Social- och miljöutskottets betänkande 1/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/2007-2008

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2007-11-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Om förbud mot saluförande av snus

·      Landskapsregeringens framställning nr 4/2007-2008

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Bakgrund. 1

Utskottets bedömning. 3

Ärendets behandling. 4

Utskottets förslag. 4

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att tobakslagen för landskapet Åland ändras så att 2b § i lagtingets beslut (nr 114/2007) till landskapslag upphävs. I enlighet med denna bestämmelse, som nu föreslås bli upphävd, gäller förbudet mot försäljning av tobak avsedd för användning i munnen även ombord på fartyg som är registrerade i landskapet och som inte befinner sig på Sveriges sjöterritorium.

    

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget i enlighet med landskapsregeringens framställning.

 

Utskottets synpunkter

 

Bakgrund

 

Införandet av ett förbud i åländsk lagstiftning mot saluförandet av snus aktualiserades första gången den 31 januari 1995 då landskapsstyrelsen föreslog att ett förbud mot saluförande av pulveriserad tobak i form av snus förpackad i portionspåsar eller liknande för användning i munnen skulle införas i landskapslagen om åtgärder för begränsning av tobaksrökningen (Fr 19/1994-95). Samtidigt föreslogs att lagens namn skulle ändras till Tobakslag för landskapet Åland. Enligt direktiv nr 92/41/EEG är syftet med förbudet att stoppa nya produkter som är avsedda för användning i munnen. Social- och miljöutskottet föreslog att lagförslaget skulle förkastas då utskottet ansåg att snus inte kunde anses farligare än övrig tobak och att det därför inte var motiverat med ett förbud. Dessutom konstaterade utskottet att tillgången till snus för privatpersoner bosatta på Åland ändå skulle vara god beroende på närheten till Sverige. Lagtinget förkastade den 2 juni 1995 lagförslaget i enlighet med social- och miljöutskottets förslag.

     Den 12 december 1996 föreslog landskapsstyrelsen på nytt ett förbud mot försäljning av snus i ett lagförslag som även omfattade bestämmelser om tobaksrökning på fartyg samt förbud mot försäljning av tobaksprodukter till personer under 18 år (Fr 10/1996-1997). Förbudet mot att sälja snus föreslogs omfatta enbart portionssnus. Social- och miljöutskottet tillstyrkte lagförslaget med undantag av bestämmelsen om förbud mot saluförandet av snus i portionspåsar eller liknande. Utskottet ansåg att snus kan betecknas som en traditionell produkt på Åland och att det vid tidpunkten för Ålands EU-anslutning redan fanns löst snus och snus i portionspåsar på marknaden. Det var således inte frågan om en ny produkt som ”släpptes” ut på marknaden. Lagtinget antog den 26 mars 1997 lagförslaget med de ändringar social- och miljöutskottet föreslog. 

     Den 18 juli 2001 trädde ett nytt tobaksdirektiv i kraft som ersatte det äldre direktivet. Medlemsstaterna skulle senast den 30 september 2002 ha satt i kraft de nya bestämmelserna i enlighet med direktivet. Den 10 januari 2003 meddelade EG-kommissionen i en officiell anmärkning att tobaksdirektivet inte kunde anses vara genomfört i landskapet. Med hänvisning till den officiella anmärkningen och social- och miljöutskottets tidigare betänkande föreslog landskapsstyrelsen en lagändring så att ”snus som är avsett för användning i munnen får saluhållas endast om det är av sådan typ som saluhölls i landskapet före landskapets anslutning till EU" (Fr 15/2002-2003). Den föreslagna bestämmelsen om snus antogs av lagtinget den 23 april 2003 i enlighet med landskapsstyrelsens förslag.

     Den 18 maj 2006 fastslog Europeiska gemenskapernas domstol att det fanns brister i landskapets genomförande av tobaksdirektivet och att detta utgör ett fördragsbrott. Kommissionen meddelade därefter att om landskapet underlåter att vidta de åtgärder som direktivet kräver skulle kommissionen väcka talan med begäran om att domstolen skall besluta om förlägganden av betalning av ett engångsbelopp och/eller ett löpande vite. Med hänvisning till EG-domstolens dom föreslog landskapsregeringen den 31 augusti 2006 att en bestämmelse skulle införas i 2a § tobakslagen enligt vilken ”det är förbjudet att i landskapet saluföra eller på annat sätt i näringsverksamhet överlåta pulveriserad tobak i form av snus (Fr 22/2005-2006). I 2b § i tobakslagen föreslogs att förbudet i 2a § även skall gälla ombord på fartyg registrerade i landskapet inom landskapets och rikets territorialvattenområde. Lagtinget antog lagförslaget med en precisering så att förbudet även skulle gälla ombord på fartyg registrerade i landskapet inom det i 2 § 1 mom. självstyrelselagen för Åland avsedda territorialvattenområdet samt inom övriga delar av Finlands territorialvattenområde. Lagtinget antog lagen den 25 september 2006 och ändringarna trädde i kraft den 11 januari 2007.

     Den 18 juli 2007 avgav kommissionen ett motiverat yttrande ställt till republiken Finland med anledning av otillräcklighet i åtgärderna för genomförandet av EG-domstolens dom av den 18 maj 2006. Med hänvisning till 2a och 2b §§ anser kommissionen: ”Genom att begränsa tillämpningen av förbudet i 2a § till saluföring och överlåtelse av snus och genom att begränsa tillämpningen av förbudet mot saluföring av snus till fartyg som är registrerade på Åland och som befinner sig inom det i självstyrelselagen för Åland avsedda territorialvattenområdet samt inom övriga delar av Finlands territorialvattenområde” har Finland inte vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att genomföra EG-domstolens dom av den 18 maj 2006. I det motiverade yttrandet uppmanas Finland att rätta sig efter det motiverade yttrandet inom två månader från mottagandet.

     Den 10 september 2007 överlämnade landskapsregeringen en ny framställning till lagtinget (Fr 30/2006-2007) med förslag om att ändra både 2a och 2b §§ i tobakslagen. I 2a § föreslogs en precisering av bestämmelsen i enlighet med direktivets ordalydelse beträffande definitionen av förbudet och snuset som produkt. I 2b § föreslogs att förbudet skulle omformuleras så att det även gällde på fartyg registrerade i landskapet som inte befinner sig på Konungariket Sveriges sjöterritorium. Lagförslaget antogs av lagtinget oförändrat den 19 september 2007.

     Som anges i föreliggande framställning framgår av ett pressmeddelande från EG-kommissionen att kommissionen den 23 oktober 2007, alltså två månader efter det motiverade yttrandet, beslöt att väcka talan mot Finland vid EG-domstolen för bristande genomförande av EG:s förbud mot saluförande av snus. Enligt pressmeddelandet kan kommissionen bara nöja sig med ett förbud utan begränsningar. Kommissionen understryker att försäljningen inte enbart berör invånarna på Åland utan också turister från andra delar av Finland och andra medlemsstater. Samtidigt anser kommissionen att det inte är tillräckligt att förbjuda försäljning inom Finlands territorialvatten. Då kommissionen konstaterar att direktivet inte har implementerats i enlighet med domstolens dom säger kommissionen att den har för avsikt att be domstolen fastställa böter som en klumpsumma om 2.029.536 euro och om direktivet inte implementerats före domen så skall ett vite om 19.828,80 euro per dag fastställas.

     Det är mot denna bakgrund som landskapsregeringen har avlämnat föreliggande framställning.

 

Utskottets bedömning

 

Inledningsvis vill utskottet understryka att utskottet inte i sak är emot ett totalförbud mot snus med hänvisning till den negativa påverkan på hälsan som snus kan ha. Problemet är i stället den negativa konkurrenseffekt förbudet får för de åländska passagerarrederierna. Utskottet har erfarit att det i vissa fall kan bli frågan om utflaggning av fartyg vilket skulle få betydande negativa ekonomiska konsekvenser för samhällsekonomin i landskapet.

     Under beredningen har kompletterande information inhämtats om de överväganden som låg till grund för kommissionens beslut den 23 oktober 2007. Utskottet har hört experter på sjörätt och EG-rätt, likaså har representanter från rederinäringen hörts. Vid sidan av de nämnda experterna har utskottet även granskat vad lagutskottet, Ålandsdelegationen och Europarättsenheten vid justitieministeriet har skrivit om den åländska tobakslagens förenlighet med EG-direktivet. Huvudfrågan har gällt huruvida snus kan säljas på åländskt registrerade fartyg under den tid de trafikerar svenskt territorialvatten och vatten utanför EU. Enligt vad utskottet fått erfara anser sakkunniga på området att kuststatens lagstiftning kan tillämpas på fartyg i enlighet med territorialprincipen.                   

     Med beaktande av vad som framkommit konstaterar utskottet att det inte med fullständig säkerhet kan sägas om det skulle vara möjligt att utan att bryta mot tobaksdirektivet tillåta snusförsäljningen på fartyg registrerade i landskapet då de trafikerar svenskt territorialvatten. Ett slutligt klargörande i frågan kan bara erhållas genom en dom i EG-domstolen. Det har dock klart framgått att kommissionen anser att det inte är tillåtet att föreskriva några begränsningar i förbudet så som prövats i tidigare lagförslag. Utskottet konstaterar att lagtingets beslut från 1996, 2003 och 2006 inte implementerat tobaksdirektiven på ett korrekt sätt. Huruvida lagtingets beslut från september 2007 uppfyller direktivet förblir dock oklart om inte frågan förs till avgörande i EG-domstolen.

     Med hänvisning till vad som framgår av framställningen och det som framkommit under beredningen konstaterar utskottet att böterna kan komma att uppgå till mycket stora belopp. Utskottet anser i likhet med landskapsregeringen att böterna skulle bli alltför betungande för att det skall vara värt risken att invänta en avgörande dom i EG-domstolen.  Utskottet bedömer dessutom att ett avgörande i EG-domstolen skulle baseras på den bristande implementeringen åtminstone för tiden fram till dess att lagförslaget från september 2007 trätt i kraft. Även frågan om bedömning av landskapets ansvar enligt den nya 59d§ i självstyrelselagen är osäker till den del det berör möjligheten till jämkning av bötesbeloppet sådan den formulerats i grundlagsutskottets betänkande nr 1/2003.

     Landskapsregeringens förslag innebär att förbudet att saluföra snus utformas som ett generellt förbud utan undantag. Utskottet gör bedömningen att förbudet i den nu föreslagna utformningen är förenligt med direktivet.

     Utskottet förutsätter att landskapsregeringen tillsammans med regeringen vidtar erforderliga åtgärder för att frågan inte en andra gång ska föras till avgörande i EG-domstolen.

     Med hänvisning till att den föreslagna ändringen krävs för att kommissionen skall anse att tobakslagen bringas i överensstämmelse med ovan nämnda EG-direktiv och för att undvika bötesföreläggande enligt självstyrelselagens 59d § tillstyrker utskottet lagförslaget.

    

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 7 november 2007 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört lantrådet Viveka Eriksson, tidigare lantrådet Roger Nordlund, migrations- och Europaministern Astrid Thors (per konferenstelefon), landskapsregeringsledamoten Britt Lundberg, tidigare landskapsregeringsledamoten Harriet Lindeman, landshövding Peter Lindbäck, lagberedningschefen Lars Karlsson, vikarierande enhetschefen Sören Silverström, EU-specialrådgivaren Andreas Backfolk, VD för Ålands redarförening Hans Ahlström, professorn i europeisk integrationsrätt Ulf Bernitz (per konferenstelefon), VD för Rederiaktiebolaget Eckerölinjen Björn Blomqvist, vice VD för Viking Line Ab Jan Hanses, lagstiftningsrådet Joni Heliskoski (per konferenstelefon) och professor emeritus Hugo Tiberg.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Åke Mattsson, vice ordföranden Henry Lindström, ledamöterna Carina Aaltonen och Roger Jansson samt ersättaren Gun Carlson.

    

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget oförändrat.

 

 

Mariehamn den 30 november 2007

 

 

Ordförande

 

 

Åke Mattsson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson