Social- och miljöutskottets betänkande 12/2010-2011

Tillhör ärendet: Balningsanläggning för sopor
Lagtingsår: 2009-2010

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 12/2010-2011

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2011-05-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Sophantering, solceller, miljövänlig städning och energisparåtgärder

·       Hemställningsmotion 37/2007-2008

·       Hemställningsmotion 2/2008-2009

·       Hemställningsmotion 15/2008-2009

·       Hemställningsmotion 44/2008-2009

·       Hemställningsmotion 26/2009-2010

·       Hemställningsmotion 34/2009-2010

                                                                                      

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärernas förslag. 1

Utskottets förslag. 2

Utskottets synpunkter 2

Energisnåla lampor i vägbelysning. 2

Miljövänlig städning. 2

Förbränningsanläggning för brännbart avfall 2

Installation av solceller 3

Krav på varmvattenmätning. 3

Komprimeringsanläggning för brännbart restavfall 3

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 4

 

 

Sammanfattning

 

Motionärernas förslag

 

I ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion nr 37/2007-2008 föreslås att lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om att successivt övergå till energisnåla lampor i all vägbelysning längs landskapets vägar samt att all tillkommande utomhusbelysning skall vara energisnål.

     I ltl Danne Sundmans m.fl. hemställningsmotion nr 2/2008-2009 föreslås att lagtinget hemställer hos landskapsregeringen om att städningen av landskapets fastigheter ändras så att den baseras på naturliga medel och fiberredskap.

     I ltl Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion nr 15/2008-2009 föreslås att lagtinget hemställer hos landskapsregeringen om en utredning över förutsättningarna för att anlägga en förbränningsanläggning för brännbart avfall.

     I ltl Fredrik Karlströms m.fl. hemställningsmotion nr 44/2008-2009 föreslås att lagtinget hemställer att landskapsregeringen införskaffar och installerar solceller till lagtingsbyggnaden för att tillvara ta den energi som solen ger.

     I ltl Danne Sundman m.fl. hemställningsmotion nr 26/2009-2010 föreslås att lagtinget hemställer att landskapsregeringen inför krav på varmvattenmätning i Ålands byggbestämmelsesamling för att minska energi- och vattenförbrukningen för varmvatten.

     I ltl Mika Nordbergs m.fl. hemställningsmotion nr 34/2009-2010 föreslås att lagtinget hemställer att landskapsregeringen inrättar en avfallsmottagningsstation med komprimeringsanläggning för brännbart restavfall.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionerna nr 2/2008-2009 och 26/2009-2010 godkänns och att motionerna nr 37/2007-2008, 15/2008-2009, 44/2008-2009 och 34/2009-2010 förkastas och att betänkandets motivering bringas landskapsregeringen för kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

 

Energisnåla lampor i vägbelysning

 

I hemställningsmotion nr 37/2008-2009 föreslås att landskapsregeringen successivt övergår till energisnåla lampor i all vägbelysning. Utskottet har erfarit att landskapsregeringen inte har särskilt mycket vägbelysning i sin egen drift. I de flesta fall har kommunerna, enligt avtal med landskapsregeringen, hand om driften av vägbelysning vid landskapets vägar. I fråga om miljövänligare alternativ för vägbelysning har utskottet erfarit att LED-belysning inte ger tillräckligt med ljus vid landsvägbelysning. Halogenlampor ger bättre ljus och kunde därför användas men är dyra vid inköp. Med beaktande av att frågan om miljövänligare och energisnålare vägbelysning till övervägande del är en kommunal fråga och då något bra alternativ till nuvarande belysning ännu inte finns föreslår utskottet att motionen förkastas. 

 

Miljövänlig städning

 

I hemställningsmotion nr 2/2008-2009 föreslås att städningen av landskapets fastigheter ska ändras så att städningen i fortsättningen baserar sig på naturliga medel och fiberredskap. Utskottet har erfarit att naturliga medel och fiberredskap inte kan användas på all städning i landskapets fastigheter. Toaletter och vissa sjukhusmiljöer m.m. kan inte städas med enbart sådana medel.

     Utskottet noterar att förvaltningens städpersonal strävar efter att uppnå en så miljövänlig städning som möjligt men betonar vikten av att städningen i utgångspunkt ska skötas med naturliga medel och fiberredskap utan kemikalier och att andra medel kan användas på de ytor där detta inte är möjligt. Detta ska även beaktas vid upphandling av externa städtjänster och städmaterial.

     Utskottet har erfarit att samarbetet mellan landskapsregeringen och dess underlydande myndigheter, innefattande även landskapets skolor och fartyg, kunde förbättras i fråga om städning och utbyte av erfarenheter gällande miljövänlig städning. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att tillse att de olika städenheterna inom landskapsförvaltningen ökar samarbetet i dessa frågor.  

     Utskottet föreslår att motionen godkänns med en mindre justering av motionens kläm.

 

Förbränningsanläggning för brännbart avfall

 

I hemställningsmotion nr 15/2008-2009 föreslås att landskapsregeringen utreder förutsättningarna för en förbränningsanläggning för brännbart avfall. Utskottet konstaterar att man bör satsa på återvinning istället på förbränning. I det fall man lyckas åstadkomma en källsortering med en fungerande logistik för återvinning kommer en förbränningsanläggning inte att behövas. Vidare är sophanteringen en kommunal angelägenhet varför en i motionen avsedd utredning i så fall borde föranstaltas av kommunerna. Med hänvisning till detta föreslår utskottet att motionen förkastas.

 

Installation av solceller

 

I hemställningsmotion nr 44/2008-2009 föreslås att solceller ska installeras på lagtingets tak. Utskottet konstaterar att solceller producerar el som i och för sig kan köras in i elnätet men som utan samhällsstöd sannolikt inte kommer att vara ekonomiskt lönsamt. Däremot kunde solfångare som värmer vatten vara ett intressant alternativ om vattnet kan matas in på fjärrvärmenätets returledning. Utskottet föreslår att landskapsregeringen kunde utreda om det vore ett ekonomiskt försvarbart alternativ att installera solfångare vid någon eller några av landskapets fastigheter. Med hänvisning till detta föreslår utskottet att motionen förkastas.

 

Krav på varmvattenmätning

 

I hemställningsmotion nr 26/2009-2010 föreslås att landskapsregeringen inför krav på varmvattenmätning i Ålands byggbestämmelsesamling. Utskottet finner att förslaget att minska energi- och vattenförbrukningen av varmvatten är önskvärt som ett led i strävandena att minska energiförbrukningen. Vid produktion av hyresbostäder som landskapsregeringen stöder med lån eller räntestöd har det redan införts krav på varmvattenmätning för varje enskild lägenhet. Utskottet har erfarit att det i rikets byggbestämmelsesamling har införts krav på vattenmätning för varje enskild bostad vid nyproduktion av flerfamiljshus. Utskottet finner det ändamålsenligt att det i Ålands byggbestämmelsesamling införs en motsvarande bestämmelse så att de som bor i lägenheten betalar för sin egen faktiska förbrukning, får information om sin vattenkonsumtion och kan påverka densamma.        Utskottet föreslår att motionen godkänns med en justering av motionens kläm. Utskottet konstaterar att en förordning är under beredning inom landskapsregeringen gällande byggbestämmelser varvid ovanstående målsättning kan förverkligas avseende nyproduktion av flerfamiljshus.

 

Komprimeringsanläggning för brännbart restavfall

 

I hemställningsmotion nr 34/2009-2010 föreslås att landskapsregeringen inrättar en avfallsmottagningsstation med komprimeringsanläggning för brännbart restavfall.  Sophanteringen är en kommunal angelägenhet varför en sådan anläggning i så fall borde inrättas av kommunerna. Utskottet framhåller i sammanhanget vikten av att landskapsregeringen skapar beredskap att stöda en sådan anläggning om kommunerna anser det ändamålsenligt att satsa på en sådan. Med hänvisning till detta föreslår utskottet att motionen förkastas.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 3 mars 2008 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över hemställningsmotion nr 37/2007-2008 och den 29 april 2009 över hemställningsmotionerna nr 2, 15 och 44/2008-2009 samt den 9 april 2010 över hemställningsmotionerna nr 26 och 34/2009-2010.

     Utskottet har i ärendet hört övervaktmästaren Carina Blomqvist, städchefen Kerstin Eriksson vid ÅHS, bostadslåneinspektören Sten Eriksson, hygienskötaren Gunilla Häggblom vid ÅHS, vägingenjören Stig Jansson, energiutvecklaren Henrik Juslin, försäljaren Mayvor Karlsson och miljöingenjören Mona Kårebring-Olsson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Åke Mattsson, viceordföranden Henry Lindström samt medlemmarna Carina Aaltonen, Sirpa Eriksson och Roger Jansson.

 

Utskottets förslag

 

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

 

att lagtinget hemställer hos landskapsregeringen om att städningen av landskapets fastigheter ändras så att den så långt som möjligt baseras på naturliga medel och fiberredskap, i enlighet med hemställningsmotion nr 2/2008-2009,

 

att lagtinget hemställer hos landskapsregeringen om att det i Ålands byggbestämmelsesamling införs krav på vattenmätning för att minska energi- och vattenförbrukningen, i enlighet med hemställningsmotion nr 26/2009-2010 och

 

att lagtinget förkastar hemställningsmotionerna nr 37/2007-2008, 15/2008-2009, 44/2008-2009 och 34/2009-2010 och att betänkandets motivering bringas landskapsregeringen för kännedom.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 24 maj 2011

 

 

Ordförande

 

 

Åke Mattsson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte