

14 och 15 §§ Ändringarna är av språklig natur.

 

29 § Utskottet föreslår att ett 3 mom. fogas till bestämmelsen för att möjliggöra att åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 29 april 2015 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Carina Aaltonen, styrelsemedlemmen Ingrid Johansson från Ålands feministparaply, socialdirektören Susanne Lehtinen från Mariehamns stad, barnomsorgsledaren Marie Lundell från Vårdö kommun, socialinspektören Ulla Rindler-Wrede, barnomsorgschefen Pamela Sjödahl från Mariehamns stad och lagberedaren Lotta Wickström-Johansson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Christian Beijar, viceordföranden Petri Carlsson samt ledamöterna Anders Eriksson, John Hilander, Runar Karlsson och Torsten Sundblom.

     Ledamoten Torsten Sundblom har lämnat en reservation till betänkandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

                                           

att åtgärdsmotion nr 5/2013-2014 förkastas samt

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om hemvårdsstöd

 

     (Ingressen lika som i lagförslaget).

 

1 kap.
Inledande bestämmelser

 

1 - 3 §§

     (Lika som i lagförslaget).

 

2 kap.
Definitioner

 

4 - 5 §§

     (Lika som i lagförslaget).

 

3 kap.
Allmänna bestämmelser om rätt till stöd

 

6 – 7 §§

     (Lika som i lagförslaget).

 

4 kap.
Särskilda bestämmelser om stödformer, stödbelopp och rätt till stöd

 

8 – 10 §§

     (Lika som i lagförslaget).

 

11 §

Syskontillägg till hemvårdsstödet

     (1 mom. lika som i lagförslaget).

     Syskontillägget är 100 euro per kalendermånad.

     (3 - 4 mom. lika som i lagförslaget).

 

12 §

Inkomstbaserad tilläggsdel

     (1 mom. lika som i lagförslaget).

     Den inkomstbaserade tilläggsdelens fulla belopp är 350 euro per kalendermånad.

     (3 – 4 mom. lika som i lagförslaget).

     Till familjens sammanlagda skattepliktiga inkomster räknas inte de inkomster som anges i 21 §.

     (6 mom. lika som i lagförslaget).

 

13 §

Hemvårdsstöd för syskon

     (1 mom. lika som i lagförslaget).

     Hemvårdsstödet för syskon är 100 euro per kalendermånad för varje syskon.

     (3 mom. lika som i lagförslaget).

     Vårdnadshavaren har inte rätt att nyttja barnomsorg för syskonet, dock så att syskonet under året innan syskonet börjar den grundläggande utbildningen har rätt till barnomsorg i medeltal högst fem timmar per dygn eller i medeltal högst 25 timmar per vecka.

 

14 §

Partiellt hemvårdsstöd

     En vårdnadshavare, vars arbetstid med anledning av vården av barnet uppgår till i medeltal högst 30 timmar per vecka, har rätt till ett partiellt hemvårdsstöd tills barnet fyller tre år samt under det första och andra året barnet deltar i den grundläggande utbildningen och under läsåret innan barnet börjar i den grundläggande utbildningen om barnet som är läropliktigt deltar i förundervisningen inom barnomsorgen. Om barnet omfattas av förlängd läroplikt har vårdnadshavaren rätt till ett partiellt hemvårdsstöd även under det tredje året barnet deltar i den grundläggande utbildningen. En vårdnadshavare som lyfter partiellt hemvårdsstöd har inte rätt att nyttja barnomsorg i form av fritidshemsverksamhet för sitt barn.

     Det partiella hemvårdsstödet är 125 euro per kalendermånad.

     (2 – 4 mom. lika som i lagförslaget).

 

15 §

Hemvårdsstöd för adoptivföräldrar

     Adoptivföräldrar har rätt till grundläggande och utökat hemvårdsstöd tills det gått två år från början av den föräldrapenningsperiod som avses i 9 kap. 12 § i sjukförsäkringslagen. Rätten till grundläggande och utökat hemvårdsstöd upphör dock alltid senast den 31 juli det år då barnet blir läropliktigt.

     (2 mom. lika som i lagförslaget).

 

16 §

     (Lika som i lagförslaget).

 

5 kap.
Stödtid

 

17 – 18 §§

     (Lika som i lagförslaget).

 

6 kap.
Ansökan och beslut om stöd

 

19 – 24 §§

     (Lika som i lagförslaget).

 

7 kap.
Särskilda bestämmelser

 

25 – 28 §§

     (Lika som i lagförslaget).

 

29 §

Ikraftträdande

     (1 - 2 mom. lika som i lagförslaget).

     Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 26 maj 2015

 

 

Ordförande

 

 

Christian Beijar

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand

 

 

 


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Torsten Sundblom 

2015-05-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot social- och miljöutskottets betänkande nr 11/2014-2015 gällande landskapsregeringens lagförslag nr 22/2014-2015 om hemvårdsstöd

 

 

I lagförslagets motivering skrivs att förslagets syfte bl.a. är att ge vårdnadshavarna goda förutsättningar att förena föräldraskap och yrkesarbete samt att främja jämställdheten i samhället.
Den verkliga effekten är svårt att förutspå.

 

Med anledning av ovanstående föreslås

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att återkomma med ett nytt lagförslag med syfte att förstärka  jämställdhetsbonusen och stimulera ett jämnare uttag av hemvårdsstödet.

 

 

 

Mariehamn den 26 maj 2015

 

 

Torsten Sundblom