Social- och miljöutskottets betänkande 12/2017-2018

Tillhör ärendet: Nya bestämmelser i MKB-lagen
Lagtingsår: 2017-2018

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 12/2017-2018

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2018-09-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Nya bestämmelser i MKB-lagen

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 24/2017-2018

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att ett nytt moment fogas till 6 § i landskapslagen om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning för att uppfylla de krav som ställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU om ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt.

     Sjätte paragrafen behandlar processen kring det beslut huruvida ett projekt kräver eller inte kräver en miljökonsekvensbedömning som verksamhetsutövaren kan begära av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. I det nya momentet finns bestämmelser om den tidsrymd inom vilken beslutet ska fattas och hur myndigheten ska agera om beslutet inte kan tas inom den utsatta tidsrymden. Bestämmelsen ska träda i kraft så snart som möjligt.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till landskapsregeringens motiveringar till lagförslaget föreslår utskottet att lagförslaget antas utan ändringar.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 5 september 2018 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört lagberedaren Patrik Lönngren.             

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Carina Aaltonen, viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Fredrik Fredlund, Annette Holmberg-Jansson, Torsten Sundblom och Pernilla Söderlund.  

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.

 

 

 

Mariehamn den 11 september 2018

 

 

Ordförande

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand